TEÇ-SEN: "Tüm 4/C'li Personele Aile Yardımı Ödenmesi İçin Dava Açtık."

611 sayılı kanunun 118. Maddesi ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen ek 8. Maddesi ile "Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye abi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir." Denilmektedir. Ancak; Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4/C statüsünde görev yapan personelin aile yardımından faydalanamayacağı yönünde verdikleri görüş neticesinde 4/C'li Personele aile yardımı ödeneği ödenmemektedir.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, İzmir 1. İdare Mahkemesinin 2012/763 esas, 2013/55 sayılı kararı ile, 4/C statüsünde görev yapan personele aile yardımı ödenmesi gerektiği konusunda örnek bir karar verilmiştir.

Sendikamız bu gelişme neticesinde Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yazdığı yazı ile 4/C statüsünde görev yapan tüm personele söz konusu mahkeme kararı gereği aile yardımı ödeneğinin ödenmesini talep etmiş, fakat talebimiz ilgili Bakanlıklarca reddedilmiştir.              

İlgili Bakanlıkların talebimizi reddetmesi sonucunda, 4/C statüsünde görev yapan tüm personele aile yardımı ödeneğinin ödenmesi için Sendikamızca Ankara 16. İdare Mahkemesi nezdinde 2013/959 esas numarasıyla dava açılmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Teç-Sen Genel Merkezi

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR                                                                                                

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI' NA

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

VE İPTAL KARARI 

İSTEYEN

(DAVACI)                                           : TÜM  EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

                                                                 (ÇANKAYA VD 8740174473)

VEKİLİ                                               : Av. Abdullah KÜLBAY

                                                               Strazburg Cad. No. 12/16 Sıhhiye ANKARA

DAVALI                                             : 1-Milli Eğitim Bakanlığı ANKARA   

                                                               2-Maliye Bakanlığı Ankara

                                                              

İPTALİ İSTENEN İŞLEM                 :a) Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü' nün 30.04.2013  tarih ve 788481  sayılı idari işlemleri.

                                                              b)Maliye Bakanlığı' nın 19.03.2013 tarihli müracatımızı zımnen reddine dair idari işlemi.   

TEBLİĞ TARİHİ                                : a)  07.05.2013   (Milli Eğitim Bakanlığı)

                                                               b)Maliye Bakınlığı zımnen ret

KONUSU                                       : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü' nün 30.04.2013 tarih ve 788481 sayılı idari işlemleri ile Maliye Bakanlığının 19.03.2013 tarihli müracatımızın zımnen reddine dair hukuki işlemleri; AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLDUKLARINDA VE  UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ GÜÇ VE İMKANSIZ ZARARLAR DOĞURAKLARINDAN ÖNCELİKLE DAVA KONUSU İDARİ İŞLEMLERİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, YAPILACAK YARGILAMA SONUNDA DAVA KONUSU İDARİ İŞLEMLERİN  İPTALİ ‘ ne karar verilmesi  talebidir.

AÇIKLAMALAR

A-GİRİŞ

1-Müvekkil Sendika tarafından 13.03.2013 tarihli dilekçe ile davalı Milli Eğitim Bakanlğına müracaatta bulunulmuştur. (Ek.1) Dilekçemizde özetle " 611 sayılı kanunun 118. Maddesi ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen ek 8. Maddesi ve İzmir 1. İdare Mahkemesinin 2012/763 esas, 2013/55 sayılı kararı gereğince 4-C li olarak çalışan (geçici personel) personele aile yardımı ödenmesi yolunda gerekli talimatların verilmesi  talep edilmiştir." 

             

 Davalı Milli Eğitim Bakanlığı 30.04.2013 tarih ve 788481 sayılı yazısı(Ek.2)  ile talebimizi reddetmiştir. Ret kararında özetle " Bu hususta İzmir Valiliğine daha önce, 4-C li personele aile yardımı yapılamayacağı yönünde yazı yazıldığı belirtilerek aynı yazı ret kararına eklenmiştir.Geçici personele aile yardımı ödenemeyeceği, 6111 sayılı yasa ile 375 sayıılı kanun hükmünde kararnameye eklenen ek 8. Madde gereği de 4-C li personele aile yardımı yapılamayacağı"  belirtilmiştir.

