MEB Yine Sınavsız Şube Müdürü Atadı.! Yargıya Taşıdık!

MEB Yine Sınavsız Şube Müdürü Atadı.! Yargıya Taşıdık!

Bazı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde sınavsız bir şekilde asaleten şube müdürü atamaları yapıldığı yönünde sendikamıza şikayetler iletilmişti. Bunun üzerine sendikamızca Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınavsız asaleten şube müdürü ataması yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi istenilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bu talebimizi bazı gerekçelerle uygun görmeyip bu konuya cevap vermekten kaçınmıştır. Bunun üzerine sendikamızca Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na itiraz da bulunulmuş ve itirazımız neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı sınavsız asaleten yaptığı şube müdürlüğü atamalarını sendikamıza bildirmek zorunda kalmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca sendikamıza gönderilen listede 50 adet şube müdürlüğü kadrosuna sınavsız bir şekilde asaleten atama yapıldığı görülmektedir. LİSTE AŞAĞIDADIR.!

Bilindiği üzere daha önce sendikamızca  sınavsız şube müdürlüğü atamalarının iptali istemiyle Ankara 1. İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmış; Ankara 1. İdare Mahkemesi de 12/12/2008 tarihinden itibaren yapılan sınavsız olarak yapılan asaleten Şube Müdürlüğü atamalarını iptal etmişti.

Danıştay ve İdare Mahkemesinin kararları ortadayken Milli Eğitim Bakanlığı'nca hala sınavsız asaleten şube müdürü ataması yapılması hukuk tanımaz bir uygulamadan başka bir şey değildir.

Tüm bu gerekçelerle sendikamızca; ilçe milli eğitim müdürlüğü, il eğitim denetmeni,avukat,halk eğitim merkezi müdürü, fakülte sekreteri, sivil savunma uzmanı,okul müdürü, öğretmen,müdür yardımcısı, belediye başkan yardımcısı, üniversite şube müdürü, halk eğitim merkezi müdürü ve tapu kadastro gen.müd.şube müdürü gibi kadrolardan sınavsız olarak şube müdürlüğü kadrosuna asaleten ataması yapılan  50 kişilik isim listesinde yer alan atamaların, YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve anılan idari işlemlerin İPTALİ istemiyle Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır.

 Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

__________________________________________________________________________

                                                                                YÜRÜTMENİN DURDURULMASITALEPLİDİR

                            

 

ANKARANÖBETÇİ  İDARE MAHKEMESİ SAYINBAŞKANLIĞINA

 

DAVACI                                           :Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası  (ÇankayaV.D 8740174473)

VEKİLİ                                              Av.Gökşen POYRAZ

                                                             

DAVALI                                           : MilliEğitim Bakanlığı- ANKARA

                                                       

İPTALİ İSTENEN İŞLEM          : Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları genel müdürlüğünce 16/08/2013 tarihli ve 28892082/915.02/2108683 sayılı cevabi yazı üzerine başvurulan Bilgi Edinme Kurulu nun kararı gereğince 07/10/2013 tarih ve 28892082/915.02/2875585 sayılı yazısı ile düzenlemiş ve tarafımıza 11/10/2013 tarihinde tebliğ edilmiş olan  ;asaleten şube müdürlüğüne sınavsız şekilde atanan 50 kişilik listedeki kişilerin atamalarının iptali

 

İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ                   : 11/10/2013

 

KONUSU                                            : Davalı Milli Eğitim Bakanlığı’ nın ,tarafımıza bildirmiş bulunduğu elli(50) kişilik liste ile sınavsız şekilde şube müdürlüğü kadrosuna atamasını yapmış olduğunu bildirdiği atamalarının,  Hukuka açıkça aykırı olması  ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar meydana getireceğinden ilgili atamaların( idari işlemlerin)  YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve anılan atamaların( idari işlemlerin) İPTALİ ‘ ne karar verilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR                                                                                                 

 

Müvekkil sendika üyeleri tarafından sınavsız şekilde şube müdürlüğüne atamaların yapıldığının bildirilmesi üzerine,bilgi edinme kanunu gereğince Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları’na başvurulmuştur. Ancak tarafımıza 30/08/2013 tarihinde tebliğ edilen; davalı idare 16/08/2013 tarih ve28892082/915.02/2108683 sayılı yazısı ile yapılan sınavsız atamalara ilişkin isimleri içeren bilgiyi tarafımıza vermediği  gibi ilgili atamaların yönetmelik hükümlerine göre yapıldığını belirterek;atamaları iptal de etmemiştir.Bunun üzerine 10/10/2013 tarihinde Başbakanlık Bilgi Edinme Kurulu na itiraz edilmiş ve itiraz üzerine ilgili atamalara ilişkin isim listesinin tarafımıza verilmesine karar verilmiştir.

