MEB Görevde Yükselme Sınavları Yönetmelik Taslağı Yayımlandı.!

MİLLΠEĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN
GÖREVDEYÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanakve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığınınmerkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, liyakat ve kariyer ilkeleriçerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esasalınarak görevde yükselme ve unvan değişikliği ile yer değiştirme suretiyleyapılacak atamalarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığınınmerkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununatabi olarak görev yapanlardan 5 inci maddede sayılan görevlere görevde yükselmeve unvan değişikliği yoluyla atanacaklar ile 26 ncı ve 31 inci maddede sayılangörevlerde bulunanlardan yer değiştirme suretiyle atanacakları kapsar.


Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılıDevlet Memurları Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim BakanlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve99/12647 sayılı Bakanlar KuruluKararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında GörevdeYükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 19/4/1983tarihli ve 83/6525 sayılı BakanlarKurulu Kararı ile yürürlüğekonulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkinYönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 


a) Alt görev grubu: Bu Yönetmelik kapsamındaki aynı hizmet gruplarınıniçindeki bir alt bentte yer alan aynı düzeydeki görevlerin gösterildiğigrupları,


b) Aynı düzeydeki görevler: Aynı hizmet grubu içindeki aynı alt bentlerde yeralan eşdeğer görevleri, 


c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını, 


ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, 


d) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puan: İl millî eğitim müdüryardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, il/ilçe millî eğitim şube müdürlerininbölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerinde esas alınmak üzere, Ek-2 Performansve Yeterlik Değerlendirme Formu ile Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesine görehesaplanan puanların toplamını,
e) Bölge hizmeti süresi: Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde belirtilen hizmetbölgelerinde çalışılması gereken süreyi,
f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başkahizmet sınıflarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları, 
g) Hizmet bölgesi: Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde gösterilen il ve ilçegruplarını,
ğ) Hizmet puanı: Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesine göre hesaplanan puanı,
h) Hizmet süresi: Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında çalışılansüreler; genel ve katma bütçeli idareler, yerel yönetimler ve diğer kamu kurumve kuruluşlarında geçen süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,
ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç,diğer günleri,
i) Sözlü sınav: Şube müdürü ve tesis müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluylaatanacakları belirlemek için yazılı sınavdan sonra yapılan sınavı, 
j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitimsonucu kazanılmış unvanlara, bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları, 
k) Yazılı sınav: Şube müdürü ve tesis müdürü kadrolarına görevde yükselmeyoluyla atanacaklar için öngörülen sözlü sınava alınacakları belirlemek üzereyapılan sınav ile bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara görevde yükselmeve unvan değişikliği yoluyla atanacakları belirlemek üzere yapılan sınavı,
l)  Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,
m) Yönetici: İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü veil/ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları
          ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Hizmet Grupları,Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Hükümler

