Görev Tanımlarının Yapılması İçin Ne Bekleniyor?

657 Devlet Memurları Kanununda Genel İdari Hizmetler-Teknik Hizmetler-Yardımcı Hizmetler-Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapacak devlet memurlarının görev tanımları “SINIFSAL” olarak yapılmıştır. Öyle ki, Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan fakat kadrosu “Hizmetli” olan eğitim çalışanlarına 657 DMK’da “Sınıfsal” olarak yapılan görev tanımlarının tümü yaptırılmak istenmektedir.

Örnek olarak; Bir hizmetliye farklı bir kadro olan Kalorifercilik görevi, farklı bir kadro olan bekçilik görevi veya hiç bilgisi olmadığı halde okulun badana boya işleri 657 DMK dayanak gösterilerek yaptırılmaktadır veya yaptırılmak istenmektedir. Görevi olmadığı halde tesis edilen bu iş yüklemesine karşı direnci ise soruşturma tehditleriyle kırılarak hak arama yolları kapatılmaktadır. Bu durum kurum amiri ve personeli karşı karşıya getirmekte,Çalışma düzenini ve barışını bozmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Genel idare Hizmetler-Yardımcı Hizmetler-Teknik Hizmetler-Sağlık Hizmetler sınıfında görev yapan tüm kadrolar için ayrı ayrı görev tanımlarının yapılması ve eğitim çalışanı hangi kadroda istihdam ediliyorsa o kadronun gerektiği işleri yapması sağlanmalıdır.

11 yıl önce!!! başlatıldığı bildirilen unvanlar itibarıyla görev tanımlarının biran önce tamamlanarak yürürlüğü girmesi ile kurumlar ve çalışanlar nezdinde çerçevesi çizilmiş bir iş ortamı oluşturulacağı bununda çalışma barışına mutlak bir katkı sağlayacağı inancındayız.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak 2007 yılından itibaren bir çok defa görev tanımlarının yapılması hakkında hem Devlet Personel Başkanlığı’na hem de Milli Eğitim Bakanlığı’na resmi başvurularda bulunulmuştur.

Devlet Personel Başkanlığı’nca bu yazılarımıza cevap olarak "kadrosal bazda görev tanımlarının yapılması ile ilgili çalışmaların başladığı ve sonuçlandığında "unvanlar itibarıyla görevler tanımlanmış ve standart hale getirilmiş olacaktır." denilmiştir. Ancak aradan geçen on bir yıla rağmen bu çalışma bir türlü bitirilememiştir.

Yine Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, 18.12.2012 tarih ve 229642 sayılı yazısında, “Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Eğitim Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı birimlerinde iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları kapsamında Milli Eğilim Bakanlığının süreç hiyerarşisi belirlenmiş olup idari ve mali iş süreçlerinin haritalandırılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığının iş süreçleri bir kitapta toplanacağı belirtilmiştir.  Ardından yapılacak olan iş etüdü, iş analizi,iş gerekleri ve nitelikleri ile görev tanımları çalışmalarına başlanacaktır. Hâli hazırda Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında bulunan 72 adet kadro unvanının görev tanımları taslak olarak yapılmış çalışmalar devam etmektedir.Tüm bu çalışmalar bir iş paketi halinde 2013 yılının ilk altı ayının sonunda tamamlanması planlandığı” belirtilmiş, ama aradan geçen 5 yıla rağmen bu çalışma nihayete erdirilememiştir.

Bu nedenle;  şef, sayman, ayniyat saymanı, çözümleyici,bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur, usta öğretici, sekreter, şoför, hizmetli, aşçı, bekçi,  avukat, şehir plancısı, mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, teknik ressam, kütüphaneci,programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni, laborant,mütercim, diyetisyen, film yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı, kameraman kadroları ve 4/B statüsünde çalışan eğitim çalışanları için görev tanımlarının yapılması ve sonucundan sendikamıza bilgi verilmesi için hem Devlet Personel Başkanlığı’na hem de Milli Eğitim Bakanlığı’na bir kez daha resmi talebimizi ilettik.Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

picture picture picture picture

+