Şeflik Sınavı Hatalı Soruyu Yargıya Taşıdık.!

ŞEFLİK SINAVINDA YANLIŞ OLAN SORUNUN İPTALİNİ İSTEDİK.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13/09/2014 tarihinde Şeflik Görevde Yükselme Sınavı yapılmıştır. Sınav soru ve cevap anahtarları 15/09/2014 tarihinde yayınlanmıştır. Soru Kitapçıklarından kitapçık A da yer alan 28.soru ve kitapçık B de yer alan 31.sorunun doğru cevabı 15/09/2014 tarihinde 5 (beş);10/10/2014 tarihinde ise cevap anahtarında yapılan değişiklik sonucu 7 (yedi)olarak belirlenmiştir.

soru aşağıdaki şekildedir ;

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hakkında Kararnameye göre müsteşara yardımcı olmak üzere kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?

A)Üç  B)Dört   C)Beş   D)Altı  E)Yedi

Sorulan bu soruda doğru cevap yedi kabul edilmiş ve atamalar da bu puanlamaya göre yapılmıştır.Özellikle şeflik sınavında 68 puan alan ve bu soruya 5 (beş) cevabını veren çok sayıda eğitim çalışanı mağdur duruma düşürülmüştür.

Sendikamızca söz konusu sorunun iptali ve cevap anahtarlarının tekrar değerlendirilmesi konusunda Ankara 11. İdare Mahkemesi nezdinde 2014/2161 esas numarasıyla dava açılmıştır.


DAVA METNİ AŞAĞIDADIR..!

 

 

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

 

DAVACI                               : Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Çankaya V.D.8740174473

VEKİLİ                                    : Av.Gökşen POYRAZ

                                                Adres:Kültür Mah.Dr.Mediha EldemSok.N:71 D:12

                                               Çankaya/ANKARA

 

DAVALI                               :Milli Eğitim Bakanlığı

                                                 Bakanlıklar Kızılay/Ankara

                                    

 

KONUSU                              :13/09/2014  tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan Milli Eğitim Bakanlığı şeflik görevde yükselme Sınavı Genel Kültür bölümü A Kitapçığı 28.soru ,B kitapçığındaki 31.sorunun cevabının 10/10/2014 tarihinde yayınlanan cevap anahtarındaki cevabın yanlış olması nedeni yürütmesinin durdurulması ile iptali talebidir

 

TEBLİĞ TARİHİ                :10/10/2014

 

AÇIKLAMALAR   :

 

            Davalı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13/09/2014 tarihinde Şeflik Görevde Yükselme Sınavı yapılmıştır.Sınav soru ve cevap anahtarları 15/09/2014 tarihinde  yayınlanmıştır.Soru Kitapçıklarından kitapçık A da yer alan 28.soru ve kitapçık B de yer alan 31.sorunun cevabı 15/09/2014 tarihinde 5(beş) ;10/10/2014 tarihinde ise cevap anahtarında yapılan değişiklik sonucu 7(yedi) olarak görülmektedir.

            Dava konusu 31.soru aşağıdaki şekildedir ;

            652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hakkında Kararnameye göre müsteşara yardımcı olmak üzere kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?

   A)Üç  B)Dört   C)Beş   D)Altı  E)Yedi

 

     Sorunun doğru cevabı 15/09/2014 tarihindeki cevap anahtarında beş,10/10/2014 tarihinde yeniden yayınlanan cevap anahtarında ise yedi olarak belirtilmiştir.Yani doğru cevap yedi kabul edilmiş ve atamalar da bu puanlamaya göre yapılmıştır.

     14/03/2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6528 Sayılı Milli Eğitim Temel kanunu ile bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun ile 2 adet daha müsteşar kadrosu ihdas edildiği görülmektedir.Ancak bu değişiklik 652 sayılı Kanun Hükmünde kararname metnine işlenmemekle birlikte davalı Milli Eğitim Bakanlığının da tüm güncel mevzuat bankalarında müsteşar yardımcı sayısının beş olduğu görülmektedir.Sorunun cevabının cevap anahtarı yayınlandıktan sonra değiştirilmesinin sebebi de soruları hazırlayanların dahi cevabın 5 olduğunu kaynaklardan tespit etmesidir.Çünkü yapılan değişiklik 652 sayılı KHK metnine işlenmemiştir.

            6528 sayılı Milli Eğitim Temel kanunu ile bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun ile müsteşar yardımcısı sayısına iki adet daha eklendiği görülmekte ise de 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esaslarını düzenleyen kanunun 16.maddesinin i bendinde ….“Zorunlu hallerde ilgili bakanlığın teklifi üzerine ortak kararname ile müsteşar yardımcılarının ve genel müdür yardımcılarının sayısı beşe kadar çıkarılabilir” düzenlemesi yer almaktadır.

