GYS Taslak Yönetmelik Görüşlerini MEB Modülünden Yapabilirsiniz!

"GYS Taslak Yönetmelik Görüşlerini MEB Modülünden Yapabilirsiniz!"

Aşağıda internet adresinden herpersonel kendi kimlik numaraları ve MEBBİS şifreleri ile giriş yaparak,  

http://www.meb.gov.tr/katilimmodulu/giris.php

Katılım içeriklerinden Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile Yer Değiştirme Yönetmeliği başlığından GÖRÜŞ EKLE tuşu kullanılarak yönetmeliğin olumsuz tarafları hakkında görüş eklenmesi gerekmektedir. Bu işlemi Tüm Eğitim Çalışanları yapmalıdır. Çünkü Yönetmeliğin olumsuz yanları tüm eğitim çalışanlarını etkilemektedir.

http://www.meb.gov.tr/katilimmodulu/katilim_icerikleri.php

TEÇ-SEN

 

MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile Yer Değiştirme Yönetmelik Taslağı Değişiklik Talebidir.

 

GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 6.(1-a) maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi,(Yöneticilik görevini Yapmamış olanların sınava alınmaması ve hizmet sürelerinin eşit olması)

 

MADDE 6- (1)  Görevde  yükselme kapsamında yapılacak yazılı  sınava  katılacaklarda  genel  hükümlerin yanında aşağıdaki şartlar aranır.

a) Şube müdürü ve tesis müdürü kadroları için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) Talim ve Terbiye  Kurulu  uzmanı  veya  eğitim  uzmanı, okul  müdürü, şef, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı  görevlerinde en az 3 yıl görev yapmış olmak,

 

GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 6.(1-g)maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi,(Bilgisayar İşletmenliğinde Aranmayan Çalışma Şartının VHKİ Kadrosu İçinde Aranmaması)

 

g) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar kullanım belgesi veya sertifikasına sahip olmak.

 

GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 6.(2-ç)maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi,(Daha Üst Öğrenimi Bitirmiş Olanların da Sınava Katılımının Sağlanması)

 

ç)  Tekniker ve teknik ressam kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda en az iki yıllık bir yüksek okuldan mezun olmak.

 

GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 6.(2-d)maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi,(Daha Üst Öğrenimi Bitirmiş Olanların da Sınava Katılımının Sağlanması)

 

d) Teknisyen kadrosu için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlardaki en az ortaöğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

 

GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 6.(2-e)maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi,(Daha Üst Öğrenimi Bitirmiş Olanların da Sınava Katılımının Sağlanması)


e)  Laborant, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni kadroları için;atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlardaki en az ortaöğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

 

GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 10 ve 11. maddelerinin yönetmelikten tamamen çıkarılması,(Sözlü Sınav Uygulamasının Kaldırılması)

 

GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 14 (1)maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi,(Ders Notlarının verilmesi ve Sınav Sorularının Ders Notlarından Sorulması)

 

Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları

MADDE 14- (1) Yönetim hizmetleri grubu ile araştırma ve planlama hizmetleri grubunda sayılan kadrolara görevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav,aşağıdaki konulardan hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak düzenlenir ve yazılı sınavdan en az 1 ay önce tüm konuları içeren ders notları Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr adresinden yayınlanır ve yazılı sınav soruları ders notlarından hazırlanır.

GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 14 (2)maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi,(Ders Notlarının verilmesi ve Sınav Sorularının Ders Notlarından Sorulması)

 

(2) İdari hizmetler grubunda sayılan kadrolara görevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav, aşağıdaki konulardan hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak düzenlenir ve yazılı sınavdan en az 1 ay önce tüm konuları içeren ders notları Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr adresinden yayınlanır ve yazılı sınav soruları ders notlarından hazırlanır.

 

GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 14 (3)maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi,

 

(3) Unvan değişikliği yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav, atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarak düzenlenir ve yazılı sınavdan en az 1 ay önce tüm konuları içeren ders notları Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr adresinden yayınlanır ve yazılı sınav soruları ders notlarından hazırlanır.