 2-Davalı Maliye Bakanlığı' na aynı taleple, 19.03.2013 tarihinde, talebimiz konusunda yetkili olması sebebiyle  müracaatta bulunulmuş, (Ek.3) ancak Maliye Bakanlığı yazılı müracaatımıza 60 gün içinde cevap vermeyerek , talebimizi zımnen reddetmiştir.

3-SAYIN MAHKEMEYE ŞU HUSUSU DA ARZEDELİM Kİ; 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 5. MADDESİNE GÖRE "Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık yada sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılabilir. " kuralı mevcuttur.

Bu madde gereğince taleplerimiz arasında maddi ve hukuki yönden bağlılık ve sebep sonuç ilişkisi olduğu için , davalı bakanlıkların idari işlemlerine bir dilekçe ile dava açılmıştır.

Bir dilekçe ile dava açılmasının usul ekonomisi açısından da faydalı olacağı açıktır. Bu nedenle dilekçemizin kabulünü istiyoruz.

B- DAVAMIZLA İLGİLİ  MEVZUAT

1- 657 SY'nın " Geçici personel" başlıklı 4/C maddesi;

2-375saylı KHK ye 6111 Sayılı yasa ile eklenen Ek madde -8 ;

3-21.12.2009 tarih ve 2009/15759 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındaki Geçici mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı Ve Bu Personele Ödenecek Ücretler hakkmda Bakanlar Kurulu Kararı

    

C-DAVA KONUSU İŞLEMDE MEVCUT HUKUKA AYKIRILIKLAR

1- 657 SY'nın " Geçici personel" başlıklı 4/C maddesine Aykırıdır;

657 sayılı yasanın 4-C maddesine göre geçici personel " Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna (DEĞİŞİK İBARE RGT: 18.06.1984 RG NO: 18435 KHK NO: 217/30) Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

657 SY 4/C maddesinde geçici personel için getirilen kriterler ;

a-Çalışması bir yıldan az sürecek,

b-Görev, ücret ve personel sayısı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenme,

Kanunda belirtilen ücret çalışma karşılığı elde edilen ücrettir. Bir tür "sosyal hak ve yardımdır" olan aile yardımım kapsamaz. Aile yardımı çalışma karşılığı elde edilen bir hak değildir.

2- İdari İşlem  375 sayılı KHK ye 6111 Sayılı yasa ile eklenen Ek madde 8 e Aykırıdır.

Belirtilen ek maddeye göre " Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye abi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir." Denilmektedir.

 375 sayılı KHK nin yeni getirilen ek 8. Madesine göre ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar dışındaki sözleşmeli personelin aile yardımı ödeneğinden yararlandırılması gerekmekte olup, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi kapsamında yapılan hizmet sözleşmesi uyarınca istihdam edilenlerin Yasanın yukarıda anılan istisna hali kapsamına girmedikleri, bunların çalışmalarının yılın 11 ay 28 günü tam gün olarak devam ettiği ve 2 günlük izin sonrasında tekrar sözleşme yapılarak çalışmalarının süreklilik arz ettiği, bu şekilde 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi kapsamında istihdam edilenlerin de aile yardımı ödeneğinden yararlandırılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

657 sayılı yasanın 4-c maddesine göre çalışanların idareyle yaptığı hizmet sözleşmesi kapsamında görev yaptığı, herhangi bir ad altında aile yardımı ödeneğinden yararlanmadığı, çalışmasının süreklilik arz ettiği, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışmasının söz konusu olmadığı, bütün bu hususlar dikkate alındığında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 6111 sayılı Yasanın 118.maddesi ile eklenen Ek 8. maddesi uyarınca aile yardımı ödeneğinden yararlandırılması gerektiğinden, bu konudaki isteminin reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Bu nedenle işlemin iptali gerekecektir.

