Ordu Şube Başkanlığımızın Basın Açıklaması

Tüm Eğitim ÇalışanlarıSendikası Ordu Şube Başkanı Nihat Koç, TEÇ-SEN olarak kamu çalışanlarınınyapmacık olmayan gerçek taleplerini kamuoyuyla paylaşmak için gazeteci ŞafakDeliçakar’a verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelindeeylemlerini sürdüreceklerini belirten Koç, 02 Ağustos 2021 tarihinde işverenheyeti ile yetkili sendika ve konfederasyonlar 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesiiçin masaya oturup Ağustos ayı sonunda aldıkları kararları kamuoyuyla paylaşmalarınınsonucunu beklediklerini söyledi.

Şafak DELİÇAKAR: Sayın Koç,haftanın röportajı sayfamıza hoş geldiniz. Toplu İş Sözleşmesi süreci başladıneler söyleyeceksiniz?

 

Nihat koç: Kamuçalışanlarının kaderini belirleyecek olan 2022-2023 yıllarına ait mali, özlükve sosyal haklarının masada nasıl ve ne şekilde savunulduğunu ve haklı ve adilbir mücadele verilip verilmediğini bilmek istiyoruz. 12 yıldır kamu çalışanlarıaynı senaryo, aynı oyun ile enflasyon canavarına peşkeş çekilmiş olup 12 yılın sonundamali hak kayıpları eksi %96 oranına ulaşmıştır. Başka bir deyişle kamuçalışanları bugün aldıkları maaşın iki katını alması gerekirken 12 yıldır yetkiverdiğimiz sendikaların etkisizliği, eylemsizliği ve ideolojik siyasetin dümensuyuna girmesi nedeniyle ekonomik kayıplara son verilememiştir. 12 yıldıryetkili olan sendika ve konfederasyon grev hakkını dahi alamamıştır.

Şafak DELİÇAKAR: Yetkilisendikanın bu süreçte çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Nihat KOÇ: Kamuçalışanlarının 12 yılın sonunda öğrenmesi gereken ders çok basittir. Seçimlerseçilenin değil, seçenin kaderini belirler. 12 yıldır aynı sendikaya yetkivererek her defasında farklı bir sonuç çıkmasını beklemek hak ve adaletarayışına vurulan bir darbe, geleceğe bırakılan karanlık bir leke veatalarımızın geçmişten bugüne ulaştırdığı mücadele ruhuna hakarettir. Yetkilisendika ve konfederasyonun kırparak belirlediği yoksulluk sınırı 8.003,10TL’dir, öyleyse, en düşük memur maaşının da 8.003,10 TL olması gerekir, enazından masaya böyle bir taleple gidilmelidir. Yetkili sendika kırparak kendibelirlediği yoksulluk sınırının üzerine kamu çalışanlarını çıkarma gayretindeve niyetinde olması gerekirken 600 TL seyyanen zam talebi ile her zaman olduğugibi yine kamu çalışanlarını açlık sınırında yaşamaya mahkum etmiştir.

 

5 Temmuzda 400 tl seyyanenzam isteyen ve 81 ilde taleplerini açıklayan memur-sen aradan sadece 21 güngeçtikten sonra seyyanen zam talebini %50 artırarak 600 tl’ye çıkarmıştır. 21gün önceki kendi tekliflerine güvenmeyip 21 gün sonra %50 artırım yapan yetkilisendikanın kamu çalışanlarının gerçek gündeminden haberdar olduğuna inanmadık,inanmıyoruz ve inanmayacağız.

