Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Uzlaşılan Maddelerden Biri dahi Eğitim Çalışanlarını İlgilendirmiyor.

Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Uzlaşılan Maddelerden Biri dahi Eğitim Çalışanlarını İlgilendirmiyor.

Bilindiğiüzere 2020-2021 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme Görüşmelerinin genel zam oranları mutabakatla sonuçlanamamış Hakem Kuruluna gidilmişti. Toplu görüşmeler 20 güne yakın sürmüş bu süre zarfında hizmet kollarına ait teklifler de görüşülmüş ve bazı konularda uzlaşmaya varıldığı ancak uzlaşmaya varılan konuların da anlaşmazlık zaptında yer almadan hakem heyetine gönderildiği yetkili konfedarasyon/sendika tarafından kamuoyuna açıklanmıştı.

Yetkili sendikanın yayınlandığı Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklarla İlgili Toplantı Tutanağını incelediğimizde sadece bir konu eğitim çalışanları ile ilgili, o da 2018-2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede çözülmüş bir konu olduğu görülüyor.

Bu toplantı tutanağına göre yaklaşık 50.000 eğitim çalışanını üye olarak kaydeden sorunlarını çözmeye talip olanlar toplu görüşmede deyim yerindeyse eğitim çalışanları için kıllarını dahi kıpırdatmamıştır. Eğitim Çalışanları yıllardır oynan tiyatroda yine figüran dahi yapılmamıştır.

Eğitim Çalışanları için ibretlik toplantı tutanağını aşağıda yayınlıyoruz.

Teç-Sen Genel Merkezi

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkinMali ve Sosyal Haklarla İlgili Toplantı Tutanağı

Akademikjüri ücreti

(1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin(b) fıkrası uyarınca doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilenöğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamının, aynıKanunun 23, 24 üncü maddesinin (e) fıkrası ve 26 ncı maddesi uyarıncaoluşturulan doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör atama jürilerinde görevalan öğretim üyelerine ise her bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamınınmemur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücretiödenir. Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısı biryılda altıyı geçemez. Söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin usul ve esaslarYükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Dersgörevinin yapılmış sayılacağı haller

(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitimkurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmalarısebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yöneticive öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğündeizinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerinegetiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylıkkarşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevleriniyapmış sayılırlar.

Dersdışı eğitim çalışmaları

(1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar KuruluKararıyla yürürlüğe konulan,  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici veÖğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17 nci maddesindeyer alan “%5” sınırı, “%6” olarak uygulanır.

Sınavkomisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birincifıkrasında sayılan sınavlar için aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindesınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülensınırlamalar uygulanmaz.

Geçicigörevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında dersniteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta ikenaynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşrateşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncımaddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.

Rehberöğretmen ek ders ücreti

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası,bu fıkra hükmünden yararlanmayan rehber öğretmenler hakkında da uygulanır.

İkiliöğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birincifıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındakiyöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti,  ikili öğretim yapan örgüneğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlıödenir.

Lisansüstüöğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti

(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitimkurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmışolanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla%5 ve %15 artırımlı ödenir.

Maarifmüfettişleri ve yardımcılarına avans

(1) Maarif müfettişleri ve yardımcılarının görevleriyle ilgiliolarak muvakkat vazife ile görevlendirilmeleri ve karşılığı ödeneğin saklıtutulması kaydıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göremahsup süreleri dikkate alınarak avans verilir.

Örgünve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığıders görevi

(1) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6 ncı maddesininikinci fıkrası ile 2006/11350 sayılı Kararın 5 inci maddesinin birincifıkrasının (a) bendinde yer alan “6 saat” ibaresi; Milli Eğitim Bakanlığınabağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarakgörev yapanlar için “2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar” şeklindeuygulanır.

Üniversitegenel sekreter yardımcılarının ek göstergesi

(1) Genel idare hizmetleri sınıfına dahil üniversite dairebaşkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge rakamından üniversitegenel sekreter yardımcılarının da yararlanması için çalışma yapılacaktır.

Eğitimöğretim tazminatı

(1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğekonulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli(III) sayılı Cetvelin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümünde yer alan “100”,“95” ve “85” oranları; “120,56”, “115,56” ve “105,56” olarak uygulanır.

Yükseköğretimkurumlarındaki ikinci öğretime ilişkin fazla mesai ücreti

(1) 31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar KuruluKararının 2 nci maddesinde yer alan “%30’unu” ve “%10’unu” ibareleri “%45’ini”ve “%20’sini” olarak uygulanır.

MilliEğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezî sınavlarda görev alanlaraödenecek sınav ücretleri

(1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesindeöngörülen Cumhurbaşkanıkararının 01/01/2020 tarihinekadar yürürlüğe konulmaması halinde, söz konusu kararın yürürlüğe gireceğitarihe kadar 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasındasayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilengörev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücretiödenmemek kaydıyla, mülga 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar KuruluKararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslarınuygulanmasına devam edilir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılansınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesindenkarşılanır.

Yabancıdil dersi yazılı ve sözlü sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyeleri

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birincifıkrasının uygulanmasında, bu fıkrada öngörülen sorumluluk sınavları kapsamındayapılan yabancı dil dersi sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyelerininyazılı ve sözlü sınav komisyon üyelikleri ayrı ayrı değerlendirilir.

