Kredi ve Kredi Kartı Aidatı ve Masraflarını Geri İsteyin.!

Banka Kredi/Kredi Kartı Masraflarınınİadesi İçin Yapılması Gerekenler.

Bankalardankullanılan kredi kartı aidat bedellerinin iadesi veya kredi masrafları adıaltında alınan kesintilerin iadesinde yapılması gerekenler aşağıyaçıkarılmıştır.

A-Üyemizöncelikle kullanmış olduğu kredi kartından/krediden masraf aidat vb.. adlar adıaltında yapılan kesintilerine tarafına iadesini, iade edilmediği takdirde iseilgili kredi kartı/kredi veya her ikisinin birden sözleşme örneklerini ilgilibanka şubesinden aşağıdaki dilekçe ile talep edecektir.

                                                                                                                     

                                                                                                                      Örnek Dilekçe

…………………………………….A.Ş. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE


Konu: Kredi kartı üyelik aidatının / kredi masrafı  iadesi Hk.


Bankanızın ……………… no.lu müşterisiyim.Bankanız ……………. ŞUBESİ nezdinde ; ………………numaralı kredi kartım /……………………..no.lu bireysel/ipotekli konut /araç kredim bulunmaktadır.

Adı geçen hesaba ; kredi kartı aidatı / kredi masrafı vbadlarla tarafımca yapılan bedellerin geriye dönük olarak 10 yıllık ücretininiadesini talep etmekteyim.Bununla ilgili olarak da ilgili sözleşme ve ilgilimasraf /aidat adı altında yapılan kesintileri gösteren hesap hareketleriniiçerir dayanak belgelerin şubenizden talep etmekteyim.

 
Çeşitli tüketici mahkemeleri ve Yargıtaykararlarıyla da'' Kredi kartı aidat ücretlerinin haksız şart niteliğinde vetüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir.''

Ayrıca,bu konuda Yargıtay 13.Hukuk Dairesinceverilen ve ekte sunulan 2011/4736 E,2011-11579 K sayılı ve 18.07.2011 tarihlive HGK 2012/1-93-88 sayılı kararı uyarınca on yıl geriye dönük olaraktüketiciler tarafından alınabileceğine ilişkin hükmü de kesinleşmişbulunmaktadır.

Bu çerçeve ve yukarıdaki gerekçelerdoğrultusunda;

1-)On yılla sınırlıolmak üzere şimdiye kadar bankanıza yaptığım ……………………………. no.lu kredi kartı aidatı adı altında alınan yıllıkbedellerin ödentilerinin on yıl geriye dönük olarak ve dökümünü içeren  listesininve kredi kartı sözleşmesinin tarafıma verilmesini,

2-)…………………… no.lu …………………(İHTİYAÇ/ KONUT/ ARAÇ)kredime ilişkin kredimasrafı vb ad altında tarafımdan tahsil edilen ödentilerin dökümünü içeren  listesininve kredi sözleşmesinin tarafıma verilmesini,

3-On yıl geriye dönük olarak benden kesilen yukarıda belirtilen ürünlereait ödentilerin ücretlerinin toplam miktarının yasal faizi ile birlikte defatentarafıma iadesini,

Aksi taktirde alacağım faiziyle birliktetahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdantahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm.

(İSİM)
Adres:

 

 

B-Yukarıdakibaşvuru neticesinde alınan sözleşme ve kesintileri gösterir hesap dökümanlarincelendiğinde ;yapılan kesinti miktarı;

1-1.272,19 TL’nin altında ise bulunduğu yerdekiTüketici Hakem Heyeti ne (Büyükşehir statüsünde bulunan illerde  bulunanlar için bu parasal sınır 3.321,17TL'dir. )

Başvuru için Tüketici Hakem Heyetlerindematbu dilekçe örnekleri mevcuttur, ayrıca bir dilekçe yazılmasına gerek yoktur.Hakem Heyetlerinden alınacak örnek dilekçe doldurulup, sözleşme ve kesintilerigösterir hesap dökümanları eklenip Tüketici Hakem Heyetine başvuruyapılacaktır.

