Görevde Yükselme Sınav Konularında Değişiklikleri Yayınlıyoruz!

GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINA GİRECEK EĞİTİM ÇALIŞANLARINA UYARI

Bilindiği üzere 01/03/2014 tarihli 6528 sayılı kanun ile Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik yapılan Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler arasında, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarında, sınav konuları arasında bulunan,

-1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

-5580 Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

-652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

maddelerinde değişikliğe gidilmiştir. 

Sınavlara katılacak eğitim çalışanlarının sınav konuları arasında bulunan yukarıda belirtilen kanun ve KHK’lerin, çalışmış oldukları kaynaklarda güncel olup olmadığını kontrol etmesi ve güncel kanuna göre çalışmaları faydalarına olacaktır.

6528 Sayılı Kanun ile sınav konuları arasında yer alan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

 ___________________________________________________________________________________

MADDE 5 – 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim TemelKanununun 43 üncü maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdakifıkralar eklenmiş ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile mevcut yedinci vesekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Aday öğretmenliğe atanabilmek için; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenenyükseköğretim kurumlarından mezun olma ve Bakanlıkça ve Ölçme, Seçme veYerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartlarıaranır.

Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmakve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamakkaydıyla, yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Uygulanacakolan sözlü sınavda aday öğretmenler;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifadekabiliyeti ve muhakeme gücü,

b) İletişim becerileri, öz güveni ve iknakabiliyeti,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

d) Topluluk önünde temsil yeteneği veeğitimcilik nitelikleri,

yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafındandeğerlendirilir.

Sınavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanır.Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler il içinde veya dışında başka birokulda görevlendirilerek bir yılın sonunda altıncı fıkrada belirtilendeğerlendirmeye tekrar tabi tutulurlar.

Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeyehak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar adayöğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.

Ancak aday öğretmenliğe başlamadan önce 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununagöre aday memurluğu kaldırılarak asli memurluğa atanmış olanlar hakkındasekizinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişiler Bakanlıkta kazanılmış hakaylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

Sınav komisyonu üyeleri; Bakanlık personeli,diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile öğretim elemanlarıarasından seçilir. Bakanlık gerekli gördüğünde illerde veya merkezde birdenfazla komisyon oluşturabilir. Performans değerlendirmesinde dikkate alınacakmeslekî ölçütler, sınav konuları, komisyon üyelerinin seçimi, görevleri,çalışma usul ve esasları ile sınava ilişkin diğer hususlar yönetmelikledüzenlenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunununaday memurluk ile ilgili hükümleri saklıdır.”

 

MADDE 6 – 1739 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – Bu maddenin yayımı tarihindenönce, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarını mahkeme kararıyla eldeedenlerin, mahkeme kararının aleyhlerine kesinleşmesi hâlinde bu kişilereunvanlarının iptal edildiği tarihten önce yapılan ödemeler geri alınmaz.

43 üncü maddeye bu Kanunla eklenen beşinci,altıncı ve yedinci fıkra hükümleri, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra adayöğretmen olarak göreve başlayanlar hakkında uygulanır.”

 

MADDE 9 – 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim KurumlarıKanununun 2 nci maddesininbirinci fıkrasının (c), (g) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş veaynı fıkranın (b) bendinde yer alan “dershaneleri,” ibaresi ile (f) bendiyürürlükten kaldırılmıştır.

 “c) Okul: Özel eğitim, okul öncesi,ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim ile Bakanlıkça dönüşüm programına alınankurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleri devameden ortaöğretim özel okulları,”

“g) Çeşitli kurslar: Ortaöğretime veyayükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla,kişilerin sosyal, sanatsal, sportif, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi,beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek, isteklerine göre serbestzamanlarını değerlendirmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretimkurumlarını,”

“j) Öğrenci etüt eğitim merkezi: On iki yaş vealtındaki öğrencilerin, derslerine çalışmalarına, ödev ve projeleriniyapmalarına yardımcı olmak; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal,sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler yürütmek üzere kurulan özel öğretimkurumlarını,”

 

MADDE 10 – 5580 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanun kapsamındaki ilkokul, ortaokul, liseve özel eğitim okulları için 1 Eylül tarihinden sonra verilen kurum açmaizinleri, ertesi eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.”

