Danıştay :" Sınavsız İlçe Müdürü Atamaları Hukuka Uygun Değil!"

İlçe Müdürü Kadrolarının Görevde Yükselme Yönetmeliği Dışına Çıkarılmasına Yargı Yine Dur Dedi.

TEÇ-SEN  olarak Danıştay nezdinde açtığımız davamız sonucunda; Danıştay 5. Dairesi  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair  Genel Yönetmeliğin 2. maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendine eklenen "ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere" ibaresinin yürütmesini durdurmuştur.

Bu kararda şu anlama gelmektedir. Yapılan değişiklik ile ilçe müdürü kadroları görevde yükselme yönetmeliği kapsamının dışına çıkarılmak istenmiştir. Aslında bu konuda Danıştay 5. Dairesi daha önce  02/10/2012 günlü Esas No 2012/4736 sayılı kararıyla; ilçe müdürü kadrolarının görevde yükselme sınavına tabi kadrolar kapsamından çıkarılması, dolayısıyla bu kadrolara objektif kurallar çerçevesinde atama yapılmasını engellemesi nedeniyle, 657 sayılı Yasa'nın temel ilkeleri olarak belirlenmiş olan kariyer ve liyakat ilkesine ve Genel Yönetmeliğin amacına aykırı olduğundan, kamu yararı ve hizmet gereklerine, üst hukuk normu olan 657 sayılı Yasa'ya aykırı bulunduğu ve öte yandan, anılan Yönetmeliğin Ek 1. maddesinde yer alan, kurumların aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilecekleri hükmü uyarınca, dava konusu yasal düzenlemeye dayanılarak Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı kadrolara ataması yapılan personelin,görevde yükselme sınavı kapsamında bulunan diğer unvanlara, sınavsız olarak atandıkları unvanla aynı veya alt gruptaki unvanlara, görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanabileceklerinden dava konusu düzenleme bu yönüyle de kariyer ve liyakat ilkeleri ile eşitlik ilkesine aykırı atamalara sebep olacağından hukuka aykırı bulunmaktadır.” Denilerek, ilçe müdürü kadrolarını görevde yükselme sınavına tabi kadrolar kapsamından çıkarılmasının yürütmesinin durdurulmasına daha önce karar vermiştir

Danıştay 5. Dairesinin bu kararına rağmen, 31.08.2013 gün ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile “ilçe müdürü” ibaresi daha da genişletilerek “ilçe idare şube başkanları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere” şeklinde düzenleme yapılmak suretiyle aslında daha önce, aynı konuda yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ve yargılaması devam etmekte olan bir husus hakkında yeniden düzenlenme yapılmıştır.

Danıştay 5.Dairesi de daha önce verdiği karara benzer bir kararı yine almış ve bu konuda ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Yani mahkeme İlçe Müdürü atamalarının sınavsız bir şekilde yapılmasına tekrar dur demiştir.

Bu kararın İlçe Milli Eğitim Müdürü kadrolarına yapılan atamalara etkisi de pek tabi olacaktır. Çünkü; Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 23. maddesinde "İlçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, il millî eğitim müdürü ve daha üst kadrolara atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlar aranır." denilmektedir. Anılan maddede 68 (B) dışında başka bir şart ve usul belirlenmemiştir. TEÇ-SEN olarak yönetmeliğin bu maddesine karşıda Danıştay 2. Dairesi nezdinde 2013/10908 esas numarasıyla dava açılmış ve bu dava halen devam etmektedir.

Dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan atamaların kaderini Danıştay 2. Dairesinin vereceği karar belirleyecek diyebiliriz. Bu konuda mahkemece her hangi bir karar verilir verilmez kamuoyuyla paylaşılacaktır.

+