TEÇ-SEN: "Beleş Uzman Kadrolarını Düzenleyen Yönetmeliğin iptali İçin Danıştay'da Dava Açtık!"

Milli Eğitim Bakanlığı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapmış, söz konusu değişiklikler 31/12/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklik ile, Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "eğitim uzmanı" ibareleri, "eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında bulunan kadrolardan eğitim uzmanı" olarak değiştirilmiştir.

Yine Yönetmeliğe geçici 2. Madde eklenmiş, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez teşkilatında geçici görevle çalışmakta olan öğretmenlerden Bakanlık merkez teşkilatındaki geçici görev süresi toplam en az altı ay olanlar eğitim uzmanı kadrolarına atanabilirler." hükmü getirilmiştir. Bu değişikliğe göre bakanlık merkez teşkilatında altı ay süreyle geçici görevle çalışan öğretmenlerin hiçbir sınav yapılmadan veya yeterlilikleri belirlenmeden Eğitim Uzmanı olabilmeleri sağlanmıştır.Uzmanlık, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre görevde yükselmeye tabi kadrolardandır.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı bu düzenleme ile uzmanlık için gerekli olan sınav şartını ortadan kaldırmak istememektedir.Tüm bu sayılan gerekçelerle, Sendikamızca, 31/12/2012 tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair  yönetmeliğin; 1. Ve 3. Maddesi ile geçici 2.maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 2013/551 esas sayısıyla Danıştay 2. dairesi nezdinde dava açılmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

Dava metni aşağıdadır: 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR 
 

DANIŞTAY ( ) DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 
 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE İPTAL KARARI İSTEYEN  

DAVACI : TEÇ-SEN-Tüm Eğitim
Çalışanları Sendikası (Çankaya V.D 8740174473)
  

VEKİLİ Av. Abdullah KÜLBAY  

Strazburg Cad. No.12/16
Sıhhiye ANKARA
  

DAVALI :Milli Eğitim
Bakanlığı ANKARA 
 

İPTALİ
İSTENEN İŞLEM : 31.12.2012 tarihli ve 28514 sayılı 4. Mükerrer resmi gazetede yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin; 1. Maddesi ile 3. Maddesi (yönetmeliğe geçici 2. Madde eklenmesi) 
 

İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ : 31.12.2012   (Yönetmeliğin yayım tarihi)  

KONUSU :
31.12.2012 tarihli ve 28514 sayılı 4. Mükerrer resmi gazetede yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin;1. Maddesi ile 3. Maddesi (yönetmeliğe geçici 2. Madde eklenmesi) açıkça hukuka aykırı olmaları ve uygulanmaları halinde telafisi güç veya imkansız zararlar meydana getireceğinden anılan değişik yönetmelik hükümlerinin YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASI ve bahse konu değişik yönetmelik hükümlerinin İPTALİ talebidir. 
 

AÇIKLAMALARI-OLAYA-
31.12.2012 tarih ve 28514 sayılı 4. Mükerrer resmi gazetede yayımlanan 28.08.2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin; (Ek.1)a) 1. Maddesi ile; Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı yönetmeliğin 7. Maddesinin birinci  fıkrasının (d) bendi değiştirilmiştir. Değişiklik ile değişiklikten önceki yönetmelikte bulunan eğitim uzmanı ibareleri yerine "eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında bulunan kadrolardan eğitim uzmanı " olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile daha önce görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına tüm eğitim uzmanları dahil iken, değişik halde sadece eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında bulunan kadrolardan eğitim uzmanları görevde yükselme sınavlarına tabi tutulacaktır.Başka bir ifade ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında olan eğitim uzmanları görevde yükselme ve unvan değişikliği sisteminin (sınavının) dışına çıkarılmış, eğitim ve öğretim sınıfından eğitim uzmanları sınavsız olarak atanacaktır. b)3. Maddesi ile ; Anılan yönetmeliğe geçici 2. Madde eklenmiştir. Eklenen geçici ikinci madde ile " Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez geçici görevle çalışan öğretmenlerden Bakanlık merkez teşkilatındaki geçici görev süresi toplam en az altı ay olanlar eğitim uzmanı kadrolarına atanabilirler " hükmü getirilmiştir. (Ek.2) Eklenen geçici ikinci madde ile Davalı Bakanlık Merkez teşkilatı eğitim uzmanlığı görevinde en az altı ay geçici gödev yapan öğretmenler asaleten eğitim uzmanı görevine atanabileceklerdir.  

