TEÇ-SEN: “Şube Müdürlüğü Görevlendirmelerinin İptali İçin Örnek Dava Dilekçeleri Hazırlanmıştır.”

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı 2012/43 genelge ile Şube Müdürlüğü normlarını yeniden belirlemiş, boş bulunan kadrolara görevde yükselme sınavı sonucunda, asaleten atama yapılana kadar da geçici görevlendirmeler yapılmasını istemişti. 2012/44 sayılı genelge ile de Geçici Görevlendirmelerin yapılış şeklinin düzenlemesi bakımından önemli bir adım atmıştı. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığı attığı bu önemli adımın arkasında duramayarak, geçici görevlendirmelerde takdir yetkisini Valiliklere dolayısıyla siyasetçilere geri vermişti.

Bazı Valiliklerde bu durumu fırsat bilip Şube Müdürlüklerine keyfi ve objektif kriterlere dayanmayan görevlendirmeler yapmıştır. İdareler şube müdürlüklerine yapılan geçici görevlendirmeleri, tamamen idarenin takdir yetkisi şeklinde düşünüp, bu yönde uygulamalar yapmıştır. Mevzuatta geçici görevlendirmelerle ilgili düzenleyici yazılı bir kriter bulunmaması idarelere sonsuz yetkiler vermemektedir. Çünkü, geçici görevlendirmelerde veya atamalarda başvuranların sayısının, görevlendirme veya atama yapılacak kadro sayısından fazla olması durumunda, örnek mahkeme kararları başvurular arasında objektif bir değerlendirme yapılmasını emretmektedir. Ancak; şube müdürlüklerine yapılan görevlendirmelerde bu kararlara uyulmadığı, görevlendirmelerin objektif değerlendirmelerden uzak bir şekilde yapıldığı sendikamızca tespit edilmiştir.

Görev yaptıkları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde boş bulunan şube müdürlüğü kadrolarına görevlendirilmek için başvuruda bulunan ve başvuruları reddedilen eğitim çalışanları isterlerse yapılan bu hukuksuz görevlendirmelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açabileceklerdir. 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

Not: Dava Açmak İsteyen üyelerimizin 1-Hizmet Cetveli 2- Muvafakatname 3- idareye müracaat dilekçesi 4- idarenin red yazısı 5- atama yapılan şahsın/şahısların bilgileri mümkünse görevlendirme onayları ile birlikte sendikamız genel merkezine göndermeleri gerekmektedir.

Örnek dava dilekçesi aşağıdaki gibidir:

  ……..  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA                  YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR            

DAVACI                       : ……… ( ………………….TC)

DAVALI                         :………………………Valiliği

İPTALİ İSTENEN İŞLEM   :………………….Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün ……………… il/ilçe milli müdürlüğünde boş bulunan şube müdürlüğü kadrolarına geçici görevlendirme yapılan  (…………………… kişiler) ………. Tarih ………. sayılı  işlemi. 

İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ                       : (ÖĞRENME TARİHİ)  

KONUSU  ; Davalı :………………….Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün ……………………….isimli şahsın/şahısların  geçici görevlendirmelerine dair  …………………… tarih ve…………………………..sayılı  işlemi, AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNDAN VE UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ GÜÇ VE İMKANSIZ ZARARLAR DOĞURACAĞINDAN ÖNCELİKLE DAVA KONUSU İDARİ İŞLEMİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, YAPILACAK YARGILAMA SONUNDA DAVA KONUSU İDARİ İŞLEMİN   İPTALİNE  karar verilmesi  talebidir.

AÇIKLAMALAR1-Ben tarihinde ……. Memuru olarak kamu görevine başladım. Halen ………………Milli Eğitim Müdürlüğü……………..emrinde şef olarak görev yapmaktayım.(Ek.1)

