TEÇ-SEN: "Yan Gelip Yatanlar Hakkında Suç Duyurusunda Bulunduk!"


Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan binlerce eğitim çalışanları "Görevde Yükselme Sınavlarının" açılmasını ve eğitimlerine uygun kadrolarda atanmayı bekliyor!

Milli Eğitim Bakanlığının kendi yazdığı yönetmelikte "2 Yılda Bir Görevde Yükselme Sınavları Yapılır." Hükmüne rağmen;

1- Şube Müdürlüğü Sınavı: 2000 yılında yapılmıştır. 13 yıldır sınav açılması beklenmektedir ve Bu kadrolara 13 yıldır görevlendirme yapılmaktadır.

2- Şeflik Sınavı : 2009 yılında yapılmıştır. 4 yıldır sınav açılması beklenmektedir.

3- Teknik Kadro Sınavı : 2008 yılında yapılmıştır. 5 yıldır sınav açılması beklenmektedir.

4- Memurluk Sınavı : 2010 yılında yapılmıştır. 3 yıldır sınav açılması beklenmektedir.

5- Saymanlık Sınavı : 2007 yılında yapılmıştır. 6 yıldır sınav açılması beklenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının bürokratları ile görevde yükselme sınavlarının açılması konusunda sendikamızca binlerce görüşme yapılmıştır. 2013 Nisan ayına kadar "Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Değiştirilmesi" ve Görevde Yükselme Sınavlarının tümünün yapılması planlanmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığından sınav tarihleri ile ilgili net bir açıklama olmamasının tek bir nedeni vardır. Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları sorunları çözmek yerine göze girmek, şirin görünmek ve koltuklarını koruma derdindedir. Eğitim ve eğitim çalışanlarının derdi, sorunu ve sıkıntıları MEB Bürokratlarının önem verdiği bir konu olmadığı aşikârdır.

Görüleceği üzere, asli görevi eğitim ve eğitim personellerinin sorunlarını tespit etmek, sorunların çözümüne katkıda bulunmak olan MEB Bürokratlarının asli görevlerini yerine getirmediği ortadadır.

Bu sebepten dolayı sendikamızca görevini yerine getirmeyen "Tüm Bakanlık Bürokratları" hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına Suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna ve Eğitim Çalışanlarına Duyurulur. TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

İLGİLİ DAVA METNİ AŞAĞIDADIR

ANKARA C. BAŞSAVCILIĞI’ NA                          

MÜŞTEKİ                                   : Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası 

VEKİLİ                               :Av. Abdullah KÜLBAY

                                                       Strazburg Cad. No.12/16 Sıhhiye ANKARA

ŞÜPHELİ                                     :Kusuru görülen Milli Eğitim Bakanlığı Görevlileri 

SUÇ                                              :Görevi kötüye kullanma                                             

SUÇ TARİHİ                              :2010 Yılı sonrası ve halen devam etmektedir.

KONUSU                                    : Suç duyurusunda bulunulmasıdır.                                                     

 

AÇIKLAMALAR

1- 04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 9. Maddesinin 3. Fıkrasına göre “ Her Unvanlı Kadro için görevde yükselme eğitimi ile unvan değişikliği sınavı duyurusu iki yılda bir yapılır “ hükmü getirilmiştir.

Aynı yönetmeliğin 24/a maddesinde de, “Aynı görev grubunun alt görev grubunun içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerden; bu görev grubu içindeki üst bentlerde yer alan görevlere sınavla, aynı veya daha alt bentlerde sayılan görevlere ise bu görev için aranan şartları taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir. Sınavsız yapılacak atamalar için iki yılda bir merkez teşkilatı kadroları için Personel Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatı kadroları için kadronun bulunduğu valilikçe duyuru yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Başbakanlığın 2009/12 nolu genelgesinin 2. Maddesinde, “Hizmet gerekleri, personel ve kadro planlaması ile liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde kurumların görevde yükselme yönetmelikleri kapsamına giren kadrolara atama ihtiyacının doğması halinde, gereken en kısa sürede görevde yükselme mahiyetinde atama prosedürü uygulanacaktır.” talimatı bulunmaktadır.

 2-Ancak Milli Eğitim Bakanlığı en son 21/02/2009 tarihinde şeflik için görevde yükselme sınavı yapmıştır. 18/04/2010 tarihinde ise memurluk için görevde yükselme sınavı yapmıştır. Ayrıca, Unvan Değişikliği için ise 2011 yılında bir duyuru yapılmış ancak daha sonra bu sınav iptal edilmiştir.

