Yer Değiştirme Talebi Reddedilen Engelli Üyemiz İçin Açtığımız Davayı Kazandık.

Bilindiği üzere Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin Ek 3. maddesinde; ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurların engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabileceği, bu kapsamdaki taleplerin Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanacağı belirtilmektedir.

Söz konusu yönetmelik hükümlerine göre Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği taleplerinin kurumlarca karşılanması esas olmalıyken; Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü engelli üyemizin yer değişikliği talebini yerine getirmemiş bunun üzerine üyemizi temsilen sendikamızca dava açılmıştır.

Ordu İdare Mahkemesi 2019/1577 esas numarasıyla verdiği kararında; yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabileceğinin düzenlendiği, davalı idare tarafından dava dosyasına sunulan davacının atanma talebiyle başvuruda bulunduğu Fatsa ilçesine ilişkin dolu ve boş kadroları gösteren tabloda esas kadroda mevcut çalışan sayısının norm kadroya göre iki kişi eksik olduğu anlaşıldığından; davacının engel durumu mazereti sebebiyle eski görev yerine atanma talebiyle yaptığı başvurusunun reddine dair Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün … tarih, … sayılı işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Denilmiştir.

Bu nedenle; üyemizin engel durumu mazereti sebebiyle atanma talebiyle yaptığı başvurusunun reddine dair Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işlemi iptal edilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


picture picture

+