Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği Hakkı Bir Defayla Sınırlandırılamaz.

Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği Hakkı Bir Defayla Sınırlandırılamaz.

Bilindiği üzere Anayasamızda ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda engelli devlet memurlarını koruyucu ve destekleyici tedbirlere yer verilmektedir. Devlet memurlarının hak ve yükümlülükleri kanunla düzenlenmekte olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda da yer değiştirme suretiyle atanma konusunda engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılacağına hükmedilmiştir.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği başlığı Ek Üçünçü maddesi  “İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. Şeklinde düzenlenmişti.

Bu düzenlemenin, Danıştay Onaltıncı Dairesinin 2/7/2015 tarihli ve Esas No: 2015/10808 sayılı Kararı ile, bu maddede yer alan“bir defadan fazla” ibaresinin yürürlüğü durdurulmuştur.Yine  Danıştay İkinci Dairesinin 21/3/2018 tarihli ve E.: 2016/9697, K.: 2018/1891 sayılı Kararı ile,de bu maddede yer alan “bir defadan fazla” ibaresi iptal edilmiştir. Ve söz konusu mahkeme kararları yönetmeliğe işlenmiştir.

Ancak; halihazırda idarelerce, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunmuş ve ataması gerçekleştirilmiş engelli kamu personellerinin zaman içinde değişen şartlar neticesinde oluşan ikinci yer değişikliği taleplerinin, ilgili yönetmelik hükmünde daha önce yazılı “bir defadan fazla” hükmü gerekçe gösterilerek red edilmektedir.

Görüleceği üzere engelli personellerin Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği  taleplerinin bir defayla sınırlandırılması kanun ve yönetmeliğe açıkça aykırıdır. Zaman içersinde değişen şartlar neticesinde tekrar bu haktan faydalanmak isteyen engelli kamu personellerinin önünde yasal bir engel mevcut değildir.

Sendikamızca konunun tam bir netliğe kavuşması ve idarelere bu konuda yol göstermesi açısından Devlet Personel Başkanlığı’ndan görüş istenmiştir.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+