22.997 GİH-YHS-THS Kadrosunu Öğretmen Kadrosuna Dönüştüren Bakanlar Kurulu Kararının İptali İçin Danıştay'da Dava Açtık!

Daha önce "M.E.B. Kendi Ayağına Kurşun Sıkmaya Devam Ediyor!" başlığıyla verdiğimiz haberimizde; Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımıza ait Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıflarına ait toplam 22997 adet boş kadronun öğretmen kadrosuna dönüştürüldüğü ve bu dönüştürmeyi iptal ettirmek için konuyu yargıya taşıyacağımız tüm eğitim çalışanlarına duyurulmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'na yazdığımız yazı ile Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıflarında görev yapan personellere ait mevcut boş ve dolu kadroların sayıları hakkında ve personel ihtiyacının karşılanması için Bakanlıkça yapılacak somut bir çalışmanın olup olmadığı konularında bilgi istenilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının cevap yazısından anlaşılmıştır ki MEB ne çalışan sayısını biliyor! ne de ihtiyacını !!!

Yapılan kadro değişikliği ile okul ve kurumlarımızın ihtiyacı olan Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıflarında bulunan açık biraz daha artmış, okul ve kurumlarımız ilerleyen dönemde hizmet veremeyecek pozisyona düşürülmüştür. 

Bakanlar Kurulu kararının (4 Nolu cetvelde Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatına ait 20.069 adet boş kadronun Öğretmen ve Avukata dönüştürülmesi işlemi) İPTALİ ve Bakanlar Kurulu kararının (4 Nolu cetvelde Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatına ait 2228  adet tutulan kadronun Öğretmene dönüştürülmesi işlemi) İPTALİ için sendikamızca Danıştay nezdinde dava açılmıştır. Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

Dava metni aşağıdadır:

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI  TALEPLİDİR

       

                                    DANIŞTAY (     ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI' NA

 

YÜRÜTMENİN

DURDURULMASINI

VE İPTAL KARARI 

İSTEYEN

(DAVACI)                                          :  TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

                                                                (ÇANKAYA VD 8740174473)

VEKİLİ                                                                     : Av. Abdullah KÜLBAY

   Strazburg Cad. No. 12/16 Sıhhiye ANKARA

DAVALI                                              : Başbakanlık 

ADRESİ                                                                 :  Bakanlıklar ANKARA

 

İPTALİ İSTENEN KARAR : Bakanlar Kurulu’ nun 04.11.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan 2012/3837 sayılı kararlarının ekinde bulunan 4 nolu cetvelde ;

              a) Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatında bulunan  eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki  kadroların (toplam 20.069 kadro) iptal edilerek,  19961 adedinin  öğretmene dönüştürülmesi, 30 adedinin 6. Derece avukata dönüştürülmesi,  78 adedinin 7. Derece avukata dönüştürülmesi şeklindeki kararı;

              b)Milli Eğitim Bakanlığı Taşra teşkilatinda bulunan eğitim öğretim hizmetleri dışındaki kadroların iptal edilerek (toplam 2228 kadro) öğretmene dönüştürülmesi şeklindeki kararı;

.

 

RESMİ GAZETEDE YAYIM TARİHİ   :  04.11.2012

 

KONUSU                                                  : Bakanlar Kurulu’ nun 04.11.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan 2012/3837 sayılı kararlarının ekinde bulunan 4 nolu cetvelde ;

              a) Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatında bulunan  eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki  kadroların (toplam 20.069 kadro) iptal edilerek,  19961 adedinin  öğretmene dönüştürülmesi, 30 adedinin 6. Derece avukata dönüştürülmesi,  78 adedinin 7. Derece avukata dönüştürülmesi şeklindeki kararı;

              b)Milli Eğitim Bakanlığı Taşra teşkilatinda bulunan eğitim öğretim hizmetleri dışındaki kadroların iptal edilerek (toplam 2228 kadro) öğretmene dönüştürülmesi şeklindeki kararı;

                 HUKUKA AÇIKÇA AYKIRI OLDUĞUNDAN  ve uygulanması halinde TELAFİSİ GÜÇ VE İMKANSIZ ZARARLARDOĞURACAĞINDAN dava konusu kararların öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI  ve yapılacak yargılama ile anılan kararların iptali talebidir. 