Hizmet grupları vekadrolar 
MADDE 5-  (1) Görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolar: 
a) Yönetim hizmetleri grubu; 
1) Şube müdürü (merkez ve taşra teşkilatı), tesis müdürü, 
2) Şef, koruma ve güvenlik şefi.
b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu; 
1) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, 
c) İdari hizmetler grubu; 
1) Sayman, ayniyat saymanı, raportör. 
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyatmemuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, sekreter, şoför. 
ç) Destek hizmetleri grubu;
1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı, kaloriferci. 
(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker,teknik ressam, kütüphaneci, çözümleyici, programcı, tekniker, teknisyen,veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire,veteriner sağlık teknisyeni, laborant, mütercim. 
Görevde yükselmeyazılı sınavına katılacaklarda aranacak şartlar 
MADDE 6- (1) Görevde yükselme kapsamında yapılacak yazılısınava katılacaklarda genel hükümlerin yanında aşağıdaki şartlar aranır.
a) Şube müdürü ve tesis müdürü kadrolarıiçin; 
1) En az dört yıllık fakülte veyayüksekokul mezunu olmak, 
2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı veya eğitim uzmanı kadrolarında iki; okulmüdürü görevinde iki, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerindeayrı ayrı veya toplamda dört; şef kadrosunda altı veya öğretmen kadrosunda onya da bu kadrolarda toplam sekiz yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmışolmak.
b) Şef ve koruma ve güvenlik şefi kadrosuiçin; 
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunuolmak, 
2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere devlet memurluğunda en az beş yıl görevyapmış olmak,
3) Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görevyapıyor olmak.
c) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı ile haleneğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunanlardan eğitim uzmanı kadrosunaatanacaklar hariç olmak üzere, eğitim uzmanı kadrosu için; 
1) En az dört yıllık fakülte veyayüksekokul mezunu olmak, 
2) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak, 
3) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şef kadrosunda ya da bugörevlerde toplam en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak. 
ç) Sayman kadrosu için; 
1) Fakültelerin iktisat, işletme veyamaliye bölümlerinden mezun olmak, 
2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak, 
3) Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görevyapıyor olmak. 
d) Ayniyat saymanı kadrosu için; 
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunuolmak,
2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak, 
3) Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görevyapıyor olmak. 
e) Raportör kadrosu için; 
1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi veidari bilimler fakülteleri veya dengi yükseköğretim programlarından mezunolmak; söz konusu fakültelerden mezun olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarbaşvuru olmaması durumunda, eksik sayıdaki kadro için adalet meslek yüksekokulu mezunu olmak, 
2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak, 
3) Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görevyapıyor olmak. 
f) Bilgisayar işletmeni kadrosu için; 
1) En az lise veya dengi okul mezunuolmak, 
2) Bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olduğuna ilişkin belge ya dasertifikaya sahip olmak. 
g) Veri hazırlama ve kontrol işletmenikadrosu için; 
1) En az lise veya dengi okul mezunuolmak,
2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak, 
3) Bilgisayar kullanım belgesi veya sertifikasına sahip olmak. 
ğ) Veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru,mutemet, memur ve santral memuru kadroları için; 
1) En az lise veya dengi okul mezunuolmak, 
2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak.
h) Sekreter kadrosu için; 
1) Büro yönetimi ve sekreterlik eğitimiveren en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
2) En az iki yıl hizmeti bulunmak. 
ı) Şoför kadrosu için; 
1) En az lise veya dengi okul mezunuolmak, 
2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak, 
3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
a) Mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker,kütüphaneci, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı,fizyoterapist, mütercim kadroları için mesleğin gerektirdiği alanlardakiyükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak. 
b) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksekokul mezunuolmak,
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlamakonularını bildiğini belgelemek,
3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek.
c) Programcı kadrosu için; 
1) Kadronun görev alanıyla ilgiliprogramda olmak üzere en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek. 
ç)  Tekniker ve teknik ressamkadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda teknikeryetiştiren iki yıllık bir yüksekokuldan mezun olmak. 
d) Teknisyen kadrosu için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlardakiortaöğretim kurumlarının birinden mezun olmak. 
e)  Laborant, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni kadroları için;atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlardaki ortaöğretim kurumlarınınbirinden mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kurullar ve Sınavlarailişkin Hükümler