Gerçek niyetin ve arkaplanda neyin amaçlandığının farkındayız. Bu planın bir parçası hükümet, bir parçasıyetkili sendikadır. Memur maaşlarını asgari ücretle eşitleme planını görüyoruzve bu planın gerçekleşmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

TÜİK tarafından yayınlananTüketici Fiyat Endeksine göre; son altı yılda kamu çalışanlarının ulaşımgiderlerini önemli ölçüde etkileyen köprü geçiş ücretlerine % 953,84; otomobilfiyatlarına % 538,63; temizlik ürünlerine % 266,20; yağ fiyatlarına % 180,09;tavuk fiyatlarına % 169,16; ülkemizde üretilmesine rağmen tuz fiyatlarına %110,65; tarım ülkesi olmamıza rağmen bulgur fiyatlarına % 108,13; elektrikfiyatlarına % 104,28; su fiyatlarına % 103,99 oranlarında fahiş şekilde zamyapılmasına karşılık; kamu çalışanlarına 600,TL seyyanen zam talep edilmesikabul edilemez.

 

Şafak DELİÇAKAR: Enflasyonrakamları hakkında memurun pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Nihat KOÇ: Kaldı ki, kamuçalışanlarının mutfağındaki ve piyasadaki gerçek enflasyon oranı, TÜİKtarafından açıklanan enflasyon oranlarının en az iki katı olduğu da bilinen birgerçektir. 2016 Ocak ayında kamu çalışanı, maaşı ile 850 dolar ve 25 gram altınalırken, bugün kamu çalışanı maaşıyla 450 dolar ve 7,63 gram altın almaktadır.Bu durumda, kamu çalışanlarının zamlı maaşları, dolar karşısında % 89,87, gramaltın fiyatları karşısında ise % 222,29 oranında erimiştir. TÜİK ve MerkezBankası verilerine dayanılarak enflasyon, döviz kuru ve altın fiyatlarındakiartış nedeniyle kamu çalışanlarının ücretlerinin nasıl eridiği ve satın almagücünün nasıl azaldığı, açık ve net şekilde görülmektedir. Bu nedenle; TEÇ-SENolarak kamu çalışanları adına, geçmiş yıllardaki kayıplarının giderilmesi içinyapılacak memur zam oranlarından bağımsız olarak aşağıda belirtilen tutarlardaseyyanen zam yapılmasını talep etmek elzem hale gelmiştir. Buna göre 2021Ağustos Ayından geçerli olmak üzere tüm kamu çalışanlarına ve emeklilerimize1.250 TL seyyanen zam verilmelidir. 2022 Ocak ayında 500 TL seyyanen zam veilave enflasyon oranında artış, 2022 Temmuz ayında 500 TL seyyanen zam ve ilaveenflasyon oranında artış, 2023 Ocak ayında 500 TL seyyanen zam ve ilaveenflasyon oranında artış, 2023 Temmuz ayında 500 TL seyyanen zam ve ilaveenflasyon oranında artış olacak şekilde toplu sözleşme masasına oturulmalıdır.Aksi bir durum memur ve emeklilerin beklentilerinden ve yıllar içerisindemaaşlarımızın alım gücünde oluşan kayıpları telafi etmekten uzak bir talepolacaktır.

 

Şafak DELİÇAKAR: Size görememurun gerçek talepleri nelerdir?

 

Nihat KOÇ: Eğitimçalışanlarının ve sendikamızın toplu sözleşme masasına taşınması ve çözümeulaştırılmasını istediği talepleri şunlardır; Kamu çalışanlarının demokratik vesendikal haklarının kullanılması için olmazsa olmaz olan Grev Hakkının yasalolarak tanınmasını istiyoruz. Yıllardır, öğretim yılına hazırlık ödeneğindenmahrum bırakılan ve okulların eğitim-öğretime hazırlanmasında çok büyük emeğigeçen eğitim çalışanlarına da (GİH-YHS-THS-SHS-4/B sözleşmeli personele)“ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ” verilmesi artık bir zorunluluk halinegelmiştir. Toplu sözleşme masasında eğitim öğretim ve bilim hizmetleri işkolunun birinci çözülmesi gereken konusu; öğretim yılına hazırlık ödeneğinintüm eğitim çalışanlarına verilmesi olmalıdır.