“Her ne ad altında olursa olsun, eğitim veöğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetler Bakanlığın izin ve denetiminetabidir. Bu faaliyetleri yürütenler, özel öğretim kurumları için bu Kanundaöngörülen kurallara uymakla yükümlüdür.”

MADDE 11 – 5580 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veyayararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeyesebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihtenitibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü HakkındaKanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ayiçinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süreiçinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre MaliyeBakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bufiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.”

MADDE 12 – 5580 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeeklenmiştir.

“EK MADDE 1 – Bu maddenin yayımı tarihiitibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösteren dershaneler ile öğrencietüt eğitim merkezleri iş yerlerinde eğitim personeli olarak çalışmakta olan veherhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullükaylığı almaya hak kazanmamış olanlardan, bu iş yerleri üzerinden sigorta primiödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlarile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlar1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında başvurmaları hâlinde, Kamu Personel SeçmeSınavına girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslarçerçevesinde yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, kadro veihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmetalanlarında istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka biryere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilirler. Bufıkraya göre Bakanlıkta istihdam edilenler, ayrıldıkları özel öğretimkurumundan kıdem ve ihbar tazminatı talep edemez.

Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özelilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyetivatandaşı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okultürüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim veöğretim desteği verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğindenözel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasındaolmak şartıyla en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilir.

Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitimkademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısınınüzerinde ve her hâlükârda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısınıgeçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrencisayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.

Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmadaöncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi,eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceğiokulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilebilir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veyayararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeyesebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ilebirlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerdenistenir. Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanunhükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip vetahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptaledilir.

Dönüşüm programı kapsamındaki kurumları, aynıamaç ve niteliklerinin korunması şartıyla devralanlar, bu madde hükümlerindenBakanlığın izni ile yararlandırılabilir.

Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebindebulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartlarıkarşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerek faaliyetlerine sonverilir. Bu durumdaki kurumlardan, teşvik uygulamaları kapsamındayararlandıkları eğitim ve öğretim desteği, istisna, muafiyet ve haklar ilediğer teşviklerin parasal tutarının, ilgili teşvikten yararlandırılmatarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacakgecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi yapılacak tebligatlailgililerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar anılanKanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafındantakip ve tahsil edilir.

Bu madde kapsamındaBakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretimdesteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumutürleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları,eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasınailişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müşterekenhazırlanan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 13 – 5580 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddenin yayımı tarihindefaal olan dershaneler ile bu Kanunla yapılan düzenlemelere göre gereklidönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin eğitim öğretimfaaliyetleri1/9/2015 tarihinekadar devam edebilir.

Bakanlık, bunlardan 1/9/2015 tarihine kadar başvuranları, belirlenecekesaslara göre uygun görülmesi hâlinde öğretim kurumlarına dönüşüm programınaalır. Dönüşüm programına alınan kurumların, 2018-2019 eğitim öğretim yılınınbitimine kadar mevzuatta öngörülen şartları karşılamaları kaydıyla dönüşebilecekleriokul ve diğer kurum türleri ile dönüşüm esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılanyönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 14 – 5580 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncüfıkrasının ikinci cümlesi ile 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim BakanlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonragelmek üzere aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiş, diğer bentler buna göreteselsül ettirilmiş ve mevcut (m) ve (n) bentleri (o) ve (ö) bentleri olmaküzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav HizmetleriGenel Müdürlüğü.

ı) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim GenelMüdürlüğü.”

“o) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.

ö) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı.”

MADDE 16 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 15 incimaddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/A ve 15/B maddeleri eklenmiştir.

“Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri GenelMüdürlüğü

MADDE 15/A – (1) Ölçme, Değerlendirme ve SınavHizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özelyerleştirme, bitirme, karşılaştırma sınavlarını planlamak, uygulamak vedeğerlendirmek

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuktüzel kişileri tarafından talep edilen mesleğe giriş, yeterlik, görevdeyükselme ve benzeri sınav hizmetlerini yürütmek

c) Sınavlara ilişkin değerlendirme ve sonuçbelgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmek

