Sınavsız 1 Defaya Mahsus Geçişler Öğrenimi Tamamlamış Herkesi Kapsamalıdır

Bakanlar Kurulu 02/02/2018 tarihinde 75 Maddelik torba kanun tasarısını meclise sundu. Söz konusu tasarıda; Koruma ve bakım altındaki çocukların istihdamının iyileştirilmesi amacıyla; Bu çocuklar hakkında verilen, korunma/bakım tedbiri kararının veya 2828 sayılı Kanunda belirtilen himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren istihdam hakkından yararlanmak üzere başvurma zorunluluğuna ilişkin iki yıl olarak belirlenen süre beş yıla çıkarılmaktadır.

Ayrıca  Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olanlardan öğrenim durumları dikkate alınmadan memur kadrosuna atananlar,kamudaki unvan değişikliği sınavlarının kurumdan kuruma göre değişiklik göstermesi, uzun süreler boyunca sınav açılmaması gibi nedenlerle mağdur olmaktadırlar. Madde ile, öğrenim durumlarına uygun olmayan kadrolarda istihdam edilenlerin, öğrenim durumlarına uygun kadrolara (sınavsız) atanarak mağduriyetlerinin giderilmesi ve yüksek öğrenime devam etmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. denilmektedir.

Yapılması düşünülen bu değişiklik 2828 sayılı kanun kapsamında işe başlayan eğitim çalışanları için olumlu ve sevindirici bir gelişme olmakla birlikte bu haliyle eğitim çalışanların tümünün beklentileri açısından da eksik bir düzenleme olacaktır.

Şöyle ki; Memurluk için öğrenim şartını taşıyan çoğu hizmetli personelin zaten görevlendirme memur olarak görev yaptığı yine engelli eğitim çalışanlarının engel durumlarının hizmetli olarak görev yapmasını engelleyici nitelikte olduğu da bir gerçektir.

Bilindiği üzere bakanlığımız bünyesinde bir çok engelli eğitim çalışanı personel hizmetli kadrosunda görev yapmaktadır. Hatta çoğunun engel durumu hizmetli personelin görevleri ile örtüşmemektedir. Bu durum idare ile engelli personelimizi olumsuz anlamda karşı karşıya getirmektedir.

Yine Anayasamızın 50. maddesinde "... bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. denilmektedir. Buna rağmen Engelli vatandaşlarımıza, pozitif ayrımcılık olarak tanınan devlet memuriyeti hakkı, görev yaptıkları süre zarfında engellerine uymayan görevler verilmek suretiyle adeta burunlarından getirilmektedir.

Tüm bu gerekçeler ışığında bugünlerde yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu/eğitim çalışanlarının bir defaya mahsus sınavsız memur kadrolarına geçirilmesi konusunda sendikamızca yoğun bir mesai ortaya konmaktadır.

Bu iki konuyu beraber değerlendirdiğimizde T.B.M.M.'nce hazırlanan/hazırlanacak torba kanun düzenlemesinde sendikamızın da teklifi olan yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu/eğitim çalışanlarının bir defaya mahsus sınavsız memur kadrolarına geçirilmesi ilgili de bir düzenleme yapılması ile yıllardır çeşitli şekillerde gündeme gelen bu sorunun çözümü için yerinde ve sorunu tamamen ortadan kaldıracak bir düzenleme olacaktır.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

 

+