TEÇ-SEN: M.E.B. Görevde Yükselme ve Yer Değişikliği Yönetmeliği Değerlendirmemiz.

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkındaki Yönetmelik 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanarak Yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelik Sendikamız Mevzuat ve Hukuk Bürosunca incelenmiş ve yönetmelik hakkında değerlendirmelerimiz aşağıya çıkarılmıştır.


*Yönetmeliğin 5. Maddesine ek yapılarak, yönetim hizmetleri grubuna basımevi müdür ve müdür yardımcılığı kadroları eklenmiştir. Ancak görevde yükselmeye tabi kadro olarak yazılan basımevi müdür yardımcılığına atama şartları belirtilmemiştir.

*Yönetmeliğin 6.maddesinde şube müdürlüğü sınavlarına katılacak personelin hizmet yıllarında değişiklik yapılmış,  "Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak," şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan değişiklik ile yine aynı yönetmelikte yönetim hizmetleri grubunda yer alan şeflerin şeflikte görev yapma sürelerinin 4 yıl olarak belirlenmesi anlaşılır gibi değildir.Çünkü; araştırma planlama hizmetlerinde bulunan uzman, hukuk hizmetlerinde yer alan raportör, büro hizmetlerinde bulunan sayman, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında bulunan müdür ve müdür yardımcılarından istenen çalışma yıl şartı 2/3 yıl olarak belirlenmiştir. Yönetim hizmetleri grubu, yukarıda belirtilen diğer hizmet grupları arasında hiyerarşik açıdan en üste olan grup olduğu yine yönetmelikte belirtilmiştir. Ancak; şeflerin hiyerarşik açıdan üste olduğu diğer gruplarda bulunan unvanlardan daha fazla hizmet süresi istenmesi yönetmelik ile çelişmektedir. Sendikamız bu konuyu yargıya taşıyacaktır.

*Yine Yönetmeliğin 6.maddesine ilave yapılarak İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı ile Bilgi İşlem Grup Başkanlığı şube müdürlüğü kadroları ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bu Grup Başkanlıklarının işlerini yürüten şube müdürlüğü kadrolarına; bu Yönetmelikte öngörülen görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmaları şartıyla Bakanlığın mimar,mühendis veya branşı Bilişim Teknolojileri ve Elektrik −Elektronik Teknolojisi olan öğretmen kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunanlar arasından atama yapılır. denilmiştir.

*Yine Yönetmeliğin 6.maddesinde şef kadrosu için aranan şartlar arasında "bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapıyor olmak" hükmü kaldırılmıştır.

*Yine yönetmeliğin 6.maddesine Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, eğitim uzmanı ve uzman kadrosu içinöğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak şartı getirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen dışında kalan personelin önünü kesen bu şart sendikamızca dava edilecektir.

*Yine Yönetmeliğin 6.maddesinde sayman kadrosu için aranan öğrenim şartına Kamu Yönetimi ve Muhasebe Bölümleri de ilave edilmiştir. Bu değişiklik sendikamızın da talepleri arasında yer aldığından, olumlu bir değişiklik olmuştur.

*Yine yönetmeliğin 6.maddesinde Bilgisayar İşletmenliği ve V.H.K.İ kadroları için aranan şartlara, "...veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek." eklenmiştir. Yani kişi bitirdiği okulda bilgisayar dersi almışsa tekrar bir kurstan ayrı bir belge almasına gerek kalmamıştır.

*Yine Yönetmeliğin 6.maddesinde "Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda;.... başarılı olmaları gerekir."denilerek anılan kadrolara atanmak için sözlü sınav şartı getirilmiştir. Bu husus daha önce, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'te düzenlenmiştir. Sözlü sınavın iptali için daha önce sendikamızca dava açılmıştır. Bu yönetmeliğin sözlü sınav hükümlerinin iptali içinde ayrı bir dava daha açılacaktır.

