TEÇ-SEN: "MEB'in Lojman Genelgesinin İptali İçin Danıştay'a Dava Açtık! "

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatı Konut Tahsisi ve 2012/8 sayılı genelgesinin 4.maddesinde" Okullardaki sıra tahsisli konut dağıtımında öncelik eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personeline verilecektir." 7 maddesinde "Konut tahsis komisyonları kurum ve okulların yetkili makamlarınca belirlenen üç kişiden oluşacak , ayrıca iki yedek üye tespit edilecektir." ve 11.maddesinde ise "eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personeline tahsisten sonra gerek görev tahsisli kategoride gerekse sıra tahsisli kategoride boş konut kaldığı takdirde diğer hizmet sınıfı personeline sıra çizelgesi esas alınarak tahsis yapılacaktır." Hükümleri getirilmiştir.

Ancak; MEB tarafından yayınlanan 2012/8 sayılı genelgenin 4'üncü, 7'inci ve 11'inci maddeleri Kamu Konut Kanunu, Kamu Konut Yönetmeliği, 2010/26 sayılı Başbakanlık Genelgesine aykırı olması nedeniyle ilgili maddelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali için Sendikamızca Danıştay 10.dairesine dava açılmıştır.

Dava metnine ulaşmak için tıklayın!

 

 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR.

                                                                                                          

                                   DANIŞTAY (     ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI' NA

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

VE İPTAL KARARI 

İSTEYEN

(DAVACI)                                           :  TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

                                                                 (ÇANKAYA VD 8740174473)

VEKİLİ                                               : Av. Abdullah KÜLBAY

                                                              Strazburg Cad. No. 12/16 Sıhhiye ANKARA

DAVALI                                             : Milli Eğitim Bakanlığı  

                                                               Bakanlıklar ANKARA

İPTALİ İSTENEN İŞLEM                : Milli Eğitim Bakanlığı Destek hizmetleri Genel Müdürlüğü' nün 23.01.2012 tarihli 2012/08 sayılı genelgesinin 4.,7. ve 11. maddeleri    

TEBLİĞ TARİHİ                                : 23.01.2012   

(YAYIM TARİHİ )

KONUSU                                                                                                                 : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü' nün 23.01.2012 tarih ve 783 sayılı 2012/08 sayılı genelgesinin 4 üncü,7 inci ve 11 inci maddeleri AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNDAN VE UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ GÜÇ VE İMKANSIZ ZARARLAR DOĞURACAĞINDANÖNCELİKLE DAVA KONUSU İDARİ İŞLEMİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,YAPILACAK YARGILAMA SONUNDA DAVA KONUSU İDARİ İŞLEMİN   İPTALİ ‘ ne karar verilmesi  talebidir.

AÇIKLAMALAR

A-GİRİŞ

             1-Davalı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23.01.2012 tarihinde yayımlanan 2012/08 sayılı genelge ile (Ek.1) taşra teşkilatı konut tahsisi konusu düzenlenmiş ve tüm Valiliklere uygulanmak üzere gönderilmiştir.

            2-Belirtilen genelgenin 4 üncü maddesi, 7 inci maddesi ve 11 inci maddesi yasaya, yönetmeliklere ve hukuka aykırıdır.

             a) Genelgenin 4. Maddesi ile Okullardaki sıra tahsisli konutların tahsisinde eğitim öğretim hizmetleri sınıfındaki personele öncelik verilecektir.

             b) Genelgenin 7. Maddesi ile Konut tahsis komisyonları kurum ve okulların yetkili makamlarınca belirlenen üç kişiden oluşacak , ayrıca iki yedek üye tespit edilecektir.

             c) Genelgenin 11. Maddesi ile Eğitim  öğretim hizmetleri sınıfı personeline tahsisten sonra, ..... boş konut kaldığı takdirde diğer hizmet sınıfı personeline sırı çizelgesi esas alınarak tahsis yapılacaktır. ....

            3-Genelgenin 4,7 ve 11. Maddeleri yasaya, yönetmeliğe ve hukuka aykırı olup aşağıdaki nedenlerle  iptalini istiyoruz.

B- DAVAMIZLA İLGİLİ YASAL  MEVZUAT

1-2946 SAYILI KAMU KONUTLARI KANUNU

             13.11.1983 tarihli 18218 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kamu konutları kanunu  incelendiğinde ;

             Dört sınıf kamu konutu belirlenmiştir. (Madde.3) ;

            Özel tahsisli konutlar Bu konutlar temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikli konutlardır. Bu konutların kimlere tahsis edileceği yönetmelikle belirlenecektir.      

