TEÇ-SEN: "İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Eksik Düzenlenmiştir!"

Milli Eğitim Bakanlığı 18 Kasım 2012 tarihinde mevcut İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliğini yürürlükten kaldırarak, yeni İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği yayınlamıştı.  Yürürlükten kaldırılanyönetmelikte büro/bölümlerde çalışan şef, memur, teknisyen, tekniker, mimar, mühendis, şoför, hizmetli v.s eğitim çalışanlarının görev ve yetki ve sorumlulukları belirlenmişti. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığı yenilediği İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği'nde eğitim çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını belirlememiştir. Bir diğer ifadeyle unutmuş veya eğitim çalışanlarını yok saymıştır.

Sendikamız tarafından, büro/bölümlerde çalışan şef, memur, teknisyen, tekniker, mimar, mühendis, şoför, hizmetli v.s eğitim çalışanlarının görev ve yetki ve sorumluluklarının belirtilmemesinin eksik düzenleme olduğu gerekçesiyle ve eksik düzenlemenin en kısa zamanda giderilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığına başvuru yapılmıştır. Milli eğitim bakanlığı ise sendikamıza verdiği cevap ile "söz konusu düzenlemenin ileride yapılacak yönetmelik değişikliği çalışmalarında değerlendirilmek üzere not edildiğini bildirmiş, dolayısıyla talebimizi reddetmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'na Yazılan Yazı ile ilgili Habere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Tüm bu gerekçeler ışığında; Sendikamızca, 18 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği'nde eksik düzenleme yapıldığı gerekçesiyle, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay 2. Dairesi nezdinde, 2012/13145 Esas Numarasıyla dava açılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Dava dilekçemiz aşağıdaki şekildedir:

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

                                    DANIŞTAY (     ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI' NA

 (DAVACI) : TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

VEKİLİ : Av. Abdullah KÜLBAY  Strazburg Cad. No. 12/16 Sıhhiye ANKARA

DAVALI  : Milli Eğitim Bakanlığı

İPTALİ İSTENEN KARAR : 18.11.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği' nin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebidir.

RESMİ GAZETEDE YAYIM TARİHİ   :  18.11.2012

KONUSU : 18.11.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği HUKUKA AÇIKÇA AYKIRI OLDUĞUNDAN  ve uygulanması halinde TELAFİSİ GÜÇ VE İMKANSIZ ZARARLAR DOĞURACAĞINDAN dava konusu kararların öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI  ve yapılacak yargılama ile anılan kararların iptali talebidir. 

AÇIKLAMALAR

1- Milli Eğitim Tarafından MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ hazırlanmış , anılan yönetmelik 18.11.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Ek.1)

2-Belirtilen yönetmeliğin 27. Maddesi ile 18.01.1995 tarihli ve 22175 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.(Ek.1)

3-Yürürlükten kaldırılan yönetmelik incelendiğinde;  Genel Hükümler (birinci bölüm) , Teşkilat ve görevler (ikinci bölüm) , Bölümler ve görevleri (ücüncü bölüm) Kurullar komisyon ve görevleri (dördüncü bölüm) , görev , yetki ve sorumluluklar (beşinci bölüm), Çeşitli hükümler (altıncı bölüm)  ile Yürürlük ve yürütme (7. Bölüm ) olarak düzenlendiği görülür. (Ek.2)  Mülga yönetmeliğin  beşinci bölümünde, görevli personelin unvan ve görevleri  tek tek sayılmıştır;

Madde 41- İl İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin görevleri sayılmıştır.

Madde 42- Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının görevleri sayılmıştır. 

 Madde 43- İl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri' nin görevleri sayılmıştır.

Madde 44- Sivil Savunma Uzmanlarının görevleri sayılmıştır.

Madde 45 Teknik Hizmetler Sınıfı personelinin görevleri sayılmıştır.

Madde 46 Şeflerin görevleri sayılmıştır.

Madde 47 Diğer personelin görevleri sayılmıştır. 

