İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Sınavsız Atamalara Danıştay Dur Dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Sınavsız Atamalara Danıştay İ.D.D.K. Dur Dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte, Sınavsız İlçe Müdürü Atamalarının Görevde Yükselme Yönetmeliği Dışına Çıkarılmasına, Eğitim Uzmanlığına atamaların sadece genel hükümlere göre yapılmasına, Unvan Değişikliği Sınavlarına başvurularda eğitim düzeyi belirlenirken en az ifadesinin belirtilmemesine ve mazerete bağlı yer değiştirmelerde bakmakla yükümlü olduğu anne ve babaya yer verilmemesine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu dur dedi.

Söz konusu kararda;

1- ...."Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 23. maddesi ile getirilen ve "ilçe milli eğitim müdürü kadrosunun" görevde yükselme sınavına tabi kadrolardan çıkartılarak bu kadrolara atamalarda sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların aranmasına ilişkin düzenleme 657 sayılı Yasa'nın temel ilkeleri olarak belirlenen kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektif kurallar çerçevesinde atama yapılmasını engellediğinden hukuka aykırı bulunmuştur." Milli Eğitim Bakanlığı'nın söz konusu karar gereği acilen ilçe milli eğitim müdürlüğü'ne atama şartlarını yeniden düzenlemeli ve ilçe milli eğitim müdürü atamalarını görevde yükselme sınavı ile gerçekleştirmelidir. Sendikamızca 27/03/2012 tarihinden sonra sınavsız olarak yapılan tüm ilçe milli eğitim müdürü atamalarının iptali için Ankara 17. İdare Mahkemesi nezdinde daha önce dava açılmış ancak mahkeme söz konusu atamaları iptal etmemiştir, mahkemenin bu kararına Danıştay İDDK'nın 2014/641 YD itiraz nolu kararını gerekçe göstererek Danıştay'a 27/03/2012 tarihinden sonra sınavsız olarak yapılan tüm ilçe milli eğitim müdürü atamalarının iptali için gerekli itiraz yapılmıştır.

2- Dava konusu yönetmeliğin unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartların düzenlendiği 7. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde dayanağı çerçeve yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak, öğrenim düzeyi ile ilgili "en az" şeklinde bir ibareye yer verilerek belirleme yapılması gerekirken, bu ibareye yer verilmeyerek dayanağı çerçeve yönetmeliğe ve dava konusu Yönetmelikteki "unvan değişikliği" tanımına aykırı olarak düzenlendiği anlaşıldığından hukuka aykırı bulunmuştur."

3-....eğitim uzmanlığına yapılacak atamaların belli bir hizmet süresi ve hizmet şartı aranmaksızın genel hükümlere göre yapılacak olmasının 657 sayılı Yasa'nın temel ilkeleri olarak belirlenen kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektif kurallar çerçevesinde atama yapılmasını engellediği sonucuna ulaşıldığından dava konusu 22. maddenin 4. fıkrası hukuka aykırı bulunmuştur.

4- Dava konusu yönetmeliğin mazerete bağlı atamaları düzenleyen 30. maddesinin sağlık mazeretini düzenleyen ikinci fıkrasında kendisi, eşi ve çocukları yönünden sağlık özrü mazeret olarak kabul edilirken bakmakla yükümlü olduğu anne-baba yönünden her hngi bir düzenlemenin yapılmadığı bu durumun ise dava konusu yönetmeliğin dayanağı olan 657 sayılı Devlet Memurları kanununa ve yine dava konusu yönetmeliğin dayanakları arasında yer

alan çerçeve yönetmelik niteliğinde olan Devlet Memurlarını Yer Değiştirme suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmeliğinin yukarıda yer verilen hükümlerine aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+