Yazılı sınav kurulu
MADDE 8- (1) Yazılı sınav kurulu; Bakan tarafındangörevlendirilecek bir müsteşar yardımcısı veya genel müdür başkanlığında; ikigrup başkanı, bir denetçi veya hukuk müşaviri, bir il millî eğitim müdüründenoluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. 
(2) Yazılı sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavınaalınacak personelden öğrenim veya ihraz ettikleri unvan itibarıyla daha düşükseviyede olamazlar.
(3) Yazılı sınava, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri ile ikincidereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlarının katılacaklarınıntespit edilmesi hâlinde, asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.
(4) Yazılı sınav kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır.Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır. Kararlar oy çokluğu ilealınır. 
(5) Yazılı sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğünce yürütülür.
Yazılı sınav kurulunungörevleri
MADDE 9- (1) Yazılı sınav kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkingörevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarının hangi kurumtarafından yapılacağı ile sınav tarihlerini belirlemek, yazılı sınav sorularınıhazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını sağlamak, yazılı sınava ilişkindiğer iş ve işlemleri yürütmek, 
b) Yazılı sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini veilanını sağlamak, 
c) Yazılı sınava ilişkin yapılacak itirazların sonuçlandırılmasını sağlamak.
Sözlü sınav vedeğerlendirme kurulu
MADDE 10- (1) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu; Bakantarafından görevlendirilecek bir müsteşar yardımcısı veya genel müdürbaşkanlığında; bir grup başkanı,  bir Bakanlık müşaviri veyaüniversitelerde görev yapan öğretim elemanları arasından bir kişi, bir denetçiveya hukuk müşaviri ile bir il millî eğitim müdürü veya ilçe millî eğitimmüdüründen oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. 
(2) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselmesınavına alınacak personelden öğrenim veya ihraz ettikleri unvan itibarıyladaha düşük seviyede olamazlar.
(3) Sözlü sınava, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri ile ikincidereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlarının katılacaklarınıntespit edilmesi hâlinde, asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir. 
(4) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımıile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır. Kararlar oyçokluğu ile alınır. 
(5) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulunun sekretarya hizmetleri İnsanKaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülür.
(6) Gerek görülmesi hâlinde bu kapsamda aynı usulle birden fazla sözlü sınav vedeğerlendirme kurulu oluşturulabilir. 
Sözlü sınav vedeğerlendirme kurulunun görevleri
MADDE 11- (1) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulunun görevlerişunlardır: 
a) Şube müdürü ve tesis müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla yapılacakatamalara ilişkin sözlü sınav tarihlerini belirlemek, sözlü sınav sorularınıhazırlatmak, sözlü sınavların yapılmasını sağlamak, sözlü sınava ilişkin diğeriş ve işlemleri yürütmek, 
b) Sözlü sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini ve ilanınısağlamak, 
c) Sözlü sınava ilişkin yapılacak itirazların sonuçlandırılmasını sağlamak.
Yazılı sınavınduyurulması
MADDE 12- (1)Yazılı sınav, sınavın Bakanlıkça yapılması hâlinde, İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğünce sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur. Duyuruda; atamayapılacak görevlere ilişkin kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı ilebaşvuru tarihi, süresi ve yeri belirtilir. 
Yazılı sınava başvuru
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme veunvan değişikliği yoluyla atanmak isteyenlerden ilan edilen kadrolar içinbelirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyanlar,farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir. 
(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarıncaverilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir. 
(3) Başvurular İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce incelenerek, aranan şartlarıtaşıyanlar Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.
Yazılı sınav konularıve puan ağırlıkları
MADDE 14- (1) Yönetim hizmetleri grubu ile araştırma ve planlamahizmetleri grubunda sayılan kadrolara görevde yükselme yoluyla atanacaklar içinyapılacak yazılı sınav, aşağıdaki konulardan hazırlanan soruların puanağırlıkları esas alınarak düzenlenir:
a) Türkçe dil bilgisi: % 10,
b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim: % 4,
c) Yönetim, liderlik ve organizasyon: %10,
ç) İnsan hakları ve demokrasi: %5,
d) Yönetimde etik: %4,
e) Türk idare sistemi: %10,
f) Protokol kuralları: %2,
g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %2,
ğ) Genel kültür: %8,
h) T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî EğitimTemel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 652 sayılı Millî EğitimBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılıKamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 5580 sayılı Özel ÖğretimKurumları Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat ve görevin gerektirdiği diğermevzuat: % 45.
(2) İdari hizmetler grubunda sayılan kadrolara görevde yükselme yoluylaatanacaklar için yapılacak yazılı sınav, aşağıdaki konulardan hazırlanansoruların puan ağırlıkları esas alınarak düzenlenir:
a) Türkçe dil bilgisi: % 10,
b) Halkla ilişkiler ve iletişim: % 5,
c) İnsan hakları ve demokrasi: %5,
ç) Etik: %5,
d) Türk idare sistemi: %10,
e) Protokol kuralları: %5,
f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %5,
g) Genel kültür: %10,
ğ) T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî EğitimTemel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve GörevleriHakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer KamuGörevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi veKontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları veToplu Sözleşme Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat ve görevin gerektirdiği diğermevzuat: % 45.
(3) Unvan değişikliği yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav,atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarak düzenlenir. 
Yazılı sınav
MADDE 15- (1)  Yazılı sınav, Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme veYerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeripuan alanlar sınavı kazanmış sayılır. 
(2) Aynı düzeyde eğitim aranan unvanların sınavları birlikte yapılır. Görevingerektirdiği niteliklere ilişkin sorular unvanlara göre ayrı, diğer sorularortak hazırlanır.  
(3) Başarı listesi puan üstünlüğüne göre oluşturulur. 
(4) Sınav sonuçları, başarı listesinin ilanı tarihinden itibaren altı aysüreyle geçerlidir. 
Sözlü sınav
MADDE 16- (1)  Şube müdürlüğü ve tesis müdürlüğü için yapılanyazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının üçkatına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır. Son adayla aynıpuana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.
(2) Sözlü sınava alınan personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi: %5,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: % 20,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu: %20,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı: %15,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği: %20,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %20
esas alınarak Ek-1 Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formuna göre 100tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanlarınaritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlüsınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar sınavı kazanmış sayılır. 
Sınav sonuçlarınınduyurulması 
MADDE 17 - (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihtenitibaren en geç otuz gün içinde sınavı yapan birimce Bakanlığın internetsitesinde duyurulur. 
(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadrosayısı nedeniyle ataması yapılamayanlardan en fazla asıl aday sayısı kadarpersonel yedek olarak belirlenebilir.