 4-Davamızın konusu olan 18.11.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ  YÖNETMELİĞİ, incelendiğinde ise ; Amaç Kapsam ve dayanak (birinci bölüm) , Teşkilatlandırma görev ve yetkiler (ikinci bölüm) , Hizmetler  (ücüncü bölüm) Kurullar komisyon ve görevleri (dördüncü bölüm)  ile  Çeşitli ve son hükümler  (beşinci  bölüm),  şeklinde düzenlendiği görülür.Yeni yönetmeliğin 6. Madesi ile İl ilçe Milli Eğitim Müdürlerinin İl İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının , İl İlçe Şube Müdürlerinin ve İl İlçe Tesis Müdürlerinin görevleri tanımlanmıştır. Ancak İl ve İlçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan şef, memur,hizmetli,şoför,teknisyen,tekniker,mimar,mühendis olar görev yapan personelin görev ve yetkileri tanımlanmamıştır. 

 II-DAVAMIZIN KONUSUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER                 

 A-1982 ANAYASASI

1982 Anayasasının 128. Maddesi "Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. (Ek cümle: 07/05/2010 - 5982 S.K./12. md.) Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır." şeklindedir.

B-657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

657 sayılı yasanın 152. Maddesi ile Aynı kanun ekinde bulunan I,II ve III sayılı cetvellerde kadro ve unvanlar sayılırken şef unvanının açıkça sayıldığı belirtilmiştir.

C-652 SAYILI K.H.K

Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve görevleri hakkındaki 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname incelendiğinde, bu kararnamede  ve ekindeki cetvellerde şefler ve diğer görevliler açıkça sayılmıştır.

Yine bu kararnamenin 38. Maddesine göre 190 sayılı Kadrolara ilişkin kanun hükmünde kararname hükümlerine göre , personel istihdam edileceği belirtilmiştir. Söz konusuYönetmelik değişikliğine dayanak olacak hiçbir hüküm yoktur.

D-190 SAYILI KANUİN HÜKMÜNDE KARANAME

190 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin eki olan cetvellerde de şef kadrosu (unvanı) ve diğer hizmetlere ait unvanlar açıkça belirtilmiştir. .

III-DAVAMIZIN KONUSU YÖNETMELİKTE MEVCUT HUKUKA AYKIRILIKLAR

1-Yukarıda arz edildiği üzere; dava konusu idari işlem ve dayanağı idari işlem yönetmelik değişikliği 1982 anayasasının 128. Maddesine açık aykırılık teşkil eder.

Bu Anayasa kuralına göre memurların mali ve sosyal hakları dışındaki hakları (görevlerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yektkileri, hakları... ancak kununla düzenlenecektir.

Davamızın konusu ile İl Ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüklerinde görevli personelin kadrolar  İl ilçe Milli Eğitim Müdürleri, İl İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcıları , İl İlçe Şube Müdürlerinin ve İl İlçe Tesis Müdürleri şeklinde sayılmış ayrıca  görevleri tanımlanmıştır.  Ancak İl ve İlçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan şef, memur,hizmetli,şoför,teknisyen,tekniker,mimar,mühendis olar görev yapan personelin unvanları zikredilmemiş görev ve yetkileri de tanımlanmamıştır.  Bu nedenle Yönetmelik Anayasa' ya aykırı olduğu için iptali gerekir.

2-657 sayılı yasanın 657 sayılı yasanın 152. Maddesi ile Aynı kanun ekinde bulunan I,II ve III sayılı cetvellerde kadro ve unvanlar sayılırken şef unvanının açıkça sayıldığı belirtilmiştir. Bu hüküm karşısında yönetmelik hükmü yasaya aykırı olamayacağı için , İl ve İlçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan şef, memur,hizmetli,şoför,teknisyen,tekniker,mimar,mühendis olar görev yapan personelin kadrolarının ve görev tanımlarının yönetmelikte belirtilmemesi bu yasaya aykırı olacaktır.

3-Milli eğitim Bakanlığı teşkilat ve görevlerini düzenleyen 652 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin 38. Maddesinde 190 Sayılı Kanun hükmünde Kararnameye açıkça atıf yapılmıştır. Şu halde 190 sayılı KHK kararname ile tanzim edilen şef ve diğer personel  kadrolarının  yönetmelikte zikredilmemesi ve görev ve yetkilerinin tanamlanmaması önemli bir eksiklik olup, yönetmelik KHK ye aykırıdır.

4- Dava konusu yönetmelik  190 sayılı kanun hükmünde kararnameye aykırıdır. Genel Kadro usulünü düzenleyen 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde bulunan cetvellerde İl ve İlçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan şef, memur,hizmetli,şoför,teknisyen,tekniker,mimar,mühendis olar görev yapan personelaçıkça sayılmış olup, bu nedenle yapılan yönetmelik değişikliği ile eksik düzenleme yapılmış olması hukuka aykırıdır.

