LİSE MEZUNLARI İKİ YILLIK ÖĞRENİM GÖRMÜŞ SAYILSIN !

LİSE MEZUNLARI YÜKSEK ÖĞRENİM GÖRMÜŞ SAYILSIN !

Milli Eğitim Bakanlığına, Bakanlar kurulu kararıyla tahsis edilen boş kadrolar ile norm kadro esaslarına geçilmesi neticesinde tespiti yapılan boş kadrolar için görevde yükselme sınavının yapılması ile ilgili eylemlerimiz tüm hızıyla devam ederken, sendikamızca görevde yükselme sınavlarında oluşması muhtemel mağduriyetler birer birer Milli Eğitim Bakanlığına hatırlatılıyor...

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 18/04/1999 tarihinde yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kurumların çıkardıkları yönetmelikler incelenerek, konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığından "Lise ve Dengi Okul Mezunlarının Görevde Yükselme Sınavlarında Yüksek Öğrenim Mezunu olarak kabul edilmesi" için Sendikamız Genel Başkanlığınca yazı yazılmıştır. Yazıyı görmek için tıklayın.

TEÇ-SEN

TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

GENEL MERKEZİ

SAYI   :2008/TEÇ-SEN/GB/102                                                                                     06/03/2008

KONU            : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik talebi hk.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

                            ANKARA

İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği.

              Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan eğitim çalışanlarının 657 sayılı devlet memurları kanunun liyakat ve kariyer maddeleri hükümleri doğrultusunda hem görev bilinci sağlam, hem de aşırı iş yüküne rağmen üstün hizmetler göstermektedir.

            15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 18/04/1999 tarihinde yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulamaya konulmuştur. Bu genel yönetmelik ile "çeşitli Hükümler" başlıklı " Geçici Madde 3 - Bu yönetmelik kapsamına giren unvanlarla ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır. Bu yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık öğrenim görenler, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler denilmekle birlikte, Bakanlığımızın 26/07/2000 tarih ve 24121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği " Geçici madde 2 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/04/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 inci maddenin uygulanması bakamından Lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş gibi değerlendirilirler denmekte ve 18/06/2001 tarih ve 24436 sayılı değişiklik ile de aynı madde hükmü korunmuş, son çıkartılan 04/03/2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinde de aynı şekilde, "GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/04/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki ve üç yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, diğer özel şartlara sahip oldukları takdirde dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler" denilmektedir.

             08 Haziran 2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin, "Beşinci Bölüm - Öğrenim Düzeyi - Geçici Madde 3 -  (1) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunmuş olmak kaydıyla bu tarihten itibaren on yıl içinde iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer koşullara sahip oldukları takdirde ve ilgili Kanununa aykırı olmamak üzere, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

          (2) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunmuş olmak kaydıyla bu tarihten itibaren on yıl içinde en az sekiz yıl süre ile Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışan lise veya dengi okul mezunu personel, diğer koşullara sahip oldukları takdirde ve ilgili Kanununa aykırı olmamak üzere, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından iki yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler. " denilmekte,

          07 Ocak 2004 tarih ve 25339 sayılı Resmi Gazatede yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin,  " Kazanılmış Haklar - Madde 33 - Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır. 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Yürürlüğe girdiği tarihte Çevre ve Orman bakanlıklarında görevli olan personel hakkında, unvanlar itibarıyla belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir. " denilmekte,

           13 Şubat 2001 tarih ve 24317 sayılı Anayasa Mahkemesi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde, " Geçici Maddeler - Geçici Madde 1 - Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/04/1999 tarihinde 5 inci maddede sayılan unvanları kazanmış olanlarla, anılan tarihten sonra Anayasa Mahkemesi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı düzeyde görevlere atananların hakları saklıdır.    18/04/1999 tarihinde Anayasa Mahkemesinde görevde bulunan personelin, ilk öğretim(ortaokul), orta öğretim (lise - dengi okul) ve iki ya da üç yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlarında, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle diğer niteliklerin bulunması koşuluyla, 5 inci maddedeki öğrenim düzeyi koşulu aranmaz. " denilmektedir.

            Ayrıca ; Milli Eğitim Bakanlığı 1986 yılında öğretmen okulu mezunu öğretmenler için 2 yıllık ön lisans mezunu olsunlar diye sınavlar düzenleyerek 1. dereceye düşüp Ek Göstergelerini 3000 yapmıştır.

            Amacı, hizmet gerekleri ile kariyer ve liyakat ilkeleri esas alınarak, sicil, kıdem, sınav ve benzeri ölçütlere göre personelinin görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, hizmette etkinlik ve verimliliği arttırmak, olan bu yönetmelikler gereği, Bakanlığımızda görev yapan personellerden yönetmelik tarihlerdeki bahsedilen geçici maddelere, Lise ve dengi okul mezunlarının iki yıllık yüksek öğrenim görmüş gibi değerlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığınca çalışma yapılması, binlerce memurun mağduriyetini önleyecektir.

             Bu sebeplerle; kamu kurum ve kuruluşlardaki personel açısından hakkaniyetin gerçekleşmesi ve Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin, görevde yükselmesi ve hizmette etkinlik ve verimliliği arttırılması için, ilgili yönetmeliğe ek madde konularak düzenleme yapılabilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ümit DEMİREL

Genel Başkan


+