Memurlar E-Devlet üzerinden sendikalara üye olabilmelidir.

7 Kasım 2013 tarihinden itibaren 6356 sayılı Yasa’nın 19. Maddesi gereğince işçi sendikalarına üyelik işlemleri E-devlet kapısı üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

Böylece işçiler ve işçi sendikaları için kolaylık getirilmiş evrak, posta ve bürokrasi işlemleri azaltılmıştır.  

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde Memur sendikalarına üye olabilecek Devlet Memurlarının da Sendika Üyelik ve Ayrılma işlemleri çok fazla bürokratik işlemler gerektirmektedir.

4688 sayılı kanunda yazılan hüküm şu şekildedir:

Sendikalara üye olmak serbesttir. Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler. Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır.
Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeş gün içinde işverene gönderir.
Denmektedir.

Sendika üyelik ve çekilme formu 3’er nüsha doldurulmaktadır ve bu işlem için posta ve evrak dışında neredeyse her kurumda ayrı bir personel çalıştırılmaktadır.

Memur sendikalarına üyelik İşçi sendikalarında olduğu e-devlet kapısı üzerinden yapıldığı taktirde hiç görünmeyen farklı bir bürokrasi de ortadan kalkmış olacaktır.

Ayrıca, Devlet memurları Amir baskısından kurtulacak ve hür iradeleriyle ve kendisini temsil ettiğine inandığı istediği sendikaya üye olabilecektir.

Bunun için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan beklentimiz, 4688 sayılı yasada değişiklik yaparak hem kamu çalışanlarının hem de kamu sendikalarını gereksiz bürokrasiden uzaklaştırmasıdır.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına resmi başvurular yapılmıştır.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+