LİSEDE GÖREV YAPAN HİZMETLİLERE ÖSYM SINAV BAŞVURU-TERCİH HİZMET BEDELLERİNİ ÖDEYİN !

HAKLARINI BİLMEYENLERİN HAKLARI GASP EDİLİYOR !

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim çalışanlarının hakları ile ilgili düzenlemeler çok az olmasına rağmen bazı verilmiş haklarımızı dahi bile bile gasp edildiği görülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM Başkanlığı arasında yapılan protokol gereğince tercih/başvuru hizmetleri ile ilgili adaylardan alınan ücretin yarısı görev yapan personellere herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödeneceği belirtilmiş olmasına rağmen, çoğu okullarda hizmetli kadrolarımıza ücret ödenmediği ortaya çıkmıştır.


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE 
ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 
SINAV BAŞVURU/TERCİH HİZMET BEDELLERİ 
PROTOKOLÜ


Taraflar
Madde 1-
 Bu protokol, Millî Eğitim Bakanlığı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 2- Bu protokolde geçen;

MEB :  Millî Eğitim Bakanlığı'nı,
ÖSYM :  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nı,
Taraflar : Millî Eğitim Bakanlığı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın her  ikisini birden,
BM  : Başvuru Merkezi'ni,
BMS  :  Başvuru Merkezi Sistemi'ni
 ifade eder.

Dayanak 
Madde 3- Bu protokol; 31/03/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 21/3/2006 ve 5473 sayılı Kanunun 2 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici 9 uncu madde olarak eklenilen ?Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan merkezi sistem sınavlarında başvuru/tercih hizmetlerini yürütmek üzere Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlükleri tarafından görevlendirilen personele, her bir başvuru kaydı için okul veya kurum müdürlüklerince adaydan alınacak başvuru/tercih hizmet bedelinin yarısı herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. Anılan bedelin diğer yarısı ise okulların acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere okulun bağlı olduğu ilçe millî eğitim müdürlükleri nezdinde açılan hesaba aktarılır. Başvuru/tercih hizmet bedelinin tahsili ile personele yapılacak ödemeye ilişkin esas ve usûller Millî Eğitim Bakanlığı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında imzalanacak protokolle belirlenir." hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Amaç
Madde 4-
 Bu protokolün amacı; ÖSYM tarafından yapılan merkezî sistem sınavlarına ilişkin başvuru/tercih hizmetlerini yürütmek üzere BM olarak belirlenen ve teçhiz edilen MEB?e bağlı okul ve kurum müdürlükleri hizmet bedellerinin tahsili ile bu meblağlardan personele yapılacak ödemeye ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.

Kapsam
Madde 5- İşbu protokol; ÖSYM tarafından yapılan merkezî sistem sınavlarına ilişkin başvuru/tercih hizmetlerini yürütmek üzere BM olarak belirlenen ve teçhiz edilen MEB?e bağlı okul ve kurum müdürlükleri hizmet bedellerinin tahsili ile personele yapılacak ödemeye ve okulun yapacağı harcamalara ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Uygulama
Madde 6-
 Yukarıda belirtilen kapsamda;

