Kars Şube Başkanlığımızın Basın Açıklaması

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası-Teç-Sen Kars Şubesi toplu sözleşme taleplerini açıkladı.

Teç-Sen Kars  İlBaşkanı Dursun Gören yaptığı açıklamada, “Teç-Sesn olarak kamu çalışanlarınınyapmacık olmayan gerçek taleplerini kamuoyuyla paylaşmak için Türkiye genelindeeylemdeyiz. Bilindiği üzere 02 Ağustos 2021 tarihinde işveren heyeti ile yetkilisendika ve konfederasyonlar 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi için masaya oturupAğustos ayı sonunda aldıkları kararları kamuoyuyla paylaşacaktır. Kamuçalışanları olarak, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tümünün canlı olarakkamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Kamu çalışanlarının kaderini belirleyecekolan 2022-2023 yıllarına ait mali, özlük ve sosyal haklarının masada nasıl vene şekilde savunulduğunu ve haklı ve adil bir mücadele verilip verilmediğinibilmek istiyoruz.” dedi.

“12 yıldır kamuçalışanları aynı senaryo, aynı oyun ile enflasyon canavarına peşkeş çekilmişolup 12 yıl sonunda mali hak kayıpları eksi %96 oranına ulaşmıştır.” diyenGören, “Başka bir deyişle kamu çalışanları bugün aldıkları maaşın iki katınıalması gerekirken 12 yıldır yetki verdiğimiz sendikaların etkisizliği,eylemsizliği ve ideolojik siyasetin dümen suyuna girmesi nedeniyle ekonomikkayıplara son verilememiştir. 12 yıldır yetkili olan sendika ve konfederasyongrev hakkını dahi alamamıştır.” ifadesini kullandı.

YETKİYİ ALDINIZ MEMURUSATTINIZ

Toplu sözleşmehakkında Gören’in yaptığı açıklama şöyle: “Kamu çalışanlarının 12 yılın sonundaöğrenmesi gereken ders çok basittir. Seçimler seçilenin değil, seçenin kaderinibelirler. 12 yıldır aynı sendikaya yetki vererek her defasında farklı bir sonuççıkmasını beklemek hak ve adalet arayışına vurulan bir darbe, geleceğebırakılan karanlık bir leke ve atalarımızın geçmişten bugüne ulaştırdığımücadele ruhuna hakarettir. 

Yetkili sendika vekonfederasyonun kırparak belirlediği yoksulluk sınırı 8.003,10 TL’dir, öyleyse,en düşük memur maaşının da 8.003,10 TL olması gerekir, en azından masaya böylebir taleple gidilmelidir.  Yetkili sendika kırparak kendi belirlediğiyoksulluk sınırının üzerine kamu çalışanlarını çıkarma gayretinde ve niyetindeolması gerekirken 600 TL seyyanen zam talebi ile her zaman olduğu gibi yinekamu çalışanlarını açlık sınırında yaşamaya mahkum etmiştir.

MEMUR MEYDANDAMALUMSEN UYKUDA

Düşünün! 5 Temmuz'da400 tl seyyanen zam isteyen ve 81 ilde taleplerini açıklayan memur-sen aradansadece 21 gün geçtikten sonra seyyanen zam talebini %50 artırarak 600 tl’yeçıkarmıştır. 21 gün önceki kendi tekliflerine güvenmeyip 21 gün sonra %50artırım yapan yetkili sendikanın kamu çalışanlarının gerçek gündemindenhaberdar olduğuna inanmadık, inanmıyoruz ve inanmayacağız.

