MEB Geçici Görevlendirmelerde Keyfiliğe Artık Son Vermelidir.

Hazırladığımız Yönerge Taslağını Bakanlığa Gönderdik.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda kurumlararası geçici görevlendirme konusu düzenlenmiş olmakla birlikte, kurumiçi geçici görevlendirmeler ile ilgili her hangi bir yazılı mevzuat düzenlemesi halihazırda mevcut değildir.

Bu konuda oluşmuş mevzuat boşluğu kurum içi geçici görevlendirmelerde keyfiliğe ve kişiye özel uygulamaların doğmasına sebebiyet vermektedir. Memurun muvafakati olmadan yapılan geçici görevlendirmeler amacının dışında bir şekilde personeli cezalandırma, sürgün etme aracına dönüşmektedir.

Yine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 8/c maddesine göre ; “bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirilir.” Hükmü mevcuttur. Ancak uygulamada bu devri mümkün olmayan yetkinin Kaymakamlarca kullanılarak ilçe içinde memurların görev yerleri kaymakamlık onayları ile değiştirilmektedir.

Yukarıda belirtildiği üzere kanun hükmü açık olup,kaymakam oluru ile yapılan geçici görevlendirme işleminin öncelikle, idari işlemin unsurlarından olması gereken “YETKİ ŞARTI” nı taşımadığı çok net bir şekilde ortadır.

 “Memurların il veya ilçe içinde görevlendirilmeleri veya nakilleri konusunda Kaymakama ya da il/ilçe müdürlerine her hangi bir yetki verilmemiş olduğu gibi bu yetkinin sadece“vali/vali vekili”tarafından kullanılabileceği ve bu yetkinin devrinin demümkün olmadığı açıktır.

Yine kurum içi geçici görevlendirmeleri düzenleyen her hangi mevzuat olmasa da bu konuda içtihat haline gelmiş bir çok yargı kararı mevcuttur. Geçici görevlendirmenin esas amacı kamu hizmetlerinin kesintisiz, verimli bir şekilde yürütülmesi ve gerekli hizmetlerin ifa edilebilmesi olmalı ve belirli şartlara bağlanmalıdır.

Kurum içi geçici görevlendirmelerin keyfi uygulamalarına son vermek, geçici görevlendirmelerin belirli kurallar dahilinde yapılmasını sağlamak amacıyla sendikamızca; “Milli Eğitim Bakanlığı’nda Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler,Sağlık Hizmetleri,Yardımcı Hizmetler Sınıfında ve 4/B Kadrosunda Görev Yapan Personelin Kurum içinde Geçici Görevlendirilmelerinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge Taslağı” hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilmiştir.

TEÇ-SENGENEL MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nda Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri,Yardımcı Hizmetler Sınıfında ve 4/B Kadrosunda Görev Yapan Personelin Kurum içinde Geçici Görevlendirilmelerinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge Taslağı

GENEL GEREKÇE

Geçici görevlendirmenin esas amacı kamu hizmetlerinin kesintisiz, verimli bir şekilde yürütülmesi ve gerekli hizmetlerin ifa edilebilmesi olmalı ve belirli şartlara bağlanmalıdır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda kurumlar arası geçici görevlendirme konusu düzenlenmiş olmakla birlikte, kurumiçi geçici görevlendirmeler ileilgili her hangi bir yazılı mevzuat düzenlemesi hali hazırda mevcut değildir.

Bu konuda oluşmuş mevzuat boşluğu kurum içi geçici görevlendirmelerde keyfiliğe ve kişiye özel uygulamaların doğmasına sebebiyet vermektedir. Memurun muvafakati olmadan yapılan geçici görevlendirmeler zaman zaman kamu hizmetlerinin kesintisiz, verimli bir şekilde yürütülmesi ve gerekli hizmetlerin ifa edilebilmesi olmalıyken, maalesef amacının dışında bir şekilde personeli cezalandırma, sürgün etme aracına dönüşmektedir.

Yine 5442 sayılı İlİdaresi Kanunun 8/c maddesine göre ; “bütün memurların lüzumu halinde il içindenakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirilir.” Hükmü mevcuttur. Ancak uygulamada bu devri mümkün olmayan yetkinin Kaymakamlarca kullanılarak ilçe içinde memurların görev yerleri kaymakamlık onayları ile değiştirilmektedir.

Yukarıda belirtildiği üzere kanun hükmü açık olup,kaymakam oluru ile yapılan geçici görevlendirme işleminin öncelikle, idari işlemin unsurlarından olması gereken “YETKİ ŞARTI” nı taşımadığı çok net bir şekilde ortadır.

 “Memurların il veya ilçe içinde görevlendirilmeleri veya nakilleri konusunda Kaymakama ya da il/ilçe müdürlerine her hangi bir yetki verilmemiş olduğu gibi bu yetkinin sadece“vali/vali vekili”tarafından kullanılabileceği ve bu yetkinin devrinin de mümkün olmadığı açıktır.

