TEÇ-SEN: "Ek Ödeme Oranlarını Yargıya Taşıdık."

TEÇ-SEN: "652 sayılı K.H.K.  den sonra, 666 sayılı K.H.K.'de ki Ek Ödeme Oranlarını da Yargıya Taşıdık."

Bilindiği üzere, 652 sayılı K.H.K. ile M.E.B.'de yönetim karşılığı ödenen ek ders ücretleri kaldırılmış, yerine tüm personeli kapsayıcı ek ödeme getirilmiştir. Ek ödemenin muhtevası yani tüm personeli kapsayıcı olması sendikamızın yıllardır üzerinde çalıştığı ve talep ettiği bir konunun çözülmesi anlamına da gelmektedir. Ancak; ilk olarak 652 sayılı K.H.K. ile ödenmeye başlayan ek ödemelerdeki taşra, büyükşehir, ve merkez olmak üzere ayrı ayrı ve unvanlar arasında hiyerarşik yapıya uygun olmayan oranlar belirlenmemişti. Tüm bu haksızlıkların önlenmesi adına sendikamızca daha önce Danıştay nezdinde dava açılmış, ve kamuoyuna duyurulmuştu. Daha sonra; 666 sayılı K.H.K. ile 652. Sayılı K.H.K.'nin ek ödeme ile ilgili düzenlemesi iptal edildi ve ek ödeme oranlarında ki taşra, büyükşehir, ve merkez ayrımı ortadan kalkmış oldu. Ancak hiyerarşik yapıya uygun olmayan oranlar değişmedi. Sendikamızın açtığı ilk dava devam etmekte olup, davayı kazandığımız takdirde taşra teşkilatında görev yapan eğitim çalışanları Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2011'de taşra oranı üzerinden ödenmiş ek ödeme oranlarına ilave olarak geçmişe dönük ortalama %20*4=80 (Yaklaşık 500 TL) daha ilave ek ödemeye hak kazanacaktır.

Sendikamızca Maliye Bakanlığı'ndan 666 sayılı K.H.K.'de ki şef ve şube müdürü arasında ki ek ödeme oranının düzeltilmesi, teknisyen ve teknikerlerin teknik hizmetler sınıfında gösterilmesi ile ilgili düzenleme yapılması talep edilmiştir. Talebimiz cevap verilmeyerek zımmen red edildiğinden, sendikamızca 666 sayılı K.H.K.'nin bazı maddelerinin iptali ve Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle, Danıştay nezdinde dava açılmıştır. 

Kamuoyuna Duyurulur.

ANAYASA MAHKEMESİNE MÜRACAAT  TALEPLİDİR.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR.

DANIŞTAY (   ) DAİRESİ  BAŞKANLIĞINA

(DAVACI) :Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası  (Çankaya

VEKİLİ : Av. Abdullah KÜLBAY Strazburg Cad. No.12/16 Sıhhiye ANKARA

DAVALI  :Maliye Bakanlığı ANKARA

İPTALİ İSTENEN İŞLEM: Maliye Bakanlığı' nın 01.01.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Genel Tebliğinin Seri No. 161  (666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin) 1 nolu cetvelin ; 1- A 1- L  bendi ile  2-A 2- c bendinin yeniden düzenlenmesine dair talebimizin zımnen reddi.  

TEBLİĞ TARİHİ  : Zımnen ret. (18.01.2012 tarihli dilekçemize cevap verilmemiştir)

KONUSU :a) Davalı Maliye Bakanlığı'nın 01.01.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Genel Tebliğinin (Seri No.161)   (666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin) Hukuka açıkça aykırı olması  ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar meydana getireceğinden tebliğin  YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİ ‘ ne karar verilmesi,

b)Tebliğe dayanak 02.11.2011  tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  666 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 1. Maddesine istinaden yayımlanan 1 nolu cetvelin ;

1- A 1- L bendinin iptaline karar verilmesi için  DANIŞTAY DAİRESİNCE  ANAYASA MAHKEMESİNE MÜRACAAT EDİLMESİ TALEBİDİR.

2-A 2- c bendinin iptaline karar verilmesi için DANIŞTAY DAİRESİNCE  ANAYASA MAHKEMESİNE MÜRACAAT EDİLMESİ  TALEBİDİR.

AÇIKLAMALAR

                                              

 666 Sayılı kanun Hükmünde kararname ile Maliye Bakanlığı tarafından Devlet Memurları Genel Tebliği  (666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin)  yayımlanmış, bu tebliğ  01.01.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğde 666 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile belirlenen esaslara ve ekinde mevcut cetvellere göre ek ödeme yapılacağı açıklanmıştır.

