EĞİTİM ÇALIŞANLARI SALON BAŞKANI VE SALON GÖZCÜSÜ OLARAK GÖREVLENDİRİLSİN !

MTSK, OKS, AÖF, DPYB VB. SINAVLARINDA YAPILAN GÖREV AYRIMCILIĞINA SON VERİN !

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda SALON BAŞKANI ve SALON GÖZCÜSÜ olarak "Merkezi Sistem Sınavları Yönergesi" hükümleri gereğince öğretmenler görevlendirilmektedir.

Ancak; ÖSYM tarafından yapılan KPSS vb. gibi sınavlarda eğitim çalışanlarının tümü SALON BAŞKANI veya SALON GÖZCÜSÜ olarak görevlendirilmektedir. Hatta Türkiye'de iktidarları belirleyen seçim veya referandum gibi dikkat isteyen görevlerde de eğitim çalışanlarının tümü görev almaktadır. Ne hikmetse sadece Milli Eğitim Bakanlığı kendi personellerine güvenmemektedir. Oysaki, SALON BAŞKANI veya GÖZCÜSÜ olmak akademik kariyer ve bilgi isteyen bir görev değildir. Hatta, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan tüm kadrolarımız bu görevleri hakkıyla ve layıkıyla yapabilecek sevidedir. Sendikamız Genel Başkanlığınca, sözü edilen yönergede değişiklik yapılması için teklifte bulunulmuştur.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

ANKARA

İlgi       : Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi.

            Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılacak tüm sınavlara ilişkin usul ve esaslar ilgi yönerge kapsamında belirlenmiştir.

            Sendikamıza üyelerimizden gelen yoğun taleplerden olan, Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistem sınavlarında, SALON BAŞKANI ve SALON GÖZCÜSÜ olarak görevlendirilen personellerin ilgi yönerge kapsamında ve uygulamalarda öğretmenlerden oluştuğu görülmekte olup, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan memur, hizmetli, kaloriferci, aşçı, bekçi, teknisyen, tekniker, şef, mimar, mühendis,şoför kadrolarında görev yapan eğitim çalışanlarına salon başkanı ve salon gözcüsü olarak görev verilmemektedir.

            ÖSYM tarafından düzenlenen, KPSS vb gibi sınavlarda eğitim çalışanlarına salon başkanı ve salon gözcüsü olarak görev verilmektedir. Ayrıca seçim ve referandum gibi özel dikkat isteyen görevlerde de eğitim çalışanları görev almaktadır. Sınav salonlarında görevlendirilen personellerin aldıkları sorumluluk ve görev bilinci için akademik kariyer sahibi olması gerekmemektedir. Çünkü ilgi yönergede salon başkanı ve salon gözcüsünün görevlerine baktığımızda, sınav salonunda soruların dağıtımı,toplanması ve sınavın aksatılmadan yürütülmesi için görevlendirildikleri anlaşılmakta olup, Milli eğitim bakanlığında görev yapan öğretmen haricindeki kadrolara görev verilmesini engelleyici herhangibir akademik durumda söz konusu değildir. Eğitim Çalışanlarının tümü bu görevleri hakkıyla ve layıkıyla yapacak seviyededir.

            Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda sadece öğretmen ve öğretmen menşeili eğitim çalışanlarının kullanılması uygulaması eğitim çalışanları arasında ciddi şekilde rahatsızlık yaratmaktadır. Çünkü eğitim çalışanları hem ücret noktasında, hem özlük hakları noktasında hem kendi kurumunda, hemde diğer kurumlar arasında devletin sağladığı imkanlardan en az yararlanan kamu çalışanlarıdır.

            Bu nedenle;

  • a) Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin; 9. maddesinin alt 7/b maddesinin "Sınav bölgesinde sınavla ilgili gerekli görevlendirmeleri yapar, bina sınav komisyonları ile bölge bazında salon görevlilerinin listelerini sınavdan önce hazırlar, hangi binada kimlerin görev yapacağını kur'a ile belirler ve sınavdan 1(bir) gün önce bina sınav komisyonlarına ve eğitim çalışanının görev yaptığı okul/kurum müdürlüğüne bildirir." Şeklinde değiştirilmesini,

  • b) Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin; 11. maddesinin alt 3/c maddesinin "Sınavda salon başkanı ve gözcü olarak görevlendirilecek asıl ve yedek eğitim çalışanlarını hizmet sürelerini esas alarak tespit ederek, bölge sınav yürütme komisyonuna önerir; görevlendirilenlere görevlerini imza karşılığı duyurur." Şeklinde değiştirilmesini,

