Eğitim Hazırlık Ödeneğinin MEB Çalışanlarının Tümüne Verilmelidir.!

Eğitim Hazırlık Ödeneğinin MEB Çalışanlarının Tümüne Verilmelidir.!

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatlarında GİH-THS-YHS ve SHS sınıflarında görev yapan eğitim çalışanlarının kurum içinde maruz kaldığı gerek mali haklar, gerek özlük haklarla ilgili ayrımcılıkların tümünün ortadan kaldırılması için Teç-Sen Sendikasının verdiği mücadelenin devamı olan "Eğitim Öğretim Hazırlık Ödeneğinin MEB Çalışanlarının Tümüne Verilmesi" hakkında TEÇ-SEN KANUN TEKLİFİ ve 2014 TBMM Çalışma Takvimi hazırlanmıştır.

2014 TBMM Çalışma Takvimi gereği;"Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin MEB Çalışanlarının Tümüne Verilmesi" için;

1- TEÇ-SEN Kanun Teklifinin Kamuoyuyla Paylaşılmasına,

2- TEÇ-SEN Kanun Teklifinin T.C.Başbakanlık Makamına, T.C Milli Eğitim Bakanlığına, T.C Maliye Bakanlığına,TBMM Başkanlığına, AK PARTİ Genel Merkezi, Gurup Başkanlıkları, İl Başkanlıklarına Resmi olarak gönderilmesine,

3- TEÇ-SEN Kanun Teklifinin TBMM Ak Parti Milletvekilleriyle görüşmesi ve Kanun Teklifinin TBMM Teklifinin Sağlanmasına,

4- İllerde Tüm Teşkilatlarımızla birlikte Basın Açıklamalarının Yapılması ve Ak Parti İl Başkanlıkları ve İl Milletvekilleriyle konunun görüşülmesine,

5- Tüm Teç-Sen İl Teşkilatlarının TBMM'sine gelerek, Mecliste toplu olarak Milletvekilleriyle görüşmesinin sağlanması ve TBMM Genel Kurulunun gündemine Alınmasına,

Teç-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.

 

TEÇ-SEN GEREKÇELİ KANUN TEKLİFİ

GENEL GEREKÇE

Her eğitim öğretim yılı başında Eğitim Hizmetleri Sınıfında görev yapan "öğretmen"lere 657 Sayılı Kanunun Ek-32. Maddesi gereği Bakanlar Kurulunun belirdiği miktarda Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği bir tarihte "Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği" ödenmektedir.

MEB Merkez ve Taşra teşkilatlarında Toplam 750 Bin civarı personel görev yapmaktadır.  Milli Eğitim Bakanlığının Hizmetlisinden Müsteşarına bir bütün olduğu ve eğitimin kalitesinin artırılması izin topyekun bir çalışmanın olduğu bir gerçektir. 657 Sayılı Kanunun Ek-32.Maddesi gereği bu ödenekten 65 Bin eğitim çalışanı yararlanamamaktadır. Bu durum kurum içinde aynı amaca hizmet eden eğitim çalışanları arasında ayrımcılık hissini uyandırmaktadır.

Oysaki, Okul ve Kurumların eğitime hazırlanması ile ilgili "Yaz Döneminde" Okulların badana,boya ve temizliğinden, Kapı, Sıra ve Pencerelerin bakım ve onarımdan, Kalorifer Kazanlarının temizliği, bakımı ve onarımından ve Eğitim öğretime başlama ile ilgili tüm yazışmalarda bizzat eğitim çalışanları baş roldedir. Fakat her yıl kurum içinde ödenen "Eğitim Öğretim Hazırlık Ödeneği" Milli Eğitim Bakanlığında GİH-YHS-THS ve SHS sınıflarında görev yapan eğitim çalışanlarına ödenmemektedir.

Bu Kanun Teklifi ile; Kurum içinde var olan bir ödeneğin sınıfsal bir ayrım olmadan eşit olarak MEB'de görev yapan eğitim çalışanlarının tümüne ödenmesi çalışma barışını getireceği gibi Milli Eğitim Bakanlığında çalışma verimini de en üst seviyeye çıkaracaktır.

MADDE GEREKÇELERİ.

MADDE 1- Milli Eğitim Bakanlığında Genel İdari Hizmetler, Yardımcı Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetler Sınıfında görev yapan eğitim çalışanlarına da her yıl Öğretmenlere ödenen "Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği"nin verilmesi hükme bağlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlülük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

657 DEVLET MEMURLARI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİDİR.

MADDE 1- 657 Devlet Memurları Kanunu'nun EK-32. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan tüm kadrolara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulamaz."

Yürürlük.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

+