Okul/Kurumlarımızın Yönetim Modeli Değişmelidir.

Bakanlığımızca kamuoyuna açıklanan 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde “Okul yöneticiliği profesyonel bir uzmanlık alanı olarak düzenlenip bir kariyer basamağı şeklinde yapılandırılacak, özlük hakları iyileştirilecektir. Okul yöneticiliğine atamada, yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler kullanılacaktır.” denilmek suretiyle okul yönetimi ve yöneticiliği konusunda yeni düzenlemeler yapılacağı kamuoyuna deklare edilmiştir.

Bunun ilk adımı olarak da Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış. Buna göre yönetici seçiminde yazılı sınavın ağırlığı artırılmış, sınavın da ÖSYM tarafından yapılması kararlaştırılmıştı. Bu ve buna benzer adımları yıllardır giderek azalan kariyerve liyakat temelli anlayışı kamuda tekrar egemen kılması yönünde girişimlerolarak görüyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Ancak okul ve kurumlarımızın arzuettiğimiz profesyonel yönetim anlayışına kavuşması için atılması gerekli dahabir çok adımın da olduğu görülmektedir.

Okul ve kurumlarımız hali hazırda müdür ve müdür yardımcıları eli ile yönetilmektedir.Müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarına atamalar da eğitim öğretim hizmetleri sınıfına tabi öğretmenler arasından yapılmaktadır.

Bu uygulamanın neticesinde asıl işi eğitim-öğretim olan bu personellerimize aynı zamanda idari yönetim görevi de yüklenmektedir. Bu sebeple okul müdür ve müdür yardımcıları zamanlarını, eğitim öğretimin düzgün ve kaliteli bir şekilde yürütülmesine ayırmak yerine, idari iş ve işlemlerle geçirmek zorunda kalmaktadır. Yine hizmet alanı eğitim öğretim hizmetleri olan müdür ve müdür yardımcılarımızın idari iş ve işlemlerde bilgi ve donanım noktasında eksik kalabildikleri de görülmektedir.

Artık eskimiş ve ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olan bu yönetim modelinin terkedilerek yeni bir okul/kurum yönetim modeline geçilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle; Döner Sermaye İşletmesi Olan Kurum Müdürlüklerine, Yatılı veya PansiyonluKurum Müdürlüklerine bir idari müdür ve müdür yardımcılığı, Öğrenci sayısı 1000’in üzerinde olan okul/kurum müdürlüklerine, İdari Müdür Yardımcılığı kadroları ihdas edilmek suretiyle eğitim öğretimden sorumlu müdürlük/idari işlerden sorumlu müdürlük şeklinde yeni bir yönetim modeline geçişin 2023 eğitim vizyonu ruhuyla da örtüşeceği düşüncesindeyiz.

Bu nedenle: Döner Sermaye İşletmesi Olan Kurum Müdürlüklerine, Yatılı veya Pansiyonlu Kurum Müdürlüklerine bir idari müdür ve müdür yardımcılığı, Öğrenci sayısı 1000’in üzerinde olan okul/kurum müdürlüklerine, İdari Müdür Yardımcılığı kadroları ihdas edilmesinin ve İdari müdür ve müdür yardımcılıklarına da bakanlığımızda görev yapan iktisat,işletme,kamu yönetimi v.b. alanlarda eğitim almış eğitim çalışanları arasından sınavla atama yapılmasının da yerinde olacağı kanaatindeyiz.

Bukonuyla ilgili hazırladığımız kapsamlı rapor ve öneri Milli Eğitim Bakanlığı’nayazılı ve sözlü olarak iletilmiştir.

TEÇ-SENGENEL MERKEZİ

+