 

İtiraz 
MADDE 18-  (1) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığıtarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar engeç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. Sonuç, sekretaryahizmetlerini yürüten birimce itiraz sahiplerine bildirilir.
(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğersorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğununtespit edilmesi hâlinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeniden sınavyapılır. 
Sınav belgelerininsaklanması 
MADDE 19- (1) Sınavlarla ilgili belgeler, sınavları yapanbirimlerce aynı görevler için yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadarsaklanır. Ataması yapılanların belgeleri özlük dosyalarına konulur. 
Engellilerin sınavı 
MADDE 20- (1) Bakanlık, gerekli şartları taşıyan ve atamayapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarınınyapılabilmesi için gerekli önlemleri alır. 
Yazılı sınavın Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılması 
MADDE 21- (1) Yazılı sınavın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme MerkeziBaşkanlığınca yapılması hâlinde, sınava ilişkin kurallar adı geçen kurumunsınav duyurusunda belirtildiği şekliyle uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atamaya İlişkinHükümler

Atama 
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boşkadrolara; şube müdürü ve tesis müdürleri bakımından sözlü sınav, diğergörevler bakımından yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarılisteleri üzerinden, tercihler de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atamayapılır. Eşitlik hâlinde şube müdürü ve tesis müdürü bakımından sırasıylayazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmetsüresi fazla olana; diğer kadrolar bakımından ise sırasıyla daha üst öğrenimibitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.
(2) Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanlarınatamaları iptal edilir. Bu durumda olanlar bu göreve atanabilmek için aynıunvanla ilgili düzenlenecek sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabitutulurlar. 
(3) Duyurulan kadrolardan; 
a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya busebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeretolmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, 
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolaraya da başka bir kuruma naklen atanma 
nedenleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, görevde yükselme veya unvandeğişikliği sınavlarına ilişkin başarı listesinin ilanı tarihinden itibarenaltı aylık süreyi aşmamak üzere yedek olarak belirlenenlerin atamaları başarısırasına göre yapılabilir.
Hizmet gruplarıarasında geçişler 
MADDE 23-  (1) Beşinci maddede belirtilen hizmet gruplarıarasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır. 
a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun içinde yer alan aynı düzeydekigörevlerden bu görev grubu içindeki üst bentlerde yer alan görevlere sınavla;aynı veya daha alt bentlerde sayılan görevlere ise bu görev için arananşartları taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir. 
b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptanüst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak ilgilinin talebiüzerine, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce asaletenbulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevleregörevde yükselme sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atamayapılabilir. 
(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile unvan değişikliğine tabikadrolar arasındaki geçişler, atanacak kadro için düzenlenen unvan değişikliğisınavı sonucuna göre yapılır. 
(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmişolanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlereatanabilirler.
Naklen atamalar 
MADDE 24- (1)Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden bu Yönetmelikteki aynıunvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğerunvanlara, görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere görenaklen atama yapılabilir. 
Özelleştirilenkuruluşlardan atama 
MADDE 25- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı ÖzelleştirmeUygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılanatamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Bölge Hizmetine BağlıYer Değiştirmelere İlişkin Hükümler

