Danıştay; "Lojman İşgaliye Bedeli Alınmasına Dur Dedi."

Danıştay; "Lojman İşgaliye Bedeli Alınmasına Dur Dedi."


TEÇ-SEN olarak üyemizi temsilen açtığımız davada Danıştay 2. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar ile üyemizin "maaşından kesilerek tahsil edilen lojman işgaliye bedelinin yasal faiziyle iadesine" ve Kamu Konutları Yönetmeliği'nin 34. maddesiyle lojman işgaliye bedeli alınmasını düzenleyen yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'na dayalı olarak 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanla rKurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Kamu Konutları Yönetmeliğinin""Konuttan  Çıkarılma" başlıklı 34 üncü maddesi 27/03/2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile;  “20 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca İdarece konutta oturmasına izin verilenler hariç olmak üzere, 33 üncü madde gereğince konutta oturma süresini doldurduğu veya konutta oturma hakkı sona erdiği halde konutu tahliye etmeyenlerden, konutu on beş gün içerisinde tahliye ederek boşaltması, aksitakdirde bu sürenin bitiminden itibaren işgaliye bedeli alınacağına ilişkin olarak İdarece yapılacak tebligata rağmen, konutu tahliye ederek boşaltmayanlardan, yeni bir tebligata gerek olmaksızın, konutun tahliye tarihine kadar geçecek süreler için ödenmesi gereken kira bedeli yerine işgaliye bedeli tahsil edilir. Bu bedel; konutun tahliye edilmesi gereken tarihten sonraki üç ay için, ödenmesi gereken kira bedelinin (yakıt, elektrik,su vb. hariç) iki katı, daha sonraki aylar için ise dört katı olarak uygulanır.Ancak, bu şekilde oturulan süreler 33 üncü madde ile belirlenmiş olan sürelerin uzatılması sonucunu doğurmaz ve oturanlar yönünden bir hak teşkil etmez.”şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik ile idareler lojmanı boşaltmayan personelden işgaliye bedeli adı altında  "konutun tahliye edilmesi gereken tarihten sonraki üç ay için, ödenmesi gereken kira bedelinin (yakıt, elektrik, su vb. hariç) iki katı, daha sonraki aylar için ise dört katı ücret almaktaydı.

Danıştay 2. Dairesi 2013/5756 esas kararıyla üyemizden alınan işgaliye bedeli alınması ile ilgili işlemin iptaline ve maaşından kesilerek tahsil edilen işgaliye bedelinin yasal faiziyle iadesine yine Kamu Konutları Yönetmeliği'nin 34. maddesiyle lojman işgaliye bedeli alınmasını düzenleyen yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Bu karar ile kamu idareleri tarafından hukuksuz bir şekilde alınan LOJMAN İŞGALİYE BEDELİ artık alınamayacaktır. Yürütmesi durdurulan yönetmelik hükmüne göre daha önce lojman işgaliye bedeli alınmış kamu personelleri bu karara dayanarak idarelerce tahsil edilmiş lojman işgaliye bedellerinin yasal faiziyle birlikte iadesini talep edebileceklerdir. 

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇSEN GENEL MERKEZİ 

picture picture

+