TEÇ-SEN: Torpil Yönetmeliğinin İptali İçin Dava Açtık.!

TEÇ-SEN:Torpil Yönetmeliğinin İptali İçin Dava Açtık.

Bilindiği üzere; Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte değişiklik yapılması ile ilgili değişiklikler 31/08/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklik ile özellikle şube müdürü, müdür ve bunlara eş değer görevlere asil atamalarda belirleyici olan yazılı sınav kriteri ortadan kaldırılarak, şube müdürü ve müdür kadrolarına atamaların sözlü sınav ile yapılmasının önü açılmıştı. Yani bu zaman kadar bulunabilmiş en adil görevde yükselme sisteminden vazgeçilerek, yerine torpilin ve adam kayırmanın olduğu bir sistem getirilmek istenmektedir.

Yine daha önce söz konusu yönetmelikte ilçe müdürlerinin yönetmelik dışına çıkarılması, sendikamızca da dava edilmiş ve Danıştay bu uygulamanın yürütmesini durdurmuştu. Danıştay’ın verdiği karar ortadayken, ilçe müdürü ibaresi değiştirilerek ilçe idare şube başkanlıkları olarak yönetmelik kapsamı dışına çıkarılmak istenmektedir. Yani "sözde" sözlü sınava bile gerek kalmadan ilçe müdürü atamaları yapılmak istenmektedir.

Yukarıda yazılan gerekçeler ışığında; sendikamız hukuk bürosunca, 31.08.2013 gün ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin;

a) 1.maddesi ile değiştirilen 2. Maddesinin 2. Fıkrasının (g) bendinde yer alan“ilçe idare şube başkanları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere”ibaresinin,

b) 4.maddesi ile değiştirilen 8. maddesinde yer alan “ve sözlü” ibaresinin, 9. maddesi ile eklenen sözlü sınav başlıklı 12/A maddesinin ve başarı sıralaması başlıklı 12/B maddesinde yer alan “sözlü sınav” ibaresinin,

c) 5.maddesi ile değiştirilen 9. maddesinde yer alan “yazılı sınavdan önce duyurulur” ve “sadece biri için” ibaresinin,

d) 7.maddesi ile eski yönetmeliğin 11 .maddesi yürürlükten kaldırılarak,görevde yükselme eğitim sonrası başarılı olanların 3 ay içerisinde atanmalarına ve puanların eşit olması halinde tercih için konulan kriterleri içeren kaldırılan hüküm yönünden yapılan değişikliğin,

e) 11.maddesi ile kaldırılan 14. maddesinin, Uygulanması ileride telafisi güç zararlar doğurabileceğinden ayrı ayrı YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve ayrı ayrı  İPTALİNE karar verilmesi için Danıştay 5.Dairesi nezdinde 2013/7936 Esas numarasıyla dava açılmıştır. 

Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

07/09/2013

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+