Yine kurum içi geçici görevlendirmeleri düzenleyen her hangi mevzuat olmasa da bu konuda içtihat haline gelmiş bir çok yargı kararı mevcuttur. Bu kararlara istinaden;

*geçici görevlendirilen kişinin süreli hizmetine duyulan ihtiyaç somut olarak ortaya konulmalı ve görevlendirmenin ne kadar süreyi kapsayacağı da açıkça belirtilmelidir. Başka bir ifadeyle görev konusunun netlik kazanması gerekmektedir ve görevlendirme yapılırken kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleri mümkün mertebe gözetilmelidir.

*Amaç belirli olmalı, Zorunluluk olmalı, Memurun yapacağı iş açıkça ve önceden belirtilmeli, Memur,görevlendirileceği konuda gerekli ve yeterli bilgi/tecrübeye sahip olmalı, Görevlendirme belirli bir süre ile sınırlı olmalı, Memurun muvafakati aranmalıdır.

 

 

 

BÖLÜM I
Konu, Kapsam ve Dayanak

Konu:

Madde1- Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığında Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri,Yardımcı Hizmetler Sınıfında ve 4/B Kadrosunda Görev Yapan Personelin Kurum içinde Geçici Görevlendirilmelerinde Uyulacak Esasları Düzenler.

Kapsam:

Madde2- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda Genel İdari Hizmetler,Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri,Yardımcı Hizmetler Sınıfında ve 4/B Kadrosunda görev yapan personelin ihtiyaç duyulması halinde geçici görevlendirmelerinde uyulacak esasları kapsar.

Dayanak:

Madde3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik

BÖLÜM II

Geçici Süreli Görevlendirme Şartları

Madde4- a)Geçici görevlendirmeye ihtiyaç duyulan kurumun içinden bu görevi yürütecek personelin sağlanamaması durumunda yapılabilir.

b)Geçici süreli görevlendirmelerin sürekli hale gelmemesi esastır. Geçici süreli görevlendirmelerin süresi 6 aydır ve bu süre en fazla bir kere uzatılabilir.Geçici süreli görevlendirmeler toplam da on iki ayı geçemez.

c)Geçici süreli görevlendirmeler norm kadro esasına göre yapılır. Boş norm kadrosu bulunmayan kurumlara geçici görevlendirme yapılmaz.

BÖLÜMIII

Geçici Süreli Olarak Görevlendirilecek Personele İlişkin Şartlar

Madde5- a) Geçici görevlendirilecek personelin, görevin gerektirdiği şartlara sahip olması ve yapılacak işin unvanı ile ilgili bulunması, 

b)Geçici süreli olarak görevlendirilecek personelin bu görevde çalışmayı kabul etmesi,

 

 

BÖLÜMIV

Geçici Süreli Görevlendirmede Usul, Duyurma

Madde 6-  4 üncü maddede sayılan şartların var olması halinde; geçici süreli olarak görevlendirilme talebinde bulunan kurum bu talebini bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirir. Bu talebin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince uygun bulunması halinde geçici görevlendirme yapılacak kurum, unvan ve süre hususları belirtilmek kaydıyla geçici görevlendirme yapılacak kurum ve görev personelin tümüne duyurulur.

Madde 7- Duyuru neticesinde istekli olan personeller tespit edilir. Bunların içerisinden kıdem yılı fazla olandan başlayarak valilik onayıyla geçici görevlendirme yapılabilir. Kıdem yılı eşitliğinde eğitim durumuna bakılır.

Madde 8- Özür durumu veya mücbir sebeplerle geçici süreli görevlendirmenin sona ermesi halinde,geçici görevlendirme için başvuran personel arasından sırasıyla boş bulunan kadroya geçici görevlendirme yapılır.

BÖLÜM V

 Geçici Süreli Görevlendirilen Memurun Hak ve Yükümlülükleri


Madde 9-Geçici süreli olarak görevlendirilen memurun asıl kadrosu ile ilişkisi devam eder. Geçici süreli görevlendirmede geçirilen süreler, personelin asıl kadrosunda geçmiş sayılır. 

Madde 10- Geçici süreli olarak görevlendirilen memur, görevlendirildiği kadronun atanma şartlarını taşıması halinde bu kadronun diğer mali ve sosyal haklarından yararlandırılır. 

BÖLÜM VI

Geçici Görevlendirmenin Sona Ermesi

Madde 11 -Geçici süreli olarak görevlendirmede sürenin bitimi ilgili kuruma ve personele bildirilir.Personel asıl görevine döner. 

BÖLÜM VII

Çeşitli Hükümler

Madde 12- Bu yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13-  Bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tüm geçici görevlendirmeler iptal edilmiş sayılır.

 

 


+