Başbakanlık Bilgi Edinme Kurulu kararı gereğince;davalı idarece şube müdürlüğüne sınavsız olarak ataması yapılan 50 kişilik isim listesi 11/10/2013 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Dava dilekçesinde ekli ilgili liste incelendiğinde adı geçen 50 kişinin ;ilçe milli eğitim müdürü,il eğitim denetmeni,müdür yardımcısı,öğretmen,üniversite fakülte sekreteri,milli eğitim müdürlüğü avukatı,sivil savunma uzmanı,personel şube müdürü,belediye başkan yardımcısı gibi kadrolara haiz iken sınavsız olarak ve asaleten şube müdürlüğü kadrolarına atamalarının yapıldığı anlaşılmaktadır.

Tarafımıza bildirilen iş bu listedeki atamaların iptalini talep etme gereği doğmuştur,şöyle ki ;

Şube müdürlüğü kadrosu ;Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'ne göre görevde yükselmeye tabii kadrolar arasında yer almaktadır. Konu ile ilgili benzer yargı kararları mevcuttur:

Danıştay 2. Dairesinin 2009/602 sayılı kararında özetle “

             18.4.1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 9. maddesinde kurumların; memurlarını bir üst göreve hazırlamak amacıyla, bu görevler için gerekli olan öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin niceliklerine sahip olma durumlarını da dikkate alarak özel yönetmeliklerinde belirleyecekleri usul ve esaslar çerçevesinde seçmek suretiyle görevde yükselme eğitimine alacağı,'ancak, bu eğitime alınacakların sayısının atama yapılaca kboş kadro sayısının üç katını geçemeyeceği, 12. maddesinde görevde yükselme sınavının Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılacağı, 13. maddesinde,kurumlarca yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu oluşturulacağı, sınav kurulunun atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül edeceği, sınav kurulunu teşkil eden üyelerin görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamayacağı, sınav kurulunun,kurumlarca yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilânı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürüteceği kurala bağlanmış, anılan Yönetmeliğin 2. ve 5.maddelerinde Şube Müdürlüğü,görevde yükselmeye tabi kadro olarak gösterilmiştir.

Dava konusu Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar" başlıklı 5.maddesinin a bendinde; merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüğünün görevde yükselmeye tabi kadro olduğu belirtilmiş, 6. ve 7.maddelerinde ise görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlar belirtilmiştir.

4.3.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 12.12.2008 günlü, 27078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen "Görev grupları arası geçişler"başlıklı 24.maddesinin (b) bendinde; "Görev grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak,Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, ilgilinin talebinin olması halinde, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir." hükmü yer almaktadır.

Anılan Yönetmeliğin, dava konusu,"Görevler arası geçişler" başlıklı 25.maddesinin 1/c bendinde,"(A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 3 yıl veya (B)tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 5 yıl ya da (A) tipi ve(B) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az 4 yıl asaleten görev yapanlar ilçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü görevine atanabilirler" düzenlemesinin yer aldığı, bu düzenlemeyle A tipi ve B tipi kurum müdürü olarak belirli süre görev yapanların şube müdürlüğüne sınavsız olarak atanabilmelerine olanak sağlandığı, davacı sendika tarafından söz konusu düzenlemede yer alan "şube müdürlüğü"ibaresinin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı görülmüştür.

