Yeni Bakanın İlk Sınavı Şube Müdürlüğü Sınavı Olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı son şube müdürlüğü sınavının üzerinden yaklaşık on üç sene geçti. Bakanlık, 2008 yılına kadar kurum müdürleri arasından sınavsız atamalar ile bu kadroları doldurmuş, 2009 yılında sendikamızın açtığı ve kazandığı davaya kadar da bu süreç bu şekilde devam etmiştir. Ancak kazandığımız hukuk zaferi sonucunda 12/12/2008 tarihinden sonra şube müdürlüğü kadrolarına asaleten atama yapamamıştır. Yani yaklaşık dört senedir şube müdürlüğü kadroları geçici görevlendirmeler ile doldurulmuştur. Şube müdürlüğü ve diğer görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları mevzuat değişiklikleri yapılması planlandığından 2012 yılında yapılamamış, yıllardır sınav beklentisi içinde olan personel mağdur edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavlardan önce mevzuat değişikliği çalışmaları yaptığı bilinmektedir. Daha önce de çeşitli vesilelerle sendikamızın görüşlerini bakanlık yetkililerine iletmiştik. Sınav öncesinde yapılacak eğitime alınacak personeli ek-1 değerlendirme formu ile belirlenmesi uygulaması hakkaniyetli bir uygulama değildir. Bu uygulamanın sonlandırılarak, Şube müdürlüğü için şartları taşıyan tüm adaylar arasında yapılacak ön sınavda başarılı olan üç katı adayın eğitime alınması ve eğitim sonrası yapılacak sınav sonucu puan üstünlüğüne göre atamaların yapılması, Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı için, eğitim kurumlarında en az 3 yıl asaleten yöneticilik yapmış olma şartı aranması,  Şube müdürlüğünde geçici görevlendirme uygulamalarının sona erdirilebilmesi için 12 yıldır yapılmayan şube müdürlüğü sınavının en kısa sürede yapılması taleplerimizi sendika olarak bir kez daha Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı olarak bildirdik. 

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. Bakanlığa yazılan yazı aşağıdaki gibidir:

Sayı    : 2013/TEÇ-SEN /GS/                                                                                                   

Konu  : Şube Müdürlüğü Sınavı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)

Milli Eğitim Bakanlığı   Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin(Değişik : 23.7.2010/27650 RG) 7. Maddesinin (a) fıkrasında Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;1)  Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak. 2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, APK uzmanı, şef, tesis müdürü, öğretmen, mimar, mühendis, raportör ve sivil savunma uzmanı kadrolarından birinde veya bu kadrolarda toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.” Hükmü yer almaktadır.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkeler başlıklı liyakat ile ilgili 3/C maddesinde; “Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.” Hükmü yer almaktadır.Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 6. Maddesinde; “Devlet memurlarının görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için kurumların çıkaracakları görevde yükselme yönetmeliğinde belirtilen süre kadar bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olması şarttır.”denilmektedir. Söz konusu Genel Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4. Maddesinin (d) fıkrasında ise Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, ifade ettiği belirtilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, okul müdür başyardımcılığı için en az 1 yıl, (b) tipi okul müdürlüğü için en az 2 yıl ve (a) tipi okul müdürlüğü için en az 3 yıl asaleten yöneticilik yapmış olma şartı bulunmasına rağmen, şube müdürlüğü için sadece 3 yıl öğretmenlik yapmış olma şartı aranması, 657 sayılı Kanununda belirtilen “liyakat sisteminin eşit imkanlarla uygulanmasını” imkansız hale getirmektedir.

 Bu çerçevede; 1) Sınav öncesinde yapılacak eğitime alınacak personeli ek-1 değerlendirme formu ile belirlenmesi uygulaması hakkaniyetli bir uygulama değildir. Bu uygulamanın sonlandırılarak,Şube müdürlüğü için şartları taşıyan tüm adaylar arasında yapılacak ön sınavda başarılı olan üç katı adayın eğitime alınması ve eğitim sonrası yapılacak sınav sonucu puan üstünlüğüne göre atamaların yapılması,2) Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı için, eğitim kurumlarında en az 3 yıl asaleten yöneticilik yapmış olma şartı aranması,3) Şube müdürlüğünde geçici görevlendirme uygulamalarının sona erdirilebilmesi için 12 yıldır yapılmayan şube müdürlüğü sınavının en kısa sürede yapılması, hususlarında gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması ve şube müdürlüğü atamalarının şeffaf bir şekilde eşitlik, kariyer ve liyakat ilkesine göre yürütülmesini talep ederiz.
    S. Burçin POYRAZ
    Genel Sekreter

+