HUKUK MUVAFAKATNAME

TEÇ-SEN HUKUK BÜROMUZA HOŞGELDİNİZ!

Değerli Üyelerimiz; Teç-Sen Hukuk Bürosu olarak siz değerli üyelerimize daha etkin ve işlevli hizmet sunmaya devam ediyoruz. Haksızlıkların karşısında vereceğimiz hukuk mücadelesinde bilinmesi gereken en önemli unsur eksiksiz dosya hazırlamaktır.

Teç-Sen Hukuk bürosu olarak değerli üyelerimize rehberlik etmesi amacıyla sayfamızı yeniliyoruz. Açılacak tüm davalarda olması gereken evraklar ;

1- Dava konusu olayla ilgili tüm belgeler. (Dilekçeler, Dilekçelere verilen cevaplar, soruşturma evrakları, ifadeler, onaylar v.b.)

2-  Dava açılacak üyemizin Hizmet Belgesi ve Son 5 Yıllık Sicil Notları

3-  Muvafakatname (Aşağıdadır)

Siz Değerli üyelerimize Dava Konusu tüm işlemlerde Avukat Hizmetimiz ÜCRETSİZDİR. Herhangibir şekilde avukatlık ücreti talep edilmez. Avukatlık Ücreti dışında kalan yargılama masrafları ise (Davanın kazanılması durumunda ilgilinin şahsi hesabına gönderildiğinden) üyelerimizce karşılanacaktır.Ancak, iş hayatı dışında gelişen kişisel ve şahsi konularda açılacak olan davalarda (yer, miras, çek, senet v.b.) Avukat Ücreti Talep Edilebilir.

Detaylı bilgi için; Teç-Sen Genel Sekreterliği ile irtibata geçebilirsiniz.

Teç-Sen Hukuk BürosuMUVAFAKATNAME

                 Leyh  ve  aleyhimde  açılmış  ve  açılacak  dava  ve  takiplerden  dolayı  T.C.  yargı  organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla  beni  temsile  hak  ve  menfaatlerimi  korumaya,  davalar  açmaya  icra  takibinde  bulunmaya,  açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, her nevi  dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ  ve  tebellüğe  tanık,  bilirkişi  göstermeye,  karşı  taraftan  gösterilenleri  kabul  veya  redde,  protesto, ihtarname, ve ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif,  kabul  ve  redde,  keşif  yaptırmaya,  keşiflerde  hazır  bulunmaya,  keşif  raporlarına  itiraza,  yeniden  keşif  talebinde  bulunmaya,  ihtiyati  ve  icrai  tedbir  ve  hacizler  yaptırmaya  ve  kaldırtmaya,  icra  daireleri,  Yargıtay,  Sayıştay,  Danıştay,  bölge  idari  mahkemeleri  ile,  yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli  her  türlü  kanuni  işlemleri  yapmaya,  işleri  takibe,  mürafaaya,  kararları  temyiz  etmeye,  kararların  düzeltilmesi  ve  yargılamanın iadesini istemeye,hakim,  bilirkişi,  hakemşahit,  katip  ve  bilirkişileri  şikayete,  ve  redde,  dava  nakline,  duruşmalara  katılmaya,  elden  evrak  alıp  vermeye,  kayıt  ve  suretler  çıkartmaya,  dosyaları  tetkike,  yanlışlıkları   düzelttirmeye,  vergi  daireleri,  vergi  itiraz,  takdir,  temyiz  ve  il  uzlaşma  komisyonları  ile  yasalarla  bu  konularda  kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya,  tutanakları  imzalamaya,  itiraza,  gerekli  yasal  işlemleri  takip  ve  neticelendirmeye,  duruşmalardan  vareste  tutulmam  yolunda  talepte  bulunmaya,  tüm  kararların  infazını  ilgili  kuruluşlardan istemeye bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve  azle, ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza sulh ve ibraya davayı  kabule veya redde davadan feragate ve feragati davayı  kabule temyizden feragate temyizden  feragati  kabule   Aharı  tevkil  teşrik  ve  azle   Yukarıdaki  işlemleri  adıma  Tüm  Eğitim  Çalışanları  sendikasının  yapmasına  veya  anılan  sendika  avukatı    Ankara  da  Kültür  Mah.Dr.Mediha  Eldem  Sok.N:71  D:12  Çankaya  adresinde  mukim  bulunan  Çankaya  vergi  dairesine  kayıtlı  8410608173 vergi  nolu  Ankara  Barosu  Avukatlarında  AV.  Ebru Büşra TEZCAN'ın  yapmasına  ,  temsil  etmesine   muvafakatımın  ve  rızamın  olduğunu,  bildirir,  Sendika  tarafından  menfaatlerimin  korunması  amacıyla  açılan  davada  aleyhime  doğabilecek  karşı  vekâlet  ücreti  ve  masrafları  ödemeyi  kabul  ve  taahhüt  ederim.

                                                                                                                       .../.../2019

                                                                                                                  Muvafakat Veren

 

 

NOT: ÜYELERİMİZDEN ŞAHSİ DAVA AÇMAK İSTEYENLERİN;

1- YUKARIDAKİ MUVAFAKATNAMEYİ EKSİKSİZ OLARAK DOLDURMALARI VE İMZALAMALARI,

2-DAVA KONUSU OLAN İDARE İŞLEMLE İLGİLİ TÜM BELGELERİN SURETİNİN EKLENMESİ,

3- HİZMET ÇİZELGESİNİN EKLENMESİ

4-TEMİN EDİLEBİLDİĞİ TAKDİRDE GEÇMİŞ YILLARA AİT SİCİL RAPORLARININ EKLENMESİ

 5- DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA DİSİPLİN SORUŞTURMA EVRAKININ EKLENMESİ

6- DAVA KONUSU OLAY ADLİ YARGIYA İNTİKAL ETMİŞSE(HUKUK MAHKEMELERİ, CEZA MAHKEMELERİ, SAVCILIKLAR) ADLİ YARGIYLA İLGİLİ BELGELERİN EKLENMESİ 

7- EVRAKLARIN ZAMAN AŞIMI DİKKATE ALINARAK (60 GÜN)  SENDİKAMIZ GENEL MERKEZİNE BİRAN ÖNCE  GÖNDERİLMESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİN EKLENMESİ 

HUSUSLARINA DİKKAT EDİLMESİ 

+