4B'li Personelin Kadroya Geçişleri İçin; Cumhurbaşkanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na ve Milli Eğitim Bakanlığı'na Resmi Yazımızı Gönderdik.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesine göre görev yapan üyelerimiz 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsüne geçirilmişlerdir.

657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamında "geçici personel" statüsünde büro personeli olarak görev yapmakta iken, 696 sayılı KHK kapsamında geçici personelin statüsünün yürürlükten kaldırılması nedeniyle, yine aynı Kanun uyarınca 4/B statüsüyle "Sözleşmeli İdari Büro Görevlisi" ve "Sözleşmeli Destek Hizmetleri Görevlisi" olarak görevine devam etmekte iken, 26 /01/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kapsamında memur olarak ataması yapılan 4/B sözleşmeli personelin, Söz konusu kanunda “Bunların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bakanlığınızca, halihazırda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B Maddesi kapsamında görev yapanların süre aranmaksızın kadroya geçirileceği duyurulmuştu.

Ancak; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B Maddesi kapsamında görev yapan personellerin öğrenim durumlarına göre hangi kadrolara atanacakları, 4/C sözleşmeli geçen hizmetlerinin de derece ve kademelerine sayılıp sayılmayacağı, 15/01/2016 yılını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme ile verilen 1 dereceden faydalanıp faydalanamayacağı için madde hükmünde yer alan tarihte 4/C li sözleşmeli personel olarak görevde olmaları nedeniyle bir dereceyi alıp almamaları halen belirsizliğini korumaktadır.

Bu konuda sendikamızın teklifi; 01/01/2018 ve 26/01/2023 tarihleri arasında öğrenim durumları değişen Ön Lisans ve Lisans mezunu olan Sözleşmeli Destek Hizmetleri Görevlisi olarak görev yapan 4-B li personellerin, kadroya geçişleri görev yaptığı kurum personellerinin öğrenim durumlarına uygun kadrolara yapılması. Bunun mümkün olmaması durumunda ise lise ve üzeri eğitim görmüş olanların memur kadrolarına atamalarının yapılmasıdır.

Buna göre; söz konusu yasal düzenleme yapılırken, kadroya geçen personellerin emeklilik işlemlerinde hangi yasaya tabi olacakları özellikle belirtilmeli, 01/10/2008 tarihinden önce ister 506 sayılı kanuna tabi sigortalı, ister 5434 sayılı kanuna tabi iştirakçi olarak çalışanlar

için emekli keseneği ve karşılıkları ile emekli aylık ve ikramiyelerinin hesaplanmasında bu kanunlara tabi olmalıdırlar. Yani 01/10/2008 tarihinde önce ister sigortalı, ister emekli sandığına bağlı iştirakçi olarak geçirilen süreler emekli aylık ve ikramiyelerin hesaplanmasında baz alınmalıdır.

Bakanlığınızca; yukarıda bahsettiğimiz konulara dikkat edilmesi ve 4/B sözleşmeli olarak çalışırken kadroya geçirilecek olan personellerin mağduriyet yaşamamaları için kapsamlı bir düzenleme yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ederiz.

picture picture

+