ç) Genel Müdürlük tarafından yapılan sınavlardasorulacak soruları hazırlamak veya hazırlatmak, denetlemek ve güvenli birşekilde saklanması için gerekli tedbirleri almak

d) Ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerinearaştırmalar yapmak veya yaptırmak

e) Gerekli durumlarda oluşturulacak başvurumerkezleri ve sınav koordinatörlüklerinin koordinasyonunu sağlamak, sınavlardagörev alacak personeli belirlemek ve bu kişilere gerekli hizmet içi eğitimivermek

f) Genel Müdürlükçe yürütülen sınav, ölçme, değerlendirme,yerleştirme ve diğer hizmet bedellerini belirlemek, tahsil etmek ve dönersermaye hesabında tutmak

g) Yapılan sınavların sonuçlarını değerlendirmeksuretiyle eğitim politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıylailgili hizmet birimlerine veri desteği sağlamak

ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleriyapmak

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim GenelMüdürlüğü

MADDE 15/B – (1) Yükseköğretim ve Yurt DışıEğitim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretim politikasının, strateji veamaçlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve etkili bir şekilde yürütülmesi içingerekli tedbirlerin alınmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak

b) Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin usulve esasların belirlenmesinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliğiyapmak

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ileBakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek

ç) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi MemleketlereGönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre yurt dışına yükseköğrenimgörmek amacıyla gönderileceklerin sayısı, eğitim alanları, gönderileceklerdearanacak nitelikler, yurt dışındaki öğrenim çalışmaları ve istihdamlarınınsağlanması ile ilgili işleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak

d) Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eğitimve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda dönüşlerinde eğitim sistemimizeuyumlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak

e) Bakanlığın yurt dışındaki okul vekurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç vegereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak, Talim ve Terbiye Kurulunun görüşünesunmak

f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleriyapmak”

MADDE 17 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Rehberlik ve DenetimBaşkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın görev alanına giren konulardaBakanlık personeline, Bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına vegerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek

b) Bakanlığın görev alanına giren konulardafaaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ilegönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlaroluşturmak ve rehberlik etmek

c) Bakanlık tarafındanveya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgilibirimlerle iş birliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, öncedenbelirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarınagöre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarakdeğerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgili birimlereve kişilere iletmek

ç) Bakanlık teşkilatı ve personeli ileBakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerineilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını önplana çıkaran bir anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesindedenetim, inceleme ve soruşturma iş ve işlemlerini Maarif Müfettişleriaracılığıyla yapmak

d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitimkurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşındayetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturmahizmetlerini Maarif Müfettişleri aracılığıyla yürütmek

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleriyapmak

(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler,gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibrazetmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek,sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir. Maarif Müfettişleri,görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ilegerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleriistemeye yetkili olup kanuni engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesizorunludur.

(3) Başkanlığa verilen görevlerin yerinegetirilmesi amacıyla illerde il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde MaarifMüfettişleri Başkanlığı oluşturulur.

(4) Maarif Müfettişleri Başkanlıklarının görev,yetki ve sorumlulukları, Maarif Müfettişlerinin görev, yetki vesorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikledüzenlenir.”

MADDE 18 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesinin başlığı “Bilgi İşlem DairesiBaşkanlığı” şeklinde, birinci fıkrasının birinci cümlesi ve aynı fıkranın (c)bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevlerişunlardır:”

“c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronikimza ve elektronik belge uygulamaları ile bilişim sistemleri (MEBBİS) ve e-okuluygulamalarını yürütmek, geliştirmek ve bunlara ilişkin teknik çalışmalarıyapmak.”

MADDE 19 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncümaddesinin başlığı “İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı” şeklinde ve birincifıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının görevlerişunlardır:”

MADDE 20 – 652 sayılı KanunHükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “karar”ibaresi “inceleme”, altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan “uygulamakararlarını Bakan onayına sunmak” ibaresi “uygulamaya ilişkin görüşleriniBakana sunmak”, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “nihaî şeklini vererekBakanın onayına sunmak” ibaresi “sonucunu Bakana sunmak” şeklinde, ikincifıkrasının (a) bendi ile üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“a) Öğretim üyeleri,”

“(3) Kurulda görüşülen konularla ilgili olarakBakan onayı ile görevlendirilen ilgili birim amiri veya amirleri Kurultoplantısına katılır ve oy kullanırlar.

(4) Kurul görüş ve inceleme sonuçlarını Bakanasunar.”