 2-04.12.2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel müdürlüğü tarafından 2012/43 sayılı, İl İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin teşkilatlanması konulu genelge yayımlanmıştır. (Ek.2) 3-Genelgeye göre ; Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatınıda kurulacak birimler belirlenmiş, İl ve İlçelerde Şube Müdürlüklerinin kurulacağı belirtilerek,  genelge gereği tesis edilen şube müdürlüklerini sayısı genelge ekindeki cetvelde gösterilmiş, Şube Müdürü 13 ten fazla olan illerde hizmet alanları bölünerek numaralandırılacak ve genelge ekinde 2 nolu cetvel gereği teşkilatlanma yapılacak, şube müdürü 13 olan illerimizde hizmet alanı bu 13 birime göre oluşturulaccak, Şube Müdürü Sayısı 7 ve şağısı olan ilçelerde hizmet alanları birleştirilerek genelge ekindeki 3 nolu cetvele göre teşktilatlanma yapılacak, 1 sayılı cetvele göre kadroları yeniden oluşturulacak il ve ilçelerde mevcut şube müdürü sayısına göre teşkilatlanma olacak, fazla şube müdürü kadrolarının herhangi bir şekilde boşalması halinde ise bu kadrolara atama veya görevlendirme yapılmayacak, İl İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu genelgeye göre teşkilatlanmayı en geç 31.12.2012 tarihine kadar sonuçlandıracaklardır. 4-Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18.12.2012 tarihinde 2012/44 sayılı genelge yayımlanmıştır. (Ek.3) Bu genelgeye göre; “ Milli Eğitim Bakanlığı Personeli  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğine göre asaleten şube müdürlüğüne atanma şartlarını taşıyanların atama tekliflerinin değerlendirilerek bakanlığa bildirilmesi, aynı yönetmelik gereği şube müdürlüğüne atanmak için görevde yükselme eğitimine başvurma hakkı bulunan personelin arasından sırasıyla, öncelikle öğretmen dışı personel, ikinci olarak eğitim kurumu müdürleri ve müdür yardımcıları ve son olarak öğretmenlerin 5442 sayılı yasa gereği Valiliklerce, şube müdürlüklerine görevlendirilme yapılması, Valilik oluru ile Şube Müdürü olarak çalışanların yeni kadro sebebiyle norm dışı kalanların görevlendirilmelerinin iptaline, yeni belirlenen şube müdürü kadrosu sebebiyle norm harici kalan asaleten görev yapan şube müdürlerinin il içinde görev yerlerinin değiştirilmesi iççin teklif yapılarak bakanlığa bildirilmesi, bakanlık onayı ile iller arası norm kadro sayısı dahilinde görevlendirmeyle çalışmakta olanların görevlendirmelerinin 28.06.2013 tarihi itibariyle uzatılmayacağının bilidirilmesi “ hüküm altına alınmıştır.

5-Yukarıda özetlenen mevzuat süreci gereğince ……… tarihinde …………..müdürlüğünde boş bulunan şube müdürlüğü kadrosuna görevlendirilmek için müracaatta bulundum. (Ek.4) Davalı …………………..Milli Eğitim Müdürlüğü ………………..tarih sayılı yazısı ile talebimi reddetti. (Ek.5) Davalı idare ret gerekçesinde özetle “…………………………………………………………………..demiştir.

6-Davalı idare ret gerekçesinde yukarıda belirtilen nedenlere dayanmasına rağmen…………………  adlı kişiyi/kişileri  geçici olarak görevlendirildiğini öğrendim. 7-Davalı idarenin talebimizi ret gerekçesi hukuka aykırı olup, iptali gerekir. Çünkü ;  a)Yukarıda özetlenen genelgelerin ve diğer mevzuatın aksine yapılan görevlendirmeler hakkında hiçbir duyuru yapılmamıştır. Bu nedenle görevlendirilmeye talipli olanlar arasından ehil olanlar tespit edilmemiştir.b)Yine yukarıda özetlenen genelgelerin ve diğer mevzuatın hilafına olarak görevlendirilme için objektif kriterler belirlenmemiştir. Şu halde yapılan görevlendirmeler 657 sayılı yasanın amir hükmü olan kariyer ve liyakat ilkelerine de aykırı olmuştur. c) Atamalar keyfi olarak adeta gizlice yapılmıştır. d) Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği hükümlerine göre görevlendirme yapılması gerekirken bu yönetmelik hükümleri ve değerlendirme formu dikkate alınmadan görevlendirmeler yapılmıştır. e) Danıştay 2. Dairesinin 2009/602 sayılı kararında (Ek.5) Özetle “ 18.04.1999 tarih ve 23670 sayılı resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğine göre, görevde yükselmenin sınava tabi olması gerektiği, şube müdürlüğü kadrolarına sınavsız yapılan atamaların hukuka uygun olmadığı belirtilerek”  , daha önce sınavsız şube müdürlüğü atamalarının yürütmesi durdurulmuştur. Bu karar halen yürürlükte olup, bu karara göre yapılan atamalar hukuka ve yargı kararlarına aykırı olacaktır. Her ne kadar yapılan idari işlem geçici görevlendirmede olsa yukarıda belirtilen yargı kararına aykırı olacaktır. Çünkü vekalet kurumuna acil hallerde ve mevzuatın vekalet için ön gördüğü şartları taşıması haline başvurulabilinecektir. Yapılan uygulama tüm kadroların vekalet yoluyla doldurulması sonucunu doğurduğu için, vekalet kurumu ihdas amacının dışında kullanılmıştır. Hatta özel haller için düzenlenen vekalet kurumu genel hale getirilerek yargı kararı adeta dolanılmıştır. f- Ekte sunmuş olduğumuz Danıştay kararlarında (Ek.6 Danıştay 2. Daire 2004/1631, Danıştay 2. Daire 2004/3266, Danıştay 8. Daire 2003/2047 ) isabetle belirtildiği üzere , vekaleten ya da geçici görevlendirmelerde, acil ihtiyaç olmalıdır. Yine idarenin atama yetkisinde takdir yetkisinin bulunması bu yetkinin sınırsız olduğu anlamına gelmeyecektir. Takdir yetkisi ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri için kullanılabilecektir. g- Dilekçemiz ekinde sunulan Ek.7 Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2010/495 esas 2009/921 esas sayılı kararlarında vurgulandığı gibi; İdare yapmış olduğu görevlendirmelerde, (asaleten veya vekaleten) 657 sayılı yasanın 3. Maddesine göre işlem yapmakla idare yükümlüdür. Anılan yasa maddesine göre kariyer ve liyakat ilkeleri bu kanunun temel ve vazgeçilmez ilkeleridir. Bu sebeple idarenin bu ilkelere uygun hareket etmesi için önceden duyuru yapması, bu duyuru ile tüm müracaatları alması, yine duyuru ile geçici olarak görevlendirilecek şube müdürlerinin görevlendirilme şartlarını içerir objektif, somut ve kamu yararı ile hizmet gereklerinin emrettiği kriterler koyarak,bir değerlendirme yapmalı ve değerlendirme sonucuna göre geçici görevlendirmeleri yapmalıydı. Bu sebeple yapılan işlem hukuka aykırıdır. Davalı idare adeta yangından mal kaçırırcasına kimsenin haberi olmadan bu görevlendirmeleri yapmıştır. 8-Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle hukuka aykırı olarak yapılan şube müdürlüğü görevlendirmelerinin(……isimli şahıslar)  iptalini istiyoruz.Yapılan görevlendirmeler bizim talebimizin reddi ile ve yukarıda arz edildiği gibi duyuruya çıkılmadan, atamaya esas objektif denetlenebilir kriterler belirlenmeden yapıldığı için (görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği eki ek-1 değerlendirme formu) ve kadrolar bu şekilde doldurulduğu, ileride benim atanmamın mümkün olmayacağı için iş bu görevlendirmelerin iptalini talep etmekte hukuki yararımızın olduğu kesindir. 