AÇIKLAMALAR

       I-OLAY

                1-Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve 04.11.2012 tarih ve 2012/3837 sayılı kararı (Ek.1)  ile Milli Eğitim Bakanlığı kadroları ile ilgili aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.       

                a-Karar ekindeki 4 nolu cetvel ile boş kadro değişikliği başlığı altında,  Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatına ait (Tesis Müdürü, Usta öğretici, memur, anbar memuru, daktilograf, VHKİ, Şoför, teknisyen Avukat Hizmetli, Aşçı, kaloriferci ve bekçi) eğitim öğretim hizmetleri dışındaki toplam 20.069 boş kadro iptal edilerek bu kadroların 19961 adedi öğretmene , 30 adedi 6. Derece avukata, 78 adedi de 7. Derece avukata dönüştürülmüştür. (Ek.2)        

           

                b)Yine dava konusu kararın ekindeki 4 nolu cetvel ile tutulan kadro değişikliği başlığı altında Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatına ait (Tesis Tesis Müdürü, Usta öğretici, şef, ayniyat saymanı memur, ambar memuru, Sağlık eğitim merkezi baş tabibi, uzman tabip, tabip, diş tabibi , biyolog, radyoterapist, eczacı, diyetisyen, Çocuk gelişimcisi, Baş hemşire, Sağlık memuru, Sağlık teknisyeni, laborant, hemşire yardımcısı, mimar, kimyager, fizikçi, dekoratör, tekniker, teknik ressam, aşçı,kaloriferci ve bekçi) eğitim öğretim hizmetleri dışındaki toplam 2228 tutulan kadro öğretmene dönüştürülmüştür. (Ek.3) 

 

            c)Yapılan işlem niteliği itibariyle kadro iptalidir. Bu nedenle yasal mevzuata uygun olarak yapılmadığı için yukarıda belirtilen (a-b bentlerinde) kadro dönüştürme işlemlerinin iptalini istiyoruz. 

II-DAVAMIZIN KONUSUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER                 

                                A-1982 ANAYASASI

1982 Anayasasının 128. Maddesi "Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. (Ek cümle: 07/05/2010 - 5982 S.K./12. md.) Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır." şeklindedir.

 

B-657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

657 sayılı yasanın 18. Maddesi hükmü "Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz." Şeklindedir.

 

            C-652 SAYILI K.H.K

Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve görevleri hakkındaki 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname incelendiğinde, bu kararnamede yönetmelik değişikliğine dayanak olacak hiçbir hüküm yoktur.

                  D-190 SAYILI KANUİN HÜKMÜNDE KARANAME

              190 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin 9. Maddesine göre “Kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen serbest kadrolar, hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla, yedinci maddede belirtilen usule uygun olarak Bakanlar Kurulunca değişik derecelerden aynı sınıf ve unvanlı kadrolarla değiştirilebilir.

       (Değişik fıkra: 05/07/1991 - KHK - 434/1 md.; Aynen kabul : 26/12/1991 - 3767/1 md.) Kanunlar ve antlaşmalar gereği yapılması şart olan veya önceden tahmin edilemiyen hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların, karşılanması amacıyla tutulan veya boş olan kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya, mevcut kadroları birden fazla dereceyi kapsayacak şekilde değiştirmeye ve boş kadroları iptal etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

          Bu maddeye göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini kazanılmış hak olarak alıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenmeye devam olunur.

             Bu değişiklik işlemleri her kurum için yılda iki defa yapılır.”

III-DAVAMIZIN KONUSU BAKANLAR KURULU KARARINDA MEVCUT

HUKUKA AYKIRILIKLAR

1-Yukarıda arz edildiği üzere; dava konusu idari işlem ve dayanağı idari işlem yönetmelik değişikliği 1982 anayasasının 128. Maddesine açık aykırılık teşkil eder.

Bu Anayasa kuralına göre memurların mali ve sosyal hakları dışındaki hakları (görevlerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yektkileri, hakları... ancak kununla düzenlenecektir.

Davamızın konusu idari işlem ve BAKANLAR KURULU kararı ile kadro iptali olup, bu işlemin kanun ile yapılması gereceğinden , Bakanar Kurulu kararı düzenlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle Anayasaya aykırı olup iptali gerekir.

