Gel Bu Oyunu Birlikte Bozalım.!

Gel Bu Oyunu Birlikte Bozalım.!

2017 toplu sözleşme mutabakat metninin eğitim çalışanlarınaKAZANIM nidalarıyla anlatanlara mı inanacaksınız? 

yoksa imzaladıkları maddelere mi inanacaksınız?

KARAR EĞİTİM ÇALIŞANINDIR. 

Gel Bu Oyunu

Birlikte Bozalım.!

2017TOPLU SÖZLEŞME METNİ-Eğitim Hizmetleri İş Kolu - Madde 5

"Geçicigörevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti

Madde 5- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncumaddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek dersücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Milli EğitimBakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilenyöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden dahayüksek olandan yararlandırılır."

+