ATAMA YETKİSİ OLMAYAN MAKAMIN REDDETME YETKİSİDE YOKTUR.

ATAMA YETKİSİ OLMAYAN MAKAMIN REDDETME YETKİSİ DE YOKTUR.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa, 27103 sayılı torba kanunun 25.maddesi ile eklenen Geçici 16. Madde gereğince; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1. Maddesi kapsamında atanan personelin fiilen görevde bulunması koşulu ile işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ihraz edilmiş olan kadrolara atamasının yapılarak sınavsız geçiş imkânı tanınmıştı.

Bu kapsamda ilgili kanun tarafından belirlenen tek ölçüt ise kurumların kadro ve ihtiyaçlarının gözetilmesiydi.Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü başvuruları almış ihtiyaç, kadro durumu ve hizmet süresi üstünlüğüne göre atamalar yapmış ise de başvurular kapsamında değerlendirilmeyen çoğu dilekçeyi cevapsız bırakmıştır.

Aynı zamanda 04.12.2018 tarihinde valiliklere e-mail yolu ile talimat vererek: “Söz konusu düzenleme kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı boş kadrolara ihtiyaç durumu gözetilmek suretiyle atamalar gerçekleştirildiğinden, öğrenim durumları itibariyle ihraz edilen kadrolar içerisinde yer almayan memur kadrosu ile başvuruda bulunup atanamayan ve ilk defa başvuranlara ilişkin bu yöndeki taleplerin Bakanlığımıza gönderilmeden Valiliğinizce cevaplandırılması gerekmektedir.” ifadelerinde bulunmuştur.

Söz konusu bu talimat usule ve hukuka aykırıdır. Kadrolara atama yetkisini elinde bulunduran makam Milli Eğitim Bakanlığı olup bu konuda atama talebinin reddi işlemine de yetkili makam Milli Eğitim Bakanlığıdır. Nitekim İzmir 3. İdare Mahkemesinde açmış olduğumuz davada verilen karar usulsüz tesis edilen bu işlemin iptali yönünde olmuştur.

Mahkeme: “Bakılan davada, davacının başvurusu üzerine atama isteğinin atamaya yetkili makama sunulması gerekirken doğrudan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısınca imzalanan dava konusu işlem ile reddedildiği görülmüş olup, davacının atana talebinin,karar vermek üzere atamaya yetkili amire sunması gerekirken, bu konuda yetkisi olmayan makamca doğrudan reddedilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” şeklinde hüküm kurarak 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa eklenen Geçici 16. Madde Kapsamında yapılan başvuruların doğrudan Valiliklerce reddedilmesini hukuka aykırı bulmuştur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

 
picture picture

+