Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmayan Hizmetli Personel Kaloriferci ve Bekçi Kadrolarına Görevlendirilemez.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurum müdürlüklerinde Hizmetli kadrosunda görev yapan lise ve dengi okul mezunu olmayan eğitim çalışanlarının Kaloriferci ve Bekçi kadrolarında görevlendirilmelerinin, hukuka aykırı olduğu, kaloriferci ve bekçi kadrolarının görevde yükselme yönetmeliğine tabi olup sınava tabi oldukları, anılan yönetmeliğe göre kaloriferci ve bekçi kadrolarına atanmak için en az lise ve dengi okul mezunu olmak gerektiği, yine kaloriferci kadrosuna atanmak için Makine Mühendisleri odasından birtakım belgelerin alınmasının şart olduğu, kaloriferci ve bekçilik işlerin niteliği göz önünde bulundurulduğunda bu şekilde geçici görevlendirmelerle bu hizmetlerin yürütülmesinin mümkün olmadığını ileri sürerek açtığımız dava da karar verildi. 

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2018/2376 sayılı Kararı’nda özetle şöyle denilmektedir; “Dava dosyasının incelenmesinden; davacı Sendika tarafından "MEB Personeli Çalışma Koşulları ve Çözümleri" konulu bir araştırma yaptırıldığı ve araştırma sonuçlarına dayanılarak "Milli Eğitim Bakanlığında lise ve dengi okul mezunu olmayan Hizmetli kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarının Kaloriferci ve Bekçi kadrolarında görevlendirildiği, görevlendirilmede asilde aranan şartların göz ardı edilerek, yasalara aykırı görevlendirmelerin yapıldığı tespit edilmiştir." denilerek, 18.8.2010 tarihli başvuru ile davalı idareden Hizmetli kadrosunda görev yapan ve lise ve dengi okul mezunu olmayan eğitim çalışanlarından Kaloriferci ve Bekçi kadrosunda görevlendirilenlerin görevlendirmelerinin yasa gereği iptal edilmesinin talep edildiği, davalı idarenin 15.9.2010 tarihli ve 57699 sayılı cevap yazısında bu görevlendirmelerin mevzuata uygun olduğu belirtilerek söz konusu talebin reddedildiği, bunun üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Kamu personelinin görev yapmasında kadro esası kuralı benimsendiğinden, aslolan,memurun görevini kadrosunun bulunduğu yerde yürütmesidir. İstisnai durumlarda hizmetin gereği olarak memurların başka yerlerdeki kamu hizmetlerinde geçici süreyle görevlendirilmeleri mümkün ise de; idarenin bu konuda sahip olduğu takdir yetkisinin, hizmetin gerekli kıldığı durumlarda kullanılması ve hizmetin ifası için öngörülen sürenin sonunda ilgilinin kadro görevine döndürülmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, geçici görevlendirme, ancak, ilgili kamu görevlisinin hizmetine, belli bir süre için ihtiyaç olduğu hallerde, süresi belirtilmek ve geçici görevlendirmeyi gerektiren iş ve hizmetin ne olduğu açıkça ortaya konulmak suretiyle kullanılabilecek hukuki bir yoldur. İdarenin süreklilik gösteren hizmetlerininin yerine getirilmesindeki kamu görevlisi ihtiyacının ise naklen atama yoluyla giderileceği açıktır.

Geçici görevlendirme işlemlerinde, yukarıda nitelendirilen kamu hizmetlerinin yürütülmesi amaç edinilmeli, geçici görevlendirme belli bir süreyle sınırlandırılmalı, geçici görevlendirme konusunda zorunluluk bulunması gibi koşulların da mevcut olması gerekmektedir.

Uyuşmazlık konusu olayda, davacı sendikanın başvurusu bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan "geçici" nitelikteki bir hizmeti; ya da  değişen ve gelişen sosyal,  ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan "yeni bir kamu hizmetini" yürütmek amacı ile, durumu uygun olan kamu görevlilerinin,  kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere atamaya yetkili amir tarafından geçici olarak görevlendirilebileceklerinden bahisle reddedilmiş ise de; kaloriferci ve bekçilik kadrolarının geçici nitelikte bir hizmet olmadığı gibi henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan yeni bir kamu hizmeti olmadığı da açıktır.

Öteyandan; yukarıda yer verilen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca kaloriferci ve bekçi kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak gerektiği düzenlenmiş olup, hizmetli kadrolarına atanmak için söz konusu şartın bulunmaması karşısında, geçici görevlendirme suretiyle bu şartın gözardı edilmemesi gerekeceği açıktır.

Bu durumda; kamu görevlilerinin görevlendirilmelerine ilişkin işlemlerin, kurum bünyesinde mevcut bir ihtiyacın karşılanması amacına hizmet etmesi ve ilgilinin o hizmete ilişkin konularda uzmanlaşmış olması gerektiği gibi, bu görevlendirmenin belli bir süreyle yapılması gerekmekte olup, davalı idarece ihtiyacın tam olarak ortaya konulamadığı gibi, idarenin süreklilik gösteren hizmetlerinin yerine getirilmesinin, hizmetine ihtiyaç duyduğu ilgili personelin naklen atanması suretiyle giderilmesi gerekirken, amacına, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”  Denilmiştir.

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2018/2376 sayılı kararına göre “Hizmetli kadrosunda görev yapan ve lise ve dengi okul mezunu olmayan eğitim çalışanlarından rızası dışında Kaloriferci ve Bekçi kadrosunda görevlendirilenlerin görevlendirmelerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle; “Hizmetli kadrosunda görev yapan ve lise ve dengi okul mezunu olmayan eğitim çalışanlarından rızası dışında Kaloriferci ve Bekçi kadrosunda görevlendirilenlerin görevlendirmelerinin iptal edilmesi ve bundan böyle hizmetine ihtiyaç duyulan kaloriferci ve bekçi kadrolarına görevlendirme yapılmaması ve söz konusu kadrolara ihtiyaca göre asaleten atama yapılması yönünde çalışma başlatılması” için Bakanlığımıza resmi yazı ile ayrıca talepte bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


picture picture picture

+