MADDE 21 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 incimaddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekligörevle atanabilmek için atanılan tarih itibarıyla en az bir yıldır fiilenBakanlık merkez veya taşra teşkilatında ya da üniversitelerde çalışıyor olmakve görevlendirmenin yapılacağı ülkenin resmî dilini veya Almanca, Fransızca yada İngilizce dillerinden birini bilmek şarttır.

(3) Ancak, ikincifıkrada belirtilen dillerin resmî dil olarak konuşulduğu ülkelerde,Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veyadoktora eğitimini tamamlayanlar; resmî dili Türkçe ve lehçesi olan ülkeleregörevlendirilecekler ile Bakanlıkta daire başkanı ve üzeri görevlerde fiilenbulunmuş olanların yurt dışı teşkilatında sürekli görevle atanmalarında hizmetsüresi ve yabancı dil şartı aranmaz.

(4) Yurt dışı sürekli görev süresi üç yıldır. Busüre hizmetin gerektirdiği hâllerde Bakanın onayıyla bir katına kadaruzatılabilir. Daha önce yurt dışı sürekli göreve atananlar, yurt içi görevedönmelerinin üzerinden en az iki yıl geçmeden yeniden atanamazlar. Yurt dışıteşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacaklarda aranacak yabancı dilseviyesi, personelin atanması, eğitimi, yeniden atanması, görevden alınması ilediğer hususlar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.

(5) Türkiye’deki veya Yükseköğretim Kurulutarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin eğitimfakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde eğitimini başarıylabitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlarla süresiz oturma veçalışma izni bulunanlar, Bakanlıkça mahallînden sözleşmeli statüde öğretmenolarak istihdam edilebilir. Bunlara, ilgili ülkede sürekli görevle bulunan ve 9uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekâr meslek memuruna ödenmekteolan yurt dışı aylığının yüzde seksenini geçmemek üzere Maliye Bakanlığıtarafından tespit edilecek tutarda ödeme yapılır. Bu kapsamda istihdam edilecekpersonelin sayısı, nitelikleri, seçim usul ve esasları, görev yerleri vesüreleri, izinleri, görevlerinin sona erdirilmesi ve verilecek iş sonutazminatı ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, MaliyeBakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.”

MADDE 22 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasının AnayasaMahkemesince iptal edilen üçüncü cümlesi “Bakanlıkça belirlenen özür gruplarınabağlı yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır.” şeklindeyeniden düzenlenmiş, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekildedeğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) İl Millî Eğitim Müdürü, İl Millî EğitimMüdür Yardımcısı, İlçe Millî Eğitim Müdürü, İl ve İlçe Millî Eğitim ŞubeMüdürü, Maarif Müfettişi, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve MüdürYardımcısı olarak görev yapanların hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı yerdeğiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(8) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî EğitimMüdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veyaKurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Valitarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süretamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ilebu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikledüzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama veterfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.”

“(9) Yurt içi veya yurtdışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerleişbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası projeyürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirlieğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyladoğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmenatamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.

(10) Öğretim üyeleri ile Bakanlıkta görevyapmakta olan öğretmenlerin dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara atanma vegörevlendirilmelerinde bu Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu ve diğer mevzuatın sınavlar ve atanmaya ilişkin hükümleri uygulanmaz.Dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara yönetici görevlendirmeleri özlükhakları, atanma ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

(11) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarkurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam vetazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmekkaydıyla geçici olarak Bakanlıkta görevlendirilebilirler.”

MADDE 23 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 incimaddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Maarif Müfettişleri

MADDE 41 – (1) İl millî eğitim müdürlükleribünyesinde oluşturulan Maarif Müfettişleri Başkanlığında Maarif Müfettişleri veMaarif Müfettiş Yardımcıları istihdam edilir.

(2) Maarif Müfettiş Yardımcılığına atanabilmekiçin 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarakaşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllıklisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi veidari bilimler, iktisat, işletme, ilahiyat fakülteleri ile hizmet birimleriningörev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veyabunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindekiveya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak

(3) Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına,öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar arasından ayrıcayapılacak yarışma sınavında başarılı olanlar arasından da atama yapılabilir.