           Görev tahsisli konutlar Personele görevlerinin önemi ve özelliği yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak tahsis edilecektir. Bu konutların kimlere tahsis edileceği yönetmelikle belirlenecektir.      

           Hizmet tahsisli konutlar  Hudut karakolu istasyon, haberleşme gözlem...... meskün yerlerden uzak sosyal ve ekonomik zorlukları olan ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlede, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personele ..... tahsis edilecek yerlerdir. Bu tahsis de yönetmelikle düzenlenecektir.

           Sıra tahsisli konutlar ; Hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir dirimi, konuttan yararlanma için bekleme süresi, eşinin de bu kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan personel olması gibi hususlar dikkate alınarak yönetmelikte belirlenecek puanlama esasına göre tahsis edilecek konutlardır.

             Aynı kanunun 10. Maddesi " Toplu iş sözleşmelerine ve özel sözleşmelere bu kanuna aykırı hükümler konulamaz, İDARİ YETKİ KULLANIMI YOLUYLA BU KANUNA AYKIRI İŞLEM YAPILAMAZ " hükmünü amirdir.   

                         2-KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ

            23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kamu Konutları Yönetmeliği' ne göre ;

            Kanunda olduğu gibi kamu konutları dört grup olarak taraf edilmiştir. (Madde 5.)

            Sıra tahsisli konutlar için yönetmeliğe ekli 4 nolu cetvelde gösterilen puan durumuna göre tahsis yapılacaktır. (Madde 5)

            Bu cetvelde de personelin aşağıdaki kıstaslara göre sıralaması yapılarak konut tahsisi yapılacaktır;

             a)Görevinde başarılı olanlardan sicili çok iyi veya iyi olan personel için (+ 10) puan,                                            

             b) Personelin 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süresinin her yılı için (+ 5) puan,           

            c) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda, daha önce konuttan yararlandığı her yıl için (-3) puan,         

           d) Personelin eşi için (+ 6) puan,

             e) Personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının her biri için (+ 3) puan, (yalnız iki çocuğa kadar),

             f) Personelin, eşi ve çocukları dışında, kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her aile ferdi için (+ 1) puan,

             g) (Değişik : 6/5/1996 - 96/8119 K.) Personelin, aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleri hariç olmak üzere, kendisinin ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, konut kira gelirleri dışındaki diğer tüm sürekli gelirlerinin yıllık toplamının, 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmesi halinde (-1) puan,

           h) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi için beklediği her yıl için (+ 1) puan,

             i) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (- 15) puan,

             j) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede  (i) bendi kapsamı dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-10) puan.

            Aynı yönetmeliğin 9. Maddesine göre ise sıra tahsisli konutların tahsisinde şu hususlar dikkate alınacaktır.;

             Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili ev dağıtım komisyonunca ad çekme yoluyla, konut tahsis edilir. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi, konutun kullanımına verildiği askeri birlik, karargah ve kurumların komutanları, kurmay başkanları veya yetki verecekleri amirler tarafından görev ve unvanlarına bakılmaksızın puan sırasına göre yapılır....

3-2010/26 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ

            Kamu konutları ile ilgili olarak 2010/26 sayılı Başbakanlık genelgesine(Ek.2) göre ;

           Örgütlenme  özgürlüğü, çağdaş demokrasi anlayışının ve sosyal hukuk devleti ilkesinin temel unsurlarından biridir. Çalışanlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması, geliştirilmesi ve katılımcı yönetim anlayışını gerçekleştirmek adına örgütlenme özgürlüğünün sağlanması demokratik yönetimin teminatıdır. Bu bağlamda, Devletimizin de taraf olarak onayladığı uluslararası sözleşme ve belgeler ile Anayasa başta olmak üzere iç hukuk düzenlemelerimizde; memurlar dahil tüm çalışanların sendikal örgütler kurabilmeleri, kurulmuş bulunan sendikalara üye olabilmeleri, sendikalar ve üst kuruluşlarının amaçları doğrultusunda faaliyette bulunabilmeleri, örgütlenme özgürlüğü kapsamında güvence altına alınmıştır.

