Ek Ders Ücretleriyle İlgili Önemli Açıklama.!

TEÇ-SEN: Ek Ders Ücretleri İle İlgili Önemli Açıklama.!"

Fiili olarak derse girmeyen Milli Eğitim Bakanlığı Yöneticileri "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esaslar" kapsamında inceleme,araştırma, planlama, programlama, yönetim,denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden dolayı ek ders ücreti almakta idi.

2 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan 666 sayılı KHK ile 14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere; kamu idarelerinde görev yapan personele fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemelerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak;Anayasa Mahkemesi, 11.10.2011 günlü,666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek Madde 12’nin(1) numaralı fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İptaline, Oy birliğiyle,27/12/2012 tarih ve 2012/205 karar sayılı karar vermiş, bu karar 10.10.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Anayasa mahkemesi Kararı Resmi Gazetede yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olduğundan bu karar 10.10.2013 tarihinden itibaren geçerlidir.

Karar ile; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek Madde 12’nin (1) numaralı fıkrası kaldırıldığından,Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esaslar'ın Ek Ders Görevinden Sayılan Hâller başlığı altında yer alan 10.maddesinin yürürlüğe girmesi nedeniyle, maddede yer alan kadrolara 10.10.2013 tarihinden itibaren ek ders ücreti ödenmesi için Maliye Bakanlığına ve Milli Eğitim Bakanlığına başvurularımızı yapmış idik.

Bu süre zarfında sendikamız hukuk bürosunca da konu hakkında kapsamlı araştırmalar devam ettirilmiştir. Yapılan araştırmalarımız neticesinde; 10.01.2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I)Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın" yürürlüğe konulduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu kararda "14/01/201 2tarihinden geçerli olmak üzere 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan 'Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile" ibaresi, aynı fıkranın (m) bendinde yer alan "merkez ve taşra teşkilatı ile" ibaresi, 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)bentleri, 22'inci maddesinin ikinci fıkrası, 25'inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi ile ek 1'inci ve geçici 1'inci maddeleri yürürlükten kaldırılmış..." denilmektedir.

Dolayısıyla Yönetim görev karşılığı alınan ek ders ücretlerinin dayanağı olan maddelerin 10.01.2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile iptal edildiği anlaşılmaktadır.

Ancak; Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu Bakanlar Kurulu Kararını, Resmi İnternet Sitesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'a işlememiştir. Aşağıdaki Resimlere bakınız.

Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra eğitim çalışanlarınca ve sendikamızca Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın yürürlüğe girdiği mütalaa edilmiş, Bakanlığın resmi internet sitesinde bulunan karara göre de Şef ve diğer yönetim kademesindekilerin ek ders ücreti alacağı sonucuna varılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bu büyük hata neticesinde; günlerdir ek ders ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği konusu eğitim çalışanının gündemini de boş yere işgal etmiştir.

SONUÇ OLARAK: "Teç-Sen Hukuk Bürosunca verilen rapora göre; "666 Sayılı KHK hükümlerinin ek ders kısmıyla ilgili iptal söz konusu olsa dahi Ek Ders Ödemesinin temelini ve nedenini oluşturan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esaslarda değişiklik yapılması ve yapılan değişiklik ile Yönetim Kademesindeki eğitim çalışanlarına ödenmesi hükmedilen "Ders Niteliğinde Yönetim Görevi" (10(a-b)Maddeleri) hükümlerinin kaldırılması nedeniyle "Yönetim Kademesinde Bulunan Eğitim Çalışanlarına Ek Ders Ücreti Ödenmesi Mümkün Değildir."" denilmektedir.

Buradan Bakanlık yetkililerini göreve davet ediyor bu kadar önemli bir konuda mevzuat güncellemesini yapamamasını ve konudan bir haber olmalarını da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Aşağıda Resim Formatında yayınlamış belgelerden görüleceği üzere; MEB Bakanlar Kurulu Kararının Tamamını Yönetmeliğe İşlememiştir. 

1.Resim MEB Resmi Sitesinden mevzuata ilişkin bakanlar kurulu kararıdır. Ancak MEB Bakanlar Kurulu Kararını düzgün işlenmemiştir.

2.Resim Kararın Orjinal Metnidir.

 

 

picture picture

+