Bu durumda,yukarıda anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVDE YÜKSELMEYE TABİ KADROLAR OLMASI, BU KADROLARA ATANABİLMEK İÇİN ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLARASAHİP KİŞİLERİN .GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ SONRASINDA YAPILAN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA BAŞARILI OLMALARI GEREKTİĞİNİN KURALA BAĞLANMASI KARŞISINDA, BAZI GÖREVLERDE BULUNMUŞ OLAN YA DA BU UNVANLARI BİR ŞEKİLDE ALMIŞ OLANLARIN MERKEZ VE TAŞRA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE SINAVSIZ ATANMASINI ÖNGÖREN UYUŞMAZLIK KONUSU DÜZENLEME,ANILAN GÖREVLERE ATANMADA EŞİT KOŞULLARA TABİ OLMA İLKESİNİ İHLAL EDİCİ NİTELİKTE BULUNDUĞUNDAN hukuka uygun görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle dava konusu Yönetmeliğin 25.maddesinin 1/c bendinde yer alan"şube müdürlüğü" ibaresinin, 2577 sayılı Kanunun 4001 sayılı Kanunla değişik 27/2 maddesinde sayılan koşulların gerçekleşmiş olması sebebiyle yürütülmesinin durdurulmasına, 12.5.2009 gününde oy birliğiyle karar verildi. “şeklinde kararı ile anılan yönetmelik değişikliğinde şube müdürlüğü ibaresinin yürütmesini durdurmuştur. Devamında da 27/05/2013 tarihli kararında da şube müdürlüğü ibaresinin iptaline karar vermiştir.

Yürütmeyi durdurma kararı üzerine  ilgili kararın uygulanması için ekli Ankara 1.idare mahkemesinin 2010/401 esas ve 2010/1397 karar sayılı kararında 12/12/2008 tarihinden itibaren şube müdürlüğüne yapılan tüm atamaların iptaline karar vermiştir.

Danıştay2. Dairesinin 2006/1001 esas sayılı davasında;

           04.03.2006tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğişikliğiYönetmeliğinin 25. maddesinin 2. fıkrasında anılan, şube müdürü ibaresi içinyürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Belirtilen karar da özetle “ …Milli Eğitim Bakanlığı Personeli GörevdeYükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Yönetim görevlerinegeçiş" başlıklı 25. maddesinin 2. fıkrası; "Talim ve Terbiye Kuruluuzmanlığı, 5436 sayılı Kanun 17 nci maddesi kapsamındaki Araştırma Planlama veKoordinasyon Kurulu uzmanlığı görevini ihraz etmiş olanlar ve eğitim uzmanlığıgörevlerinden birinde veya bu görevlerde toplam en az üç yıl süreyle bulunmuşolanlar, Bakanlık veya il, ilçe milli eğitim şube müdürlüğü görevlerineatanabilirler." hükmünü taşımaktadır. Anılan Yönetmeliğin "Görevgrupları" başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasında merkez ve taşra teşkilatışube müdürlüğünün görevde yükselmeye tabi kadrolar olduğu, 6 ve 7. maddelerdeise görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlarbelirtilmek suretiyle kurala bağlanmıştır.

Budurumda, yukarıda anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca merkez ve taşrateşkilatı

şube müdürlüklerinin görevdeyükselmeye tabi bu kadrolara atanabilmek için aranan genel ve özel şartlarasahip kişilerin görevde yükselme eğitimi sonrasında yapılan görevde yükselmesınavında başarılı olmaları gerektiğinin kurala bağlanması karşısında, bazıgörevlerde bulunmuş olan yada bu unvanları bir şekilde almış olanların merkezve taşra şube müdürlüğüne sınavsız atanmasını öngören dava konusu düzenleme,anılan görevlere atanmada eşit  koşullara tabi olma ilkesini ihlal edici nitelikte edici  nitelikte bulunduğundan hukuka uygun görülmemiştir.

      Diğer taraftan idarece, Uzman kadrolarınaanılan Yönetmelik hükümleri uyarınca görevde yükselme eğitimi ve görevdeyükselme sınavı sonucuna göre atama yapıldığı, uzman kadrolarında görevyapanların ise görevde yükselme eğitimi ve geçmiş dönemlerde çeşitli seçme veyayarışma sınavları sonuçlarına dayalı olarak atandığı, yapılan düzenlemeninkariyer ve liyakat ilkelerine aykırılığından söz edilemeyeceği ileri sürülmüşsede; GÖREVDE-YÜKSELMEYE TABİ OLAN BİRKADROYA YÖNETMELİKTE ÖNGÖRÜLEN USULE AYKIRI BİÇİMDE SINAV YAPILMADAN DOĞRUDANATANMA SONUCU DOĞURAN DÜZENLEMEYİ HUKUKEN KORUNABİLİR HALE GETİRMEYECEĞİ DEAÇIKTIR.

