Derece ve Kademelerle İlgili Açıklama.!

MEMUR DERECE VE KADEMELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA!


 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 64 üncü ve37 nci maddelerinde değişiklik yapan, 6111 sayılı Kanunun 117 maddesinin nasıluygulanacağı hususunda Sendikamıza İl Başkanlıklarından gelen taleplerdoğrultusunda üyelerimizin mağduriyet yaşadığı bildirilmektedir.

 

Bilindiğiüzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “ Geçici hükümler” başlıklı Geçici36 ncı maddesinin ( C) fıkrasında; “Bu maddenin yayımı tarihinden önceki sonaltı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademeilerlemesi uygulanmasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddeninyürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikincifıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiğitarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alansekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için bu maddenin yürürlüğe girdiğitarih den önceki;

 

a)     Sonbeş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b)     Sondört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı alanlar için dört yıl,

c)     Son  üç yıllık sicil notu ortalaması doksan vedaha yukarı alanlar için beş yıl,

d)    Son  iki yıllık sicil notu ortalaması doksan vedaha yukarı alanlar için altı yıl,

e)     Son  sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarıalanlar için yedi yıl,

 

Olarak uygulanır.” hükmü yer almaktadır. 6111 sayılıKanunun yürürlüğe girdiği 25/02/2011 tarihinden sonraki ilk sekiz yıllık süreiçin kademeli geçiş ön görüldüğünden, bu durumda olanlar bakımından 2010, 2009, 2007, 2006 yıllarına ait sicilraporlarına bakılması gerekecektir. Buna göre örnek verecek olursak;

 

 

Bilindiği üzere: 657 sayılıDevlet Memurları Kanunun 37 nci maddesinde “Bu kanun hükümlerine göre öğrenimdurumları , hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azamiyükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazananve son altı yıllık sicil not ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan sonsicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartıaranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.” Denilmekte iken bu madde 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyledeğişikliğe uğrayarak son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezasıalmayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir şeklindedüzenlenmiştir. Hükmü yer almakta olup;

 

            Ayrıca mezkur kurumun geçici 36 ncımaddesinin (B) bendinde; Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllıksicil not ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan 37 nci madde yer alan birüst dereceye yükseltme uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında bumaddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 inci maddenin değişikliktenönceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37nci maddede yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten önceki ;

 

a)     Sonbeş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b)     Sondört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı alanlar için dört yıl,

c)     Son  üç yıllık sicil notu ortalaması doksan vedaha yukarı alanlar için beş yıl,

d)    Son  iki yıllık sicil notu ortalaması doksan vedaha yukarı alanlar için altı yıl,

e)     Son  sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarıalanlar için yedi yıl,

 

Olarakuygulanır. Hükmü yer almakta olup, ilginin azami yüksele bileceği derecenindördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanmış olması ve son sekiz yıllık süreiçinde her hangi bir disiplin cezası almaması halinde mezkur kanunun 37 incimaddesinin ilgiliye uygulanır denilmektedir.

 

Aİlinden veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan lise mezunu A…B… ‘nin  657 sayılı Devlet MemurlarıKanunun 37 inci maddesinin uygulanması hususunda sendikamızdan talep ettiğidurumu incelenmiştir. ilgilinin Lisemezunu olduğu 09/03/2014 tarihindeazami yüksele bileceği 3 üncü derecenin 4 üncü kademesinden aylık almaya hakkazandığı belirtilmiştir.

 

            Yukarıdahüküm ve açıklamalar çerçevesinde ilgili hakkında 657 sayılı Kanunun geçici 36ncı maddesinin (a) fıkrasının uygulanması gerektiğinden hareketle ilgilinin2011, 2012 ve 2013 yıllarında disiplin cezası almaması halinde 2 inci dereceyeyükseltilmesi gerekmektedir.

 

 

TEÇ-SENGENEL MERKEZİ

+