4-C Persollerinin 2014 Maaşları Ne Kadar Olacak!

4/C’Lİ PERSONELİN 2014 AİLE YARDIMI DAHİL MAAŞ HESAPLAMASI

 

Bilindiği üzere 01/01/2014 tarih ve 28869 sayılı Resmi Gazete ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası dahilinde çalışan Geçici Personelin ücretleri yayımlanmıştır.

 

Bu karar ile Aile Yardımı alabilecek olan 4/C’li personelin maaş hesaplarında tereddüde düşüldüğü sendikamıza bildirilmektedir.

 

Aile yardımı ve yeni gösterge rakamları ile 4/C’li personelin maaş hesaplaması aşağıdaki şekilde olacaktır. Örnek bordro haberimiz ekinde bulunmaktadır.

 

2014 YILI GEÇİCİ PERSONEL ÖZLÜK HAKLARI

 

Geçici personele aile yardımı ödeneği verilmesi

 

Madde 22- (1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararlan kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, anılan Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için 2.533 gösterge ve her bir çocuk için 297 gösterge üzerinden aile yardımı ödeneği verilir.

 

Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü:

Madde 203 – Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıkları ile birlikte ödenir.

Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.

Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.

 

Geçici personel ücretleri

Madde 23- (1) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası uyarınca çıkarılan 20/12/2012 tarihli ve 2012/4092 sayılı Kararda yer alan “21.250” gösterge rakamı “25.808”, “19.275” gösterge rakamı “23.833” ve “17.275” gösterge rakamı “21.833” şeklinde,

 

     12/12/2012 tarihli ve 2012/4102 sayılı Kararda yer alan “19.275” gösterge rakamı “23.833” şeklinde, 17/12/2012 tarihli ve 2012/4126 sayılı Kararda yer alan “18.960” gösterge rakamı “23.518”,“16.980” gösterge rakamı “21.538” ve “14.980” gösterge rakamı “19.538” şeklinde uygulanır.

Kurumu:

SÖZLEŞMELİ GEÇİCİ 4/C PERSONELİN MAAŞ  ÇİZELGESİ

İlgili Ay     :

 OCAK-2014

MAAŞ KATSAYISI:

Bütçe Yılı :

2014

Sıra No

T.C. Kimlik No

Göreve Başlama Tarihi

Ücret Göstergesi

Çalıştığı Gün Sayısı

SGK PİRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARI

AİLE YARDIMI

ÇOCUK YARDIMI ( 2 ÇOCUK İÇİN )

Sendika Devlet Katkısı

SGK  Primi İşveren Katkısı (19,5)

TAHAKKUK  TOPLAMI

Yıllık Gelir Vergi Toplamı

Aylık Vergi Matrahı

Gelir Vergisi

Damga Vergisi

SGK Primi İşveren Katkısı 20,5

SGK Primi İşçi Katkısı 14

 SGK İşveren + İşçi Katkısı Toplamı

Sendika Ödeneği

Kesinti Toplamı

Maaş Ele Geçen

Asgari Geçim İn. Tutarı

Maaş + AGİ Tutar Toplamı

3

YÜKSEKOKUL

1.1.2014

25.808

30

1.981,82

194,51

45,61

0,00

406,27

2.628,21

0,00

1.934,58

290,19

16,86

406,27

277,45

683,72

9,91

1000,68

1627,53

110,09

1737,62

1

LİSE

1.1.2014

23.833

30

1.830,16

194,51

45,61

0,00

375,18

2.445,46

0,00

1.804,91

270,74

15,71

375,18

256,22

631,40

9,15

927,00

1518,46

110,09

1628,55

2

İLKOKUL

1.1.2014

21.833

30

1.676,58

194,51

45,61

0,00

343,70

2.260,40

0,00

1.673,60

251,04

14,55

343,70

234,72

578,42

8,38

852,39

1408,01

110,09

1518,10

+