Üniversitelerebağlı yurtlarda görev yapan personelin fazla çalışma ücretleri

(1) Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personeldenkendilerine yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveline göre fazla çalışma ücretininödenmesinde anılan Cetvelde belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katıesas alınır.

Kursmerkezlerinde görev yapan diğer personel

(1) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme veYetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapanyönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bumerkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmalarıkarşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanunundabelirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücretiödenir.

Örgünve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birincifıkrasının (c) bendinin; 4 numaralı alt bendi uyarınca müdür ve müdürbaşyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 4 saat, 7 numaralı altbendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1saat artırımlı uygulanır.

Yaygıneğitim kurumları öğretmenlerinin ek ders ücreti

(1) Öğretmenlere, öğretim yılı başında ve sonunda MilliEğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 53 üncü maddesi uyarıncayaptıkları eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışma süreleri için iki haftayıgeçmemek üzere ve fiilen görev yapılması kaydıyla haftada 15 saat ek dersücreti ödenir.

Yükseköğretimkurumları lojman komisyonu

(1) 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği uyarınca yükseköğretimkurumlarında oluşturulan komisyonlarda yetkili kamu görevlileri sendikasıtemsilcisi yer alır.

Yükseköğretimkurumlarında lojman tahsisi

(1) Yükseköğretim kurumlarında bu sözleşmenin yürürlüğe girdiğitarihten sonra sıra tahsisli lojmanlardan %15’i idari personel için ayrılır.

Örgünve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti

(1) Örgün ve yaygın eğitimkurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dâhil) ders yılı süresi içinde eğitimve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatınagöre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getirenmüdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek dersücreti ödenir.

Geliştirmeödeneğinin süresinin uzatılması

(1) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar KuruluKararıyla yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararın 9 uncumaddesinin birinci fıkrasında yer alan “onaltıncı” ibaresi “yirmiikinci”olarak, geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15/12/2015”ibaresi “31/12/2021”,“onaltı” ibaresi “yirmiiki” ve“onaltıncı” ibaresi ise “yirmiikinci” olarakuygulanır.

Belleticilikgörevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti

(1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birincifıkrasında yer alan “2 saat” ibaresi “4 saat”, “56saat” ibaresi “64 saat” olarak uygulanır. Diğer örgün veyaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbettutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır.

Öğretimyılına hazırlık ödeneği

(1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretimyılına hazırlık ödeneği; 2018 yılında 1.130 TL, 2019 yılında 1.180 TL olaraködenir (Heriki yıl için 100 TL’den az olmamak üzere, artış teklif edilmesine rağmen artışrakamı üzerinde uzlaşma sağlanamamıştır).

İLKSANüyeliği

Mevcut üyeler dâhil olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığıkadrolarına atananlardan 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunun 11 incimaddesi kapsamında bulunanların, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal YardımSandığı (İLKSAN) üyeliğine girişi ve üyeliktenayrılması ihtiyaridir.

Geneltatil günlerinde ders yükünün hesabı

2006/11350 sayılı Karar kapsamında ders yükünün belirlenmesinde2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda sayılan geneltatil günlerine tekabül eden günlerde aylık karşılığı ders görevi yapılmışsayılır.

Örgünve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

(4. Dönem Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesi’nin 23 üncü maddesikapsamındaki ilave ödemelere ilave olarak) 2006/11350 sayılı Kararın;

a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 4 numaralıalt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek dersücreti haftada 1 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarınaödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat,

b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 3, 5 ve 6numaralı alt bentleri ile (ç) bendi uyarınca ödenmekte olan ek ders ücretihaftada 1 saat,

artırımlı uygulanır.

Meslekive teknik eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin azami ek ders yükü

Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerdenyaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındagörevlendirilenlere, haftada 44 saate kadar ek ders görevi verilebilir vefiilen yapılan görev karşılığında ek ders ücreti ödenir.

Sınıfveya şube sorumluluğu görevi karşılığı ek ders ücreti

Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye velaboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlere ilgili mevzuatında belirtilensosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen görevi ile sınıf veya şubesorumluluğu görevi karşılığı, haftada 1 saat ek dersücreti ödenir.

Özeleğitim alan öğretmenlerinin ders ücretleri

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitimalan öğretmenlerine, 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamındaödenmekte olan ek ders ücreti haftada 18 saat olarak uygulanır.

Öğretmenevive Akşam Sanat Okulu yöneticilerinin yönetim görevi karşılığı ek ders ücretleri

2006/11350 sayılı Kararın 14 üncü maddesinde yer alanyöneticilere, haftada 4 saat ilave ek ders ücreti ödenir.

Rehberliköğretmenlerinin ilave ek ders ücretleri

Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevyapan rehberlik öğretmenlerine, yaz tatillerinde ortaöğretime ve yükseköğretimegeçiş süreçleri kapsamında öğrencilere yaptıkları rehberlik hizmetikarşılığında fiilen görev yaptıkları her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenir.Bu konumda olanlara aynı günlerde 2006/11350 sayılı Kararın 19 uncu maddesininikinci fıkrası kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

Geliştirmeödeneğinin tam ödenmesi

Öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlara, 19.04.2005 tarih ve 25791sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair 4/4/2005tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine görehesaplanacak geliştirme ödeneği miktarının %60’ı ödenir.

Kamu İşveren Heyeti ile Eğitimciler Birliği Sendikası arasındayukarıda yer verilen teklifler hususunda uzlaşma sağlanmış olmakla birliktediğer hususlarda uzlaşma sağlanamamıştır


+