2019 yılı Eğitim Hizmetleri İş Kolu Kamu İdari Kurulu (KİK) Toplantısı Talepleri Eğitim Çalışanları Adına Hüsrandır, Özensizdir ve Muttarittir.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yetkili Sendika Eğitim Bir-Sen arasında gerçekleşen Kurum İdari Kurulu (KİK) Toplantısı Talepleri Açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığında GİH-YHS-THS-SHS kadrolarında görev yapan eğitim çalışanlarının üye olarak destek verdiği ve yetkili yaptığı sendikanın Kurum İdari Kurulu Toplantısı (KİK)  talepleri sendika tarafından açıklandı.

Açıklanan talepler incelendiğinde talep edilen konuların neredeyse tamamı “Eğitim Hizmetleri Sınıfı” personellerinin sorunlarının çözümüne yönelik olduğu, yönetici atama konularını içerdiği,eğitimde şiddetin önlenmesi hususlarında talepler olduğu görülmektedir. 2019 yılı Eğitim Hizmetleri İş Kolu Kamu İdari Kurulu (KİK) Toplantısı Talepleri Eğitim Çalışanları Adına Hüsrandır, Özensizdir ve Muttarittir. Eğitim Çalışanları Adına Dişe Dokunur Hiçbir Talep Yoktur.

Eğitim çalışanlarının gerçek sorunlarının gündeme alınmadığı ve talep edilmediği konusuna girmek bile anlamsızdır. Çünkü biz alıştık. Çünkü sadece bu yıl değil neredeyse her yıl yapılan KİK toplantılarında eğitim çalışanları dışlanmaktadır. Eğitimin görünmeyen kahramanlarının KİK toplantılarında görünür hale geleceğini zaten hiç düşünmemiştik. Bizleri mahcup etmeyen yetkili sendika ve yöneticilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.

TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI

 ____________________________________________________________________________

2019 Kurum İdari Kurulu (KİK) Yetkili Sendika Talepleri

-Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcılık sağlamak üzere;

(a)eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere hapis cezası verilmeli,

(b)eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı, görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılmalı,

(c)eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı eğitim kurumlarında çalışan personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlıkça hukukî yardım yapılması noktasında düzenleme gerçekleştirilmesi konusunda girişimlerde bulunulmalı ya da bu konular Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında düzenleme konusu edilmelidir.

-Öğretmenlerimizinil içi yer değişikliği işlemlerinin öğretmenlerin tercih ettikleri eğitimkurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak norm açığıoluştukça yer değişikliği taleplerinin bu sıraya göre karşılanması konusunda17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretmen Atama veYer Değiştirme Yönetmeliği’nde düzenleme yapılmalıdır.

-Eğitimkurumu yöneticiliği görevlendirme sürecinde mevcut yöneticilere, tercihlerineve isteklerine bağlı olarak yeniden görevlendirme başvurusunda bulunmanın yanısıra ilk defa görevlendirme için başvuruda bulunma ve görevlendirilme hakkıverilmelidir.

-Bünyesindeimam hatip ortaokulu bulunan imam hatip liselerinde, imam hatip ortaokullarınayönetici olarak görevlendirilme şartlarını taşıyanlara, bu türden imam hatipliselerine yönetici görevlendirme sürecinde başvuru ve görevlendirilme hakkıtanınmalıdır.

-MillîEğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği eki Ek-1Yönetici Değerlendirme Formu’nda “Ödüller” başlığı altında, 657 sayılı Kanun’un122. maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün BaşarıBelgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge hükümleri çerçevesinde düzenlemeyapılmalıdır.

-İlahiyat,İlahiyat Bilimleri, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri, Dinî İlimler ileİslami İlimler fakültelerinden mezun olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanıöğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına YöneticiGörevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde imam hatip liselerine yöneticiolarak görevlendirilebilmeleri noktasında düzenleme yapılmalıdır.

-Projeokullarında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan dört veya sekiz yıllıkgörev süresi sona erecek olan yöneticilere, Millî Eğitim Bakanlığı EğitimKurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde diğereğitim kurumlarına ilk defa görevlendirme için başvuru hakkı tanınmalıdır.

-Bakanlıkmerkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ve hizmet gereklerine görebelirlenen münhal kadrolar için unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır.