 

GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 15 maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi ve (5.) Madde Eklenmesi, (70 puan barajının kaldırılması ve sınavların her kadro ve unvan için 2 yılda bir yapılması)


Yazılı sınav

MADDE 15- (1)  Yazılı sınav, Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılır.

(2) Aynı düzeyde eğitim aranan unvanların sınavları birlikte yapılır. Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular unvanlara göre ayrı, diğer sorular ortak hazırlanır.  
(3) Başarı listesi puan üstünlüğüne göre oluşturulur.

(4) Sınav sonuçları, başarı listesinin ilanı tarihinden itibaren bir sonraki sınava kadar geçerlidir. 

 (5) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları her kadro ve unvan için 2 yılda bir yapılır.

GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 16 maddesinin yönetmelikten çıkarılması.


GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 18 maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi, (%5 hatalı Sorular Sonrası Sınavın iptal edilmemesi ve Hatalı soruların adaylar için doğru kabul edilmesi)

 

İtiraz 
MADDE 18-  (1) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. Sonuç,sekretarya hizmetlerini yürüten birimce itiraz sahiplerine bildirilir.

 

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

 

GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 22. maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi,(Sözlü Sınavın Olmaması ve Yazılı Sınav Sonuçlarının Geçerli Kabul Edilip,atamaların Yazılı Sınav Sonuçları üzerinden yapılması.)

 

Atama 
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara; yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihler de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır.Eşitlik hâlinde sırasıyla daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.


(2) Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanlar bu göreve atanabilmek için aynı unvanla ilgili düzenlenecek sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabi tutulurlar.

 
(3) Duyurulan kadrolardan; 

a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi,atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması yada atanma hakkından vazgeçilmesi,

 b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma nedenleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin başarı listesinin ilanı tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere yedek olarak belirlenenlerin atamaları başarı sırasınagöre yapılabilir.

 

GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 23. maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi, (aynıve Alt Bentlerde Sayılan Görevlere Sınavsız Atamalarda Kriter Yoktur. KriterinÖnce Eğitim Durumu, Daha Sonra Hizmet Süresi Olmak Üzere Belirlenmesi)

 

Hizmet grupları arasındageçişler 

MADDE 23-  (1)Beşinci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdakiesaslara göre yapılır. 

a) Aynı hizmet grubunun alt görevgrubunun içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerden bu görev grubu içindeki üstbentlerde yer alan görevlere sınavla; aynı veya daha alt bentlerde sayılangörevlere ise bu görev için aranan şartları taşımak kaydıyla sınavsız atamayapılabilir. Atamalarda sırasıyla önceEğitim durumu fazla olan, daha sonra Hizmet Süresi fazla olanların atamasıyapılır.


b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptanüst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak ilgilinin talebiüzerine, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce asaletenbulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevleregörevde yükselme sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atamayapılabilir. 

(2) Unvan değişikliğine tabikadrolara geçişler ile unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler,atanacak kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göreyapılır. 


(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmişolanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilengörevlere atanabilirler.

 

GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 31(1) maddesinin aşağıdaki gibideğiştirilmesi,(MEB'de Görev Yapan Tüm Eğitim Çalışanlarının Sağlık ve EşDurumu kapsamına alınması)

 

Mazerete bağlı yerdeğiştirmeler 


MADDE 31- (1) Yöneticilerin yer değiştirmeleri, sağlık ve eş durumumazeretlerini belgelendirmeleri hâlinde istekleri üzerine bölge hizmeti süreleritamamlanmadan yapılabilir. DiğerPersonellerin ise sağlık ve eş durumu mazeretlerini belgelendirmeleri hâlindeistekleri üzerine yer değiştirilmeleri yapılabilir.