5- YÖNETMELİK HİZMET GEREKLERİNE,  KAMU YARARINA VE ÇALIŞMA BARIŞINA DA AÇIKÇA AYKIRIDIR.

Sayın Danıştayımızın malumları olduğu üzere; eğitim faaliyeti bir çok meslek grubunun katkısı ve uyumlu çalışması sonucu yürütülen komplike bir kamu hizmetidir.

Eş söyleyişle ifade etmek gerekirse ,Eğitim faaliyeti , bir çok meslek grubunun koordineli faaliyeti ile yürütülmektedir. , İl ve İlçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan şef, memur,hizmetli,şoför,teknisyen,tekniker,mimar,mühendis unvanında görevli personele ihtiyacı bulunmaktadır. 

Bu sebeple hizmetlerin sunumunda, hizmetin ifasında görev tanımlarının yapılmaması önemli bir eksikliktir.  Davamızın konusu yönetmelik incelendiğinde; 8. Madde ile düzenlenen hizmetlerin bir çoğunun Genel İdare Hizmetleri sınıfı personel tarafından yapılacağı açıktır.  Bu hizmetleri yapan ve denetleyen ilk kademe yönetisi olan şef kadrosunun ismen yönetmelikte zikredilmemesi, görevlerinin ve yetkilerinin tanımlanmaması önemli eksikliğe sebep olacaktır.

Yine bu eksiklik sebebiyle (yönetmelikte sayılan görevliler dışındaki personelin görev ve yetkileri tam olarak tanımlanmadığı için görev karışıklıkları, yetki çatışmaları meydana gelecektir. Bu hususta hizmetin verimliğini olumsuz etkileyecek , görev tanımının muğlaklığı sebebiyle hizmette gecikmeler, aksamalar meydana gelecektir. Bu sebeple yönetmelik kamu düzenine aykırıdır.

Dava konusu karar  amaç bakımından da hukuka aykırıdır. Hukuk pratiğimizde ve doktrinimizde , müstekar olarak idari işlemin amacının kamu yararı olduğu belirtilir.  Okullarımızın ve milli eğitim birimlerimizin  bir çok hizmet grubunun hizmetine ihtiyacı vardır. Yönetmelikte şeflerin görevlerinin ve yetkilerinin tanımlanmamamsı sebebiyle hizmeti ilk kontrol eden ilk kademe yöneticileri olan şeflerin görev ve yetkilerindeki bu eksiklik önemli  aksamalara sebep olacaktır.

6-Yönetmelik eşitlik ilkesine de aykırıdır. Çünkü Ekte sunulan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2003/1081 esas sayılı kararında belirtildiği üzere, şef kadrosu yönetim hizmetleri grubuna ait bir kadrodur. Bu sebeple yönetim hizmetlerine ait diğer kadroların görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanmasına rağmen ŞEF KADROSNUN SAYILMAMAMASI VE GÖREV VE YETKİLERİNİN TARİF EDİLMEMESİ EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI OLDUĞUNDAN YÖNETMELİĞİN İPTALİ GEREKİR.

7-Müvekkil Sendika üyeleri arasında çok sayıda İl ve İlçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan şef, memur, hizmetli, şoför, teknisyen, tekniker, mimar, mühendis olarak görev yapan personelmevcut olup, örnek olması için üyelerimize ait üyelik belgelerini ekte sunuyoruz. Bu sebeple sendikamızın dava ikame etmesinde hukuki yararının olduğu açıktır.

DELİLLER    : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler, idari işlem dosyası , davalı idare kayıtları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda arz edilen ve res'en görülecek sebeplerle;

1-Öncelikle Dava konusu;18.11.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği' nin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,

2-Yapılacak yargılama sonucunda;  18.11.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği' nin İPTALİNE,

3- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. 31.12.2012

Av. Abdullah KÜLBAY

EKLERİ

1-18.11.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren dava konusu yönetmelik

2-Yürürlükten kaldırılan 18.01.1995 tarihli yönetmelik

3-Şef üyelerimize ait üyelik belgeleri 10 adet

4-Danıştay İdari Dava Daireleri kurulu kararı

4-Vekaletname sureti  

+