Bölge hizmetine bağlıyer değiştirmeye tabi kadrolar
MADDE 26- (1) İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millîeğitim müdürü ve il/ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten görevyapmakta olanlar, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bölge hizmetine bağlı yerdeğiştirmeye tabi tutulurlar.
Hizmet bölgeleri 
MADDE 27- (1)Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduğu İllerin ve Bölgelerin Sosyo-EkonomikGelişmişlik Sıralaması Araştırması ile İlçelerin Sosyo-Ekonomik GelişmişlikSıralaması Araştırması verileri esas alınarak, kurumsal kapasite ve hizmetgerekleri bakımından oluşturulan hizmet bölgeleri ve bu bölgeler için öngörülenhizmet puanları Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde gösterilmiştir.
Bölge hizmeti sürelerive puanları 
MADDE 28- (1)Yöneticilerin bölge hizmeti süreleri ve puanları aşağıdaki tabloda yeralmaktadır.


Hizmet Bölgesi

Bölge Hizmeti Süresi (Yıl)

Bölge Hizmet Puanı (Yıl)

5

2

14,4

4

2

12

3

4

10,8

2

4

9,6

1

6

6

(2) Bölge hizmeti süresinin hesabındaDevlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin22 nci maddesi uygulanır. Geçici görevlendirilenlerin bölge hizmeti süresininhesabında, geçici görevin ilk 90 günü için kadronun bulunduğu yer, fazlası içingeçici görevin yürütüldüğü yer esas alınır.
Bölge hizmetine bağlıyer değiştirmeler 
MADDE 29- (1)Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde hizmet bölgelerinde halen asaletenbulunulan yöneticilik kadrosunda geçirilen süreler esas alınır. Hizmet süresineveya isteğe bağlı olarak diğer hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyleataması yapılan yöneticilerin bölge hizmeti süresi 28 inci maddenin birincifıkrasına göre yeniden başlar. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde hizmetbölgesindeki sürenin tamamlanması esastır. Bölge hizmeti süresini 31 Mayısitibarıyla tamamlamış olanların yer değiştirme işlemleri, haziran ayındasonuçlandırılır. Yer değiştirme işlemlerinin takvimi, başvuruya ilişkinişlemler ve diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz ile duyurulur. 
(2) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilere 20 tercih hakkıverilir. Tercihler, öncelikle alt hizmet bölgelerinden tamamlanır. Alt hizmetbölgelerinde tercih edebilecekleri yeterli yer olmaması halinde, sırasıyla birüst veya aynı hizmet bölgesindeki yerler için tercih yapılabilir. Tercihlerinegöre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları,elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre altbölgelere resen yapılır.
(3) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde halen bulundukları kadronun yanısıra;
a) İl millî eğitim müdür yardımcıları ilçe millî eğitim müdürü, 
b) İlçe millî eğitim müdürleri il millî eğitim müdür yardımcısı,
c) İl millî eğitim şube müdürleri ilçe millî eğitim şube müdürü,
ç) İlçe millî eğim şube müdürleri il millî eğitim şube müdürü
kadrolarına atanmak için de tercihte bulunabilirler. 
(4) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler, yöneticilerin tercihleri ve bölgehizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilir.Bölge hizmetine bağlı
 yerdeğiştirmeye esas puanın hesabında bir aydan azhizmet süreleri dikkate alınmaz. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esaspuanın hesabında son başvuru tarihi esas alınır ve puanların eşitliği hâlindesırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçenmemuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınır.
(5) Dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresinitamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan yöneticiler,istemeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere bu bölgeler için öngörülenhizmet süresi kadar daha yerlerinde kalabilirler.
Yöneticilerin bölgeiçinde isteğe bağlı yer değiştirmeleri
MADDE 30- (1) Halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülenbölge hizmeti süresinin en az yarısını tamamlayanlar, aynı veya alt hizmetbölgelerindeki boş kadrolara, tercihleri dikkate alınarak bölge hizmetine bağlıyer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.Bu fıkra kapsamında yapılacak yer değiştirme işlemlerinin takvimi, başvuruyailişkin işlemler ve diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz ileduyurulur.