TİYATRO DEĞİL TEMSİLİSTİYORUZ

Gerçek niyetin ve arkaplanda neyin amaçlandığının farkındayız. Bu planın bir parçası hükümet, birparçası yetkili sendikadır. Memur maaşlarını asgari ücretle eşitleme planınıgörüyoruz ve bu planın gerçekleşmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

TÜİK tarafındanyayınlanan Tüketici Fiyat Endeksine göre;son altı yılda kamu çalışanlarınınulaşım giderlerini önemli ölçüde etkileyen köprü geçiş ücretlerine % 953,84;otomobil fiyatlarına % 538,63; temizlik ürünlerine % 266,20; yağ fiyatlarına %180,09; tavuk fiyatlarına % 169,16; ülkemizde üretilmesine rağmen tuzfiyatlarına % 110,65; tarım ülkesi olmamıza rağmen bulgur fiyatlarına % 108,13;elektrik fiyatlarına % 104,28; su fiyatlarına % 103,99 oranlarında fahişşekilde zam yapılmasına karşılık; kamu çalışanlarına 600,TL seyyanen zam talepedilmesi kabul edilemez.

ENFLASYON YÜKSELDİMEMUR EZİLDİ

Kaldı ki, kamuçalışanlarının mutfağındaki ve piyasadaki gerçek enflasyon oranı, TÜİKtarafından açıklanan enflasyon oranlarının en az iki katı olduğu da bilinen birgerçektir.

2016 Ocak ayında kamuçalışanı, maaşı ile 850 dolar ve 25 gram altın alırken, bugün kamu çalışanımaaşıyla 450 dolar ve 7,63 gram altın almaktadır.  Bu durumda, kamuçalışanlarının zamlı maaşları, dolar karşısında % 89,87, gram altın fiyatlarıkarşısında ise % 222,29 oranında erimiştir.

TÜİK ve Merkez Bankasıverilerine dayanılarak enflasyon, döviz kuru ve altın fiyatlarındaki artışnedeniyle kamu çalışanlarının ücretlerinin nasıl eridiği ve satın alma gücününnasıl azaldığı, açık ve net şekilde görülmektedir.

Bu nedenle; TEÇ-SENolarak kamu çalışanları adına, geçmiş yıllardaki kayıplarının giderilmesi içinyapılacak memur zam oranlarından bağımsız olarak aşağıda belirtilen tutarlardaseyyanen zam yapılmasını talep etmek elzem hale gelmiştir.

Buna göre 2021 AğustosAyından geçerli olmak üzere tüm kamu çalışanlarına ve emeklilerimize 1.250 TLseyyanen zam verilmelidir. 2022 Ocak ayında 500 TL seyyanen zam ve ilaveenflasyon oranında artış,  2022 Temmuz ayında 500 TL seyyanen zam ve ilaveenflasyon oranında artış, 2023 Ocak ayında 500 TL seyyanen zam ve ilaveenflasyon oranında artış, 2023 Temmuz ayında 500 TL seyyanen zam ve ilaveenflasyon oranında artış olacak şekilde toplu sözleşme masasına oturulmalıdır.Aksi bir durum memur ve emeklilerin beklentilerinden ve yıllar içerisindemaaşlarımızın alım gücünde oluşan kayıpları telafi etmekten uzak bir talepolacaktır.

MALUMSEN MALUMSEN DUYSESİMİZİ İŞTE, BU MEMURUN GERÇEK TALEBİ

Bunun yanı sıra eğitimçalışanlarının ve sendikamızın toplu sözleşme masasına taşınması ve çözümeulaştırılmasını istediği talepleri şunlardır;

Kamu çalışanlarınındemokratik ve sendikal haklarının kullanılması için olmazsa olmaz olan GrevHakkının yasal olarak tanınmasını istiyoruz.

Yıllardır, öğretimyılına hazırlık ödeneğinden mahrum bırakılan ve okulların eğitim-öğretimehazırlanmasında çok büyük emeği geçen eğitim çalışanlarına da(GİH-YHS-THS-SHS-4/B sözleşmeli personele) “ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ”verilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Toplu sözleşmemasasında eğitim öğretim ve bilim hizmetleri iş kolunun birinci çözülmesigereken konusu; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarınaverilmesi olmalıdır.