(4) Maarif Müfettiş Yardımcılığına atananlar, enaz üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hakkazanırlar. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığıhâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içindeikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veyasınav hakkını kullanmayanlar Maarif Müfettiş Yardımcısı unvanını kaybeder veBakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

(5) İhtiyaç hâlinde Maarif Müfettişleri,Rehberlik ve Denetim Başkanlığında görevlendirilebilir.

(6) Maarif Müfettişlerinin, her hizmetbölgesinde iki yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek süreler kadarçalışmaları esastır. Hizmet bölgelerinin oluşturulması ve bu bölgelerdekiçalışma süreleri; Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcılarınınnitelikleri, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterliksınavları, atanmaları, çalışma ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslaryönetmelikle düzenlenir. Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcıları,375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin “A- Aylıklarını657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının (1) numaralıbölümünün (j) sırasında öngörülen ek ödemeden aynı usul ve esaslar dâhilindeyararlandırılır.”

MADDE 24 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdakiek madde eklenmiştir.

“Telif ve sınav ücretleri ile yurt dışı okulgiderleri

EK MADDE 1 – (1) Bakanlık;

a) Kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ilegerçek kişilere, okul ve kurumların eğitim ve öğretim programları, taslak derskitapları ve diğer yayınları ile eğitim araç ve gereçlerinin ve Bakanlıkçayapılan sınavların sorularının hazırlatılması veya inceletilmesi karşılığıilgili mevzuatı uyarınca ödenecek bedel ve telif ücretinin,

b) Taslak kitap, ders kitabı, eğitim araç vegereci ile sınav sorularının hazırlanmasında görevlendirilenlere, bu amaçlarlaoluşturulan komisyon, sınav başvuru merkezi ve sınav koordinatörlüklerindegörev alan personele, Bakanlıkça yapılan sınavlarda görev alanlara, sınavgüvenliğini sağlamakla görevlendirilenlere ve benzeri çalışmalarda görev alandiğer personele ödenecek ücretin,

Bakanlık döner sermaye hesabından ödenmesineilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığının görüşünü de alarak tespit eder.

(2) Bakanlığa sunulan taslak ders kitapları ilediğer eğitim araç ve gereçlerinin incelenmesi ve Bakanlıkça yapılan sınavlarkarşılığında Bakanlık döner sermaye hesabına yatırılacak bedelin tutarı iletahsiline ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça tespit edilir.

(3) Yurt dışında büyükelçilikler vebaşkonsolosluklar aracılığıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetgösteren okulların hizmet binası yapımı, donatımı, kefalet ücreti ve kiragiderleri ile Bakanlıkça uygun görülen diğer ihtiyaçları Bakanlık bütçesine buamaçla konulacak ödenekten karşılanır.”

MADDE 25 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdakigeçici madde eklenmiştir.

“Bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Yükseköğretim ve Yurt DışıEğitim Genel Müdürlüğü teşkilatlanıncaya kadar, bu Genel Müdürlüğe verilengörev ve hizmetler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler ve mevcutpersonel tarafından yapılmaya devam edilir. Yükseköğretim ve Yurt Dışı EğitimGenel Müdürlüğünün 2014 mali yılı harcamaları, 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi YönetimBütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir düzenlemeyapılıncaya kadar Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği ve Dışİlişkiler Genel Müdürlüğünün ödeneklerinden karşılanır.

(2) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav HizmetleriGenel Müdürlüğü teşkilatlanıncaya kadar, bu Genel Müdürlüğe verilen görev vehizmetler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler ve mevcut personeltarafından yapılmaya devam edilir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav HizmetleriGenel Müdürlüğünün 2014 mali yılı harcamaları, 6512 sayılı 2014 Yılı MerkeziYönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir düzenlemeyapılıncaya kadar Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğününödeneklerinden karşılanır.

(3) Millî EğitimBakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, MüsteşarYardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanıkadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl MillîEğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanlarıngörevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sonaerer. Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve GenelMüdür kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen BakanlıkMüşaviri kadrolarına, Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarında bulunanlar ekli(3) sayılı liste ile ihdas edilen Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına,diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Şube Müdürükadrolarında bulunanlar ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen EğitimUzmanı kadrolarına, hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerekkalmaksızın atanmış sayılır. Ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen kadroların herhangi birsebeple boşalması hâlinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptaledilmiş sayılır.