          Katılımcı ve demokratik yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi ve şeffaflığın sağlanmasıaçısından kamu personelini ilgilendiren lojmankreş vb. sosyal haklara ilişkin olarak yapılançalışma ve komisyonlarauygulamanın kapsamına giren kurumbirim veya işyeri bazındaen çok üye kaydetmiş sendikadan bir temsilcinin katılımına imkan sağlanacaktır.

C-DAVA KONUSU GENELGEDE MEVCUT HUKUKA AYKIRILIKLAR

1-DAVA KONUSU GENELGE KANUNA YÖNETMELİĞE VE BAŞBAKANLIK GENELGESİNE AYKIRIDIR.

            Kamu konutları ile ilgili yasal mevzuatın ilgili maddeleri yukarıda özetlenmiştir. Buna göre konut tahsisinde dikkate alınacak hususlar personelin , Hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir dirimi, konuttan yararlanma için bekleme süresi, eşinin de bu kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan personel olması gibi hususlardır. Daha ziyade sosyal amaçlar dikkate alınarak yasa düzenlenmiştir. Yasa hükmü hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde çok açıktır.

          Yasa ve yönetmeliğin hiçbir yerinde kamu konutu tahsisinde 657 sayılı yasada belirlenen sınıflardan birine öncelik verileceğine dair bir hüküm yoktur.

            Yukarıda belirtilen kıstaslar dikkate alınarak puanlama sistemi getirilmiş, puanlamanın neye göre olacağı yönetmelik ekindeki 4 nolu cetvelde tek tek sayma yöntemi ile belirtilmiştir. Yönetmelik hükmü de gayet açıktır.

            BAŞKA BİR İFADE İLE İDAREYE BU KISTASLAR DIŞINDA TAKDİR YETKİSİ KULLANILACAK HİÇ BİR HUSUS BIRAKILMAMIŞTIR.

            Bu nedenle genelgenin 4. ve 11 maddeleri eğitim öğretim hizmetlerine öncelikle tahisisi hüküm altına aldığı için yasa ve yönetmelik hükmüne aykırıdır.

            2010/26 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre oluşturulacak komisyonda sendika temsilcisinin bulunması zorunludur. Bu nedenle genelgenin 7. Maddesi de üst norm olan Başbakanlık genelgesine aykırı olup iptali gerekir.

            Yukarıda izah edildiği üzere kanunlar başta idare olmak üzere tüm gerçek ve tüzel kişilerin uymak zorunda oldukları hukuk kurallarıdır. 2946 sayılı kanunun yukarıda izah edilen maddelerinde, kamu konutlarının tahsisi kıstasları belirtilmiş olup, bunların dışında yeni bir tahsis usulü getirmek kanunun açık ihlali olup, hukuk düzeninin bu ihlali koruması düşünülemez.

            SAYIN MAHKEMEYE 2946 SAYILI YASANIN YUKARIDA METNİNİ SUNDUĞUMUZ 10. MADDESİNİ ÖZELLİKLE HATIRLATMAK İSTERİZ. BU MADDEYE GÖRE ....

İDARİ YETKİ KULLANIMI YOLUYLA BU KANUNA AYKIRI İŞLEM YAPILAMAZ DENİLMEKTEDİR. 

           KANUNUN BU KADAR AÇIK VE NET YASAKLAYICI HÜKMÜNE RAĞMEN BU KANUNDA BELİRTİLMEYEN BİR TAHSİS USULÜ İLE KAMU KONUTLARININ ÖNCELİKLE EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI PERSONELE TAHİSİNDE HUKUKA AÇIK AYKIRILIK OLDUĞU İZAHTAN VARESTE BİR HUSUSTUR.

2-DAVA KONUSU GENELGE ANAYASAYA AYKIRIDIR

            Anayasamızın 10. Maddesine göre " Herkes kanun önünde eşittir..... Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar "

            10. Maddede belirtilen eşitlik kuralı gereği genelge anayasaya aykırı olup iptali gerekecektir.

            Yine genelge Anayasamızın değişmez hükmü olan SOSYAL DEVLET İLKESİNE de aykırıdır. Sayın Mahkemenin malumları olduğu üzere, Milli Eğitim Bakanlığında eğitim öğretim hizmetleri sınıfında çalışan personelin ücretleri diğer sınıftaki personele göre daha iyidir. Şu halde bu sınıftaki personele kamu konutu tahsisinde öncelik verilmesi ücretleri çok düşük olan diğer sınıftaki personele haksızlık olacaktır.

3-GENELGE KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİNE DE AYKIRIDIR.