            Ayrıca 6528 sayılı Milli Eğitim Temel kanunu ile bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun ile müsteşar yardımcısı sayısına iki adet daha eklendiği ve her ne kadar 652 sayılı Kanun Hükmünde kararname metnine bu değişikliğin işlenmemesine rağmen ;dava konusu 31.soru cevabının buna göre yeniden düzenlendiği bir an için kabul etsek dahi şöyle bir ikilem ortaya çıkmaktadır;

            Söz konusu şeflik sınav soru kitapçıklarından B test kitapçığında 7.soru olarak yer alan  ;

            Bakanlıklarda,bakanlık makamına yardımcı olmak üzere seçilen bakanlık müşavirlerinin sayısı en fazla kaçtır ?

A)On beş  B)On sekiz  C)yirmi D)Yirmibeş  E)Otuz

Sorusunun doğru cevabı E) seçeneği yani otuz olarak belirtilmiştir ve puanlama buna göre yapılmıştır.

            Ancak 6528 Sayılı kanun ile Bakanlık Müşavirlerinin de sayısında artış olmuş ve ekl i3 sayılı listeye göre 12 kadro daha ihdas edildiği görülmüştür.Böylelikle otuz olan müşavir sayısı 42 ye çıkartılmıştır.

            Davalı idare 6528 sayılı kanun ile müsteşar yardımcı sayısındaki değişikliği göz önüne alarak 31.sorunun doğru cevabını yedi olarak değiştirmiştir ancak B test kitapçığında 7.soru olarak yer alan  yukarıda belirtilen soru cevabında 6528 sayılı kanun ile yapılan değişikliği neden cevap anahtarına yansıtmamıştır? Davalı idarenin cevap anahtarlarını 652 sayılı kanun hükmünde kararnamenin kayıtlarda bulunan şekliyle hazırladığı ve iddiamızı doğruladığı aşikardır.

Yanlış cevap anahtarına dayanarak yapılan hesaplamalar sonucu yapılan atama işlemlerinin,diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil,sebep, konu ve maksat olmak üzere işlemin tüm unsurları yönünden yargısal denetiminin yapılması esastır. İdari işlemin yetki, şekil gibi salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı olmak üzere yapılan bir yargısal denetimin, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyeceği açıktır.

Hukuk devlet iilkesi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın birçok kararında da vurgulandığı üzere, vatandaşlara hukuk güvenliği sağlayan, idarenin hukuka bağlılığını amaç edinen, buna karşılık kamu gücünün sınırsız, ölçüsüz ve keyfi kullanılmasını önleyen en önemli unsurlardan biridir. Anayasa’da hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesini sağlayacak araçlar arasında, yürütme yetkisi ve görevinin,Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılacağı ve yerine getirileceği ve idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık

olduğu kuralına yer verilmiştir.Hukuk devleti ilkesi gereği idarenin yapmış olduğu işlemlerde hiçbir ikileme yer vermeyecek şekilde ,somut ve net adımlarla hareket etmesi gerekmektedir.

           

Davalı idarenin dava konusu işlemi ŞEKİL SEBEP KONU  ve AMAÇ yönleriyle hukuka aykırıdır. Bu nedenle  13/09/2014      tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan Milli Eğitim Bakanlığı şeflik görevde yükselme Sınavı Genel Kültür bölümü A Kitapçığı 28.soru ,B kitapçığındaki 31.sorunun cevabının 10/10/2014 tarihinde yayınlanan cevabının yedi değil beş olması sebebi ile soru cevabının yürütmesinin durdurulması ve  iptalini ve cevap anahtarının talebimizin doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini talep etme gereği doğmuştur.

 

CEVAP SÜRESİ                   :30 Gündür

 

İSTEK VE SONUÇ   :Yukarıda açıklanan ve re sen öngörülecek nedenlerden ötürü ; 13/09/2014     tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı nca yapılan Milli Eğitim Bakanlığı şeflik görevde yükselme Sınavı Genel Kültür bölümü A Kitapçığı 28.soru ,B kitapçığındaki 31.sorunun cevabının 10/10/2014 tarihinde yayınlanan cevabının yedi değil beş olması sebebi ile ; soru cevabının yürütmesinin durdurulması ve  iptalini ve cevap anahtarının talebimizin doğrultusunda düzeltilmesini ve sınav sonuçlarının düzeltilecek cevap anahtarı doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini,yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yüklenilmesini  saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.26/11/2014

 

                                                                                               Av.GökşenPOYRAZ

Ekler   

1-13/09/2014Tarihli A kitapçığı ve cevap anahtarları

2-Vekaletname

 


+