Danıştay: Lojman tahsislerinde hizmet sınıfları arasında ayrım yapılamaz.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Taşra Teşkilatı Konut Tahsisi" konulu 23/01/2012 tarih ve 2012/8 sayılı Genelgesinin 4.maddesinde, "Okullardaki sıra tahsisli konut dağıtımında öncelik eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personeline verilecektir. 11. maddesinde ise,"Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personeline tahsisten sonra gere kgörev  tahsisli kategoride gerekse sıra tahsisli kategoride boş konut kaldığı takdirde diğer hizmet sınıfı personeline sıra çizelgesi esas alınarak tahsis yapılacaktır." düzenlemelerine yer verilmişti.

Söz konusu düzenleme ile sıra tahsisli konut dağıtımında önceliğin eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personeline verilmesi bu tahsisten sonra artan olursa, diğer hizmet sınıflarındaki personelin (G.İ.H.,T.H.,Y.H.S.,S.H.S) lojmanlardan yararlanması amaçlanmıştı.

Eğitim çalışanları arasında ayrımcılık ve adaletsizlik içeren bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Sendikamızca dava açılmış, söz konusu genelgenin 4. ve 7. Maddesiyle ilgili Danıştay 2.Dairesinin 2012/1727 esas kararıyla daha önce yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.Bu karar neticesinde Bakanlığımızda görev yapan tüm personelin lojmanlardan eşit bir şekilde yararlanması sağlanmıştı.

Danıştay 12. Dairesi’nin 2019/7146 sayılı kararıyla da daha önce yürütmesi durdurulan genelgenin 4.ve 7. Maddesi iptal edilmiştir.

 Söz konusu kararda mahkeme; …yer verilen mevzuat uyarınca, personele sıra tahsisli konutların puanlama esasına göre tahsis edileceği öngörülmüş olup, çeşitli hizmet sınıflarına (eğitim öğretim hizmetleri sınıfı da dahil) öncelik verileceğine ilişkin herhangi bir kural ya da düzenlemeye yer verilmemiştir.

Normlar hiyerarşisine göre kanundan sonra gelen yönetmelik, genelge gibi düzenlemelerin ancak kanunda verilmiş olan hakkın kullanılmasının açıklanması ile ilgili olacağı, bu metinlerde kanun ile verilmiş olan hakkı genişletici veya daraltıcı mahiyette düzenlemeye yer verilemeyeceği hukukun genel ilkelerindendir.

Bu duruma göre, sıra tahsisli konutlar için kanun ve yönetmelikte olmayan bir hususun genelge ile eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil olan personele öncelik hakkı verilerek tanınması nedeniyle, diğer hizmet sınıfına dahil personelin hakkının daraltılması ve kısıtlanması sonucunu doğuracak hükümler getirildiği; öte yandan, üst hukuk normlarında yer almadığı halde eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil tüm personel için adetagörev tahsisli konut uygulamasının getirildiği; oysa, görev tahsisli konutların tahsis edileceği personel kapsamında Müdür Yardımcısının altındaki görevlerin Kamu Konutları Yönetmeliğinde sayılmadığı anlaşıldığından, normlar hiyerarşisi sonucu kendinden önce gelen kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan dava konusu Genelgenin 4. maddesi ile 11. maddesindeki "Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personeline tahsisten sonra" ve "diğer"ibarelerinde hukuka uygunluk görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle; Dava konusu Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23/01/2012 tarih ve 2012/08 sayılı Genelgesinin 4. ve 11. maddelerinin İPTALİNE, karar vermiştir.

Bizce Danıştay’ın bu iptal kararı,Bakanlığımızda bazı konularda halihazırda süregelen hizmet sınıfları arasında ayrımcılık ihtiva eden (salon başkanı/gözcüsü, eğitim öğretime hazırlık ödeneği v.b) uygulamaların yeniden düzenlenmesinin gerekliliğini işaret eden örnek bir karar olmuştur.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


picture picture

+