2-657 sayılı yasanın 18. Maddesine göre ; Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz. Kuralı mevcuttur. Bu hükme memurların haklarının elinden alınması ancak kanunla düzenlenebilir. Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Eğitim bakanlığında sınavlar yoluyla dönüştürdülen kadrolara atanma bekleyen kamu görevlilerin hakları elinden alınmakmtadır.Bu husus , 657 sayılı yasanın 18. Madde hükmüne açıkça aykırıdır.

 3-Milli eğitim Bakanlığı teşkilat ve görevlerini düzenleyen 652 sayılı Kanun Hükmünde kararname incelendiğinde, Bakanlar Kuruluna böyle bir yetkinin verilmediği açıkça görülür. Dayanağını Anayasa ve Yasalardan almayan bir yetkinin hiçbir kamu organı tarafından kulanılamayacağı açık olup, bu nedenle dava konusu karar 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye’ de aykırıdır.

4-Bakanlar Kurulu Kararı 190 sayılı kanun hükmünde kararnameye aykırıdır. Genel Kadro usulünü düzenleyen 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yukarıda özetlenen 9. Maddesi hükmü incelendiğinde, kadro dönüştürmenin hiyerarşik yapıyı bozmaması ve aynı sınıf ve unvanlı kadrolara dönüştürülmesi gerekir.

   Davamızın konusu kararın hiyerarşik yapıyı bozduğu açıktır. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarının esaslı bir miktarı oeğiştirilmektedir. Ayrıca KHK nin 9. Maddesinin amir hükmünün DEĞİŞTİRMENİN AYNI SINIF VE UNVANLI KADROLARA YAPILACAĞI AÇIKTIR. ŞU HALDE DEĞİŞİKLİK İLE KADROLARIN BAŞKA SINIFLARA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ AÇIKTIR. BAŞKA BİR İFADE İLE GENEL İDARE HİZMETİ, YARDIMCI HİZMETLER, TEKNİK HİZMETLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ GİBİ BİR ÇOK SINIFTAKİ KADROLAR EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ İÇİN KARAR 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE AÇIKÇA AYKIRIDIR.

 

 

 

5-HİZMET GEREKLERİNE,  KAMU YARARINA VE ÇALIŞMA BARIŞINA DA AÇIKÇA AYKIRIDIR.

        

            Sayın Danıştayımızın malumları olduğu üzere; eğitim faaliyeti bir çok meslek grubunun katkısı ve uyumlu çalışması sonucu yürütülen komplike bir kamu hizmetidir.

            Eş söyleyişle ifade etmek gerekirse ,Eğitim faaliyeti , bir çok meslek grubunun koordineli faaliyeti ile yürütülmektedir. Okullarımızın ve diğer birimlerimizin, başta memur olmak üzere, hademe, aşçı kaloriferci, şoför, güvenlik görevlisi , temizlik elemanı vs. gibi bir çok unvanda ve görevde personele ihtiyacı bulunmaktadır.

          Bu sebeple hizmetlerin sunumunda temizlik, ısınma, koruma , resmi yazışma hizmetleri, sağlık vb gibi faaliyetlerin  önemli ölçüde aksayacağı aşikardır.Yukarıda belirtilen hizmetlerin yetersiz personel sebebiyle şu anda zaten ağır ve aksak yapıldığı mahkemenizin  malumlarıdır.

          Daha önceki uygulamada kadro tahsislerinin çok büyük bir oranının öğretmenler için kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Bahsi konu karar ile kadroların neredeyse tamamının  öretmen alımına özgülenmesi halinde hizmetlerin aksaması had safhaya ulaşacaktır.

          Kurumlar hizmetleri yürütemedikleri için, yasa dışı yollarla personel istihdamına yönelecek, (örneğin okul aile birlikleri eli ile personel çalıştırma gibi ) önemli hukuka aykırılıklar ve hizmet kusurları meydana gelecektir. Halen uygulamada olduğu gibi özellikle ısınma, temizlik ve güvenlik hizmetlerinin okul aile birliği eliyle görevli kişilerce yürütülmesi , başta anayasamız olmak üzere tüm hukuki mevzuatımıza aykırı olacaktır.