Ayrıca; 3600 Ek Gösterge TümKamu Çalışanlarına Verilmelidir. Bu dağılım da İlköğretim ve OrtaokulMezunlarına 2000,Lise ve Dengi Okul Mezunlarına 2200, Ön Lisans Mezunlarına3000 ve Lisans Mezunlarına 3600 şeklinde olmalıdır.

 

Memur maaşlarında %15, %20,%27, %35, %40 oranları ile vergi dilimi uygulaması kaldırılmalıdır. Bununyerine, memur maaş tutarının, asgari ücret tutarına kadar olan kısmına, temelvergi muafiyeti getirilerek, bu tutara kadar olan ödemelerden vergialınmamalıdır. Asgari ücret tutarını geçen kısmına ise; %15 vergi tahakkukettirilmeli ve Asgari Geçim İndirimi uygulaması da devam ettirilmelidir.Günümüz şartlarında çok komik rakamlara dönüşen

KIDEM VE YAN ÖDEME AYLIĞIKALDIRILMALIDIR.

Bunun yerine; kadrounvanları, kıdem, iş güçlüğü ve mali sorumluluk durumları da dikkate alınarak,“Performans Ödemesi” veya “Sosyal Denge Tazminatı” adı altında ödemeyapılmalıdır. Bu kapsamda yapılacak ödeme ise; 2021 yılı için en yüksek Devletmemuru aylığının (ek gösterge dahil) tutarı olan 1.574,97 TL olmalıdır. Aileyardımı ve çocuk yardımı 1000 TLolarak ödenmeli; ayrıca 0-10 yaş arasındaçocukları olan kadınlarımızın mesai saatleri 10:00-16:00 saatlerinde olmalı ve yıllıkizinlerine 10 gün analık izni eklenmelidir. Doğum yapan kadınlarımıza en az 6ay ücretli izin verilmelidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmekve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” amir hükmünün birgereği olarak, çalışma barışının sağlanması bakımından; kamu çalışanları veemeklileri arasında herhangi bir ayrım yapılmamalıdır. Bu nedenle; Ramazan veKurban Bayramlarında tüm kamu çalışanlarına emeklilerde olduğu gibi bayramikramiyesi verilmelidir. Aynı kadroda görev yapmalarına rağmen şeflerinbakanlıklar arasında sadece özel hizmet tazminatı arasındaki ücret farkı 787,48TL’dir. Aynı kadroda çalışan şefler arasındaki adaletsizlik ortadankaldırılmalı ve herhangi bir kurum ayrımı yapılmadan, bütün şeflerin özel hizmettazminat oranı 120 puana çıkarılmalı, Şef-Memur ve Hizmetli kadrolarının EkÖdeme ve Özel Hizmet Tazminatları Arttırılmalıdır.

 

Herhangi bir kadro ayrımıyapılmaksızın, günün şartlarına uygun bir şekilde tüm memurlara giyim yardımınakdi olarak ödenmeli; giyim yardımından gelir vergisi kesilmemeli ve giyimyardımı en az 2.000 TL olarak ödenmelidir. Kamu veya özel sektörde çalışanlardaolduğu gibi, memurlara da yemek yardımının günün şartlarına uygun bir şekildenakit 750 lira olarak verilmelidir. Aynı odada yan yana masada görev yapan amasen 4-A lısın sen 4-B lisin diye ayrıştırılan kamu çalışanı arasında adaletsağlanmalı, kamuda 4-Bkadrosunda çalışan tüm personel 4-A kadrosunageçirilmelidir. Yıllık izinler aynı İşçilerde olduğu gibi Pazar günleri vebayram tatilleri düşülerek kullandırılmalı, kullanılmayan izinlerin karşılığıücret olarak ödenmelidir. Fazla mesailerin tamamı ücretle karşılanmalı ve buücret saatlik 32 lira ve günlük 256 lira olarak ödenmelidir. Milli EğitimBakanlığında görev yapan ve eğitim fakültesi mezunu olan eğitim çalışanlarınınÖğretmen olarak ataması yapılmalıdır.

