Eğitim Çalışanlarına Müjdeli Haber.! Atama ve Yer Değiştirme Esasları Hayırlı Olsun!

"Eğitim Çalışanlarına Müjdeli Haber.! Atama ve Yer Değiştirme Esasları Hayırlı Olsun!"

MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelik Taslağında yer alan ve Sendikamızın ve eğitim çalışanlarının tümünün mutabakat sağladığı "MEB Personelleri Atama ve Yer Değiştirme Esasları" taslağın içinde yer alması sevindiricidir.

Sendikamızca; Eksiklikler, Taleplerimiz ve Önerilerimiz Milli Eğitim Bakanlığına ayrıca resmi bir yazı ile bildirilecektir.

İşte o Maddeler.!

Mazerete bağlı yer değiştirmeler 


MADDE 31- (1) Yöneticilerin yer değiştirmeleri, sağlık ve eş durumu mazeretlerini belgelendirmeleri hâlinde istekleri üzerine bölge hizmeti süreleri tamamlanmadan yapılabilir.
(2) Görev yapmakta oldukları ilde kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin tedavisinin mümkün olmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alacaklar  sağlık kurulu raporu ile belgelendiren yöneticiler, sağlık mazeretine dayalı yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Bakanlık, ibraz edilen raporları değerlendirerek sağlık mazeretini kabul ettiği yöneticilerin yerinde bırakılmasına ya da tedavisinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği, öncelikle aynı veya sırasıyla üst hizmet bölgesine atanmasına karar verir.


(3) Eş durumuna bağlı yer değiştirmeler;


a) Her iki eşin de bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yönetici olması hâlinde ast durumunda olanın görev yeri, üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları hâlinde ise aile birliği alt hizmet bölgesinde sağlanır.


b) Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıyor olması hâlinde, ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak ast durumunda olanın görev yeri, üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları hâlinde ise aile birliği, bu Yönetmeliğe göre alt hizmet bölgesi olan yerde sağlanır.


(4) Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilen ya da yerinde bırakılan yöneticiler, her yıl mayıs ayında mazeret durumlarının devam ettiğini belgelendirirler. İstenilen belgeyi süresi içinde ibraz etmeyenler ile mazereti ortadan kalkanlardan geldikleri bölgede hizmet süresini tamamlamış olanlar ile yerinde bırakılanlar 29 uncu maddeye göre bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi tutulurlar. Geldikleri bölgede bölge hizmeti eksik olanların ise öncelikle bölge hizmetleri tamamlattırılır.


(5) Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilenler ile yerinde bırakılanlardan mazeret belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin bu durumda olan personelin atamaları, bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi olan personel bakımından bir alt bölgeye, diğer personel bakımından ise Bakanlıkça uygun görülen bir yere gerçekleştirilir.

Ayrıca, haklarında idari soruşturma yapılır ve Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.


İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler


MADDE 32- (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, il içinde valiliklerce ilan edilen münhal kadrolara yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler. 


(2) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu, mayıs ayında ilgili valiliklerce il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde yapılır.


(3) Duyuruda; yer değiştirme isteğinde bulunacak personelin unvanları, atama yapılacak kurumlar, bu kurumlara hangi unvanlardan kaç personelin atanacağı,başvuru yeri, şekli ve tarihi ile diğer hususlara yer verilir.


(4) Duyurusu yapılacak kurumlar ile bu kurumlara unvanlar itibarıyla atanacakpersonel sayısı valiliklerce belirlenir. 


(5) Başvurular mayıs ayında alınır ve duyurusu yapılan kurumlardan en fazla onkuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.


(6) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları,haziran ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce yapılır. Hizmet süresinin eşit olması hâlinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.


(7) Bu madde kapsamında yapılan atamalar, ilgili il milli eğitim müdürlüğünce internet sitesinde duyurulur.


İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler


MADDE 33- (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 31 Haziran tarihi itibarıyla en az beş yıl görev yapanlar, iller arasında, Bakanlıkça ilan edilen münhal kadrolara yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler. 

(2) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu haziran ayında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Bakanlığın internet sitesinde yapılır. 
(3) Duyuruda
yer değiştirme isteğinde bulunacak personelin unvanları, atama yapılacak kurumlar, bu kurumlara hangi unvanlardan kaç personelin atanacağı, başvuru yeri, şekli ve tarihi ile diğer hususlara yer verilir. 
(4) Duyurusu yapılacak kurumlar ile bu kurumlara unvanlar itibarıyla atanacak personel sayısı Bakanlıkça belirlenir. 
(5) Başvurular haziran ayında alınır ve duyurusu yapılan kurumlardan en fazla yirmi kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Atanmak istenilen kurumların tamamı bir ilden tercih edilebileceği gibi birden fazla ilden de tercih edilebilir. Her ikisi de iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında olan eşler aynı illere atanmak üzere tercihte bulunmak zorundadırlar. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
(6) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, temmuz ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre Bakanlıkça yapılır. Hizmet süresinin eşit olması hâlinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması
 durumunda kura yoluna başvurulur.
(7) Bu madde kapsamında yapılan atamalar, Bakanlığın internet sitesind eduyurulur.
(8) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında bulunan personelin mazerete bağlı yer değiştirme talepleri, 31 inci madde kapsamında değerlendirilir.

+