2-Kesinti miktarları yukarıda belirtilenparasal sınırların üstünde ise aşağıdaki dilekçe örneği ile mahkemeyebaşvurulması gerekmektedir;

                                                                                             

 

                                                                                                                      Örnek Dilekçe

………….. NÖBETÇİ TÜKETİCİMAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

Davacı                        : ……………………..TC:………………………..

                                   Adres:…………………………….

 

Davalı                         :………………………..Bankası 

                                   Adres :………………………

                                  

Konu                       : Dosya masrafının iadesi 

Değeri             : …………….. TL (Fazlaya İlişkinHaklarımız saklıdır)

 

Açıklamalar :   

a. Davalı Bankanın ……………….şubesinden kullanmış olduğum krediler nedeniyle tarafımdan …………….TL dosyamasrafı kesintisi yapılmıştır.

b. Bankadan kredikullanımında dosya masrafı ve ipotek ücreti vs adı altında ücret tahsiledileceği sözleşmede yer alsa dahi bunların haksız şart olduğu yolunda Yargıtay13.Hukuk Dairesinin 2011/3576 E, 2011/10221 K sayılı kararında; “krediverilmesi için zorunlu olan masrafların tüketiciden istenebileceğini ancak bumasrafların konusunda uzman bilirkişi ya da heyetince tespit edilecek miktaragöre işlem yapmak gerekir iken sözleşmede her türlü vergi, resim, harç, sigortaprimi, operasyon masrafını ödemeyi kabul ve taahhüt eder hükmü  gereği,diğer ücret ve masraflar başlığı adı altında matbu belirlenen bir miktarıntüketiciden alınacağına dair hükmü haksız şart olduğunun kabulü gerekir”şeklindedir.

Yine Isparta TüketiciSorunları Hakem Heyetinin 26.01.2010 tarih ve 22 sayılı, banka tarafındanalınan komisyon, ekspertiz ücreti ve sigorta bedelinin iadesi kararının,itirazen inceleyen Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (2010/118 K.) onanmasıve mahkeme kararının da Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2011/1870 K. Sayılı kararıylaonanmasıyla emsal teşkil edecek bir karar haline dönüşmüştür.

c. 4822 sayılı Kanunladeğişik 4077 sayılı Kanunun 6.maddesi:  Eğer bir sözleşme şartı öncedenhazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketiciiçeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediğikabul edilir.

Sözleşme de içeriğine etkiedemeden ve hatta bazı kısımları sonradan doldurulacak biçimde düzenlenmiş,alınacak masraf ve harçların sonradan yazılmış sözleşmeye dayanılarak tarafımdanalınan ücretler haksız şart sayıldığından iade edilmesi gerekir. Kaldi kiekte sunulan kredi sözleşmesi ve ekleri incelendiğinde MASRAFLARI BELİRTENYERLERİNİN BOŞ OLDUĞU/HER SAYFANIN İMZALANMAMIŞ OLDUĞU AÇIKÇAGÖRÜLMEKTEDİR.Kredi sözleşmesinde de hiçbir masraf adedi ve tutarıyazmamaktadır .

Deliller : Sözleşmeler, Ödeme dekontları, ödeme planı, bilirkişiincelemesi vs deliller.

Sonuç ve İstem      : Yukarı da izah etmeye çalıştığımve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

Davamın KABULÜ ile; 

a.Davalı bankanınkullanmış olduğum kredi nedeniyle tarafımdan tahsil etmiş olduğu …………..TLkredi-dosya masrafı ücretinin kesinti tarihlerinden itibaren yasal faizi ilebirlikte tahsiline, 

b. Yapılan masraflarınkarşı tarafa tahmiline, 

c. Fazlaya ilişkin haklarımınsaklı tutulmasına,

Karar verilmesini arz vetalep ederim. …… /…../2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                              İsim-imza

Ek  : Sözleşme, 

Ödeme Planı ve eklerisureti

Ödeme belgeleri

C-Paranıntahsili: Tüketici hakem heyetinden veya mahkemelerden eldeedilen kararların sendikamız genel merkezine gönderilmesi halinde, sendikamızhukuk bürosunca tahsilat işlemleri başlatılacaktır.

Üyelerimize Önemle Duyurulur.

+