TEÇ-SEN: "Unvan Değişikliği Sınavı Derhal Yapılmalıdır!"

Kamuoyunca da bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Merkez ve Taşra Teşkilatında münhal bulunan kadrolara atama yapılması için Unvan Değişikliği Sınavı Yapılacağı duyurulmuş, söz konusu sınavın başvuruları da 02-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında alınmıştı. Daha sonra, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık teşkilatının görev, yetki ve sorumlulukları değiştiği için ve Merkez Değerlendirme ve Sınav Kurulunun kararı gerekçe gösterilerek söz konusu sınav iptal edilmiştir.

Ancak; sendikamız hukuk bürosunca, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname incelenmiş olup söz konusu sınavın iptali için gerekli her hangi bir yeni düzenlemeye rastlanmamıştır. Bu durumu kanıtlayan en büyük delilimizde 01/02 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılan müdür ve müdür yardımcılığı sınavları olmuştur. M.E.B. Teşkilatının görev ve sorumluluklarında yapılan değişiklik, müdür ve müdür yardımcılığı sınavını iptal etmiyor da unvan değişikliği sınavlarının hangi gerekçeyle iptalini sağlıyor? M.E.B. bu iptalin gerçek nedenini derhal kamuoyuna açıklamalıdır.

Tüm bu gerekçelerle, söz konusu sınavın iptal edilmesiyle ilgili, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin hangi maddesinin ne gerekçeyle dayanak alındığı hususunda bilgi ve Merkez Değerlendirme ve Sınav Kurulunun kararının bir örneği Milli Eğitim Bakanlığından sendikamızca resmi yazı ile talep edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı iptalin gerekçesini açık net bir şekilde izah edemediği ve en yakın zamanda bir sınav tarihi açıklamadığı takdirde başta Taşra Atama Daire Başkanı İlyas SONAR'ı etik gereği istifa etmeye davet ediyoruz.

Resmi yazımıza verilecek cevap ve unvan değişikliği sınavı hakkında resmi, yeni bir açıklama yapılmaması takdirde ilgililer hakkında her türlü yasal yol sendikamızca kullanılacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. Resmi yazımız aşağıdadır:

 

Konu  : Unvan Değişikliği Sınavı'nın İptali Hk.

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)

                                         ANKARA

 

İlgi      : a) 25/04/2011 tarihli ve 27905 sayılı yazınız.

  b) Merkez Değerlendirme ve Sınav Kurulunun 22/09/2011 tarihli ve 6'Nolu kararı.

              c)  27/09/2011 tarihli ve 65171 sayılı yazınız.

              d) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.

 

            İlgi (a) yazınız ile Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında münhal bulunan kadrolara atama yapılması için Unvan Değişikliği Sınavı Yapılacağı duyurulmuş, söz konusu sınavın başvuruları da 02-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında alınmıştı.

            Daha sonra, ilgi (c) yazınız ile 14/09/2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık teşkilatının görev, yetki ve sorumlulukları değiştiğinden bahisle  ve ilgi (b) kurul kararı gerekçe gösterilerek söz konusu sınav iptal edilmiştir.

             Ancak; sendikamız hukuk bürosunca, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname incelenmiş olup söz konusu sınavın iptali için gerekli her hangi bir yeni düzenlemeye rastlanmamıştır.

            Bu nedenle ve kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla ve ilgi (d) kanun gereğince; söz konusu sınavın iptal edilmesinde, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin hangi maddesinin ne gerekçeyle dayanak alındığının ve ilgi (b) kurul kararının bir örneğinin sendikamıza bildirilmesi hususunda gereğini önemle arz ederim.   

 S. Burçin POYRAZ

                  Genel Sekreter

+