Sınavların güvenirliliği, nesnelliği veadayların eşit koşullarında yarışmalarının sağlanabilmesi için sınav konularınailişkin puanların ve oranının yazılı biçimde kurala bağlanması ve sınavagirecek olan adayların da hangi kurallara tabi olacağını önceden bilmesigerekirken, her sınavda değişik uygulamalara neden olabilecek vebelirsizliklere yol açıcı nitelikteki uyuşmazlık konusu düzenlemede hukukauyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusuYönetmeliğin 13. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesi ile 25. maddesinin 2. fıkrasının yürütülmesinindurdurulmasına, dava konusu  diğer hükümleryönünden ise yürütmenin durdurulması isteminin "reddine 18.9.2006tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  “şeklinde verdiği karar ile yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 04.03.2006tarihinden itibaren Şube Müdürlüğüne sınavsız atanmaya yönelik uygulamayı iptaletmiştir.

Ankara7. İdare Mahkemesinin 2010/495 esas 2009/921 esas sayılı kararlarındavurgulandığı gibi; İdareyapmış olduğu görevlendirmelerde, (asaleten veya vekaleten) 657 sayılı yasanın3. Maddesine göre işlem yapmakla idare yükümlüdür. Anılan yasa maddesine görekariyer ve liyakat ilkeleri bu kanunun temel ve vazgeçilmez ilkeleridir. Busebeple idarenin bu ilkelere uygun hareket etmesi İÇİN ÖNCEDEN DUYURUYAPMASI, BU DUYURU İLE TÜM MÜRACAATLARI ALMASI, YİNE DUYURU İLE VEKALETENATANACAK ŞUBE MÜDÜRLERİNİN ATANMASININ ŞARTLARINI İÇERİR OBJEKTİF, SOMUT VEKAMU YARARI İLE HİZMET GEREKLERİNİN EMRETTİĞİ KRİTERLER KOYARAK , BİR SINAVYAPMALI VE BU SINAVI BAŞARAN ADAYLARI ATAMALI İDİ. BU SEBEPLE YAPILAN İŞLEMHUKUKA AYKIRIDIR.

 

Yukarıda değinilen tüm yargı kararları,yönetmelik vegenelge incelendiğinde ;dava konusu edilen ekli listede adı geçen 50 kişininasaleten şube müdürlüğüne atanması işleminin hukuken mümkün olamayacağı veiptalinin gerektiği açıktır.

  Çünkü ;

a)Yukarıda özetlenen genelgelerin ve diğermevzuatın  aksine yapılan atamalarhakkında hiçbir duyuru yapılmamıştır. Bu nedenle atamaya talipliolanlar ve ehil olanlar tespit edilmemiştir.

b)Yine yukarıda özetlenen genelgelerin ve diğermevzuatın hilafına olarak atanma için objektif kriterler belirlenmemiştir. Şuhalde yapılan atamalar 657 sayılı yasanın amir hükmü olan kariyer ve liyakatilkelerine de aykırı olmuştur.

c) Atamalar keyfi olarak adeta gizlice yapılmıştır.

d) Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve UnvanDeğişikliği yönetmeliği hükümlerine göre atama yapılması gerekirken buyönetmelik hükümleri dikkate alınmadan atamalar yapılmıştır.

 

Ayrıca dava idare tarafından sunulan elli kişilikliste incelendiğinde ;29 kişinin ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrosundan ,kalan21 kişinin ise  il eğitimdenetmeni,avukat,halk eğitim merkezi müdürü,fakülte sekreteri,sivil savunmauzmanı,okul müdürü,öğretmen,müdür yardımcısı,belediye başkanyardımcısı,üniversite şube müdürü,halk eğitim merkezi müdürü ve tapu kadastrogen.müd.şube müdürü gibi kadrolardan sınavsız olarak şube müdürlüğü kadrosunaasaleten atamasının yapıldığı belirtilmiştir.Bu atamaları ilçe milli eğitimmüdürlüğü kadrosundan yapılan ve diğer kadrolardan yapılan  olarak ikiyi ayırıp değerlendirme yapar isek;

1-Davalıkurumca İlçe milli eğitim müdürlüğü kadrosundan dava konusu şube müdürlüğü kadrosuna sınavsızyapılan adet iş bu asaleten atamaların neye göre,hangi kriterler altındayapıldığı ve ilan ya da duyuru yapılmadan gerçekleştirildiği açıktır.Kabuletmemekle birlikte bir an için dahi olsa ;davalı kurum tarafından 4.3.2006günlü, 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı PersoneliGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 12.12.2008 günlü, 27078sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen görev grupları arasıgeçişlere göre ilgili atamaların yapıldığını farz etsek dahi ;ilgili atamalaryine de hukuka aykırıdır.Öncelikle Danıştay ilgili yönetmeliğin bu hükümlerini,şube müdürlüğü kadrosunun görevde yükselmeye tabi kadrolardan olduğu yalnızcabazı görevlerde belirli süre bulunmuş olanların bu kadroya atanmasının hukukauygun olmadığına karar vermiştir.Bu halde ilçe milli eğitim müdürlüğükadrolarından şube müdürlüğüne yapılan sınavsız atamalar hem hakkın özüne hemde hiçbir ilan yapılmadan yapıldığı için de usule de aykırıdır,iptali gerekir.