3- İdari işlem 21.12.2009                tarih ve 2009/15759 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındaki Geçici [ahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı Ve Bu Personele Ödenecek Ücretler hakkında Bakanlar Kurulu kararına aykırıdır.

Kararın  3 maddesinin (5). Fıkrası ; " Geçici personele, bu krarda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda küm konulamaz." Şeklindedir. BKK'ın da aile yardımı ödeneceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.

BKK karannm 3/5 maddesindeki sözleşme ücreti dışında başkaca bir ücret ödenmez hükmü, ücret ilgili olup aile yardımını kapsamaz. Çünkü aile yardımı mahiyeti itibarıyla yaptığı hizmetin karşılığı elde edilen bir ücret değil statü gereği (evlenme-çocuk sahibi olma) ödenmesi gereken sosyal bir hak ve yardımdır. Nitekim 657 sayılı yasanın 202 maddesinde düzenlenen aile yardımı "Sosyal Haklar ve Yardımlar" adlı VI. bölümde zikredilmiştir. Eşi çalışmayan ve çocuğu olan devlet memuru aile yardımı almakta, eşi çalışan/evli olmayan/çocuğu olmayan devlet memuru aile yardımı almamaktadır.

4-Müvekkil Sendika üyelerinden 657 sayılı yasanın 4-c maddesine göre çalışanların bir çoğu, aile yardımı ödenmesi talebiyle görev yaptığı kurumlara başvurmuşlar ancak ret cevabı almışlardır. Örnek olması açısından müvekkil sendika üyeleri, Bora KANDEMİR, İbrahim Zeybek ve Göksel SAKAR' a ait müracaat dilekçeleri, ret yazıları ve sendikamız üyelik belgeleri ekte sunulmuştur. Bu nedenle iş bu davayı ikame etmede sendikamızın hukuki yararı ve temsil ehliyetinin olduğu malumdur. 

5-Davamızla ilgili olarak İzmir 1. İdare Mahkemesinin 2012/763 esas 2013/55 karar sayılı 15.01.2013 tarihli kararları iddialaramızı destekler mahiyetkte olup, emsal olması açısından ekte sunuyoruz. (Ek.4)

D-YÜRÜTMENİN DURDURULMASI SEBEPLERİ

Davamızın konusu olan idari işlemin hukuka açık aykırılığı yukarıda izah edilmiş idi. Bu sebeple tekrar edilmeyecektir.Sayın Mahkemenin malumları olduğu üzere , uygulamanın idarenin ret gerekçesinde olduğu gibi devam etmesi halinde, müvekkil sendikanın bir çok üyesi çok önemli miktarda maddi kayba uğrayacaklardır.

Yine sözleşme yenilenmeyen personelin hakları kaybolacak, ayrıca ileride mahkeme kararları ile ödeme yapılması halinde, devlet hazinesi faiz, yargılama gideri ve vekalet ücreti gibi önemli zararlara uğrayacaktır.

CEVAP SÜRESİ                           : 30 gündür

DELİLLER                                    : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler ve her türlü yasal delil. Ayrıca diğer delillerimiz, gerekirse sayın mahkemeye ibraz edilecektir.

SONUÇ VE İSTEM                      : Yukarıda arz edilen ve res'en görülecek sebeplerle;

1-Dava konusu idari işlemlerin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,

2-Yapılacak yargılama sonucu Dava konusu idari işlemlerin İPTALİNE, yasal faiziyle iadesine ,

3-Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. 05/06/2013  

   

                                                                                            Av. Abdullah KÜLBAY

EKLER

1-Davalı Milli Eğitim Bakanlığına müracaat yazısı

2-Davalı Maliye Bakanlığına müracaat yazısı

3-Davalı Milli Eğitim Müdürlüğü' nün ret yazısı

4-İzmir 1. İdare Mahkemesi kararı

+