6.1. MEB ve ÖSYM Başkanlığı tarafından daha önce BM olarak belirlenen ve teçhiz edilen MEB?e bağlı okul ve kurumlardan hangilerinin BM olarak hizmet vereceği her bir sınav başvuru/tercih hizmetleri başlamadan en geç bir hafta önce ÖSYM Başkanlığı tarafından MEB ile de koordineli olarak belirlenecektir. Okul/kurum müdürlüğünce gerekli ön hazırlıklar yapılacak, sistem çalışır hale getirilecek, ihtiyaca göre - hizmet alanının temizliği ve düzeni gibi hizmetlere yönelik yardımcı personel dahil - görev verilen personel belirlenecek ve güvenlik önlemleri alınacaktır. 
6.2. Başvuru/tercih hizmetlerini yürütmek için görevlendirilen personel, hizmetin gerektirmesi ve okul/kurum müdürlüğünün uygun görmesi halinde olağan çalışma saatlerinin yanı sıra olağan çalışma saatleri dışında ve hafta sonlarında da hizmet verecektir.  
6.3. Her bir sınav başvuru/tercih hizmeti tamamlandığında ise, bu hizmetlerde görevli personelin ayrı ayrı hizmet verdiği çalışma süresini gösterir belge imza altına alınan tutanakla okul veya kurum müdürlüğüne teslim edilecektir.
6.4. Her bir başvuru kaydı için BM olarak belirlenen okul veya kurum müdürlüklerince adaylardan başvuru/tercih hizmet bedeli alınacaktır.  
6.5. Adaydan alınacak başvuru/tercih hizmet bedelinin yarısı, başvuru/tercih hizmetlerinin tamamlanması sonrası, ya da bu hizmetlerin bir aydan fazla sürmesi hâlinde, personelin ücretleri (yardımcı personel dâhil) aylık olarak başvuru/tercih hizmetlerini yürütmek için çalıştıkları süre ile orantılı olarak okul/kurum müdürlüklerince düzenlenecek bordro ile herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın banka hesaplarına havale suretiyle ödenecektir.
6.6. Başvuru/tercih hizmet bedelinin kalan yarısı ise ilçe millî eğitim müdürlükleri nezdinde açılan hesaba aktarılır. Aktarılan paranın %80?i BM olarak belirlenen ilgili okulun, %20?si diğer ihtiyacı olan okulların (taşıt ve benzeri özel izne tabi ihtiyaçlar hariç) acil ihtiyaçları için kullanılacaktır.
6.7. Başvuru/tercih hizmetlerinin tarihleri belirlenirken MEB?e bağlı okul ve kurum müdürlüklerinin eğitim ve öğretim yılının ilk ve ikinci dönem sonları gibi yoğun olduğu dönemler ÖSYM tarafından dikkate alınacaktır.

YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde 7-
7.1.  MEB?in Yükümlülükleri 
7.1.1. MEB bu uygulamanın sorunsuzca, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.
7.1.2. BM olarak hizmet verecek okul ve kurumları ÖSYM ile koordineli çalışarak belirleyecek ve ilgili okul/kuruma bildirecektir.
7.2  Okul/Kurumların Yükümlülükleri 
7.2.1.  Başvuru/tercih hizmetleri ile ilgili olarak hazırlanan ve ÖSYM tarafından dağıtımı yapılan kılavuzlar tutanakla teslim alınacak, satılan kılavuz adedi kadar ücret ÖSYM hesabına yatırılacak, kullanılmayan kılavuzlar ise ÖSYM?ye iade edilecektir.
7.2.2.  Başvuru/tercih hizmetleri sırasında adaydan bir belge alınıyorsa toplu olarak ÖSYM?ye gönderilecektir.
7.2.1.  Başvuru/tercih hizmetlerini yürütmek amacıyla her BM ihtiyaca göre personel görevlendirecektir. Ayrıca yine ihtiyaca göre hizmet verilen alanın temizliği, güvenliği vb. görevler için yardımcı personel görevlendirebilecektir.

7.2.2.  Gerekli hallerde başvuru/tercih hizmetlerini yürütmek için görevlendirilen personel mesai saatleri dışında ya da hafta sonlarında da çalışabilecektir. 
7.3 ÖSYM?nin Yükümlülükleri 
7.3.1. Sınava girecek adaylar için sınav kılavuzu hazırlanacak ise BM olan okullara dağıtımı tutanakla yapılacak, kılavuz basılmayan başvuru/tercih işlemleri ile ilgili olarak ise başvuru/tercih kayıtlarının alınmasına ilişkin duyuru yapılacaktır. 
7.3.2.  ÖSYM, bünyesinde yer alan sunucular ile BM lerde yer alan bilgisayarların arasındaki veri aktarımının verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

GENEL KONULAR

Ortak Çalışmalar
Madde 8- MEB ve ÖSYM işbu protokol çerçevesinde tanımlanan işler için ilgili birimlerini görevlendirerek yakın iş birliği içinde çalışmayı sağlayacaktır.

Özen Borcu
Madde 9-
 MEB ve ÖSYM; protokolün uygulanması ve oluşabilecek sorunların aşılması konusunda gerekli özeni göstereceklerdir.

Yürürlük
Madde 10- Bu madde dahil 10 (on) maddeden oluşan işbu protokol tarafların yetkililerince 20/12/2006 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI              ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
                         Adına                                       Adına

         Prof. Dr. Necat BİRİNCİ                   Prof. Dr. A. Ünal YARIMAĞAN
                    Müsteşar                                   ÖSYM Başkanı

 

picture

+