TEÇ-SEN: "Fazla Mesailerden Doğan İzin Hakkının Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler!"

Sendikamıza iletilen sorunlar arasında yer alan Fazla Mesai konusu eğitim sisteminin de değişmesi ile eğitim çalışanları için adeta angaryaya dönüşmüştür. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda çalışan yardımcı hizmetler, genel idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfında çalışan personellerin 4+4+4 eğitim sistemi sonrası mesai saatlerinin farklılıklar gösterdiği ve özellikle ikili eğitim yapan okullarda çalışan hizmetli personelin giriş-çıkış saatlerindeki belirsizlik açıkça gözlenmektedir.

İlgi (a) Kanunun 99. maddesinde "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir." Yine 178. Maddesinde "İlgi (a) Kanunun 99. maddesinde "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir." Kurumlar gerektiği taktirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir." Denilmesine rağmen fazla çalışmaların izin olarak kullandırılma uygulamasında idarelerin keyfi davrandıkları personelin izin hakkını kullandırmadığı sendikamıza iletilen sorunlar arasında yer almaktadır.

Fazla mesai yapan personelin izleyeceği yol aşağıdaki şekildedir:

PERSONELİN İZLEYECEĞİ YOL :  Fazla Çalışma yapılması istenen personel öncelikle çalışma saatlerini idareden yazılı olarak talep edecektir. Resmi yazı neticesinde; Fazla çalışma yapan personel her fazla çalışmasını ekteki cetvele işleyecek ve mesai saati karşısını idareye imzalatacaktır.  Fazla çalışma 8 saat olduğunda 1 gün izin hak edilecektir. İzin Karşılığı Fazla Mesai Cetvelinde bulunan fazla çalışmalar karşılığında izin talep edileceği zaman, cetvelin altı amire onaylatılacak ve idareye dilekçe ile başvurulacaktır.  

Ör : 40 saat fazla çalışma yapılmış ise, fazla çalışma cetveli kapatılacak amire onaylatılacak ve idareye 5 günlük izin müracaatı yapılacaktır.

Örnek Dilekçe 1 

……………….MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi   :  (a) 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu

            (b) Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi

            (c) 2009/12 nolu Başbakanlık Genelgesi

           

İlgi (a) Kanunun 99. maddesinde “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir." denmektedir. Yine ilgi (a) kanunun 178. Maddesinde ve İlgi (b) Yönergenin 18. maddesinin d bendinde "Öğretmenler hariç olmak üzere, fazla çalışma ücreti verilmeksizin günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılan memurlara, fazla çalışmasının her 8 saati bir gün hesap edilerek izin verilir." hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178. Maddesinde devlet memurlarının yapmış olduğu fazla çalışma sürelerine karşılık hangi hallerde fazla çalışma ücreti verileceği ve hangi hallerde fazla çalışmanın karşılığında izin verileceği hükme bağlanmış ve ilgi (c)’de belirtilen T.C.Başbakanlık Genelgesi ile de kanunun bu konudaki amir hükmüne titizlikle riayet edilmesi istenmiştir. 

Bu nedenle; günlük mesai başlangıç ve bitiş saatlerimin tarafıma yazılı olarak bildirilmesi hususunda; gereğini arz ederim.

 

                                                                                                                      Adı - Soyadı

                                                                                                                           İmza

 
 Örnek Dilekçe 2 

……………….MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Ekte bulunan fazla mesai cetvelinde onaylanmış olarak yer alan ...... saat fazla çalışmalarımı, Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi hükümleri çerçevesinde, ...... tarihlerinde izin olarak kullanmak istiyorum.

 

            Gereğini arz ederim.

   

                                                                                                                      Adı - Soyadı

                                                                                                                           İmza

 

İZİN KARŞILIĞI FAZLA ÇALIŞMA CETVELİ

  BİRİMİ                                                               : ADI SOYADI                                      :GÖREV YERİ VE UNVANI            :  
 TARİHİ  BAŞLAMA SAATİ  BİTİŞ SAATİ  İLGİLİNİN İMZASI KONTROL EDENİN İMZASI İLGİLİYE VERİLEN İZİN KALAN İZİN HAKKI
TARİHİ  SÜRE (SAAT)
                
                
                
                
                
   GENEL TOPLAM İZİN HAKKI :     GENEL TOPLAM KULLANILAN İZİN :                                                                                                                                  ONAYLAYANIN:                                                                                                                                                                                                                                                         ADI SOYADI       :                                                                                                                             UNVANI              :                                                                                                                             İMZASI                                : 
+