ÖDENEK HAKKIMIZ SÖKESÖKE ALIRIZ

Ayrıca; 3600 EkGösterge Tüm Kamu Çalışanlarına Verilmelidir. Bu dağılım da İlköğretim veOrtaokul Mezunlarına 2000,Lise ve Dengi Okul Mezunlarına 2200, Ön LisansMezunlarına 3000 ve Lisans Mezunlarına 3600 şeklinde olmalıdır.

SERMAYEYE DEĞİLEMEKLİYE BÜTCE

Memur maaşlarında %15,%20, %27, %35, %40 oranları ile vergi dilimi uygulaması kaldırılmalıdır. Bununyerine, memur maaş tutarının, asgari ücret tutarına kadar olan kısmına, temelvergi muafiyeti getirilerek, bu tutara kadar olan ödemelerden vergi alınmamalıdır.Asgari ücret tutarını geçen kısmına ise; %15 vergi tahakkuk ettirilmeli veAsgari Geçim İndirimi uygulaması da devam ettirilmelidir.

Günümüz şartlarındaçok komik rakamlara dönüşen kıdem ve yan ödeme aylığı kaldırılmalıdır.

Bunun yerine; kadrounvanları, kıdem, iş güçlüğü ve mali sorumluluk durumları da dikkate alınarak,“Performans Ödemesi” veya “Sosyal Denge Tazminatı” adı altında ödemeyapılmalıdır. Bu kapsamda yapılacak ödeme ise; 2021 yılı için en yüksek Devletmemuru aylığının (ek gösterge dahil) tutarı olan 1.574,97 TL olmalıdır.

Aile yardımı ve çocukyardımı 1000 TLolarak ödenmeli; ayrıca 0-10 yaş arasında çocukları olankadınlarımızın mesai saatleri 10:00-16:00 saatlerinde olmalı ve yıllıkizinlerine 10 gün analık izni eklenmelidir. Doğum yapan kadınlarımıza en az 6ay ücretli izin verilmelidir.

Devlet, çalışanlarınhayat seviyesini yükseltmek, … ve çalışma barışını sağlamak için gereklitedbirleri alır.” amir hükmünün bir gereği olarak, çalışma barışının sağlanmasıbakımından; kamu çalışanları ve emeklileri arasında herhangi bir ayrımyapılmamalıdır. Bu nedenle; Ramazan ve Kurban Bayramlarında tüm kamuçalışanlarına emeklilerde olduğu gibi bayram ikramiyesi verilmelidir.

Aynı kadroda görevyapmalarına rağmen şeflerin bakanlıklar arasında sadece özel hizmet tazminatıarasındaki ücret farkı 787,48 TL’dir. Aynı kadroda çalışan şefler arasındakiadaletsizlik ortadan kaldırılmalı ve herhangi bir kurum ayrımı yapılmadan,bütün şeflerin özel hizmet tazminat oranı 120 puana çıkarılmalı, Şef-Memur veHizmetli kadrolarının Ek Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatları Arttırılmalıdır.

ŞEFSİN DEDİLERHAKKIMIZI YEDİLER

Herhangi bir kadroayrımı yapılmaksızın, günün şartlarına uygun bir şekilde tüm memurlara giyimyardımı nakdi olarak ödenmeli; giyim yardımından gelir vergisi kesilmemeli vegiyim yardımı en az 2.000 TL olarak ödenmelidir.

Kamu veya özelsektörde çalışanlarda olduğu gibi, memurlara da yemek yardımının gününşartlarına uygun bir şekilde nakit 750 lira olarak verilmelidir.

Aynı odada yan yanamasada görev yapan ama sen 4-A lısın sen 4-B lisin diye ayrıştırılan kamuçalışanı arasında adalet sağlanmalı, kamuda 4-Bkadrosunda çalışan tüm personel4-A kadrosuna geçirilmelidir.

