Yetkili Sendikanın Kurum İdari Kurulu Kararları Şaşırtmadı!

Eğitim Çalışanlarının Üye Olup Yetkili Yaptığı Sendika ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Nisan 2020 Ayında Yapılan Kurum İdari Kurulu Kararları Şaşırtmadı!  

TAKDİR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA GİH-YHS-SHS-THS VE 4/B SINIFLARINDA GÖREV YAPAN EĞİTİM ÇALIŞANLARININDIR…

NİSAN 2020 KURUM İDARİ KURULU KARAR METNİ

-Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcılık sağlamak üzere;
a) eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere yönelik hapis cezası verilmesi,
b) eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması,
c) eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı eğitim kurumlarında çalışan personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlıkça hukuki yardım yapılması noktasında düzenleme gerçekleştirilmesi konusunda girişimlerde bulunulmalı ya da bu konular Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında düzenleme konusu edilmelidir.

-Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yüz yüzeeğitime ara verilmesi nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve YerDeğiştirme Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesi çerçevesinde, aday öğretmenlerinperformans değerlendirmeleri yapılmış sayılmalı; 5.7.2020 tarihindegerçekleştirilecek adaylık kaldırma yazılı sınavına, bahse konu tarihitibarıyla bir yıllık fiili çalışma süresini tamamlayacak (tamamlamışsayılacak) ve performans değerlendirmeleri yapılmış sayılacak adayların dabaşvuruda bulunabilmeleri sağlanmalıdır.

-Okul yönetimlerinin Milli Eğitim Bakanlığı TaşımaYoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği'neaykırı surette servis araçlarının ve şoförlerinin denetimleriyleyükümlü kılınmasının istenilmemesi; söz konusu iş ve işlemlerin kollukkuvvetlerince yerine getirilmesi yönünde düzenleme yapılması için girişimlerdebulunulmalıdır.

-Öğretmenlerdenengelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar ve bakmakla yükümlü olduklarıengelli birey bulunanlara, haftalık ders programlarının belirlenmesinde gün vesaat tercihlerine öncelik verilmesi noktasında düzenleme yapılmalıdır.

-İşsağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde eğitim kurumu yöneticilerininişveren vekili/işveren olarak sorumlu tutulmaları çerçevesinde;
a) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 102'nci maddesi kapsamındaki iştenayrılış bildirgelerinin ilgili SGK ünitelerine bildirilmesi yükümlülüğününzorunlu staj yapılan işletmelerin sorumluluğuna bırakılması,
b) Bildirim yükümlülüğüne uyulmadığı hallerde Milli Eğitim Bakanlığı'na kusuruveya ihmali bulunan işletmelere rücu hakkı tanınması,
c) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 102'nci maddesi kapsamında kamuişveren vekilinin sorumluluğu altındaki hallerde, bildirge verme sürelerinin"takip eden ayın sonundan az olmayacak şekilde" uzatılması noktasındadüzenleme yapılması bakımlarından Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde girişimdebulunulmalıdır.

-Rehberlik öğretmenlerine nöbet ve belleticilik göreviüstlenme zorunluluğu getiren Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik HizmetleriYönetmeliği'nin ilgili hükmünün kaldırılması ya da söz konusu görevlerinrehberlik öğretmenlerinin isteklerine bırakılması noktasında düzenlemeyapılmalıdır.

-Öğretmenevlerinde sunulan yemek hizmetinden öğretmenlerinindirimli olarak yararlanabilmeleri yönünde düzenleme yapılmalıdır.

-MilliEğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleriçerçevesinde, sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Bakanlıkçabelirlenen dönemlerde belgelendirme yükümlülüğü bulunan öğretmenler yönünden,Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde sağlık kuruluşlarının acil durumlarharicinde rutin faaliyetleri askıya alması nedeniyle sağlık mazeretinibelgelendirme yükümlülüğünün geçici olarak aranmaması veya ileriki bir tariheertelenmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.

-Öğretmenlerimizinil içi yer değişikliği işlemlerinin mağduriyet üretmeyecek şekilde adil vehakkaniyete uygun olarak yürütülmesini sağlayacak şekilde ve tercihleriitibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak norm açığı oluştukçayer değişikliği taleplerinin bu sıraya göre karşılanması konularında ÖğretmenAtama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde düzenleme yapılmalıdır.

-652sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 11'inci maddesine göre atananöğretmenlerin, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyetgösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretmen, uzmanöğretici veya diğer unvanlarda geçirdikleri süreler, hizmet puanlarının hesaplanmasındadeğerlendirilmelidir.

-MilliEğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 40'ıncımaddesinin dördüncü fırkası hükmü gereği verilmekte olan ilave hizmetpuanlarından, yatılı bölge ortaokulu statüsünde olmayan yatılı/pansiyonluokullarda görev yapan öğretmenlerden ve yatılı bölge ortaokulunda yeterlisayıda istekli öğretmen bulunmaması nedeniyle diğer eğitim kurumlarında görevliöğretmenlerden, belletmenlik/nöbetçi belletmenlik görevini yerine getirenlerinde faydalandırılmaları noktasında düzenleme yapılmalıdır.

-Bakanlıkmerkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ve hizmet gereklerine görebelirlenen münhal kadrolar için unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır.

-MilliEğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkinKararın 16'ncı maddesinin, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 22'ncimaddesiyle birlikte değerlendirilerek, okul spor faaliyetleri çerçevesindekigörevleri süresince üzerlerinde bulunan ders ve ek ders görevlerinin yapılmış sayılmalarıyönünde düzenleme yapılmalıdır.

Projeokulları yöneticileriyle ilgili gündeme getirdiğimiz talep, görüşmelersürecinde haklı bulunarak gereği çalışma raporu imzalanmadan yerine getirildi

Kurumİdari Kurulu gündemine taşıdığımız, "Proje okullarında yönetici olarakgörev yapmakta olanlardan dört veya sekiz yıllık görev süresi sona erecek olanyöneticilere, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici GörevlendirmeYönetmeliği hükümleri çerçevesinde diğer eğitim kurumlarına ilk defa görevlendirmeiçin başvuru hakkı tanınmalıdır" şeklindeki talebimiz, çalışma raporuimzalanmadan kabul edilerek gereği yerine getirildi. Bu sebeple konusuz kalantalebe çalışma raporunda yer verilmedi.

 


+