-SözleşmeliPersonel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 14.05.2018 tarihli ve 2018/11809sayılı Kararname ile yapılan değişiklikler doğrultusunda sözleşmelipersonel/öğretmenler yönünden Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ndedüzenleme yapılmalıdır.

-Görevdeyükselme kapsamında atamaya konu edilecek şef ve memur kadroları için atamasürecinde, mazerete bağlı yer değişikliği talebi bulunanların mazeretlerininbulunduğu yere, engelli personelin ise istemeleri hâlinde norm kadro durumunabakılmaksızın bulundukları yerlere atamalarının gerçekleştirilmesisağlanmalıdır.

-Bakanlıkçaveya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen veöğretmenlerin katılımının zorunlu tutulduğu her türlü eğitsel gezi, konferans,kurs ve seminerlerin hafta içi ve mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmesigerektiği konusunda taşra teşkilatı uyarılmalıdır.

-Sözleşmeliöğretmenlerin aile bütünlüğü ve sağlık durumuna bağlı yer değişikliğihaklarının kadrolu öğretmenlerle aynı esaslar dâhilinde tanınması için ilgiliyönetmelikte değişiklik yapılmalıdır.

-MillîEğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin NormKadrolarına İlişkin Yönetmelik’in 6. maddesinde öngörülen müdür başyardımcılığınormu, bu maddede sayılan eğitim kurumlarına münhasır ilave müdür yardımcılığınormuna dönüştürülmelidir.

-Eğitimkurumu müdürlerinin muhakkik olarak veya özel öğretim kurumları denetlenmesindegörevlendirilmesi hâlinde görevlendirme başına ek ders ücreti ödenmesi ve bugörev ile ilgili idari giderlerin karşılanması noktasında düzenlemeyapılmalıdır.

-Meslekieğitim veren ortaöğretim kurumları, öğretmenevleri, akşam sanat okulu vemesleki eğitim merkezleri müdürlükleri ile okul aile birliklerinin işverensıfatıyla Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlarayönelik bildirim, beyan, ceza ve ödemelerinin ilçe/il millî eğitim müdürlüklerieliyle gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde eğitimkurumu yöneticilerinin işveren vekili/işveren olarak sorumlu tutul(a)mamalarınoktasında düzenleme yapılması sağlanmalıdır.

-Zorunluçalışma yükümlülüğünü tamamladığı hâlde zorunlu hizmet alanlarına kendiistekleriyle atanmış olanların hizmet puanları, Millî Eğitim BakanlığıÖğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Hizmet puanları”başlıklı 40. maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde hesaplanmalıdır.

-İkiliöğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere, günlük ve haftalıkçalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli personelbulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlere,isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkıverilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

-MillîEğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve YerDeğiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde bölge hizmetinebağlı yer değişikliği, 4 ve 5. hizmet bölgeleri yönünden isteğe bağlı hâlegetirilmelidir.

-Üniversiteler,sanayi ve ticaret odaları ile mesleki ve teknik eğitimi destekleme vegeliştirme amacıyla akdedilen iş birliği protokolleri ve benzeri belgelerde,okul yöneticisi görevlendirme ve öğretmen atama süreçlerinde Millî EğitimBakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği ile MillîEğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerineaykırı ifadelere yer verilmemesi noktasında taşra teşkilatı uyarılmalıdır.

-28/2/1997ile 8/10/2013 tarihleri arasında 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmişdisiplin cezalarının bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına bağlı olaraköğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevindenayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananlara, görevlerinden ayrıldıkları tarihile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreler bakımından,atandıkları eğitim kurumu için öngörülen hizmet puanı verilmesi; yineatandıkları eğitim kurumundan bağımsız olarak zorunlu çalışma yükümlülüğündenmuaf tutulmaları noktasında Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve YerDeğiştirme Yönetmeliği’nin geçici 1. maddesinde düzenleme yapılmalıdır.

-MillîEğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı tüm kurum vekuruluşlarda çalışan erkek kamu çalışanları, mesai saatleri içinde ve resmîgörevlerinin ifasında kamu hizmetinin gerektirdiği ciddiyet dâhilinde kılık vekıyafetlerini serbestçe seçebilmelidirler.

 


+