 

GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 31(2) maddesinin aşağıdaki gibideğiştirilmesi,(MEB'de Görev Yapan Tüm Eğitim Çalışanlarının Sağlık ve EşDurumu kapsamına alınması)

 

 

(2) Görev yapmakta oldukları ildeveya ilçede kendisinin, eşinin veyaçocuklarından birinin tedavisinin mümkün olmadığını Sağlık Bakanlığına bağlıeğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son altı ayiçinde alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, sağlık mazeretinedayalı yer değiştirme talebinde bulunanlaren yakın sağlık kuruluşunun olduğu yere ataması yapılır.

 

Yöneticiler için; Bakanlık, ibraz edilen raporları değerlendirereksağlık mazeretini kabul ettiği yöneticilerin yerinde bırakılmasına ya datedavisinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veyasağlığının olumsuz etkilenmeyeceği, öncelikle aynı veya sırasıyla üst hizmetbölgesine atanmasına karar verir.

 

GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 31(3) maddesinin aşağıdaki gibideğiştirilmesi,(MEB'de Görev Yapan Tüm Eğitim Çalışanlarının Sağlık ve EşDurumu kapsamına alınması)

 

 

(3) Eş durumuna bağlı yerdeğiştirmeler;

 

Yöneticiler İçin;

 

a) Her iki eşin de bölgehizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yönetici olması hâlinde ast durumundaolanın görev yeri, üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynıstatüde olmaları hâlinde ise aile birliği alt hizmet bölgesinde sağlanır.


b) Eşlerden birinin diğer kamukurum ve kuruluşlarında görev yapıyor olması hâlinde, ilgili kurumlakoordinasyon sağlanarak ast durumunda olanın görev yeri, üst durumda olanabağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları hâlinde ise ailebirliği, bu Yönetmeliğe göre alt hizmet bölgesi olan yerde sağlanır.

Diğer Personeller İçin;

a) Personelin eş durumundan yararlanabilmesi için, eşinin atanmakistediği yerde kamu kurum ve kuruluşunda veya sosyal güvenlik kurumuna bağlıolarak çalışması ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıyorolması hâlinde, ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak ast durumunda olanıngörev yeri, üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüdeolmaları hâlinde ise aile birliği, bu Yönetmeliğe göre alt hizmet bölgesi olanyerde sağlanır.

 

GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 31(4) maddesinin aşağıdaki gibideğiştirilmesi,(MEB'de Görev Yapan Tüm Eğitim Çalışanlarının Sağlık ve EşDurumu kapsamına alınması)

 

(4) Mazeret durumuna bağlı görevyeri değiştirilen ya da yerinde bırakılan yöneticiler ile diğer personeller, her yıl mayıs ayında mazeret durumlarının devamettiğini belgelendirirler. İstenilen belgeyi süresi içinde ibraz etmeyenler ilemazereti ortadan kalkanlardan geldikleri bölgede hizmet süresini tamamlamışolanlar ile yerinde bırakılanlar 29 uncu maddeye göre bölge hizmetine bağlı yerdeğiştirmeye tabi tutulurlar. Geldikleri bölgede bölge hizmeti eksik olanlarınise öncelikle bölge hizmetleri tamamlattırılır.

 

GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 32. maddeye (8.) fıkra maddesi eklenmesi (İl İçiMazerete Dayalı Yer Değiştirmelerin Sağlanması)

 

İl içi isteğe bağlı yerdeğiştirmeler

MADDE 32- 

.

.

 

 (8) İl İçi İsteğe bağlı yerdeğiştirme kapsamında bulunan personelin mazerete bağlı yer değiştirmetalepleri bu yönetmeliğin 31.maddesi kapsamında değerlendirilir.

 

GÖRÜŞ: Yönetmeliğin 33.(1) maddenin aşağıda şekilde değiştirilmesi.(Haziran ayının 31 çekmemesi ve İller arasında yer değişikliğinin en az 3 yılolarak belirlenmesi)

 

İller arası isteğe bağlı yerdeğiştirmeler

MADDE 33- (1)Bölgehizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelikkapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatıkadrolarında 30 Haziran tarihiitibarıyla en az üç yıl görevyapanlar, iller arasında, Bakanlıkça ilan edilen münhal kadrolara yerdeğiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler. 


+