Müvekkil sendika tarafından 18.01.2012 tarihli dilekçe ile Maliye Bakanlığı' na müracaat edilmiştir(Ek.2) . Bu dilekçede özetle tebliğin ve 666 Sayılı KHK nin ilgili hükmünün Anayasa' ya aykırı olduğu belirtilerek;

a)Bahsedilen Tebliğde  (666 Sayılı KHK ekindeki 1 nolu cetvelin A-1-L bendindeki eşitsizliği giderecek  şekilde)  yeniden düzenlenme yapılmasına,  yada aynı bendin Şefler ile şube müdürü arasındaki aşırı farkı makul seviyeye indirecek şekilde yeniden düzenlenmesi,

b) Bahsedilen tebliğde (666 Sayılı KHK ekindeki 1 nolu cetvelin A-2-C bendinde ) teknisyen ve teknikerlerinde  kadro ismi zikredilerek cetvelde yer almasının sağlanmasına, yine teknisyen ve teknikerler ile mühendisler ve mimarlar  arasındaki eşitsizliği  giderecek şekilde yeniden düzenlenmesine,  yada aynı bendin Teknikerler ile mühendisler  arasındaki aşırı farkı makul seviyeye indirecek şekilde yeniden düzenleme yapılması,   talep edilmiş ancak idare bu talebimize bu güne kadar olumlu ya da  olumsuz bir cevap vermemiştir. Bu sebeple huzurdaki davayı ikame etmek gereği hasıl olmuştur.

İşlem Genel Düzenleyici işlem olduğu için ilk derece Mahkemesi olarak Danıştay' da dava edilmesi yoluna gidilmiştir.

I-DAVA KONUSU HUKUKİ DÜZENLEMELER

A-1982 ANAYASASI

Anayasa'mızın 128. Maddesinin 2. Fıkrasında göre "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. (Ek cümle: 07/05/2010 - 5982 S.K./12. md.) Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir. " hükmü mevcuttur.  Yine Anayasa' mızın 55. Maddesi "Ücret emeğin karşılığıdır.Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.(Değişik fıkra: 03/10/2001 - 4709 S.K./21. md.)(*) Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da gözönünde bulundurulur.     " Hükmünü amirdir.

B-6223 SAYILI KANUN

     

            1-03.05.2011 tarih ve 27923 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6223 sayılı kanunun; Amaç ve kapsam başlıklı 1. Maddesinde;  Kanunun amacı, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere; .......Mevcut bakanlıkların birleştirilmesine veya kaldırılmasına, yeni bakanlıklar kurulmasına, anılan bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla hiyerarşik ilişkilerine, Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin yeniden belirlenmesine veya bunların mevcut, birleştirilen veya yeni kurulan bakanlıklar bünyesinde hizmet birimi olarak yeniden düzenlenmesine, Mevcut bakanlıklar ile birleştirilen veya yeni kurulan bakanlıkların görev, yetki, teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesine, taşrada ve yurt dışında teşkilatlanma esaslarına,Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak üzere, bunların atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilme usul ve esaslarına,ilişkin konularda düzenlemelerde bulunmak üzere Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermektir.

Aynı kanunun ilkeler ve yetki süresi konulu 2. Maddesinde " Bakanlar Kurulu bu Kanuna göre verilen yetkiyi kullanırken; ...... Kamu hizmetlerinin verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesini, ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu dikkate alarak hizmetin özelliği ve gereklerine uygun düzenlemeler yapılmasını, Kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyonun sağlanmasını, benzer hizmetlerin tek kuruluş veya birim tarafından yürütülmesini ve kaynak kullanımında israfın önlenmesini, Teşkilatların, hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, hiyerarşik bağlılık ve unvan standardizasyonu sağlanacak şekilde düzenlenmesini, zorunlu olmadıkça yeni birim kurulmamasını, kadro ihdasında azami tasarrufa riayet edilmesini, Kaynakların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun ve rasyonel kullanılmasını, kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması yönünde düzenlemeler getirilmesini,

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilme usul ve esaslarına ilişkin olarak; Yürütülen hizmetin, özelliklerini de dikkate alacak şekilde çağdaş kamu yönetimi anlayışına uygun bir şekilde geliştirilmesini, Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen hizmetlerin, özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, standardizasyon sağlanacak şekilde düzenlenmesini, Yönetim görevlerine atanmada ve bu görevlerde yükselmede kariyer ve liyakat esasları ile nitelikli personel istihdamının esas alınmasını,göz önünde bulundurur." Denilmektedir.