(4) Bu madde uyarıncaekli (3) sayılı listede anılan kadrolara atanmış sayılan personelin yenikadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkinolarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları,ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatıuyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının(bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolarailişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, eködeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarıncafiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazlaolması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabitutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğebağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başkakurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

(5) Üçüncü fıkraya göre ekli (3) sayılılistedeki Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına atanmış sayılanlar ile geçici 3üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve İlMüdürü kadrolarına atanmış sayılanlar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme GenelMüdürlüğüne bağlı hizmet içi eğitim enstitülerinde görevlendirilir. Üçüncüfıkraya göre Eğitim Uzmanı kadrolarına atananlar, Bakanlık merkez ve taşrateşkilatında Bakan tarafından belirlenen birimlerde sürekli görevle istihdamedilir. Bunlardan daha önce öğretmen olarak görev yapmış bulunanlar hizmetsüreleri, hizmet puanları ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle, ihtiyaçbulunan okullarda öğretmen olarak görevlendirilebilir. Bu personelin sürekligörevle istihdam edildiği yerle ilgili olarak 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun geçicigöreve ilişkin hükümleri uygulanmaz.

(6) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki(I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan boş ve doluİl Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarının unvanısırasıyla Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı olarakdeğiştirilmiştir.

(7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte MillîEğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmenikadrolarında bulunanlar Maarif Müfettişi, Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İlEğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ise Maarif MüfettişYardımcısı kadrolarına, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadrodereceleriyle atanmış sayılır. Bunların Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi, İl Eğitim Denetmeni,Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarakgeçirdikleri süreler, ilgisine göre Maarif Müfettişi ve Maarif MüfettişYardımcısı olarak geçmiş sayılır. Bu şekilde Maarif Müfettişi ve MaarifMüfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre söz konusukadrolarına bağlı olarak mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlüödemeler toplamı net tutarının, atanmış sayıldıkları kadro unvanları içinöngörülen mali haklar toplamı net tutarından fazla olması hâlinde, bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihte anılan kadro unvanlarında bulunanlar hakkında (MillîEğitim Denetçi Yardımcılığından Maarif Müfettişliği kadrolarına atananlardâhil), atanmış sayıldıkları kadroda bulundukları sürece bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasınadevam olunur.

(8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihitibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarakgörev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi,2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızınsona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenintamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işlemegerek kalmaksızın sona erer.

(9) Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; bir defaya mahsus olmak ve190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî EğitimBakanlığına ait bölümünde yer alan Millî Eğitim Uzmanı unvanlı toplam serbestkadro adedini geçmemek üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğeözel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özelbir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin“ORTAK HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendindebelirtilen kadrolara atanmış olanlar, Bakanlığın görev alanı ile ilgilidallarda doktora yapmış olmak kaydıyla üniversite öğretim elemanları ileöğretmenler arasından Bakanlıkça belirlenen esas ve usullere göre yapılacaksınavda başarılı olanlar Millî Eğitim Uzmanı olarak atanabilir. Bu şekilde atanacakların mesleklerinde en az beşyıllık deneyime sahip olmaları ve Bakanlıkça belirlenecek düzeyde KamuPersoneli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya dil yeterliğibakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunanbaşka bir belgeye sahip olmaları gerekir.”

MADDE 26 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d),(e), (f) ve (g) bentleri,

b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)bendi,

c) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi,

ç) 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası,

d) 40 ıncı maddesinin başlığında yer alan “ve Denetçi” ibaresi ile birincifıkrasında yer alan “ile Millî Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları”ibaresi ile maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları,

yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 27

(5) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun,

a)36 ncı maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” bölümünün (A) fıkrasının (11)numaralı bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmen Yardımcıları” ibaresi “MaarifMüfettiş Yardımcıları” şeklinde ve “İl Eğitim Denetmenliğine” ibaresi“Maarif Müfettişliğine” şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “ve MillîEğitim Denetçi Yardımcıları” ve “ve Millî Eğitim Denetçiliğine” ibareleri maddemetninden çıkarılmıştır.

b) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- ÖZEL HİZMET TAZMİNATI”bölümünün (g) bendinde yer alan “Millî Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,”ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (h) bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmenleri” ibaresi “Maarif Müfettişleri” şeklindedeğiştirilmiştir.

c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (g) bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmenleri” ibaresi “Maarif Müfettişleri” şeklindedeğiştirilmiştir.

 

+