*Yönetmeliğin 7. maddesinde"Teknisyen kadrosu için atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda eğitim veren bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak." şartı yazılmış, en az ibaresieklenmediği için mesleğin gerektirdiği alanda bir üst öğrenimi bitirenler mağdur edilmiştir. bu konu sendikamızca dava edilecektir.

*Yönetmeliğin 10.maddesinde "... Duyuruda, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına ve sınavdaki ağırlıklarına da yer verilir."  denilmiştir.Daha önce görevde yükselme sınavlarından önce verilen hizmetiçi eğitim seminerleri de kaldırıldığından, Sendikamızca Milli Eğitim Bakanlığı'na yazı yazılarak sınavlardan önce en azından ders notu verilmesi talep edilmiştir.

*Yine Yönetmeliğin 13.maddesinde "..Yazılı sınav sonuçları, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.denilmiştir. Ancak Yönetmeliğin 21.maddesinde "..sebepleriyle boşalan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin başarı listesinin ilanı tarihinden itibarenaltı aylık süreyi aşmamak üzere başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılabilir."denilerek yönetmelik içinde aynı konuyla ilgili iki farklı zaman süresi belirlenmiştir.

*Yine Yönetmeliğin 19.maddesinde "Bakanlık, başvuru şartlarını taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirmesine engel bir hâli olmayan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.denilerek, engelli personelin sınavlara katılmasına kısıtlama getirilebilecek muğlak bir ifade kullanılmıştır. Bu konuda sendikamızca dava edilecektir.

*Yine 23. maddenin (a)bendinde  "Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerden bu görev grubu içindeki üst bentlerde yer alan görevlere sınavla; aynı veya daha alt bentlerde sayılan görevlere ise bu görev için aranan şartları taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir." denilmiştir.

Ancak; söz konusu sınavsız atamaların (V.H.K.İ geçişleri gibi) değerlendirme kriterleri belirtilmemiştir. Örneğin: Eski Yönetmelikte bu atamalar Ek-1 Değerlendirme formuna göre yapılmaktaydı. Şimdi ise başvuruların fazla olması durumunda değerlendirmenin nasıl yapılacağı muallak durumdadır. Eksik düzenlenen husus Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilecektir.

*Yine Yönetmeliğin 23.maddesi ile Şube Müdürü üstü kadrolara "İlçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, il millî eğitim müdürü ve daha üst kadrolara atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlar aranır."denilerek, üst kadrolara atamada hiç bir kriter belirtilmemiştir. Bu durum şube müdürü üstündeki görevlere atamanın ucu açık bir şekilde yapılmasının önünü açmaktadır. Bakanlığın Şube Müdürü üstü kadrolar için, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerini, Şube Müdürleri içinden, İl Milli Eğitim Müdürü ve üstü kadroları da İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya İlçe Milli Eğitim Müdürleri arasından belirlenmelidir. Aksi bir tutum ehil olmayan liyakatsiz yöneticilerin göreve getirildiği bir sistemden öteye geçemez.Sendikamızca bu husus eksik düzenleme gerekçesiyle dava edilecektir.

*Yönetmeliğin 30.maddesinden eş durumunun sadece eşi kamuda çalışanlar için uygulanabilir gibi bir anlam çıkmaktadır.  Eşi özel sektörde çalışan veya bağkur yükümlüsü olanların eş durumu mazeretinden yararlanıp yararlanamayacakları muğlak bırakılmıştır. Sendikamızca; Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eş durumu mazeretlerinin eğitim öğretim hizmetleri personeline uygulanan eş durumu gibi düzenlenmesi konusunda talepte bulunulmuştur.

*Yönetmeliğin 32.maddesinde İl içi sağlık ve eş mazeretine bağlı yer değiştirme düzenlemesi yapılmamıştır. Ülkemizin coğrafi konumu dikkate alındığında, bazı illerimizde ilçeler arası mesafe uzaklığı çok fazla ve ulaşım sorunu bulunmaktadır. Bu nedenle; Sendikamızca; Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eş durumu mazeretlerinin il içini de kapsaması konusunda talepte bulunulmuştur.

 

25/10/2013

TEÇ-SENGENEL MERKEZİ

+