Kantarın Topuzu Kaçıyor.!

Kantarın Topuzu Kaçıyor!

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Yardımcı Hizmetler Sınıfı, Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Sağlık Hizmetler Sınıfında görev yapan eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili genel raporun "Acil Önlem Alınması Gereken Yönetimsel Sendikal Problemler ve Tekleşme"konulu başlıkta  yer alan çalışmaların kamuoyuyla ve Milli Eğitim Bakanlığı ile acilen paylaşılmasına gerek duyulmuştur.

 

Milli Eğitim Bakanlığı "GİH-YHS-THS-SHS" Sınıflarında Görev Yapan Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri-2017

"Acil Önlem Alınması Gereken Yönetimsel Sendikal Problemler ve Tekleşme"

Eğitim Hizmetleri İş Kolunda faaliyet gösteren toplam 40 (kırk) adet sendika bulunmaktadır.  Sivil Toplum Örgütü olan sendikaların eğitim alanında çok fazla olması çeşitlilik ve temsiliyet bakımından önemli bir unsurdur.  Ancak, sendikaların iş birliği içinde çalışması, eğitim çalışanlarının sorunlarını anlaması ve gerekli olan çözüm önerileri üretmesi bakımından ise kısır kalmaktadır. 

Eğitim çalışanlarının sorunlarına odaklanmayan ve eğitim dışı konuları ana gündem maddesi haline getiren eğitim sendikalarının siyasallaştığı ve siyasi otoriteyi kendi çıkarı doğrultusunda yönlendirdiği ve yönettiği ve eğitimin içinde olması gereken "Hak ve Adalet Terazisinin" istenmeyen noktalara geldiği ve eğitim çalışanları arasında keskin bir kamplaşmaya ve kutuplaşmaya doğru ilerlediği tespitlerimiz arasındadır.

Ayrıca; Tespitlerimiz arasında Milli Eğitim Bakanlığına olan güvenin çok alt seviyelere gerilediği, haksızlığa maruz kalan eğitim çalışanlarının umutsuz olduğu ve hak etmeden makam ve mevkii sahibi olanların elindeki kamu idare gücünü "Taraflı ve Adaletsiz"kullanımı tehlikeli bir sürecin başlangıcı olarak görülmektedir.

Bu itibarla "Sendika-Eğitim Çalışanı-Milli Eğitim Bakanlığı" sorunları ve sadeleştirilmiş çözüm önerilerimiz aşağıdadır.

SORUNLAR

1- İlk Defa göreve başlayan"Aday Memur"un göreve başlama evrakları içine "Sendika Üyelik Belgesi" konularak imzalatılması yaygın kullanan bir yöntemdir.  

2- İlk defa göreve başlayan"Aday Memur"un asaleti tasdik olana kadar bu sendika kalması için"İstifa edersen asaletin tasdik olmayabilir." denilerek aday memurun üzerinde yaratılan korku algısı da yaygın kullanılan bir yöntemdir.

3- Görevlendirme yoluyla atanan"Müdür Yardımcıları/Şube Müdür"leri/MEB Yöneticilerinin görevlerini ifa ederken sendika yöneticisi gibi davranması, emrinde çalışan memurları kendi üye olduğu veya yöneticisi olduğu sendikaya üye olmaları yönünde ciddi telkinlerde bulunması ve eğitim çalışanları üzerinde farklı mobingler uygulanması da yaygın kullanılan bir yöntemdir.

4-  Görevlendirme yoluyla atanan Müdür Yardımcıları/Şube Müdürleri/MEB Yöneticileri; Özür gurubu ve İl İçi Yer Değişikliği vb. tayin Hakkını kullanmak isteyen eğitim çalışanları arasında sendikal ayrım yapmaktadır. Görevlendirme Şube Müdürleri veya MEB Yöneticilerinin kendi üyesi olduğu sendikanın üyeleri lehine iş ve işlem tesis ederek başka sendikalarda üye olanlara göz dağı vermesi de yaygın kullanılan bir yöntemdir.  

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇÖZÜM ÖNERİSİ

1- İllerde aday memurların üyelikleri mercek altına alınmadır. Farkında olmayan ve bilgisi dışında ilk atama evraklarıyla birlikte üyelikleri yapılan personellerin tespiti için 81 il valiliklerinde çalışma başlatılması ve çalışmalar sonucu oluşan bilgi ve belgeler doğrultusunda araştırma ve soruşturma açılması elzemdir. 

2- Aday Memurların asalet tasdiklerinin kanunlar çerçevesinde, Hak ve Adalet Terazisi içinde yapıldığı ve asaletin onaylanmasında "Sendikaların" olumlu veya olumsuz katkısının olmayacağının bilgi mahiyetinde Aday memurlara yazılı olarak verilmesi faydalı olacaktır.

3- Görevlendirme yoluyla ataması yapılan tüm Müdür Yardımcıları/Şube Müdürleri/ MEB Yöneticilerinin atamalarının iptal edilerek, boş bulunan yönetim kademeleri için "Görevde Yükselme Sınavlarının" açılmasıyla gücünü sendikadan almayan ve her daim devletin ve milletin hizmetinde olan eğitim çalışanlarının yönetim kademelerine getirilmesi kökten bir çözüm olacaktır.

 

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇÖZÜM ÖNERİSİ

ADAY MEMURLARIN SENDİKA ÜYELİĞİNE İZİN VERİLMEMELİDİR.

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ilk defa göreve atanan devlet memurlarının "Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Uygulamalı Eğitimleri" tamamlandıktan ve asil memurluğu onaylandıktan sonra Sendika üyeliğine izin verilmesiyle Aday Memurun farkında olmadan ve bilgisi dışında sendika üyeliği önlenmiş olacaktır. 

MÜDÜR YARDIMCISI/ŞUBE MÜDÜRÜ/YÖNETİCİLER İÇİN "YÖNETİM HİZMETLERİ İŞ KOLU" AÇILMALIDIR.

2-  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü/ Yöneticilerinin  "Amir" olmaları ve emrinde çalıştırdıkları"Memurlar" ile oluşan sendikal farklılar nedeniyle kaybolan kurum içi barışın yeniden tesis edilmesi için "Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü/Yöneticilerin"  farklı bir hizmet kolu tanımlanmalıdır. Tüm kamu  kurum ve kuruluşlarında yönetim kademesinde olan yöneticilerin "YÖNETİM HİZMETLERİ İŞ KOLU"nda örgütlenmeleri sağlamalıdır. Ayrıca Görevlendirme yoluyla yönetim kademesine atanan memurların sendika üyeliğinin yine "Yönetim Hizmetleri İş Kolu" olarak belirlenmesi aynı hizmet kolunda oluşan çatışma ortamını sona erdirecektir.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZ / AR-GE

 

+