C-657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

Kamu görevlileri ile ilgili temel yasa olan 657 sayılı devlet memurları kanununun  ‘Zam ve tazminatlar' başlıklı 152.maddesinin ikinci bendinde: "Tazminatlar; Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro ünvan ve derecesi ve  eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının..." şeklinde tanımlanarak. Aynı işi yapmakla görevli olan, yetki ve sorumlulukları aynı olanlar arasında EK ÖDEMELERİN  ve diğer yan ödemelerinin de eşit şekilde ödenmesi gerekmektedir.

D-3046 SAYILI KANUN

3046 sayılı Bakanlıkların Kurulu ve Görev esasları sayılı kanunun 15. Maddesinde ;  Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir. Hükmüne yer verilmiştir. Konumuzla ilgili olması açısından; En alt statüde bulunan personel bu kanunla ;1. Şube Müdürlüğü,2. Şeflik,3. Memurluk. Olarak hiyerarşik yapıya tabi tutulmuştur.

E-666 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Yukarıda zikredilen 6223 sayılı yasa gereğince 666 sayılı kanun hükmünde (Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanun Hükmünde Kararname) çıkarılarak, 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KHK nin 1. Maddesi ile 375 sayılı kanunun hükmünde kararnameye, Ek. Madde 9, 10,11, 12 ,13 ve 14 olmak üzere ek maddeler eklenmiştir. Bu maddeye göre aylıklarını 657 sayılı Devlet memurları Kanununa göre alanların 666 Sayılı K.H.K ye ek 1 sayılı CETVELE GÖRE EK ÖDEME ALACAKLARI HÜKME BAĞLANMIŞTIR.

1-BELİRTİLEN 1 SAYILI CETVELİN A 1- L) BENDİNDE;

•(I)            SAYILI CETVEL

EK ÖDEME ORANLARI

Kadro ve Görev Unvanı                                                                      Ek Ödeme Oranı  (%)

l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri,

itfaiye başçavuşu,itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar                                                                   115

2) 3-4 dereceden aylık alanlar                                                                   105

3) Diğer derecelerden aylık alanlar                                                              95

Oranlarında ek ödeme alacakları düzenlenmiştir.

1-BELİRTİLEN 1 SAYILI CETVELİN A 2- C) BENDİNDE;

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel; c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar                                                                 110

2) 3-4 dereceden aylık alanlar                                                                 100

3) 5-7 dereceden aylık alanlar                                                                   90

4) Diğer derecelerden aylık alanlar                                                           85

Oranlarında ek ödeme alacakları düzenlenmiştir.

F-MALİYE BAKANLIĞI' NIN DEVLET MEMURLARI GENEL TEBLİĞİ SERİ NO 161 (666 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE İLİŞKİN)

              666 Sayılı kanun Hükmünde kararname ile Maliye Bakanlığı tarafından Devlet Memurları Genel Tebliği  (666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin)  yayımlanmış, bu tebliğ  01.01.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Bu tebliğde 666 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile belirlenen esaslara ve ekinde mevcut cetvellere göre ek ödeme yapılacağı açıklanmıştır.

•I-     YAPILAN DÜZENLEME İLGİLİ ÖRNEKLER

Yaptığımız Çalışmada iptalini istediğimiz cetveldeki bölümlere ait  ek ödemeler arasındaki farklar tablo halinde sunulmuştur.

       