Şafak DELİÇAKAR: Bakanlıktantalepleriniz varmıdır?

Nihat KOÇ: Görev başındaolan tüm kamu çalışanlarına nakdi olarak ulaşım yardımı verilmeli veya toplutaşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanmalarının sağlanması için düzenlemeyapılmalıdır veya kamu çalışanlarına ulaşım ücreti adı altında 500 TL ilaveödeme yapılmalıdır. Kamu çalışanlarının yıllık zam oranlarının 6 aylık dilimlerhalinde değil yıllık verilmesi ve enflasyon oranı artışların ise aylıkverilmesi sağlanmalıdır. Emekli olan kamu çalışanlarına aile yardımı ödeneğininkesilmeden ödenmesi sağlanmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapankamu çalışanlarının 1 defaya mahsus eğitim durumlarına uygun kadrolara atanmasısağlanmalıdır. 15 Ocak 2016 tarihinden itibaren göreve başlayan tüm kamuçalışanlarına ilave bir derece verilmelidir. Erkeklerde 30 yıl, Kadınlarda 25yıl görev yapan tüm kamu çalışanlarının emeklilik işlemlerinin yaşbeklemeksizin yapılması ve emekliye ayrılan kamu çalışanlarının ikramiye veaylık emekli maaşları yaş beklenmeksizin ödenmelidir. Şoför olarak görev yapaneğitim çalışanlarına ödenen seyyar görev tazminatlarının tam ve zamanındaödenmesi sağlanmalıdır. Tüm kamu çalışanlarının sendikalara üyeliği veistifasının E-Devlet üzerinden yapılabilmesi için gerekli düzenlemeleryapılmalıdır. Kamu çalışanlarına görevde yükselme ve unvan değişikliğisınavlarında uygulanan sözlü sınav kaldırılmalıdır.

Şafak DELİÇAKAR: Zorakiüyelik konusunda ne dersiniz?

Nihat KOÇ: Engelli memuralımında ilk göreve başlarken engelli vatandaşlarımız engellerine uygunkadrolara atanmalı, engelleriyle bağdaşmayacak görevler verilmemelidir. Engellipersonellerin yardımcı hizmetler sınıfına atanmalarına son verilmelidir.Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan engelli personellerin ihraz ettiğiunvanlara ve kadrolara sınavsız atamaları sağlanmalıdır. Tüm kamu çalışanlarıiçin “Kurum İçi Geçici Görevlendirme Yönetmeliği” hazırlanmalı, geçicigörevlendirmeler ödül veya ceza olmaktan çıkarılmalı belirli bir mevzuata göreuygulanmalıdır. Şoförlük onayı olan hizmetli personel sınavsız olarak şoförlükkadrosuna atanmalıdır. Merkezi sistem sınavlarında eğitim çalışanlarınıntümünün salon başkanı/gözcüsü olması için gerekli düzenlemelerin yapılmasısağlanmalıdır. Türkiye’de eğitimin modelini yeniden inşa etmek ve 2100’lerin,2200’lerin eğitim-öğretim anlayışını belirlemek için vakit kaybetmeden MİLLİEĞİTİM ŞURASINI geniş katılımlı ve süre kısıtlaması olmadan toplanmasısağlanmalıdır. BİRLİKTE BÜYÜYE BÜYÜYE KAZANACAĞIZ. Yukarıda saydığımız taleplerkamu çalışanlarının uyduruk olmayan gerçek gündemleri olup 6. Dönem toplusözleşmelerde yaklaşık 6,4 milyon kamu çalışanının, memur emeklisinin vesendikamızın ortak talebidir.

 

Şafak DELİÇAKAR: Sayın Koçverdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

 

Nihat KOÇ: Bende şahsıma bufırsatı sağladığınız için teşekkür ediyorum.


+