9-Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER tarafından 21 Kasım 2011 tarihinde gönderilen yazıda, bundan sonraki görevlendirmelerde Görevde yükselme yönetmeliğinde yer alan asaleten atanma şartlarının aranması gerektiğine yer verildi. Belirtilen yazı da “ Asli görevi Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda eğitim öğretim hizmetlerini yürütmek olanöğretmenlerden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri görevlerini vekaleten veya görevlendirmeler ile yürütenler gözden geçirilerek, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yerine getirilmekte olan hizmetlerde aksama medyada gelmeyecek şekilde görevlendirmelerinin sona erdirilerek kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarındaki asli görevlerine döndürülmeleri gerekli görülmüştür.Yönetim görevlerinde esas olan, yönetimin atanma şartlarını taşıyanlar eliyle yürütülmesidir. Hizmetin etkin ve verimli yürütülmesi için öncelikle, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde asaleten atanmada aranan şartları taşıyanlardan ihtiyaç olması halinde görevlendirmenin yapılması veya teklif edilmesi; bunun mümkün olmaması halinde normla sınırlı olmak üzere il ve ilçe milli eğitim veya okul, kurum yöneticileri tercih edilmelidir.” Denilmektedir. Belirtilenn yazı da  açıklandığı üzere, öğretmenlerin asli görevleri (uzmanlık alanları ) olan görevde kullanılmaları hizmet gerekleri ve bilimsel yönetim açısından uygun görülmüştür. Davamızın konusu uygulama bu yazıya da dolayısıyla bakanlık iradesine de aykırıdır. Bu sebeple iptali gerekir.

 10-Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle davalı idarenin işlemi açıkça hukuka aykırı olduğu için ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara meydana getireceğinden öncelikle, dava konusu idare işlemin  yürütmesinin durdurulmasına ve yargılama sonunda idari işlemin iptaline karar verilmesini istiyoruz.  HUKUKİ SEBEPLER    : Dilekçemizde belirtilen yasal mevzuat ve ilgili tüm mevzuat. 

DELİLLER :Dava dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler, davalı idare kayıtları ve tüm yasal deliller.  CEVAP SÜRESİ            : 30 gündür SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda arz edilen ve res’en görülecek sebeplerle;1-Dava konusu idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına,2- Dava konusu idari işlemin yapılacak yargılama sonunda iptaline ,3-…… İlinde Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlüğü kadrosuna yapılan görevlendirme listesinin davalı idareden celbine4-Yargılama giderlerinin davalı idare üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

 …../01/2013   

Davacıİsim imza

EKLER 1-Hizmet cetveli  2-2012/43 sayılı genelge 3-2012/44 sayılı genelge 4-Davalı idareye müracaatım 5-Davalı idarenin ret yazısı   6-Danıştay kararı 3 adet 7-Ankara 7. İdare Mahkemesi kararı  8-Manisa idare mahkemesi kararı  NOT;  EKLERDE GÖSTERİLEN BELGELER DİLEKÇELERE EKLENEREK , BELGE VE DİLEKÇELER İKİ SURET HAZIRLANARAK DAVA AÇILMASI GEREKMEKTEDİR. DAVA DİLEKÇESİNE EKLENECEK MAHKEME  KARARLARI  SENDİKAMIZ GENEL MERKEZİNİN 0 312 425 55 56 TELEFONUNDAN İRTİBATA GEÇİLDİĞİ TAKDİRDE DAVA AÇMAK İSTEYEN EĞİTİM ÇALIŞANLARINA ULAŞTIRILACAKTIR. 

+