ALTINCI BÖLÜM 
Mazerete, İsteğe veSoruşturmaya Bağlı Yer Değiştirmelere İlişkin Hükümler

Mazerete bağlı yerdeğiştirmeler 
MADDE 31- (1) Yöneticilerin yer değiştirmeleri, sağlık ve eşdurumu mazeretlerini belgelendirmeleri hâlinde istekleri üzerine bölge hizmetisüreleri tamamlanmadan yapılabilir.
(2) Görev yapmakta oldukları ilde kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinintedavisinin mümkün olmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırmahastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alacaklarısağlık kurulu raporu ile belgelendiren yöneticiler, sağlık mazeretine dayalıyer değiştirme talebinde bulunabilirler. Bakanlık, ibraz edilen raporlarıdeğerlendirerek sağlık mazeretini kabul ettiği yöneticilerin yerindebırakılmasına ya da tedavisinin yapılabileceği bir sağlık kurum veyakuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği, öncelikle aynıveya sırasıyla üst hizmet bölgesine atanmasına karar verir.
(3) Eş durumuna bağlı yer değiştirmeler;
a) Her iki eşin de bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yönetici olmasıhâlinde ast durumunda olanın görev yeri, üst durumda olana bağlı olarakdeğiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları hâlinde ise aile birliği alt hizmetbölgesinde sağlanır.
b) Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıyor olmasıhâlinde, ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak ast durumunda olanın görevyeri, üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüdeolmaları hâlinde ise aile birliği, bu Yönetmeliğe göre alt hizmet bölgesi olanyerde sağlanır.
(4) Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilen ya da yerinde bırakılanyöneticiler, her yıl mayıs ayında mazeret durumlarının devam ettiğinibelgelendirirler. İstenilen belgeyi süresi içinde ibraz etmeyenler ile mazeretiortadan kalkanlardan geldikleri bölgede hizmet süresini tamamlamış olanlar ileyerinde bırakılanlar 29 uncu maddeye göre bölge hizmetine bağlı yerdeğiştirmeye tabi tutulurlar. Geldikleri bölgede bölge hizmeti eksik olanlarınise öncelikle bölge hizmetleri tamamlattırılır.
(5) Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilenler ile yerinde bırakılanlardanmazeret belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veyayerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemibeklenilmeksizin bu durumda olan personelin atamaları, bölge hizmetine bağlıyer değiştirmeye tabi olan personel bakımından bir alt bölgeye, diğer personelbakımından ise Bakanlıkça uygun görülen bir yere gerçekleştirilir. Ayrıca,haklarında idari soruşturma yapılır ve Cumhuriyet savcılıklarına suçduyurusunda bulunulur.
İl içi isteğe bağlıyer değiştirmeler
MADDE 32- (1)Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, buYönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihiitibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, il içinde valiliklerce ilanedilen münhal kadrolara yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler. 
(2) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu, mayıs ayında ilgilivaliliklerce il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde yapılır.
(3) Duyuruda; yer değiştirme isteğinde bulunacak personelin unvanları, atamayapılacak kurumlar, bu kurumlara hangi unvanlardan kaç personelin atanacağı,başvuru yeri, şekli ve tarihi ile diğer hususlara yer verilir.
(4) Duyurusu yapılacak kurumlar ile bu kurumlara unvanlar itibarıyla atanacakpersonel sayısı valiliklerce belirlenir. 
(5) Başvurular mayıs ayında alınır ve duyurusu yapılan kurumlardan en fazla onkuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum vekuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içiisteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
(6) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları,haziran ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne görevaliliklerce yapılır. Hizmet süresinin eşit olması hâlinde halen bulunduğukadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmamasıdurumunda kura yoluna başvurulur.
(7) Bu madde kapsamında yapılan atamalar, ilgili il milli eğitim müdürlüğünceinternet sitesinde duyurulur.