Yıllık izinler aynıİşçilerde olduğu gibi Pazar günleri ve bayram tatilleri düşülerekkullandırılmalı, kullanılmayan izinlerin karşılığı ücret olarak ödenmelidir.Fazla mesailerin tamamı ücretle karşılanmalı ve bu ücret saatlik 32 lira vegünlük 256 lira olarak ödenmelidir.

Milli EğitimBakanlığında görev yapan ve eğitim fakültesi mezunu olan eğitim çalışanlarınınÖğretmen olarak ataması yapılmalıdır.

BAKANLIK EVİMİZ ÜVEYEVLAT DEĞİLİZ

Görev başında olan tümkamu çalışanlarına nakdi olarak ulaşım yardımı verilmeli veya toplu taşımaaraçlarından ücretsiz olarak yararlanmalarının sağlanması için düzenlemeyapılmalıdır veya kamu çalışanlarına ulaşım ücreti adı altında 500 TL ilaveödeme yapılmalıdır.

Kamu çalışanlarınınyıllık zam oranlarının 6 aylık dilimler halinde değil yıllık verilmesi veenflasyon oranı artışların ise aylık verilmesi sağlanmalıdır. Emekli olan kamuçalışanlarına aile yardımı ödeneğinin kesilmeden ödenmesi sağlanmalıdır.

Yardımcı hizmetlersınıfında görev yapan kamu çalışanlarının 1 defaya mahsus eğitim durumlarınauygun kadrolara atanması sağlanmalıdır.

15 Ocak 2016tarihinden itibaren göreve başlayan tüm kamu çalışanlarına ilave bir dereceverilmelidir.

Erkeklerde 30 yıl,Kadınlarda 25 yıl görev yapan tüm kamu çalışanlarının emeklilik işlemlerininyaş beklemeksizin yapılması ve emekliye ayrılan kamu çalışanlarının ikramiye veaylık emekli maaşları yaş beklenmeksizin ödenmelidir.

Şoför olarak görevyapan eğitim çalışanlarına ödenen seyyar görev tazminatlarının tam ve zamanındaödenmesi sağlanmalıdır.

Tüm kamuçalışanlarının sendikalara üyeliği ve istifasının E-Devlet üzerindenyapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Kamu çalışanlarınagörevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında uygulanan sözlü sınavkaldırılmalıdır.

SENDİKAYA ÜYELİKZORBALIKLA OLMAZ

Engelli memur alımındailk göreve başlarken engelli vatandaşlarımız engellerine uygun kadrolaraatanmalı,engelleriyle bağdaşmayacak görevler verilmemelidir.

Engelli personellerinyardımcı hizmetler sınıfına atanmalarına son verilmelidir. Yardımcı hizmetlersınıfında görev yapan engelli personellerin ihraz ettiği unvanlara ve kadrolarasınavsız atamaları sağlanmalıdır.

Tüm kamu çalışanlarıiçin “Kurum İçiGeçici Görevlendirme Yönetmeliği” hazırlanmalı, geçicigörevlendirmeler ödül veya ceza olmaktan çıkarılmalı belirli bir mevzuata göreuygulanmalıdır.

Şoförlük onayı olanhizmetli personel sınavsız olarak şoförlük kadrosuna atanmalıdır.

Merkezi sistemsınavlarında eğitim çalışanlarının tümünün salon başkanı/gözcüsü olması içingerekli düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır.

Türkiye’de eğitiminmodelini yeniden inşa etmek ve 2100’lerin, 2200’lerin eğitim-öğretim anlayışınıbelirlemek için vakit kaybetmeden MİLLİ EĞİTİM ŞURASINI geniş katılımlı ve sürekısıtlaması olmadan toplanması sağlanmalıdır.

BİRLİKTE BÜYÜYE BÜYÜYEKAZANACAĞIZ.

Yukarıda saydığımıztalepler kamu çalışanlarının uyduruk olmayan gerçek gündemleri olup 6. Dönemtoplu sözleşmelerde yaklaşık 6,4 milyon kamu çalışanının, memur emeklisinin vesendikamızın ortak talebidir."

 


+