  • c) Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin; 11. maddesinin alt 3/f maddesinin "Bina sınav komisyonu başkanı, görevlendirilen salon başkanı ve gözcü eğitim çalışanlarıyla sınav başlamadan en az bir saat önce toplantı düzenler ve ilgili personelin kur'a usulü ile görev yerlerini belirler. Görev ve sorumluluklarını açıklar, göreve gelmeyen personeli tespit ederek yedeklerden görevlendirme yapar." Şeklinde değiştirilmesini,

  • d) Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin; 11. maddesinin alt 3/ğ maddesinin "Salon başkanları ile sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlamak üzere, sınav yapılacak binanın her katında yedek gözcülerden birer eğitim çalışanı görevlendirir." Şeklinde değiştirilmesini,

  • e) Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin; 13. maddesinin alt 2. maddesinin "Bölge sınav yürütme komisyonunun teklifi üzerine her salonda bir salon başkanı ve gözcü, her 5(beş) salona da en fazla 1(bir) yedek salon görevlisi eğitim çalışanıvalilik/kaymakamlık tarafından görevlendirilir. Salon başkanı/gözcü eğitim çalışanlarının görevlendirilmesinde, sınav bölgesindeki öğretmenlerin dengeli olarak değerlendirilmesi, aynı öğretmenin üst üste sınavda görevlendirilmesi yerine farklı öğretmenlerin görevlendirilmesi esastır." Şeklinde değiştirilmesini,

  • f) Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin; 13. maddesinin alt 3/b maddesinin "Salon görevlilerinden kıdemli olan eğitim çalışanı salon başkanı olarak görev yapar ve bina sınav komisyonunun yapacağı toplantıya katılır; kendi salonunda sınava girecek adayların sınav evrakını tutanakla teslim alır; gözcüyle birlikte adayları, belgelerini kontrol ederek salona alır ve önceden belirlenmiş olan yerlere aday numarasına göre yerleştirir. Sınav yoklama listesinde ismi olan, ancak sınav giriş belgesi bulunmayan adayları, fotoğraflı kimlik belgesi ile sınava alır; bu hususu tutanakla tespit eder. Motorlu taşıt sürücü adayları sınavında, adayların sınav giriş belgesinin yanı sıra fotoğraflı, soğuk damgalı Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesinden herhangi birinin yanında bulunması şartı aranır. Sınava giren adaylara (varsa) salon yoklama listesini imzalatır." Şeklinde değiştirilmesini,

  • g) Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin; 15. maddesinin alt 2/e maddesinin "Sınavlarda görevli yönetici,salon başkanısalon gözcüsü, mutemet, kurye, memur, şoför ve hizmetlilere "görevli yaka kartı" hazırlar." Şeklinde değiştirilmesini,

  • h) Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin; 20/2 maddesinin "Merkez'de Genel Müdürlük tarafından, sınav bölgesindeki İl'lerde ise bölge sınav yürütme komisyonu tarafından, her üç binaya 1(bir) şoför, her binaya 2 (iki) hizmetli, her binaya 1 (bir) kaloriferci ve her binaya 1(bir) bekçi görevlendirilir. Salon sayısı 20'den fazla binalar için 3 (üç) hizmetli görevlendirilir. Ayrıca, her bir bölgede 1 (bir) şoför il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün sınavdaki görevleri kapsamında görevlendirilir." Şeklinde değiştirilmesini,

  • i) Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin; 20/3 (Görevleri) maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ; "a) Şoförler, sınav evrakı ile denetim görevi yapacak personeli götürüp-getirecek araçları kullanırlar. b) Hizmetliler, sınav öncesi ve sonrası sınav salonlarının temizlik işleri ile sınav evrak kutularının taşınması ve benzeri işleri yaparlar. c) Kaloriferciler, sınav günü sınav salonlarının zamanında ısınmaları için gerekli olan kalorifer kazanının yakılması ve bakımlarını yaparlar. d) Bekçiler, Sınav günü öncesi ve sonrası sınav kutularının saklandığı depoların korunmasını ve sınav yapılan kurum binalarının korunması işlerini yaparlar.

  • j) Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin; 33. maddesinin "Sınava girecek adayların yerleştirildiği binalarda bir veya ikinci derece yakınlarının görevli olduğu tespit edilir ise, görevli eğitim çalışanının görev yeri bölge sınav yürütme komisyonunca değiştirilir." Şeklinde değiştirilmesi,

Sendikamızın teklifi ve önerisi olup, bu teklifimiz doğrultusunda yapılacak değişikliğin eğitim hizmetleri iş kolunda görev yapan eğitim çalışanlarının tümünün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir bütünlük içersinde değerlendirildiği hissiyatının oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bilgilerinizi ve konu ile ilgili Bakanlık görüşünün sendikamız genel merkezine gönderilmesi hususunda gereğini arz ederim.

S.Burçin POYRAZ                                                                 Ümit DEMİREL

Genel Sekreter                                                            Genel Başkan

picture

+