Taşra teşkilatı il kuruluşlarında

Unvan

Özel

Hizmet

Tazminat

Oranı

Özel Hizmet Tazminat Oranına Göre Ücret

Ek Ödeme Oranı

Ek Ödeme Oranına Göre Ücret

Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme Toplamı

İl Müdürü

210

1.285,98

180

1.102,27

2.388,25

Şube Müdürü

135

826,70

170

1.041,03

1.867,73

Şef

60

367,42

115

704,23

1.071,65

Memur/V.H.K.I

55

336,80

110

673,61

1.010,41

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VE EK ÖDEME ORANLARINA GÖRE

FARK TABLOSU

Unvan

Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme Miktarı

Unvan

Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme Miktarı

Aradaki Fark

İl Müdürü

2.388,25

Şube Müdürü

1.867,73

520,52-TL

Şube Müdürü

1.867,73

Şef

1.071,65

796,08-TL

Şef

1.071,65

Memur

1.010,41

61,24-TL

Yönetim kademelerinde görevli olan yöneticilere sorumluluk yüklenmesine rağmen; ancak buna karşılık, yönetici kademesinde bulundan şef ile diğer yönetici kademesinde bu Yukarıda ki tabloda görüleceği üzere; İl Müdürü ile Şube Müdürü arasında 520,52-TL fark varken, Şube Müdürü ile Şef arasında 796,08-TL fark bulunmaktadır. Şef ile Memur arasında ise sadece 61,24-TL fark bulunmaktadır. Şeflerin özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranları yükseltilerek İl Müdürü ile Şube Müdürü arasındaki ücret farkına denk gelecek kadar ek ödeme oranı belirlenmesi gerekmektedir. Şefler ile şube müdürü arasında özel hizmet tazminat oranlarında da adaletsizlik bulunmaktadır. Şube Müdürüne % 135 özel hizmet oranı belirlenmişken, Şeflere % 60 özel hizmet tazminatı oranı belirlenmesi Anayasanın hem eşitlik ilkesine, hem de Anayasamızın 55. Maddesine aykırıdır.

Özel hizmet tazminatlarında Memur ile şef arasına % 5 puan varken, Şef ile Şube Müdürü arasında ise tam % 75 puan farkı bulunmaktadır.

666 Sayılı KHK de ise Memur ile şef arasına % 5 puan varken, Şef ile Şube Müdürü arasında ise % 55 puan farkı bulunmaktadır.

Ayrıca, teknik hizmetler sınıfında görev yapan mühendis ile tekniker ve teknisyen kadrosunda görev yapan personel arasında da görev kademelerine göre çok büyük ücret adaletsizliği bulunmaktadır. 666 Sayılı KHK ile teknik hizmetler sınıfında görev yapan, mühendis kadrolarına 200,00-TL zam yapılırken, tekniker ve teknisyenlere sadece 30,00-TL zam yapılmıştır. Bu husustaki tablo aşağıya çıkarılmıştır. Yine Tekniker ve teknisyenlerin cetvelde kadro olarak isimleri dahi geçmemektedir. Diğer personel şeklinde bir düzenleme yapılmış olup, bu husus kabul edilemez.

Teknik Hizmetler Sınıfında Görev Yapan Personeller

Unvan

Özel

Hizmet

Tazminat

Oranı

Özel Hizmet Tazminat Oranına Göre Ücret

Ek Ödeme Oranı

Ek Ödeme Oranına Göre Ücret

Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme Toplamı

Mühendis

160

979,79

150

918,56

1.898,35

Tekniker

100

612,37

110

673,61

1.285,98

Teknisyen

64

391,92

110

673,61

1.065,53

FARK TABLOSU

Unvan

Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme Miktarı

Unvan

Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme Miktarı

Aradaki Fark

Mühendis

1.898,35

Tekniker

1.285,98

612,37

Tekniker

1.285,98

Teknisyen

1.065,53

220,45

Ücretlerinin ana unsurunu, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme miktarları oluşturmakta olup, Oranlar 1. Dereceye göre hesaplanmıştır. Aylık katsayısı ise 2011 Temmuz ayma aittir.Tabloda görüleceği gibi, hiyerarşik kademe ve birim unvanları arasında adaletsiz bir ücret söz konusu olmaktadır.

II-İPTALİ İSTENEN İŞLEMDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR

A-ANAYASAYA AYKIRILIK

Anayasamızın  10. maddesinde; herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzerisebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu vurgulanmıştır. Eşitlik ilkesi ile birbirleriyle aynı durumda olanlara aynı kuralların uygulanmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu itibarla aynı hukuksal durumda olanlar için yapılan farklı düzenlemeler Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

Bu nedenle, Devlet memurlarının zam ve tazminat oranları ile ücretleri konusunda, 3046 Sayılı Kanunda belirlenen hiyerarşik kademe ve birim unvanları arasında, Anayasamızın 55. Maddesine uygun olarak, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret almalarını sağlayacak şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir.

Gerek 05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen ve hala yürürlükte olan özel hizmet tazminat oranları; gerekse Bakanlar Kurulu tarafından 02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan, 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin l'inci maddesi ile, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 9'uncu Ek Madde ve ekli (I) sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme oranlan incelendiğinde;Kamu mevzuatımızda yönetici kademesinde olan şef kadrosunda görev yapan personel; diğer bir yönetici kademesinde olan şube müdürü kadrosuna göre, çok farklı ve adaletsiz bir ücret almalarına sebep olmaktadır. Bu hususlar da Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı olmaktadır.

Anayasa' mızın 128. Maddesinin 2. Fıkrasında göre "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. (Ek cümle: 07/05/2010 - 5982 S.K./12. md.) Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.

Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir. " hükmü mevcuttur. Yine Anayasa' mızın 55. Maddesi "Ücret emeğin karşılığıdır.Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.(Değişik fıkra: 03/10/2001 - 4709 S.K./21. md.)(*) Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da gözönünde bulundurulur.            " Hükmünü amirdir.  Öncelikle memurların ...... aylık ve ödenekleri ile diğer özlük haklarının KANUN İLE DÜZENLENECEĞİ ANAYASA EMRİ OLDUĞUNA GÖRE KHK İLE DÜZENLENMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bu sebeple de işlem Anayasaya aykırıdır. Anayasa Mahkemesi' nin 1991/27 ve 1991/33 sayılı kararları da bu yöndedir.

A-666 SAYILI KHK 6223 YETKİ YASASINA AYKIRIDIR.

6223 Sayılı yetki yasasının hükümleri yukarıda özetlenmiş idi. Yetki Kanununun amacı incelendiğinde, ......etkinliği artırmak üzere, bunların atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilme usul ve esaslarına,ilişkin konularda düzenlemelerde bulunmak üzere Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermektir.

Şu halde ücretli ilgile bir düzenleme yapma konusunda Bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmemiştir. Bu nedenle 666 sayılı KHK ve yayımlanan tebliğ yetkisizlik sebebiyle 6223 sayılı yasaya aykırıdır.

6223 sayılı yasanın 2. Maddesi incelendiğinde, kamu kurumlarında etkinliği verimliliği artırmak ve ücret standardizasyonunu sağlamak için KHK çıkarmak üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Yukarıda izah edildiği üzere bu düzenleme tam tersine ücret adaletsizliği yaratmaktadır.

C-657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA AYKIRILIK

Kamu görevlileri ile ilgili temel yasa olan 657 sayılı devlet memurları kanununun  ‘Zam ve tazminatlar' başlıklı 152.maddesinin ikinci bendinde: "Tazminatlar; Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro ünvan ve derecesi ve  eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının..." şeklinde tanımlanarak. Aynı işi yapmakla görevli olan, yetki ve sorumlulukları aynı olanlar arasında EK ÖDEMELERİN  ve diğer yan ödemelerinin de eşit şekilde ödenmesi gerekmektedir. Davamızın konusu düzenleme 657 sayılı Kanunu' da aykırıdır.

D-3046 SAYILI KANUNA AYKIRILIK

3046 sayılı Bakanlıkların Kurulu ve Görev esasları sayılı kanunun 15. Maddesinde ;  Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir. Hükmüne yer verilmiştir. Konumuzla ilgili olması açısından; En alt statüde bulunan personel bu kanunla ; 1. Şube Müdürlüğü,2. Şeflik, 3. Memurluk. Olarak hiyerarşik yapıya tabi tutulmuştur. Bu düzenleme ile birbirlerine yakın kadrolarda olan memurlar arasında çok aşırı ve katlanılamaz derecede eşitlik ilkesine aykırı ek ödeme farklılıkları ihdas edilmiştir. Bu nedenle düzenleme bu yasaya da aykırıdır.

CEVAP SÜRESİ     : 30 gündür

DELİLLER                : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen ve res'en görülecek sebeplerle;

 a) Dava konusu idari işlemin dayanağı olan 666  sayılı yasanın Kanun Hükmünde Kararname ekindeki 1 nolu Cetvelin A-1-L bendi Anayasaya Aykırı olduğundan, Belirtilen bendin iptali istemiyle  Sayın Mahkemece, ANAYASA MAHKEMESİNE başvurulmasına, dava dosyasının esastan görüşülmesinin, Anayasa Mahkemesince bu konuda bir karar verilinceye kadar bekletilmesine

b) Dava konusu idari işlemin dayanağı olan 666  sayılı yasanın Kanun Hükmünde Kararname ekindeki 1 nolu Cetvelin A-2-C bendi Anayasaya Aykırı olduğundan, Belirtilen bendin iptali istemiyle  Sayın Mahkemece, ANAYASA MAHKEMESİNE başvurulmasına, dava dosyasının esastan görüşülmesinin, Anayasa Mahkemesince bu konuda bir karar verilinceye kadar bekletilmesine,

c) Dava konusu idari işlem açıkça hukuka aykırı olduğundan ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar meydana getireceğinden,  öncelikle yürütmenin durdurulmasına,

d)  Dava konusu idari işlemin iptaline,

e) Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. 27.03.2012

                                                                                                     Av. Abdullah KÜLBAY

EKLER:

1-Maliye Bakanlığı Tebliği

2-Davalı idareye müracaatımız

3- Vekaletname sureti

+