Başka bir ifade ile, yönetmeliğin yukarıda zikredilen hükmüne rağmen,  2009 ve 2010 yılından beri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmamıştır. Hatta şube müdürlüğü için 2002 yılından beri (13 yıldır) yükselme sınavı yapmamıştır. Şube müdürlüğü kadrolarını sınavsız hülle yoluyla doldurmaya çalışmış ancak, sendikamız tarafından açılan dava neticesinde Danıştay 2. dairesi 2009/602 esas sayılı ve 12.05.2009 tarihli kararı ile sınavsız Şube Müdürlüğü atama ibaresinin Yürürlüğünü durdurmuştur.

Ayrıca, Başbakanlığın 2010/2 nolu genelgesinin 1. Maddesinde, “Kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmeleri ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış olan Başbakanlık Genelgesinde yer alan hususlara titizlikle uyulmaya devam edilecek, geçici görevlendirmelerin sürekli görevlendirme halini almamasını teminen gerekli tedbirler alınacaktır.” talimatına rağmen, MEB yetkilileri 2002 yılından itibaren şube müdürlüğü sınavı açmayarak, şube müdürlüğü kadrolarını geçici görevlendirme yoluyla hiçbir kural ve kriter olmadan doldurarak, görevi kötüye kullanma suçunu işlemişlerdir.

Şube müdürlüğü sınavı açmayarak, şartları taşıyan binlerce personelin şube müdürü olmasını engellenmiş ve mağdur edilmiştir.  (şef, şube müdürü olunca maaşında 1.000,00-TL artış olmaktadır.) kişilerin mağduriyetine neden olunmuştur. Mali hakları dışında memurların 657 sayılı yasa ve diğer personel rejimi gereği kariyer ve liyakat ilkelerine göre hakları olan yükselme hali de engellendiği için personelin mağduriyeti kesindir.

 3-Türk Ceza Kanunu’nun 257. Maddesine göre ;  “ (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(*)

 (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(**) “ hükümlerini amirdir.

 Yukarıda belirtilen yönetmelik maddesine göre, iki yıldan bir görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılması hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde zorunludur.  Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkilileri bu sebeple yukarıda bahsedilen 257. Madde hükmüne aykırı davranmışlar ve bu maddede cezalandırılan suç kanaatimizce oluşmuştur.

           Çünkü açık yönetmelik hükmüne göre ; Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olmuşlardır. Başka ifade ile sınavları ilan etmeyerek sınavlara katılabilecek müvekkil sendika üyelerinin zararlarına sebep oldukları aşikardır.

           En azından 257. Maddenin 2. Fıkrasında tarif edilen görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine sebep olma unsuru kesinlikle meydana gelmiştir.

           4-Sayın Savcılık Makamının malumları olduğu üzere ;1982 Anayasa’ sının 2. Maddesine göre “ Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal birhukuk Devletidir.”    Anayasa’ nin 6. Maddesine göre “ … Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”   Anayasamızın 8. Maddesine göre “Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.”

           Şu halde açık yönetmelik hükmü gereği idare ve yetkililer iki yılda bir sınav yapma görevini hiçbir şekilde geciktiremez ve savsaklayamazlar. İdarenin kendi koyduğu kurallara titizlikle riayet etmesi de hukuk devleti ilkesinin bir gereğindir.  Aksine davranış yukarıda zikredilen TCK 257 madde dışında Anayasamıza da aykırı olacaktır.

          5- Az önce açıkladığımız hukuk kuralları gereği Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin görevlerini kötüye kullandıkları çok açık olup bu hususta makamınızca gerekli soruşturmanın yapılarak kastı ihmali ve kusuru görülen kişilerin cezalandırılmasını istiyoruz.

                Bu kapsamda suçu işlediğini iddia ettiğimiz kişiler tarafımızdan belirlenemediği için Savcılığınızca gerekli soruşturmanın yapılarak sorumlu şahısların tespit edilmesini ve bu şahıslar hakkında kamu davası açılmasını istiyoruz. 

DELİLLERİMİZ   : 1- Dilekçemiz ekindeki yönetmelik hükmü; 

                                 2-Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını en son ne zaman yaptığına dair , adı geçen bakanlıktan alınan bilgiler ve tüm yasal deliller.

                                 3-Başbakanlık Genelgesi 

SONUÇ VE İSTEM:           Yukarıda arz ve izah edilen ve resen nazarı dikkate alınacak sebeplerle, 

1-       Şüpheliler Hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak,

                2-Milli Eğitim Bakanlığı’ nın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını  en son ne zaman yaptığının adı geçen  bakanlıktan sorularak,

                3-Delillerimiz irdelenerek , Şüpheliler  hakkında KAMU DAVASI AÇILMASINI VEKALETEN ARZ VE TALEP EDERİM.     /04/2013   

                                                                                                                     Müşteki

                                                                                                 Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası 

                                                                                                                     Vekili

                                                                                                      Av. Abdullah KÜLBAY 

 

EKİ  :  

1-MEB Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği

2-Başbakanlık Genelgeleri

3-Vekaletname sureti 







+