Kaldıki; Danıştay Beşinci Dairesi 02/10/2012 günlü Esas No 2012/4736 sayılı kararında;ilçe müdürü kadrolarını görevde yükselme sınavına tabi kadrolar kapsamındançıkarması, dolayısıyla bu kadrolara objektif kurallar çerçevesinde atamayapılmasını engellemesi nedeniyle, 657 sayılı Yasa'nın temel ilkeleri olarakbelirlenmiş olan kariyer ve liyakat ilkesine ve Genel Yönetmeliğin amacınaaykırı olduğundan, kamu yararı ve hizmet gereklerine, üst hukuk normu olan 657sayılı Yasa'ya aykırı bulunduğu ve öte yandan, anılan Yönetmeliğin Ek 1.maddesinde yer alan, kurumların aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı altgruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabileceklerihükmü uyarınca, dava konusu yasal düzenlemeye dayanılarak Yönetmelikhükümlerinin uygulanmayacağı kadrolara ataması yapılan personelin, görevde yükselmesınavı kapsamında bulunan diğer unvanlara, sınavsızolarak atandıkları unvanla aynı veya alt gruptaki unvanlara, görevde yükselmesınavına tabi olmaksızın atanabileceklerinden dava konusu düzenleme bu yönüylede kariyer ve liyakat ilkeleri ile eşitlik ilkesine aykırı atamalara sebepolacağından hukuka aykırı bulunmaktadır.” Denilerek,ilçe müdürü kadrolarını görevde yükselme sınavına tabi kadrolar kapsamındançıkarmasının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. İlçe Müdürükadrolarına dahi sınavsız atama yapılması hukuka aykırı bulunmuştur. Sınavsızolarak ilçe müdürü kadrosuna atanan bir personel hülle yoluyla sınav şartınıortadan kaldırmak suretiyle şube müdürü kadrosuna sınavsız atanması 657 sayılıkanunun temel ilkelerine aykırıdır.

Ayrıca;Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Esas No: 2007/5472; Karar No: 2009/5171 sayılı ve18/03/2009 tarihli kararında; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel GenelMüdürlüğünde görevli olan sanıkların, Y. Ş., A. in ve H. İ..'in ilçe müdürlüğüve şube müdürlüğüne atanabilmekiçin gerekli görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olma koşulunuöngören Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2 ve11. maddeleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde YükselmeYönetmeliğinin 9 ve 10. maddeleri hükümlerini etkisiz kılmaya yönelik olarak, bu koşullara tabi olmayan üst görevniteliğindeki il müdür yardımcılığına atamalarını yaptıktan sonra bu görevdehizmetlerinden yararlanılmadan, kısasüre sonra sınav koşulu olan ast görev niteliğindeki ilçe müdürlüğü ve şubemüdürlüğüne atanmaları biçimindekidanışıklı (muvazaalı) işlemleri sonucu ataması yapılan bu görevlilere haksızkazanç sağlayan ve eğitim ve sınava katılarak başarılı oldukları için atamabekleyen kişilerin mağduriyetine yol açan eylemlerinde atılı suçun oluştuğugözetilmeden, yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıolduğuna karar verilmiş olup, bu şekilde atamanın görevi kötüye kullanma suçuişlendiğine hüküm verilmiştir.