            Genelgede okullardaki sıra tahsisli konutlar düzenlenmiştir. Bu konutlar genelde okul binalarına bitişik vaziyette olmaktadır. Yada aynı bahçe içinde veya okul binalarına çok yakın olmaktadır. Burada görevli özellikle yardımcı hizmetli personel, konutun yakınlığı sebebiyle sabah erken saatlerde kolayca okula gelebilecek, kalorifer yakma, temizlik vs gibi eğitim  başlamadan önce yapılacak işleri yapabilecektir. Yine yakın olması halinde kalorifer temizlik gibi işleri geceden takip edebilecektir. Bu genelge ile bu imkan ortadan kaldırılmakta olup, kamu yararı ilkesi çiğnenmektedir. Yine hizmetin gereklerine uygun bir düzenleme de değildir.

4-GENELGE YARGI KARARLARINA AYKIRIDIR

       Davamızın konusunu oluşturan genelge  yargı kararları ile istikrarlı şekilde oluşan içtihatlara aykırıdır. Bu kararlarda lojman tahsisi hususunda sınıflara göre ayrım yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir.  Bu hususta Zonguldak Örnek olarak Zonguldak İdare Mahkemesi' nin 2011/937 esas sayılı kararını ekte sunuyoruz. Yine Elazığ 1. İdare Mahkemesi' nin 2009/802 esas sayılı kararı da bu yöndedir.

5-YÜRÜTMENİN DURDURULMASI SEBEPLERİ

           Davamızın konusu olan genelgenin hukuka açık aykırılığı yukarıda izah edilmiş idi. Bu sebeple tekrar edilmeyecektir.

            Sayın Mahkemenin malumları olduğu üzere , genelge yürürlüğe girmiştir. Bu genelge ile hemen  konut tahsisleri yapılabilecektir. Bu halde konut tahsis edilen memur için kazanılmış hak olacak ve bu genelgenin iptali halinde dahi bu görevli konuttan çıkarılamayacaktır.

            Yine bir iptal halinde hukuki karışıklık oluşacak ve bu genelge gereği konuta yerleşen görevlilerin çıkarılması vs gibi hallerde bu görevlilerde  (yani genelge gereği konutlara yerleşen personel) mağdur olacaktır.

            Bu sebeple genelgenin UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ İMKANSIZ ZARALRARIN DA MEYDANA GELECEĞİ AÇIKTIR.

            İZAH EDİLEN SEBEPLERLE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİMİZİN İDARENİN SAVUNMASI ALINMADAN ACELME OLARAK KARARA BAĞLANMASINI SAYIN MAHKEMEDEN ÖNEMLE TALEP ETMEKTEYİZ.

         D- Müvekkil Sendika üyelerinin  tamamı eğitim öğreti hizmetleri dışındaki Milli Eğitim Bakanlığı personelinden oluşan bir sendika olduğundan, üyelerimizin hak ve menfaatlerinin ağır ihlali söz konusu olup, bu nedenle davayı ikame etmekte hukuki yararımız olduğu açıktır. Çeşitli sınıflardaki,OKULLARDA GÖREV YAPAN  üyelerimize ait üyelik belgelerini örnek olarak ekte sunuyoruz.

            E-  Genelge ülke çapında uygulanacak genel düzenleyici bir işlem olduğundan davanın ilk derece mahkemesi olarak Danıştay' da ikame edilmesi gerektiğinden, davamız mahkemenizde açılmıştır.

CEVAP SÜRESİ             : 30 gündür

DELİLLER                      : Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgeler ve her türlü yasal delil. Ayrıca diğer delillerimiz, gerekirse sayın mahkemeye ibraz edilecektir.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda arz edilen ve res'en görülecek sebeplerle;

         1-Dava konusu genelgenin (4 üncü, 7 inci, 11 inci  maddelerinin) ÖNCELİKLE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,

         2-YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİMİZİN DAVALI İDARENİN SAVUNMASI ALINMADAN KARARA BAĞLANMASINA

         3-Dava konusu Genelgenin (4üncü, 7 inci  ve 11 inci maddelerinin ) İPTALİNE,  

         4- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. ...02.2012  

                                                                                            Av. Abdullah KÜLBAY

EKLER 

1-Dava konusu genelge

2-Başbakanlığın 2010/26 sayılı genelgesi

3-Üyelik belgeleri 7 adet

4-vekaletname sureti

+