İller arası isteğebağlı yer değiştirmeler
MADDE 33- (1)Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, buYönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatıkadrolarında 31 Haziran tarihi itibarıyla en az beş yıl görev yapanlar, illerarasında, Bakanlıkça ilan edilen münhal kadrolara yer değiştirmek üzerebaşvuruda bulunabilirler. 
(2) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu haziran ayında İnsanKaynakları Genel Müdürlüğünce Bakanlığın internet sitesinde yapılır. 
(3) Duyuruda
yer değiştirme isteğinde bulunacak personelinunvanları, atama yapılacak kurumlar, bu kurumlara hangi unvanlardan kaçpersonelin atanacağı, başvuru yeri, şekli ve tarihi ile diğer hususlara yerverilir. 
(4) Duyurusu yapılacak kurumlar ile bu kurumlara unvanlar itibarıyla atanacakpersonel sayısı Bakanlıkça belirlenir. 
(5) Başvurular haziran ayında alınır ve duyurusu yapılan kurumlardan en fazlayirmi kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Atanmak istenilen kurumlarıntamamı bir ilden tercih edilebileceği gibi birden fazla ilden de tercihedilebilir. Her ikisi de iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamındaolan eşler aynı illere atanmak üzere tercihte bulunmak zorundadırlar. Bakanlıkveya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksızizinli olanlar, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusundabulunabilirler.
(6) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelinatamaları, temmuz ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğünegöre Bakanlıkça yapılır. Hizmet süresinin eşit olması hâlinde halen bulunduğukadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması
 durumundakura yoluna başvurulur.
(7) Bu madde kapsamında yapılan atamalar, Bakanlığın internet sitesindeduyurulur.
(8) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında bulunan personelinmazerete bağlı yer değiştirme talepleri, 31 inci madde kapsamındadeğerlendirilir.
Soruşturmaya bağlı yerdeğiştirmeler 
MADDE 34- (1)Soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmesi sebebiyle görevyerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticiler, bulundukları hizmetbölgesinde başka bir yere ya da alt hizmet bölgelerine atanırlar. Bu şekildeatananlar, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren dört yıl geçmedenayrıldıkları il veya ilçeye atanamazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve SonHükümler

Hüküm bulunmayanhaller 
  MADDE 35- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılıBakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve KuruluşlarındaGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğekonulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkinYönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılanyönetmelikler 
MADDE 36- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihitibarıyla, 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan MillîEğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğiile 4/7/2013 tarihli ve 28697 sayılı Resmî Gazetede yayımlan Millî EğitimBakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle AtanmalarıHakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
Daha önceki hizmetsüreleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevli oldukları hizmet bölgelerindebölge hizmeti süresini tamamlamış olan yöneticilerin yer değişiklikleri, buYönetmelik hükümlerine göre yapılır.
(2) Bulundukları hizmet bölgesindeki görev süreleri öngörülen bölge hizmetisüresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, bulundukları hizmetbölgesinde geçmiş sayılır.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmetbölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda geçenhizmet süreleri, o bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınır. 
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla dördüncü veya beşincihizmet bölgesinde, bu bölgeler için öngörülen hizmet süresinin iki katı ve dahafazla görev yapmış olanlar hakkında 29 uncu maddenin beşinci fıkrası hükmüuygulanmaz. 
           Yürürlük
MADDE 37- (1)Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38- (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.

 

+