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez teşkilatında geçici görevle çalışmakta olan öğretmenlerden Bakanlık merkez teşkilatındaki geçici görev süresi toplam en az altı ay olanlar eğitim uzmanı kadrolarına atanabilirler."Maddesidir. Bu değişikliğe göre bakanlık merkez teşkilatında altı ay süreyle geçici görevle çalışan öğretmenler hiçbir sınav yapılmadan veya yeterlilikleri belirlenmeden
Eğitim Uzmanı olabileceklerdir. 
 

II-DAVAMIZIN KONUSUYLA
İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
  

A- 1982 ANAYASASI 
 

1982 Anayasa' sının 10. Maddesine göre; Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.  

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (...)(*) kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Anayasamızın 70. Maddesi " Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez" hükmünü amirdir.  

Yine 1982 Anayasasının 128. Maddesi "Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. (Ek cümle: 07/05/2010 - 5982 S.K./12. md.) Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır. " şeklindedir.  

B-657 SAYILI DEVLET
MEMURLARI KANUNU
  

657 sayılı yasanın 3. Maddesine göre ; Devlet memurluğunun temel ilkeleri sınıflandırma Kariyer ve liyakat ilkeleridir.  

D-652 SAYILI K.H.K  

652 sayılı K.H.K. nin 40. Maddesine göre " (1) Bakanlık merkez teşkilatında; Milli Eğitim Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ile Milli Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları istihdam edilir.  

2) Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:  

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.  

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.  

(3)Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları tezin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların Milli Eğitim Uzmanı ve Milli Eğitim Denetçisi kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.  

(4) Uzman Yardımcıları ve Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir." Denilmektedir.  

E- MİLLİ EĞİTİM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 
 

Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliğine göre ; uzman yardımcılğına müracaat için KPSS puanı (m.5/b) , yarışma sınavını (başarma (m.6) Yazılı ve sözlü sınavı başarma (m.10,11) tez hazırlama (M.18) gibi şartlar mevcuttur. (Ek.3)  

III-DAVAMIZIN KONUSU
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNDE MEVCUT
 HUKUKA AYKIRILIKLAR  

1-1982 Anayasa' sının 10. Maddesine göre; Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.  

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (...)(*) kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Kanun önünde eşitliği düzenleyen anayasanın 10. Maddesine göre , devlet organları ile idare makamları bütün işlemlerinde kanun  önünde eşitlik ilkesine uygun davranmak zorundadırlar. Şu halde davamızın konusu olan yönetmelik değişikliği ile , eğitim ve öğretim
sınıfı öğretmenlerin uzmanlığa atanırkan , görevde yükselme ve unvan değişikliği sistemini dışına çıkarılması ( sınavsız atanması) ve özellikle değişiklikle eklenen geçici ikinci madde ile Bakanlık merkez teşkilatında vekaleten uzman olarak görev yapanların sınavsız eğitim uzmanı kadrosuna atanması , yukarıda zikredilen kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olacaktır. 

 

Yine Anayasamızın 70. Maddesi " Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez" hükmünü amirdir. Yukarıda bahsedilen davamızın konusu yönetmelik değişikliğinin bahsedilen Anayasa Hükmüne açıkça aykırı olacağı da kesindir.  

Keza, 1982 Anayasasının 128. Maddesi "Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. (Ek cümle: 07/05/2010 - 5982 S.K./12. md.) Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır. " şeklindedir. Yukarıda arz edildiği üzere ; dava konusu yönetmelik değişikliği 1982 anayasasının 128. Maddesine
açık aykırılık teşkil eder. 
 

Bu Anayasa kuralına göre memurların mali ve sosyal hakları dışındaki hakları (görevlerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ... ancak kanunla düzenlenecektir.  

Davamızın konusu yönetmelik değişikliği kadro değişikliği ile ilgili olup, yönetmelik ile düzenlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle Anayasaya aykırı olup iptali gerekir.  

2-657 sayılı yasanın 3. Maddesine göre ; A) Sınıflama ; Devlet Kamu Hizmetleri Görevlerini ve bu görevde çalışan Devlet Memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayrılacaktır. B) Kariyer; Devlet Memurlarına,yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarını uygun şekilde,sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.C) Liyakat:Devlet Kamu hizmetleri görevlerine girmeyi,sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilm esini liyakat sistemine
dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulamaktır. Davamızın konusunu oluşturan yönetmelik değişikliği ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunan memurların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının dışında tutulması , yine Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında altı ay geçici görev yapan öğretmenlerin eğitim uzmanlığına atanması yukarıda tarif edilen 657 sayılı yasada sayılı sınıflandırma, kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olacağı açık olup, iptali gerekir. 3-Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve görevlerini düzenleyen 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. Maddesine göre; Bakanlık merkez teşkilatında; Milli Eğitim Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ile Milli Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları istihdam edilecek.
  

Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranacak,  

En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şartları aranacak,  

Yapılacak yarışma sınavında başarılı olunacak,  

Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları tezin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, tez hazırlayacaklardır.  

Belirtilen uzman yardımcılara daha sonra devlet memuru hukuku içinde uzmanlığa yükseleceklerdir. Şu halde kurallar hiyerarşisine göre yönetmeliğin üstünde olan Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümlerin yönetmelik ile düzenlenmesi mümkün olmayıp, bu sebeple davamız kabul edilmelidir. Başka bir ifade ile yönetmelik ile kanun hükmünde kararnameye aykırı hükümler getirilemez.  

4-Yönetmelik değişikliği şimdiye kadar oluşan yargı kararlarına aykırıdır. Ekte Sunmuş olduğumuz Danıştay 2. Dairesi' nin 2006/558 esas sayılı kararında isabetle belirtildiği üzere; İdarede vekalet hizmet gereklerinden kaynaklanan geçici bir uygulama olup, o göreve asaleten atama yapılıncaya kadar , asilde aranan şartları taşıyan personele verilen geçici görev niteliğindedir. Bunun Sonucu olarak gerekli nitelikleri taşımış olsa da , vekalet edilen kadro unvanı kazanılmış hak olarak görülemeyeceğinden, vekalet edilen sürenin vekalet edilen görevde geçmiş gibi değerlendirilemeyeceği açıktır. (Ek.4)  

Bu sebeple Bakanlık Merkez Teşkilatında en az altı ay eğitim uzmanlığına vekalet edenlerin geçici madde ile eğitim uzmanı olarak atanmaları hukuka uygun olmayacaktır.  

5-Yönetmelik değişikliği hizmet gereklerine, çalışma barışına ve kamu yararına da aykırıdır.  

Yukarıda davamızın konusu yönetmelik değişikliğine ait hukuka ve mevzuata aykırı haller detaylı olarak izah edilmiştir. Şu hususu da belirtelim ki, oluşturulan eğitim uzmanlığı kadroları geçici ikinci madde gereğince idare tarafından doldurulacak, bunun üzerine yeni ve çağdaş birr düzenleme olan eğitim uzmanları yönetmeliği ile getirilen düzenleme fiilen imkansız hale gelecektir. Başka bir söyleyişle, yazılı ve sözlü yarışma tez hazırlama gibi aşamalardan sonra atanması gereken eğitim uzmanları kadrolara dolacağından, özellikle vekaleten çalışanlar atanacağından, yeni oluşturulan eğitim uzmanları alımı sistemi uzun süre uygulanamayacaktır.  

Şu halde eğitim uzmanı olmak isteyen ve yönetmelikteki şartları taşıyan personelin bu talepleri karşılanamayacaktır. Bu nedenle yapılan uygulama çalışma barışını zedeleyeceği gibi hizmet gereklerine ve kamu yararına da aykırı olacaktır.  

6-Yönetmelik değişikliği yukarıda 5. Maddede belirtilen sakıncalar dikkate alındığında uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar meydana getirecektir. Hukuka açık aykırılığı da yukarıda izah edilmiş idi. Bu nedenle Yürütmenin durdurulması şartları oluştuğu için , talepte bulunulmuştur.  

7-Müvekkil Sendika üyesi memurlar bu düzenlemeden etkilenecekleri için sendikamızın bu davayı açmada ( üyelerinin hukuki yararlarına zarar verdiği için ) bu davayı müvekkil sendikanın ikame edebileceği aşikardır.


  DELİLLER : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler ve her türlü yasal delil.  

HUKUKİ SEBEPLER :İlgili tüm mevzuat  

CEVAP SÜRESİ :30 gün  

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen ve res'en görülecek sebeplerle;  

1-Öncelikle Dava konusu ;  31.12.2012 tarihli ve 28514 sayılı 4. Mükerrer resmi gazetede yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin; 1. Maddesi ile 3. Maddesi (yönetmeliğe geçici 2. Madde eklenmesi) YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, 
 

2-İşin aciliyetine binaen Davalı idarenin savunma süresinin kısaltılmasına,  

3-Yapılacak yargılama sonucunda;  

31.12.2012 tarihli ve 28514 sayılı 4. Mükerrer resmi gazetede yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin; 1. Maddesi ile 3. Maddesi (yönetmeliğe geçici 2. Madde eklenmesi) İPTALİNE;

4- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim.  

Av. Abdullah KÜLBAY  

EKLER  

1-Değişik yönetmelik  

2-Yönetmeliğin değişiklik yapılmış hali 

3-M.E.B Uzman Yönetmeliği 

4-Danıştay kararı 

5-Vekaletname sureti  

+