           Çünkü idari sistemimizin temel ilkesi kamu hizmetinin kamu görevlileri eli ile yürütülmesi olup, kadro yetersizliği sebebiyle başka yollar ile hizmet tedariki hukuka aykırı olacaktır. Ayrıca bu yasadışı görevlendirmeler sebebiyle görevlendirmeyi yapan kurumların yetkilileri hukuki takibata maruz kalacaklardır.

           Yukarıda sayılan tüm hukuka aykırılıklar ve hizmet gereklerine aykırılıklar  sebebiyle, bahse konu karar ile hizmet gereklerine aykırılık had safhaya ulaşacaktır.

 

              b-  Dava konusu karar  amaç bakımından da hukuka aykırıdır. Hukuk pratiğimizde ve doktrinimizde , müstekar olarak idari işlemin amacının kamu yararı olduğu belirtilir. İtiraz dilekçemizde belirtmiş olduğumuz üzere, okullarımızın ve milli eğitim birimlerimizin başta memur olmak üzere, hademe kaloriferci aşçı, şoför güvenlik görevlisi temizlik elemanı gibi bir çok hizmet grubunun hizmetine ihtiyacı vardır. 

                    Bu hizmetlerin hizmet satın alınması gibi mahalli birimlerin keyfi uygulamaları sonucu ehil olmayan kişi ve kuruluşlardan tedarik edilmesi kamu yararı açısından bir çok sıkıntılara sebep olmaktadır. (beslenme esnasında zehirlenme, kalitesiz malların sunulması, servis aracı kazaları sonucu ölüm, görevlilere ve öğrencilere karşı cezai yaptırımı gerektiren fiillerin işlenmesi vs gibi)

                   Tüm bu aksaklıklarına rağmen Karar ile eğitimde  yüzde yüz öğretmen odaklı personel politikasına devam edilmesi  ve dava konusu kararda  olduğu gibi bu politikayı hiç istisnasız uygulaması, eğitimin komplike yapısından ne kadar uzaklaştığını göstermektedir. Bu nedenle dava konusu uygulama hukuken kabul edilemez.

                  Eğitim gibi hayati önemi haiz bir konuda kadro yetersizliği, kadro imkanı gibi bilinen ve on yıllardır tekrarlanan sloganların arkasına sığınılarak, eğitim öğretim hizmeti dışındaki hizmetlerin kalitesinin , piyasa şartlarına bırakılması Anayasamızın sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Ayrıca Kamu  hizmetinin kamu görevlilerince görüleceği kuralı da burada ağır olarak ihlal edilmektedir.

           

                 c-Bakanlar Kurulukarında belirtilen kadroların iptali (dönüştürülmesi ) ile o kadrolara , mevzuat gereği, atanmak isteyecek alt kadrolardaki personelin hizmet ve çalışma şevki  kırılacak ve bu nedenle çalışma barışı önemli ölçüde zedelenecektir. Çünkü almt kadrolarda olanların üst kadrolara yükselme imkanının elinden alınması ile bu kadrolardaki memurlar ümitsizliğe sevk edilecektir.

 

DELİLLER                             : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler, idari işlem dosyası , davalı idare kayıtları  ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda arz edilen ve res'en görülecek sebeplerle;

1-Öncelikle Dava konusu ;

a) Bakanlar Kurulu kararının (4 Nolu cetvelde Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatına ait 20.069 adet boş kadronun Öğretmen ve Avukata dönüştürülmesi işlemi) YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,

b) Bakanlar Kurulu kararının (4 Nolu cetvelde Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatına ait 2228  adet tutulan kadronun Öğretmene dönüştürülmesi işlemi) YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,

2-Yapılacak yargılama sonucunda;

a) Bakanlar Kurulu kararının (4 Nolu cetvelde Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatına ait 20.069 adet boş kadronun Öğretmen ve Avukata dönüştürülmesi işlemi) İPTALİNE,

b) Bakanlar Kurulu kararının (4 Nolu cetvelde Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatına ait 2228  adet tutulan kadronun Öğretmene dönüştürülmesi işlemi) İPTALİNE

3- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim.

Av. Abdullah KÜLBAY

 

 

 

 

EKLERİ

 

1-Bakanlar kurulu Kararı

2-Dönüştürülen boş kadroları gösterir bakanlar kurulu kararı eki 4 nolu cetvel

3- Dönüştürülen tutulan kadroları gösterir bakanlar kurulu kararı eki 4 nolu cetvel

4-Vekaletname sureti

+