M.E.B. Görevde Yükselme Yönetmeliğine Dava Açtık.

MEB GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE DAVA AÇTIK

 

12.10.2013 gün ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin Eğitim Çalışanlarını mağdur eden maddeleri ve eksik düzenlenen maddelerinin Hukuk Büromuz tarafından incelemesi tamamlanmış ve Danıştay 2. Dairesi nezdinde 2013/10908 esas dosyasıyla dava açılmıştır.

 

İPTALİ İSTENİLEN YÖNETMELİK MADDELERİNİ BAŞLIKLAR HALİNDE ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ :

 

*Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların Sözlü sınavının iptali ve yönetmelikte geçen bütün sözlü sınav ibarelerinin iptali,

*Şef kadrosunda dört yıl asaleten görev yapmış olmak maddesinin iptali,

*Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı ve uzman kadrosu için; öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak maddesinin iptali,

*Teknisyen ve tekniker kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda eğitim veren bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. “en az ibaresinin olmaması” yönündeki eksik düzenlemeye,

*Başvuru tarihi nedeniyle sınava girme hakkını kaybedenler olduğundan, başvuru tarihi ibarelerinin "sınav tarihi"olarak değiştirilmesi isteminden dolayı "başvuru tarihi" ibarelerinin iptaline,

*Hülle yoluyla şube müdürlüğü atamasını kanuni kılan, 22.maddede yer alan  "Kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce asaleten bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir. " ibaresinin iptaline,

*Eğitim uzmanı kadrolarına eğitim öğretim hizmetleri sınıfından atama yapılır ibaresinin iptaline,

*30. Maddesinde Mazerete bağlı yer değiştirmeler kapsamında bakmakla yükümlü olduğu “anne ve babaya” ve “özel sektörde çalışan eşe” ile “öğrenim durumuna” bağlı yer değişikliğine ilişkin düzenlemeye yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlemeye,

*32. Maddesinde İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler kapsamında mazerete bağlı yer değiştirmeye yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlemeye,

*Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmelere yer verilmemesi yönündeki eksik düzenlemeye,

*İller arası yer değişikliği maddesinde yer alan "en az beş yıl" ibaresinin iptaline,

*Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formunda vekalet ve görevlendirmeye puan verilmesinin; Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı, şef ve sayman kadroları için 0,30 puan, öğretmenlik için ise 0,36 puan verilmesine,

*Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 9.Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan “Her unvanlı kadro için görevde yükselme eğitimi ile unvan değişikliği sınavı duyurusu iki yılda bir  yapılır.” şeklindeki hükmünün yeni Yönetmelikte yer verilmemesi yönündeki eksik  düzenlemeye,

*23. Maddesinde yer alan “İlçe millî eğitim müdürü” ibaresi ile 23. Maddede sınavsız  atama öngörülen kadrolar için duyuru yapılmaksızın atama yapılması yönünden eksik düzenleme; hususlarında YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ve İPTALİ istemiyle dava açılmıştır.

Dava Metnine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

 

+