 

 

2-Davalı kurumca İlçe milli eğitim müdürlüğü kadrosundan il eğitimdenetmeni,avukat,halk eğitim merkezi müdürü,fakülte sekreteri,sivil savunmauzmanı,okul müdürü,öğretmen,müdür yardımcısı,belediye başkanyardımcısı,üniversite şube müdürü,halk eğitim merkezi müdürü ve tapu kadastrogen.müd.şube müdürü gibi kadrolardan sınavsız olarak şube müdürlüğü kadrosuna asaleten ataması yapılan iş bukişilerin atamasının da herhangi bir duyuru yapılmadan gerçekleştirildiğiortadadır.Ayrıca ilgili kişiler hangi nesnel ya da objektif kriterlere göreatanmıştır belli değildir?Herhangi bir kurumda uzman,sekreter ya da şube müdürüolarak görev yapmış olmak Milli Eğitim Bakanlığı müdür kadrolarına denk olarakmı kabul edilmiştir,bu kişiler eski kurumlarındaki görevlerine kendiyönetmeliklerine göre geldiğine göre nasıl olur da bir denklik oluşturulupsınavsız ve asaleten şube müdürlüğü kadrolarına atabilirler?Dava konusu şubemüdürlüğü kadrosu uzmanlık gerektiren bir kadrodur ve sınavsız olarak iş bukadrolara atama yapmak hukuk düzeni dışındadır.İdare, işlemlerinde kamumenfaati ilkesini gözetmek zorundadır.

İYUK Madde 5 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 18.06.1994 RG NO: 21964 KANUN NO: 4001/3)

1. Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukukiyönden bağlılık yada sebep - sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşıbir dilekçe ile de dava açılabilir.Aynı şekilde ilçe milli eğitimmüdürlüğü kadrolarına sınavsız yapılan atamaların iptali için de Ankara 17.İdaremahkemesinin 2013/845 esas sayılı dava dosyasında benzer davamız hakkında esasagirilmiş olup,yargılama devam etmektedir.

Bu halde sınavsız olarak şube müdürlüğüne atamalarınYETKİ ŞEKİL SEBEP KONU ve AMAÇ yönleriyle hukuka aykırı olması, her şeyden önceilana çıkmadan yani hiçbir duyuru yapılmadan adeta gizlice yapıldığındanbahisle dahi iptali gerekmektedir.Yasaya ve yönetmelik hükümlerine aykırıolarak gerçekleştirilen idarenin iş bu işleminin yürütmesinin durdurulmasınıve iptalini talep ediyoruz.

          Yukarıda  açıklanan nedenlerle;AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLAN VE UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLARMEYDANA GETİRECEK     davalı   Milli Eğitim Bakanlığı’ nın ekli 50 kişilikisim listesinde yer alan ve sınavsız olarak asaleten şube müdürü kadrosunayapmış olduğu iş bu atamaların ,  YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve anılanidari işlemlerin İPTALİ ‘ ne kararverilmesi için  İŞBU DAVAYI AÇMAKZARURETİ HASIL OLMUŞTUR.

 

CEVAP SÜRESİ             : 30 gündür

DELİLLER                      : Dilekçemiz ekindesunduğumuz belgeler ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda arz edilen ve res’engörülecek sebeplerle;

 

                 1-Dava konusu idari işlemaçıkça hukuka aykırı olduğundan ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansızzararlar meydana getireceğinden, öncelikle YÜRÜTMENİNDURDURULMASINA,

                2- Dava konusu Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları genel müd.nün 16/08/2013tarih ve 28892082/915.02/2108683 sayılı yazısı üzerine Başbakanlık Bilgi EdinmeKurulunun kararına istinaden tarafımıza 11/10/2013 tarihinde tebliğ edilen 07/10/2013tarih ve 28892082/915.02/2875585 sayılı yazıda yer alan 50 kişilik listede yeralan sınavsız şube müdürlüğüne yapılan atamaların İPTALİNE

                 3-  Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıidare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talepederim. 13/11/2013

 

                                                                                                          Av.GökşenPOYRAZ

 

Eki       :

 

1- Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genelmüd.nün 16/08/2013 tarih ve 28892082/915.02/2108683 sayılı yazısı

2- Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genelmüd.nün 07/10/2013 tarihli ve 28892082/915.02/2875585 sayılı yazısı

3-     T.C.Başbakanlık Bilgi Edinme Kurulu nun26/09/2013 tarih ve 2013/1682 Karar sayılı kararı

4-     Vekaletname sureti

5-     Ankara1.idare mahkemesinin 2010/401 esas ve 2010/1397 karar sayılı kararı

6-     DanıştayBeşinci Dairesi 02/10/2012 günlü Esas No 2012/4736 sayılı kararı

7-     Yargıtay4. Ceza Dairesinin Esas No: 2007/5472; Karar No: 2009/5171 sayılı ve 18/03/2009tarihli kararı

                                                                                                                                           

 

 

picture picture picture picture

+